Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 21

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十一
[0114a15] 「復次善現菩薩摩訶薩云何八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114a16] 「世尊!」

[0114a16] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114a18] 「世尊!」

[0114a18] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114a19] 「世尊!」

[0114a19] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114a20] 「世尊!」

[0114a20] 「八解脫無常增語菩薩摩訶薩?」

[0114a21] 「世尊!」

[0114a21] 「八勝處九次第定十遍處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0114a23] 「世尊!」

[0114a23] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114a24] 「世尊!」

[0114a24] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114a25] 「世尊!」

[0114a25] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114a26] 「世尊!」

[0114a27] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114a28] 「世尊!」

[0114a28] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114a29] 「世尊!」

[0114a29] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114b01] 「世尊!」

[0114b01] 「八解脫無我增語菩薩摩訶薩?」

[0114b02] 「世尊!」

[0114b03] 「八勝處九次第定十遍處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0114b04] 「世尊!」

[0114b04] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114b05] 「世尊!」

[0114b05] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114b06] 「世尊!」

[0114b07] 「八解脫不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0114b07] 「世尊!」

[0114b08] 「八勝處九次第定十遍處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0114b09] 「世尊!」

[0114b09] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114b10] 「世尊!」

[0114b10] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114b11] 「世尊!」

[0114b12] 「八解脫不空增語菩薩摩訶薩?」

[0114b12] 「世尊!」

[0114b13] 「八勝處九次第定十遍處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0114b14] 「世尊!」

[0114b14] 「八解脫有相增語菩薩摩訶薩?」

[0114b15] 「世尊!」

[0114b15] 「八勝處九次第定十遍處有相增語菩薩摩訶薩?」

[0114b17] 「世尊!」

[0114b17] 「八解脫無相增語菩薩摩訶薩?」

[0114b18] 「世尊!」

[0114b18] 「八勝處九次第定十遍處無相增語菩薩摩訶薩?」

[0114b19] 「世尊!」

[0114b19] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114b20] 「世尊!」

[0114b21] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114b22] 「世尊!」

[0114b22] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114b23] 「世尊!」

[0114b23] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114b25] 「世尊!」

[0114b25] 「八解脫寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0114b26] 「世尊!」

[0114b26] 「八勝處九次第定十遍處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0114b27] 「世尊!」

[0114b27] 「八解脫寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0114b28] 「世尊!」

[0114b29] 「八勝處九次第定十遍處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0114c01] 「世尊!」

[0114c01] 「八解脫遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0114c02] 「世尊!」

[0114c02] 「八勝處九次第定十遍處遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0114c04] 「世尊!」

[0114c04] 「八解脫不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0114c05] 「世尊!」

[0114c05] 「八勝處九次第定十遍處不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0114c06] 「世尊!」

[0114c07] 「八解脫有為增語菩薩摩訶薩?」

[0114c07] 「世尊!」

[0114c08] 「八勝處九次第定十遍處有為增語菩薩摩訶薩?」

[0114c09] 「世尊!」

[0114c09] 「八解脫無為增語菩薩摩訶薩?」

[0114c10] 「世尊!」

[0114c10] 「八勝處九次第定十遍處無為增語菩薩摩訶薩?」

[0114c12] 「世尊!」

[0114c12] 「八解脫有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0114c13] 「世尊!」

[0114c13] 「八勝處九次第定十遍處有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0114c14] 「世尊!」

[0114c14] 「八解脫無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0114c15] 「世尊!」

[0114c16] 「八勝處九次第定十遍處無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0114c17] 「世尊!」

[0114c17] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114c18] 「世尊!」

[0114c18] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114c19] 「世尊!」

[0114c20] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114c20] 「世尊!」

[0114c21] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114c22] 「世尊!」

[0114c22] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114c23] 「世尊!」

[0114c23] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114c24] 「世尊!」

[0114c25] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0114c26] 「世尊!」

[0114c26] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0114c27] 「世尊!」

[0114c27] 「八解脫有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0114c28] 「世尊!」

[0114c28] 「八勝處九次第定十遍處有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0115a01] 「世尊!」

[0115a01] 「八解脫無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0115a02] 「世尊!」

[0115a02] 「八勝處九次第定十遍處無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0115a03] 「世尊!」

[0115a04] 「八解脫煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0115a04] 「世尊!」

[0115a05] 「八勝處九次第定十遍處煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0115a06] 「世尊!」

[0115a06] 「八解脫煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0115a07] 「世尊!」

[0115a07] 「八勝處九次第定十遍處煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0115a09] 「世尊!」

[0115a09] 「八解脫世間增語菩薩摩訶薩?」

[0115a10] 「世尊!」

[0115a10] 「八勝處九次第定十遍處世間增語菩薩摩訶薩?」

[0115a11] 「世尊!」

[0115a12] 「八解脫出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0115a13] 「世尊!」

[0115a13] 「八勝處九次第定十遍處出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0115a14] 「世尊!」

[0115a14] 「八解脫雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0115a15] 「世尊!」

[0115a15] 「八勝處九次第定十遍處雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0115a17] 「世尊!」

[0115a17] 「八解脫清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0115a18] 「世尊!」

[0115a18] 「八勝處九次第定十遍處清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0115a19] 「世尊!」

[0115a20] 「八解脫生死增語菩薩摩訶薩?」

[0115a21] 「世尊!」

[0115a21] 「八勝處九次第定十遍處生死增語菩薩摩訶薩?」

[0115a22] 「世尊!」

[0115a22] 「八解脫涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0115a23] 「世尊!」

[0115a24] 「八勝處九次第定十遍處涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0115a25] 「世尊!」

[0115a25] 「八解脫在內增語菩薩摩訶薩?」

[0115a26] 「世尊!」

[0115a26] 「八勝處九次第定十遍處在內增語菩薩摩訶薩?」

[0115a27] 「世尊!」

[0115a28] 「八解脫在外增語菩薩摩訶薩?」

[0115a29] 「世尊!」

[0115a29] 「八勝處九次第定十遍處在外增語菩薩摩訶薩?」

[0115b01] 「世尊!」

[0115b01] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0115b02] 「世尊!」

[0115b03] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0115b04] 「世尊!」

[0115b04] 「八解脫增語菩薩摩訶薩?」

[0115b05] 「世尊!」

[0115b05] 「八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0115b07] 「世尊!」

[0115b07] 「八解脫不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0115b08] 「世尊!」

[0115b08] 「八勝處九次第定十遍處不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0115b09] 「世尊!」

[0115b11] 「復次善現菩薩摩訶薩云何空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b12] 「世尊!」

[0115b13] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b14] 「世尊!」

[0115b14] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b15] 「世尊!」

[0115b15] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b16] 「世尊!」

[0115b16] 「空解脫門無常增語菩薩摩訶薩?」

[0115b17] 「世尊!」

[0115b17] 「無相解脫門無常增語菩薩摩訶薩?」

[0115b18] 「世尊!」

[0115b19] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b20] 「世尊!」

[0115b20] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b21] 「世尊!」

[0115b21] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b22] 「世尊!」

[0115b22] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b23] 「世尊!」

[0115b23] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b24] 「世尊!」

[0115b25] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b26] 「世尊!」

[0115b26] 「空解脫門無我增語菩薩摩訶薩?」

[0115b27] 「世尊!」

[0115b27] 「無相解脫門無我增語菩薩摩訶薩?」

[0115b28] 「世尊!」

[0115b28] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115b29] 「世尊!」

[0115b29] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115c02] 「世尊!」

[0115c02] 「空解脫門不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0115c03] 「世尊!」

[0115c03] 「無相解脫門不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0115c04] 「世尊!」

[0115c04] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115c05] 「世尊!」

[0115c05] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115c06] 「世尊!」

[0115c07] 「空解脫門不空增語菩薩摩訶薩?」

[0115c08] 「世尊!」

[0115c08] 「無相解脫門不空增語菩薩摩訶薩?」

[0115c09] 「世尊!」

[0115c09] 「空解脫門有相增語菩薩摩訶薩?」

[0115c10] 「世尊!」

[0115c10] 「無相解脫門有相增語菩薩摩訶薩?」

[0115c11] 「世尊!」

[0115c12] 「空解脫門無相增語菩薩摩訶薩?」

[0115c13] 「世尊!」

[0115c13] 「無相解脫門無相增語菩薩摩訶薩?」

[0115c14] 「世尊!」

[0115c14] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115c15] 「世尊!」

[0115c15] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115c17] 「世尊!」

[0115c17] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115c18] 「世尊!」

[0115c18] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0115c19] 「世尊!」

[0115c19] 「空解脫門寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0115c20] 「世尊!」

[0115c20] 「無相解脫門寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0115c22] 「世尊!」

[0115c22] 「空解脫門寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0115c23] 「世尊!」

[0115c23] 「無相解脫門寂靜增語菩薩摩訶薩

[0115c24] 「世尊!」

[0115c24] 「空解脫門遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0115c25] 「世尊!」

[0115c26] 「無相解脫門遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0115c27] 「世尊!」

[0115c27] 「空解脫門不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0115c28] 「世尊!」

[0115c28] 「無相解脫門不遠增語菩薩摩訶薩

[0115c29] 「世尊!」

[0116a01] 「空解脫門有為增語菩薩摩訶薩?」

[0116a02] 「世尊!」

[0116a02] 「無相解脫門有為增語菩薩摩訶薩?」

[0116a03] 「世尊!」

[0116a03] 「空解脫門無為增語菩薩摩訶薩?」

[0116a04] 「世尊!」

[0116a04] 「無相解脫門無為增語菩薩摩訶薩?」

[0116a05] 「世尊!」

[0116a06] 「空解脫門有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0116a07] 「世尊!」

[0116a07] 「無相解脫門有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0116a08] 「世尊!」

[0116a08] 「空解脫門無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0116a09] 「世尊!」

[0116a09] 「無相解脫門無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0116a11] 「世尊!」

[0116a11] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a12] 「世尊!」

[0116a12] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a13] 「世尊!」

[0116a13] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a14] 「世尊!」

[0116a14] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a15] 「世尊!」

[0116a16] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a16] 「世尊!」

[0116a17] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a18] 「世尊!」

[0116a18] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a19] 「世尊!」

[0116a19] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116a20] 「世尊!」

[0116a20] 「空解脫門有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0116a21] 「世尊!」

[0116a22] 「無相解脫門有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0116a23] 「世尊!」

[0116a23] 「空解脫門無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0116a24] 「世尊!」

[0116a24] 「無相解脫門無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0116a25] 「世尊!」

[0116a26] 「空解脫門煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0116a27] 「世尊!」

[0116a27] 「無相解脫門煩惱增語菩薩摩訶薩

[0116a28] 「世尊!」

[0116a28] 「空解脫門煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0116a29] 「世尊!」

[0116a29] 「無相解脫門煩惱增語菩薩摩訶薩

[0116b02] 「世尊!」

[0116b02] 「空解脫門世間增語菩薩摩訶薩?」

[0116b03] 「世尊!」

[0116b03] 「無相解脫門世間增語菩薩摩訶薩?」

[0116b04] 「世尊!」

[0116b04] 「空解脫門出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0116b05] 「世尊!」

[0116b06] 「無相解脫門出世間增語菩薩摩訶薩

[0116b07] 「世尊!」

[0116b07] 「空解脫門雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0116b08] 「世尊!」

[0116b08] 「無相解脫門雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0116b09] 「世尊!」

[0116b10] 「空解脫門清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0116b10] 「世尊!」

[0116b11] 「無相解脫門清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0116b12] 「世尊!」

[0116b12] 「空解脫門生死增語菩薩摩訶薩?」

[0116b13] 「世尊!」

[0116b13] 「無相解脫門生死增語菩薩摩訶薩

[0116b14] 「世尊!」

[0116b15] 「空解脫門涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0116b16] 「世尊!」

[0116b16] 「無相解脫門涅槃增語菩薩摩訶薩

[0116b17] 「世尊!」

[0116b17] 「空解脫門在內增語菩薩摩訶薩?」

[0116b18] 「世尊!」

[0116b19] 「無相解脫門在內增語菩薩摩訶薩?」

[0116b20] 「世尊!」

[0116b20] 「空解脫門在外增語菩薩摩訶薩?」

[0116b21] 「世尊!」

[0116b21] 「無相解脫門在外增語菩薩摩訶薩?」

[0116b22] 「世尊!」

[0116b22] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116b23] 「世尊!」

[0116b24] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩

[0116b25] 「世尊!」

[0116b25] 「空解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116b26] 「世尊!」

[0116b26] 「無相解脫門增語菩薩摩訶薩?」

[0116b27] 「世尊!」

[0116b28] 「空解脫門不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0116b29] 「世尊!」

[0116b29] 「無相解脫門不可得增語菩薩摩訶薩

[0116c01] 「世尊!」

[0116c02] 「復次善現菩薩摩訶薩云何陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0116c03] 「世尊!」

[0116c04] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0116c04] 「世尊!」

[0116c05] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0116c05] 「世尊!」

[0116c06] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0116c07] 「世尊!」

[0116c07] 「陀羅尼門無常增語菩薩摩訶薩?」

[0116c08] 「世尊!」

[0116c08] 「三摩地無常增語菩薩摩訶薩?」

[0116c09] 「世尊!」

[0116c09] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0116c10] 「世尊!」

[0116c10] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0116c11] 「世尊!」

[0116c11] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0116c12] 「世尊!」

[0116c13] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0116c13] 「世尊!」

[0116c14] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0116c15] 「世尊!」

[0116c15] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0116c16] 「世尊!」

[0116c16] 「陀羅尼門無我增語菩薩摩訶薩?」

[0116c17] 「世尊!」

[0116c17] 「三摩地無我增語菩薩摩訶薩?」

[0116c18] 「世尊!」

[0116c18] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0116c19] 「世尊!」

[0116c19] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0116c20] 「世尊!」

[0116c20] 「陀羅尼門不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0116c21] 「世尊!」

[0116c22] 「三摩地不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0116c23] 「世尊!」

[0116c23] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0116c24] 「世尊!」

[0116c24] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0116c25] 「世尊!」

[0116c25] 「陀羅尼門不空增語菩薩摩訶薩?」

[0116c26] 「世尊!」

[0116c26] 「三摩地不空增語菩薩摩訶薩?」

[0116c27] 「世尊!」

[0116c27] 「陀羅尼門有相增語菩薩摩訶薩?」

[0116c28] 「世尊!」

[0116c29] 「三摩地有相增語菩薩摩訶薩?」

[0117a01] 「世尊!」

[0117a01] 「陀羅尼門無相增語菩薩摩訶薩?」

[0117a02] 「世尊!」

[0117a02] 「三摩地無相增語菩薩摩訶薩?」

[0117a03] 「世尊!」

[0117a03] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117a04] 「世尊!」

[0117a04] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0117a05] 「世尊!」

[0117a05] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117a06] 「世尊!」

[0117a07] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0117a08] 「世尊!」

[0117a08] 「陀羅尼門寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0117a09] 「世尊!」

[0117a09] 「三摩地寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0117a10] 「世尊!」

[0117a10] 「陀羅尼門寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0117a11] 「世尊!」

[0117a11] 「三摩地寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0117a12] 「世尊!」

[0117a13] 「陀羅尼門遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0117a14] 「世尊!」

[0117a14] 「三摩地遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0117a15] 「世尊!」

[0117a15] 「陀羅尼門不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0117a16] 「世尊!」

[0117a16] 「三摩地不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0117a17] 「世尊!」

[0117a18] 「陀羅尼門有為增語菩薩摩訶薩?」

[0117a18] 「世尊!」

[0117a19] 「三摩地有為增語菩薩摩訶薩?」

[0117a20] 「世尊!」

[0117a20] 「陀羅尼門無為增語菩薩摩訶薩?」

[0117a21] 「世尊!」

[0117a21] 「三摩地無為增語菩薩摩訶薩?」

[0117a22] 「世尊!」

[0117a22] 「陀羅尼門有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0117a23] 「世尊!」

[0117a23] 「三摩地有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0117a24] 「世尊!」

[0117a25] 「陀羅尼門無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0117a26] 「世尊!」

[0117a26] 「三摩地無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0117a27] 「世尊!」

[0117a27] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117a28] 「世尊!」

[0117a28] 「三摩地門生增語菩薩摩訶薩?」

[0117a29] 「世尊!」

[0117a29] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117b01] 「世尊!」

[0117b01] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0117b02] 「世尊!」

[0117b02] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117b03] 「世尊!」

[0117b04] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0117b04] 「世尊!」

[0117b05] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117b06] 「世尊!」

[0117b06] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0117b07] 「世尊!」

[0117b07] 「陀羅尼門有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0117b08] 「世尊!」

[0117b08] 「三摩地有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0117b09] 「世尊!」

[0117b09] 「陀羅尼門無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0117b10] 「世尊!」

[0117b11] 「三摩地無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0117b11] 「世尊!」

[0117b12] 「陀羅尼門煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0117b13] 「世尊!」

[0117b13] 「三摩地煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0117b14] 「世尊!」

[0117b14] 「陀羅尼門煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0117b15] 「世尊!」

[0117b15] 「三摩地煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0117b16] 「世尊!」

[0117b17] 「陀羅尼門世間增語菩薩摩訶薩?」

[0117b18] 「世尊!」

[0117b18] 「三摩地世間增語菩薩摩訶薩?」

[0117b19] 「世尊!」

[0117b19] 「陀羅尼門出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0117b20] 「世尊!」

[0117b20] 「三摩地出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0117b21] 「世尊!」

[0117b21] 「陀羅尼門雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0117b22] 「世尊!」

[0117b23] 「三摩地雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0117b24] 「世尊!」

[0117b24] 「陀羅尼門清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0117b25] 「世尊!」

[0117b25] 「三摩地清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0117b26] 「世尊!」

[0117b26] 「陀羅尼門生死增語菩薩摩訶薩?」

[0117b27] 「世尊!」

[0117b27] 「三摩地生死增語菩薩摩訶薩?」

[0117b28] 「世尊!」

[0117b29] 「陀羅尼門涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0117c01] 「世尊!」

[0117c01] 「三摩地涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0117c02] 「世尊!」

[0117c02] 「陀羅尼門在內增語菩薩摩訶薩?」

[0117c03] 「世尊!」

[0117c03] 「三摩地在內增語菩薩摩訶薩?」

[0117c04] 「世尊!」

[0117c04] 「陀羅尼門在外增語菩薩摩訶薩?」

[0117c05] 「世尊!」

[0117c06] 「三摩地在外增語菩薩摩訶薩?」

[0117c07] 「世尊!」

[0117c07] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117c08] 「世尊!」

[0117c08] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0117c09] 「世尊!」

[0117c09] 「陀羅尼門增語菩薩摩訶薩?」

[0117c10] 「世尊!」

[0117c10] 「三摩地增語菩薩摩訶薩?」

[0117c11] 「世尊!」

[0117c12] 「陀羅尼門不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0117c13] 「世尊!」

[0117c13] 「三摩地不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0117c14] 「世尊!」

[0117c15] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0117c16] 「世尊!」

[0117c16] 「離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0117c19] 「世尊!」

[0117c19] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0117c20] 「世尊!」

[0117c20] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0117c21] 「世尊!」

[0117c21] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0117c22] 「世尊!」

[0117c23] 「離垢地乃至法雲地無常增語菩薩摩訶薩?」

[0117c24] 「世尊!」

[0117c24] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0117c25] 「世尊!」

[0117c25] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0117c26] 「世尊!」

[0117c26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0117c27] 「世尊!」

[0117c27] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0117c28] 「世尊!」

[0117c29] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118a01] 「世尊!」

[0118a01] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118a02] 「世尊!」

[0118a02] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0118a03] 「世尊!」

[0118a03] 「離垢地乃至法雲地無我增語菩薩摩訶薩?」

[0118a04] 「世尊!」

[0118a05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118a05] 「世尊!」

[0118a06] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118a07] 「世尊!」

[0118a07] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0118a08] 「世尊!」

[0118a08] 「離垢地乃至法雲地不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0118a09] 「世尊!」

[0118a10] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118a10] 「世尊!」

[0118a11] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118a12] 「世尊!」

[0118a12] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0118a13] 「世尊!」

[0118a13] 「離垢地乃至法雲地不空增語菩薩摩訶薩?」

[0118a14] 「世尊!」

[0118a15] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0118a15] 「世尊!」

[0118a16] 「離垢地乃至法雲地有相增語菩薩摩訶薩?」

[0118a17] 「世尊!」

[0118a17] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0118a18] 「世尊!」

[0118a18] 「離垢地乃至法雲地無相增語菩薩摩訶薩?」

[0118a19] 「世尊!」

[0118a20] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118a20] 「世尊!」

[0118a21] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118a22] 「世尊!」

[0118a22] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118a23] 「世尊!」

[0118a23] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118a24] 「世尊!」

[0118a25] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0118a26] 「世尊!」

[0118a26] 「離垢地乃至法雲地寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0118a27] 「世尊!」

[0118a27] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0118a28] 「世尊!」

[0118a28] 「離垢地乃至法雲地寂靜增語菩薩摩訶薩

[0118b01] 「世尊!」

[0118b01] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0118b02] 「世尊!」

[0118b02] 「離垢地乃至法雲地遠離增語菩薩摩訶薩

[0118b03] 「世尊!」

[0118b03] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0118b04] 「世尊!」

[0118b05] 「離垢地乃至法雲地不遠增語菩薩摩訶薩

[0118b06] 「世尊!」

[0118b06] 「有為增語菩薩摩訶薩?」

[0118b07] 「世尊!」

[0118b07] 「離垢地乃至法雲地有為增語菩薩摩訶薩?」

[0118b08] 「世尊!」

[0118b08] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0118b09] 「世尊!」

[0118b10] 「離垢地乃至法雲地無為增語菩薩摩訶薩?」

[0118b11] 「世尊!」

[0118b11] 「有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0118b12] 「世尊!」

[0118b12] 「離垢地乃至法雲地有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0118b13] 「世尊!」

[0118b14] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0118b14] 「世尊!」

[0118b15] 「離垢地乃至法雲地無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0118b16] 「世尊!」

[0118b16] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118b17] 「世尊!」

[0118b17] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118b18] 「世尊!」

[0118b18] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118b19] 「世尊!」

[0118b20] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118b21] 「世尊!」

[0118b21] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118b22] 「世尊!」

[0118b22] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118b23] 「世尊!」

[0118b23] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118b24] 「世尊!」

[0118b24] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0118b26] 「世尊!」

[0118b26] 「有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0118b27] 「世尊!」

[0118b27] 「離垢地乃至法雲地有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0118b28] 「世尊!」

[0118b28] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0118b29] 「世尊!」

[0118b29] 「離垢地乃至法雲地無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0118c02] 「世尊!」

[0118c02] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0118c03] 「世尊!」

[0118c03] 「離垢地乃至法雲地煩惱增語菩薩摩訶薩

[0118c04] 「世尊!」

[0118c04] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0118c05] 「世尊!」

[0118c06] 「離垢地乃至法雲地煩惱增語菩薩摩訶薩

[0118c07] 「世尊!」

[0118c07] 「世間增語菩薩摩訶薩?」

[0118c08] 「世尊!」

[0118c08] 「離垢地乃至法雲地世間增語菩薩摩訶薩?」

[0118c09] 「世尊!」

[0118c10] 「出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0118c11] 「世尊!」

[0118c11] 「離垢地乃至法雲地出世間增語菩薩摩訶薩

[0118c12] 「世尊!」

[0118c12] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0118c13] 「世尊!」

[0118c13] 「離垢地乃至法雲地雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0118c15] 「世尊!」

[0118c15] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0118c16] 「世尊!」

[0118c16] 「離垢地乃至法雲地清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0118c17] 「世尊!」

[0118c17] 「生死增語菩薩摩訶薩?」

[0118c18] 「世尊!」

[0118c19] 「離垢地乃至法雲地生死增語菩薩摩訶薩

[0118c20] 「世尊!」

[0118c20] 「涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0118c21] 「世尊!」

[0118c21] 「離垢地乃至法雲地涅槃增語菩薩摩訶薩

[0118c22] 「世尊!」

[0118c23] 「在內增語菩薩摩訶薩?」

[0118c23] 「世尊!」

[0118c24] 「離垢地乃至法雲地在內增語菩薩摩訶薩?」

[0118c25] 「世尊!」

[0118c25] 「在外增語菩薩摩訶薩?」

[0118c26] 「世尊!」

[0118c26] 「離垢地乃至法雲地在外增語菩薩摩訶薩?」

[0118c27] 「世尊!」

[0118c28] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0118c29] 「世尊!」

[0118c29] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩

[0119a01] 「世尊!」

[0119a01] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0119a02] 「世尊!」

[0119a02] 「離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0119a04] 「世尊!」

[0119a04] 「不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0119a05] 「世尊!」

[0119a05] 「離垢地乃至法雲地不可得增語菩薩摩訶薩

[0119a06] 「世尊!」

[0119a07] 「復次善現菩薩摩訶薩云何五眼增語菩薩摩訶薩?」

[0119a08] 「世尊!」

[0119a08] 「六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0119a09] 「世尊!」

[0119a09] 「五眼增語菩薩摩訶薩?」

[0119a10] 「世尊!」

[0119a10] 「六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0119a11] 「世尊!」

[0119a11] 「五眼無常增語菩薩摩訶薩?」

[0119a12] 「世尊!」

[0119a12] 「六神通無常增語菩薩摩訶薩?」

[0119a13] 「世尊!」

[0119a14] 「五眼增語菩薩摩訶薩?」

[0119a14] 「世尊!」

[0119a15] 「六神通增語