Back to collection

Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 伏婬經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說伏婬經

西晉沙門法炬

[0863b13] 如是

[0863b13] 一時舍衛城祇樹給孤獨園居士世尊世尊一面居士一面世尊:「世尊世間可知?」

[0863b17] 「居士世間云何居士非法行婬非法(方便)安身不安父母妻子使奴婢沙門婆羅門有益生天如是居士

[0863b21] 「復次居士非法非法安身父母妻子使奴婢沙門婆羅門善處如是居士

[0863b24] 「復次居士非法非法安隱父母妻子使奴婢沙門婆羅門善處如是居士

[0863b27] 「復次居士如法如法安樂不為父母不為妻子不為奴婢沙門婆羅門善處如是居士

[0863c02] 「復次居士如法如法安樂父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處如是居士

[0863c05] 「復次居士如法如法安樂父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處如是居士

[0863c08] 「復次居士如法如法安樂不為父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處如是居士

[0863c12] 「復次居士如法如法自得安樂父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處如是居士

[0863c15] 「復次居士如法如法自得安樂父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處錢財不見不知貪食如是居士

[0863c20] 「復次居士如法錢財如法錢財自得安隱父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處錢財不著棄捨如是居士

[0863c25] 「居士非法錢財非法錢財安隱不安父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處居士如是弊惡

[0863c29] 「居士非法錢財非法錢財安隱父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處居士

[0864a04] 「居士如法錢財如法錢財自得安樂父母妻子奴婢施與沙門婆羅門善處錢財不著不樂棄捨如是居士最勝最上最好無上居士牛乳醍醐醍醐最勝無上如是居士如是最勝最上無上無上

非法錢財,  如法如法
 ,  
 ,  惡行
 如法錢財,  
 ,  福德
 ,  
 能行智慧,  所行
 知足,  知足
 能行智慧,  。」

[0864a23] 如是說居士世尊歡喜

佛說伏婬經

【經文資訊大正藏 01 No. 0065 伏婬經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary