Back to collection

Sutra on the Four Noble Truths (Si Di Jing) 四諦經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說四諦經

後漢安息國三藏安世高

[0814b11] 如是

[0814b11] 一時舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘:「比丘!」:「唯然。」比丘便便:「比丘真正四諦思惟分別所有比丘過世如來正覺正說四諦思惟分別四諦所有比丘後世來者如來正覺正法賢者四諦比丘如來正覺如是四諦思惟分別。」

[0814b21] 比丘舍利:「比丘不厭珍寶比丘舍利比丘舍利賢者四諦舍利比丘奇人思惟多少道法舍利比丘無有舍利比丘目揵連比丘舍利比丘目揵連比丘供養目揵連比丘如是覺者舍利目揵連舍利比丘目揵連比丘同學無有。」

[0814c02] 如是思惟賢者舍利比丘在世四諦:「何等四諦行令何等賢者苦諦生苦老苦病苦死苦相逢不得倉卒賢者為何若是人種增生五陰命根名為賢者因緣生為生意念熱惱熱惱受苦熱惱熱惱熱惱賢者是故

[0814c19] 「賢者為何各各拄杖鬢髮生變名為賢者因緣老苦意念熱惱意念熱惱熱惱憂惱意念熱惱意念憂惱是故賢者老苦是故

[0815a01] 「賢者為何咽喉熱病尋尋骨節熱病若干不得賢者因緣病苦意念意念熱惱熱惱意念熱惱憂惱憂惱意念憂惱賢者是故因緣

[0815a16] 「賢者為何所為所為在生處處捨身不復五陰捨命已滅名為賢者因緣死苦死者人為意念意念熱惱意念熱惱熱惱意念賢者因緣因緣

[0815a27] 「相逢賢者相逢為何賢者不可相逢壞相本相聚會共事相離如是思想六行賢者人為何等火種一會共會共事賢者因緣賢者共事賢者意念意念苦惱意念苦惱意念苦惱相逢賢者是故

[0815b14] 「別離賢者別離為何賢者人為別離相離不會不共相逢如是賢者人為別離相離不會遠離不共相會不共賢者是故因緣

[0815b22] 「不得是故世間法賢者為人意生賢者為人如是欲生不舍賢者欲生賢者欲生不從賢者不可不貪不用欲生所生不可不用不得賢者人為思想不可不用不可意生意生思想不用不可不可可可不得賢者可可設有意生可可不當設有賢者思想可意欲生思想可意得令相離不得是故因緣

[0815c10] 「五陰是故非常不信是故五陰過世賢者苦諦未來世賢者苦諦現在賢者苦諦無有不惑有諦賢者賢者賢者知見如是是故名為賢者

[0815c16] 「何等賢者苦習賢者賢者相愛愛著自身知行賢者人為愛著相近如是兒子使田地臥具便苦習賢者過世賢者苦習賢者未來世苦習賢者現世苦習賢者如是不異不惑真諦正如賢者賢者見解相應是故苦習名為賢者

[0815c29] 「何等賢者賢者賢者為人自身不受不共相離不復已滅寂然是苦滅如是識相思想賢者一地二水三火六識不共不用寂然為何無有愛著在家使田地臥具利息無有愛著相近意生無有賢者過世賢者賢者未來世現在賢者如是不異不惑真諦是故名為賢者

[0816a14] 「何等賢者行賢賢者一直直行方便

[0816a17] 「何等賢者賢者道德弟子道念得分得法受想觀想名為宿道德無為寂然從不分別觀行相會名為正直名為道德

[0816a24] 「何等賢者正直賢者道德弟子道念名為宿命行相無為寂然觀止隨行名為名為道德

[0816b01] 「何等賢者正直賢者道德弟子道念有餘惡行相離不可受罪無有亦復宿悔意無為度世寂然可意解脫分別惡行相離不可受罪無有名為名為道德

[0816b10] 「何等賢者正直賢者道德弟子三惡惡行不可受罪無有名為直行宿命道德世間無為度世寂然無為度世不著三惡惡行相離不可受罪無有名為正直名為道德

[0816b19] 「何等賢者正直賢者道德弟子苦習道行不可若干畜生邪行名為宿命得道世間度世無為寂然得度不著若干畜生業行活命相離不可受罪無有名為正直名為道德

[0816b28] 「何等賢者正直方便賢者道德弟子精進方便所能不滅名為正直方便宿命世間度世無為寂然不著得道解脫精進方便毀滅名為正直方便名為道德

[0816c07] 「何等賢者正念賢者道德弟子念念不忘少言名為正直宿命得道世間不可度世無為寂然解脫觀念想念念念少言名為正念名為道德

[0816c14] 「何等賢者正定賢者道德弟子不動故意名為正定宿命意念世間度世無為得無解脫因緣意向正安不惑名為正直名為道德過世賢者賢者後世未來行賢現世賢者如是不異不惑真諦道德賢者見得解脫是故名為道德苦習見道無有。」

[0816c27] 舍利如是比丘

[0816c28] 宿命(《大安因緣」,宿命。)(《前事」,後事)。

佛說四諦經

【經文資訊大正藏 01 No. 0032 四諦經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary