Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 4

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四

三藏法師玄奘 

品第
[0017a07] 舍利子:「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是功德爾時三千大千世界四大天王皆大歡喜:『我等菩薩天王。』三千大千世界三十三天夜摩天樂變化天他化自在天皆大歡喜:『我等供養恭敬尊重讚歎如是菩薩阿素洛使諸天眷屬增益。』三千大千世界梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天無量廣果天無熱天善現天善見天色究竟天歡喜欣悅:『我等如是菩薩無上菩提妙法饒益一切。』

[0017a21] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多增益波羅蜜多世界善男子善女人皆大歡喜:『我等如是菩薩當作父母兄弟姊妹妻子眷屬知識朋友因此方便善業證得無上菩提。』世界四大乃至色究竟天皆大歡喜:『我等當作種種方便菩薩梵行初發心乃至成佛梵行所以者何染色梵天得無菩提!』是故菩薩出家梵行得無菩提不斷。」

[0017b03] 舍利子白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩父母妻子親友?」

[0017b05] 具壽舍利子:「菩薩具有父母妻子眷屬菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩無有妻子初發心乃至成佛梵行童真菩薩摩訶薩方便善巧五欲出家修行梵行得無菩提舍利子譬如幻師弟子善於種種五妙欲自恣共相娛樂云何作為?」

[0017b12] 舍利子:「世尊善逝!」

[0017b13] 佛言:「舍利子菩薩摩訶薩亦復如是成熟有情方便善巧五欲菩薩摩訶薩五欲生厭不為五欲過失無量門火燒身心穢惡怨敵長夜如草苦果利劍如火幻惑舍利子諸菩薩摩訶薩如是無量過門了知過失真實饒益有情方便善巧。」

[0017b25] 爾時舍利子白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜?」

[0017b26] 具壽舍利子:「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是觀:『實有菩薩不見菩薩不見菩薩不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多不見不見不行。』何以舍利子菩薩自性空菩薩所以者何自性空不由色即是空空即是色自性空不由即是即是何以舍利子有名菩提有名薩埵有名菩提薩埵有名有名如是自性無生無染菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜不見不見不見不見何以分別言說如如言說如是如是生起執著菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是一切不見不見不生執著

[0017c17] 「復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是觀:『菩薩有名有名般若波羅蜜多有名有名有名有名意處有名色處有名法處有名眼界有名有名色界有名法界有名眼識界有名意識界有名有名有名所生有名所生有名地界有名識界有名因緣有名等無間緣所緣緣增上緣有名所生諸法有名無明有名名色六處老死憂惱有名布施波羅蜜多有名淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有名內空有名外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空有名四念住有名四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有名空解脫門有名無相解脫門有名苦聖諦有名道聖諦有名四靜慮有名四無量四無色定有名八解脫有名八勝處九次第定十遍處有名陀羅尼門有名三摩地有名有名離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地有名正觀有名種性地第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地有名五眼有名六神通有名如來十力有名四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法有名三十二大士相有名八十隨好有名有名住捨有名一切智有名一切相智有名一切智智有名煩惱習相續有名預流果有名一來不還阿羅漢果有名獨覺菩提有名一切菩薩摩訶薩有名諸佛無上菩提有名世間法有名出世間法有名有漏有名無漏法有名有為法有名無為法有名。』

[0018a29] 「舍利子有名不可得如是有情命者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者使受者使受者知者見者有名有情乃至見者不可得世俗諸法執著是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見乃至見者不見一切法

[0018b08] 「舍利子諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多諸佛一切聲獨覺不能不可得所以者何菩薩摩訶薩無所得觀見執著舍利子諸菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多修行甚深般若波羅蜜多舍利子假使大目乾連滿甘蔗所有智慧行般若波羅蜜菩薩摩訶薩智慧百分不及不及不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及計分乃至波尼不及何以舍利子菩薩摩訶薩智慧使一切有情般涅槃一切聲獨覺智慧不如是故舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一日智慧一切聲獨覺智慧不能

[0018b24] 「舍利子假使大目乾連滿四大甘蔗所有智慧行般若波羅蜜菩薩摩訶薩智慧百分不及不及不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及計分乃至波尼不及何以舍利子菩薩摩訶薩智慧使一切有情般涅槃一切聲獨覺智慧不如是故舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一日智慧一切聲獨覺智慧不能

[0018c06] 「舍利子四大假使大目乾連滿三千大千世界甘蔗所有智慧行般若波羅蜜菩薩摩訶薩智慧百分不及不及不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及計分乃至波尼不及何以舍利子菩薩摩訶薩智慧使一切有情般涅槃一切聲獨覺智慧不如是故舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一日智慧一切聲獨覺智慧不能

[0018c17] 「舍利子三千大千世界假使大目乾連充滿十方殑伽沙諸佛世界甘蔗所有智慧行般若波羅蜜菩薩摩訶薩智慧百分不及不及不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及計分乃至波尼不及何以舍利子菩薩摩訶薩智慧使一切有情般涅槃一切聲獨覺智慧不如是故舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一日智慧一切聲獨覺智慧不能。」

[0019a01] 爾時舍利子白佛:「世尊聲聞乘預流一來不還阿羅漢智慧獨覺乘智慧菩薩摩訶薩智慧諸如來正等覺智慧智慧差別相違無生無滅自性差別相違無生自性空差別不可得云何世尊行般若波羅蜜菩薩摩訶薩一日智慧一切聲獨覺智慧不能?」

[0019a08] 具壽舍利子:「舍利子云何修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一日智慧一切聲獨覺智慧?」

[0019a11] 舍利子:「世尊善逝!」

[0019a12] 「舍利子云何修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一日智慧念言:『修行一切微妙一切智一切相智利益安樂一切有情。』一切法一切方便安立一切有情無餘般涅槃一切聲獨覺智慧?」

[0019a18] 舍利子:「世尊善逝!」

[0019a19] 「舍利子云何一切聲獨覺:『證得無上菩提方便安立一切有情無餘依涅槃。』?」

[0019a21] 舍利子:「世尊善逝!」

[0019a22] 「舍利子云何一切聲獨覺:『修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多修行殊勝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修行殊勝四靜慮四無量四無色定修行殊勝八解脫八勝處九次第定十遍處修行殊勝無相解脫門安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界安住殊勝道聖諦修行一切陀羅尼門三摩地修行離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地圓滿菩薩神通成熟有情嚴淨佛土圓滿五眼六神通圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法圓滿三十二大士相八十隨好圓滿住捨圓滿一切智一切相智一切煩惱習證得無上菩提方便安立無量無數無邊有情無餘依涅槃。』?」

[0019b17] 舍利子:「世尊善逝!」

[0019b18] 佛言:「舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩:『修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至一切煩惱習證得無上菩提方便安立無量無數無邊有情無餘般涅槃。』

[0019b24] 「舍利子譬如螢火如是:『光能大明。』如是一切聲獨覺如是:『修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至一切煩惱習證得無上菩提方便安立無量無數無邊有情無餘般涅槃。』舍利子譬如日輪光明熾盛無不周遍如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作:『修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至一切煩惱習證得無上菩提方便安立無量無數無邊有情無餘般涅槃。』

[0019c06] 「以是舍利子一切聲獨覺所有智慧行般若波羅蜜菩薩摩訶薩一日智慧百分不及不及不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及計分乃至波尼不及。」

[0019c13] 爾時舍利子白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩超聲獨覺菩薩不退轉無上菩提?」

[0019c15] 具壽舍利子:「舍利子諸菩薩摩訶薩初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧波羅蜜多無相超過一切聲獨覺菩薩不退轉無上菩提。」

[0019c20] 舍利子白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩何等一切聲獨覺福田?」

[0019c22] 具壽舍利子:「舍利子諸菩薩摩訶薩初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧波羅蜜多無相乃至安坐菩提一切聲獨覺福田何以舍利子菩薩摩訶薩一切善法出現世間菩薩摩訶薩十善業道近事近住四靜慮四無量四無色定福業福業修性福業出現世間菩薩摩訶薩四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相解脫門道聖諦出現世間菩薩摩訶薩布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空出現世間一切法真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間一切陀羅尼門三摩地菩薩十地出現世間五眼六神通出現世間佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法出現世間有無住捨出現世間一切智一切相智出現世間有成有情嚴淨佛土無量無數無邊善法出現世間

[0020a20] 「有如善法世間便剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族有如善法世間便四大三十三天夜摩天樂變化天他化自在天有如善法世間便梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天無量廣果天無想有情無熱天善現天善見天色究竟天有如善法世間便空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天有如善法世間便預流一來不還阿羅漢獨覺有如善法世間便菩薩摩訶薩諸如來正等覺。」

[0020b06] 爾時舍利子白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩施主?」

[0020b07] 具壽舍利子:「舍利子諸菩薩摩訶薩不復施主何以多報所以者何舍利子諸菩薩摩訶薩施主有情無量善法有情十善業道近事近住四靜慮四無量四無色定修性三福有情四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相解脫門道聖諦有情布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧波羅蜜多有情內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空有情一切法真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有情八解脫八勝處九次第定十遍處有情陀羅尼門三摩地菩薩十地有情五眼六神通有情如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法有情住捨有情一切智一切相智有情布施愛語利行同事成熟有情嚴淨佛土方便善巧有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提有情一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提

[0020c03] 「舍利子諸菩薩摩訶薩有情如是無量無數無邊善法菩薩施主由此施主福田生長。」

相應品第三之一

[0020c08] 爾時舍利子白佛:「世尊修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩法相般若波羅蜜多相應?」

[0020c10] 具壽舍利子:「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩相應般若波羅蜜多相應相應般若波羅蜜多相應

[0020c13] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩相應般若波羅蜜多相應意處相應般若波羅蜜多相應

[0020c17] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩色處相應般若波羅蜜多相應法處相應般若波羅蜜多相應

[0020c20] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩眼界相應般若波羅蜜多相應相應般若波羅蜜多相應

[0020c23] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩色界相應般若波羅蜜多相應法界相應般若波羅蜜多相應

[0020c27] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩眼識界相應般若波羅蜜多相應意識界相應般若波羅蜜多相應

[0021a01] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩相應般若波羅蜜多相應相應般若波羅蜜多相應

[0021a04] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所生相應般若波羅蜜多相應所生相應般若波羅蜜多相應

[0021a08] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩地界相應般若波羅蜜多相應識界相應般若波羅蜜多相應

[0021a12] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩因緣相應般若波羅蜜多相應等無間緣所緣緣增上緣諸緣所生諸法相應般若波羅蜜多相應

[0021a16] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無明相應般若波羅蜜多相應名色六處老死憂惱相應般若波羅蜜多相應

[0021a21] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩布施波羅蜜多相應般若波羅蜜多相應淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應般若波羅蜜多相應

[0021a25] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩內空相應般若波羅蜜多相應外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空相應般若波羅蜜多相應

[0021b02] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩真如相應般若波羅蜜多相應法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相應般若波羅蜜多相應

[0021b07] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩四念住相應般若波羅蜜多相應四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應般若波羅蜜多相應

[0021b11] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩苦聖諦相應般若波羅蜜多相應道聖諦相應般若波羅蜜多相應

[0021b14] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩十善業道相應般若波羅蜜多相應近事近住相應般若波羅蜜多相應

[0021b18] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩福業相應般若波羅蜜多相應修性福業相應般若波羅蜜多相應

[0021b21] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩四靜慮相應般若波羅蜜多相應四無量四無色定相應般若波羅蜜多相應

[0021b25] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩八解脫相應般若波羅蜜多相應八勝處九次第定十遍處相應般若波羅蜜多相應

[0021b28] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩空解脫門相應般若波羅蜜多相應無相解脫門相應般若波羅蜜多相應

[0021c03] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一切陀羅尼門相應般若波羅蜜多相應一切三摩地相應般若波羅蜜多相應

[0021c06] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩相應般若波羅蜜多相應離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地相應般若波羅蜜多相應

[0021c11] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩五眼相應般若波羅蜜多相應六神通相應般若波羅蜜多相應

[0021c14] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩佛十力相應般若波羅蜜多相應四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法相應般若波羅蜜多相應

[0021c18] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩三十二大士相相應般若波羅蜜多相應八十隨好相應般若波羅蜜多相應

[0021c22] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩法空相應般若波羅蜜多相應住捨性空相應般若波羅蜜多相應

[0021c25] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一切智相應般若波羅蜜多相應一切相智相應般若波羅蜜多相應

[0021c28] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一切智智相應般若波羅蜜多相應一切煩惱習相應般若波羅蜜多相應

[0022a03] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩預流果相應般若波羅蜜多相應一來不還阿羅漢果獨覺菩提相應般若波羅蜜多相應

[0022a07] 「舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩相應般若波羅蜜多相應諸佛無上