Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 21

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十一
[0114a15] 「復次善現菩薩摩訶薩云何八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114a16] 「世尊!」

[0114a16] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114a18] 「世尊!」

[0114a18] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114a19] 「世尊!」

[0114a19] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114a20] 「世尊!」

[0114a20] 「八解脫無常菩薩摩訶薩?」

[0114a21] 「世尊!」

[0114a21] 「八勝處九次第定十遍處無常菩薩摩訶薩?」

[0114a23] 「世尊!」

[0114a23] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114a24] 「世尊!」

[0114a24] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114a25] 「世尊!」

[0114a25] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114a26] 「世尊!」

[0114a27] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114a28] 「世尊!」

[0114a28] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114a29] 「世尊!」

[0114a29] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114b01] 「世尊!」

[0114b01] 「八解脫無我菩薩摩訶薩?」

[0114b02] 「世尊!」

[0114b03] 「八勝處九次第定十遍處無我菩薩摩訶薩?」

[0114b04] 「世尊!」

[0114b04] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114b05] 「世尊!」

[0114b05] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114b06] 「世尊!」

[0114b07] 「八解脫不淨菩薩摩訶薩?」

[0114b07] 「世尊!」

[0114b08] 「八勝處九次第定十遍處不淨菩薩摩訶薩?」

[0114b09] 「世尊!」

[0114b09] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114b10] 「世尊!」

[0114b10] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114b11] 「世尊!」

[0114b12] 「八解脫不空菩薩摩訶薩?」

[0114b12] 「世尊!」

[0114b13] 「八勝處九次第定十遍處不空菩薩摩訶薩?」

[0114b14] 「世尊!」

[0114b14] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114b15] 「世尊!」

[0114b15] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114b17] 「世尊!」

[0114b17] 「八解脫無相菩薩摩訶薩?」

[0114b18] 「世尊!」

[0114b18] 「八勝處九次第定十遍處無相菩薩摩訶薩?」

[0114b19] 「世尊!」

[0114b19] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114b20] 「世尊!」

[0114b21] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114b22] 「世尊!」

[0114b22] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114b23] 「世尊!」

[0114b23] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114b25] 「世尊!」

[0114b25] 「八解脫寂靜菩薩摩訶薩?」

[0114b26] 「世尊!」

[0114b26] 「八勝處九次第定十遍處寂靜菩薩摩訶薩?」

[0114b27] 「世尊!」

[0114b27] 「八解脫寂靜菩薩摩訶薩?」

[0114b28] 「世尊!」

[0114b29] 「八勝處九次第定十遍處寂靜菩薩摩訶薩?」

[0114c01] 「世尊!」

[0114c01] 「八解脫遠離菩薩摩訶薩?」

[0114c02] 「世尊!」

[0114c02] 「八勝處九次第定十遍處遠離菩薩摩訶薩?」

[0114c04] 「世尊!」

[0114c04] 「八解脫不遠菩薩摩訶薩?」

[0114c05] 「世尊!」

[0114c05] 「八勝處九次第定十遍處不遠菩薩摩訶薩?」

[0114c06] 「世尊!」

[0114c07] 「八解脫有為菩薩摩訶薩?」

[0114c07] 「世尊!」

[0114c08] 「八勝處九次第定十遍處有為菩薩摩訶薩?」

[0114c09] 「世尊!」

[0114c09] 「八解脫無為菩薩摩訶薩?」

[0114c10] 「世尊!」

[0114c10] 「八勝處九次第定十遍處無為菩薩摩訶薩?」

[0114c12] 「世尊!」

[0114c12] 「八解脫有漏菩薩摩訶薩?」

[0114c13] 「世尊!」

[0114c13] 「八勝處九次第定十遍處有漏菩薩摩訶薩?」

[0114c14] 「世尊!」

[0114c14] 「八解脫無漏菩薩摩訶薩?」

[0114c15] 「世尊!」

[0114c16] 「八勝處九次第定十遍處無漏菩薩摩訶薩?」

[0114c17] 「世尊!」

[0114c17] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114c18] 「世尊!」

[0114c18] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114c19] 「世尊!」

[0114c20] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114c20] 「世尊!」

[0114c21] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114c22] 「世尊!」

[0114c22] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114c23] 「世尊!」

[0114c23] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114c24] 「世尊!」

[0114c25] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0114c26] 「世尊!」

[0114c26] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0114c27] 「世尊!」

[0114c27] 「八解脫有罪菩薩摩訶薩?」

[0114c28] 「世尊!」

[0114c28] 「八勝處九次第定十遍處有罪菩薩摩訶薩?」

[0115a01] 「世尊!」

[0115a01] 「八解脫無罪菩薩摩訶薩?」

[0115a02] 「世尊!」

[0115a02] 「八勝處九次第定十遍處無罪菩薩摩訶薩?」

[0115a03] 「世尊!」

[0115a04] 「八解脫煩惱菩薩摩訶薩?」

[0115a04] 「世尊!」

[0115a05] 「八勝處九次第定十遍處煩惱菩薩摩訶薩?」

[0115a06] 「世尊!」

[0115a06] 「八解脫煩惱菩薩摩訶薩?」

[0115a07] 「世尊!」

[0115a07] 「八勝處九次第定十遍處煩惱菩薩摩訶薩?」

[0115a09] 「世尊!」

[0115a09] 「八解脫世間菩薩摩訶薩?」

[0115a10] 「世尊!」

[0115a10] 「八勝處九次第定十遍處世間菩薩摩訶薩?」

[0115a11] 「世尊!」

[0115a12] 「八解脫出世間菩薩摩訶薩?」

[0115a13] 「世尊!」

[0115a13] 「八勝處九次第定十遍處出世間菩薩摩訶薩?」

[0115a14] 「世尊!」

[0115a14] 「八解脫雜染菩薩摩訶薩?」

[0115a15] 「世尊!」

[0115a15] 「八勝處九次第定十遍處雜染菩薩摩訶薩?」

[0115a17] 「世尊!」

[0115a17] 「八解脫清淨菩薩摩訶薩?」

[0115a18] 「世尊!」

[0115a18] 「八勝處九次第定十遍處清淨菩薩摩訶薩?」

[0115a19] 「世尊!」

[0115a20] 「八解脫生死菩薩摩訶薩?」

[0115a21] 「世尊!」

[0115a21] 「八勝處九次第定十遍處生死菩薩摩訶薩?」

[0115a22] 「世尊!」

[0115a22] 「八解脫涅槃菩薩摩訶薩?」

[0115a23] 「世尊!」

[0115a24] 「八勝處九次第定十遍處涅槃菩薩摩訶薩?」

[0115a25] 「世尊!」

[0115a25] 「八解脫在內菩薩摩訶薩?」

[0115a26] 「世尊!」

[0115a26] 「八勝處九次第定十遍處在內菩薩摩訶薩?」

[0115a27] 「世尊!」

[0115a28] 「八解脫在外菩薩摩訶薩?」

[0115a29] 「世尊!」

[0115a29] 「八勝處九次第定十遍處在外菩薩摩訶薩?」

[0115b01] 「世尊!」

[0115b01] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0115b02] 「世尊!」

[0115b03] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0115b04] 「世尊!」

[0115b04] 「八解脫菩薩摩訶薩?」

[0115b05] 「世尊!」

[0115b05] 「八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0115b07] 「世尊!」

[0115b07] 「八解脫不可得菩薩摩訶薩?」

[0115b08] 「世尊!」

[0115b08] 「八勝處九次第定十遍處不可得菩薩摩訶薩?」

[0115b09] 「世尊!」

[0115b11] 「復次善現菩薩摩訶薩云何空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b12] 「世尊!」

[0115b13] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b14] 「世尊!」

[0115b14] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b15] 「世尊!」

[0115b15] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b16] 「世尊!」

[0115b16] 「空解脫門無常菩薩摩訶薩?」

[0115b17] 「世尊!」

[0115b17] 「無相解脫門無常菩薩摩訶薩?」

[0115b18] 「世尊!」

[0115b19] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b20] 「世尊!」

[0115b20] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b21] 「世尊!」

[0115b21] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b22] 「世尊!」

[0115b22] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b23] 「世尊!」

[0115b23] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b24] 「世尊!」

[0115b25] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b26] 「世尊!」

[0115b26] 「空解脫門無我菩薩摩訶薩?」

[0115b27] 「世尊!」

[0115b27] 「無相解脫門無我菩薩摩訶薩?」

[0115b28] 「世尊!」

[0115b28] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115b29] 「世尊!」

[0115b29] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c02] 「世尊!」

[0115c02] 「空解脫門不淨菩薩摩訶薩?」

[0115c03] 「世尊!」

[0115c03] 「無相解脫門不淨菩薩摩訶薩?」

[0115c04] 「世尊!」

[0115c04] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c05] 「世尊!」

[0115c05] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c06] 「世尊!」

[0115c07] 「空解脫門不空菩薩摩訶薩?」

[0115c08] 「世尊!」

[0115c08] 「無相解脫門不空菩薩摩訶薩?」

[0115c09] 「世尊!」

[0115c09] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c10] 「世尊!」

[0115c10] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c11] 「世尊!」

[0115c12] 「空解脫門無相菩薩摩訶薩?」

[0115c13] 「世尊!」

[0115c13] 「無相解脫門無相菩薩摩訶薩?」

[0115c14] 「世尊!」

[0115c14] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c15] 「世尊!」

[0115c15] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c17] 「世尊!」

[0115c17] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c18] 「世尊!」

[0115c18] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0115c19] 「世尊!」

[0115c19] 「空解脫門寂靜菩薩摩訶薩?」

[0115c20] 「世尊!」

[0115c20] 「無相解脫門寂靜菩薩摩訶薩?」

[0115c22] 「世尊!」

[0115c22] 「空解脫門寂靜菩薩摩訶薩?」

[0115c23] 「世尊!」

[0115c23] 「無相解脫門寂靜菩薩摩訶薩

[0115c24] 「世尊!」

[0115c24] 「空解脫門遠離菩薩摩訶薩?」

[0115c25] 「世尊!」

[0115c26] 「無相解脫門遠離菩薩摩訶薩?」

[0115c27] 「世尊!」

[0115c27] 「空解脫門不遠菩薩摩訶薩?」

[0115c28] 「世尊!」

[0115c28] 「無相解脫門不遠菩薩摩訶薩

[0115c29] 「世尊!」

[0116a01] 「空解脫門有為菩薩摩訶薩?」

[0116a02] 「世尊!」

[0116a02] 「無相解脫門有為菩薩摩訶薩?」

[0116a03] 「世尊!」

[0116a03] 「空解脫門無為菩薩摩訶薩?」

[0116a04] 「世尊!」

[0116a04] 「無相解脫門無為菩薩摩訶薩?」

[0116a05] 「世尊!」

[0116a06] 「空解脫門有漏菩薩摩訶薩?」

[0116a07] 「世尊!」

[0116a07] 「無相解脫門有漏菩薩摩訶薩?」

[0116a08] 「世尊!」

[0116a08] 「空解脫門無漏菩薩摩訶薩?」

[0116a09] 「世尊!」

[0116a09] 「無相解脫門無漏菩薩摩訶薩?」

[0116a11] 「世尊!」

[0116a11] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a12] 「世尊!」

[0116a12] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a13] 「世尊!」

[0116a13] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a14] 「世尊!」

[0116a14] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a15] 「世尊!」

[0116a16] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a16] 「世尊!」

[0116a17] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a18] 「世尊!」

[0116a18] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a19] 「世尊!」

[0116a19] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116a20] 「世尊!」

[0116a20] 「空解脫門有罪菩薩摩訶薩?」

[0116a21] 「世尊!」

[0116a22] 「無相解脫門有罪菩薩摩訶薩?」

[0116a23] 「世尊!」

[0116a23] 「空解脫門無罪菩薩摩訶薩?」

[0116a24] 「世尊!」

[0116a24] 「無相解脫門無罪菩薩摩訶薩?」

[0116a25] 「世尊!」

[0116a26] 「空解脫門煩惱菩薩摩訶薩?」

[0116a27] 「世尊!」

[0116a27] 「無相解脫門煩惱菩薩摩訶薩

[0116a28] 「世尊!」

[0116a28] 「空解脫門煩惱菩薩摩訶薩?」

[0116a29] 「世尊!」

[0116a29] 「無相解脫門煩惱菩薩摩訶薩

[0116b02] 「世尊!」

[0116b02] 「空解脫門世間菩薩摩訶薩?」

[0116b03] 「世尊!」

[0116b03] 「無相解脫門世間菩薩摩訶薩?」

[0116b04] 「世尊!」

[0116b04] 「空解脫門出世間菩薩摩訶薩?」

[0116b05] 「世尊!」

[0116b06] 「無相解脫門出世間菩薩摩訶薩

[0116b07] 「世尊!」

[0116b07] 「空解脫門雜染菩薩摩訶薩?」

[0116b08] 「世尊!」

[0116b08] 「無相解脫門雜染菩薩摩訶薩?」

[0116b09] 「世尊!」

[0116b10] 「空解脫門清淨菩薩摩訶薩?」

[0116b10] 「世尊!」

[0116b11] 「無相解脫門清淨菩薩摩訶薩?」

[0116b12] 「世尊!」

[0116b12] 「空解脫門生死菩薩摩訶薩?」

[0116b13] 「世尊!」

[0116b13] 「無相解脫門生死菩薩摩訶薩

[0116b14] 「世尊!」

[0116b15] 「空解脫門涅槃菩薩摩訶薩?」

[0116b16] 「世尊!」

[0116b16] 「無相解脫門涅槃菩薩摩訶薩

[0116b17] 「世尊!」

[0116b17] 「空解脫門在內菩薩摩訶薩?」

[0116b18] 「世尊!」

[0116b19] 「無相解脫門在內菩薩摩訶薩?」

[0116b20] 「世尊!」

[0116b20] 「空解脫門在外菩薩摩訶薩?」

[0116b21] 「世尊!」

[0116b21] 「無相解脫門在外菩薩摩訶薩?」

[0116b22] 「世尊!」

[0116b22] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116b23] 「世尊!」

[0116b24] 「無相解脫門菩薩摩訶薩

[0116b25] 「世尊!」

[0116b25] 「空解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116b26] 「世尊!」

[0116b26] 「無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0116b27] 「世尊!」

[0116b28] 「空解脫門不可得菩薩摩訶薩?」

[0116b29] 「世尊!」

[0116b29] 「無相解脫門不可得菩薩摩訶薩

[0116c01] 「世尊!」

[0116c02] 「復次善現菩薩摩訶薩云何陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c03] 「世尊!」

[0116c04] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0116c04] 「世尊!」

[0116c05] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c05] 「世尊!」

[0116c06] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0116c07] 「世尊!」

[0116c07] 「陀羅尼門無常菩薩摩訶薩?」

[0116c08] 「世尊!」

[0116c08] 「三摩地無常菩薩摩訶薩?」

[0116c09] 「世尊!」

[0116c09] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c10] 「世尊!」

[0116c10] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0116c11] 「世尊!」

[0116c11] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c12] 「世尊!」

[0116c13] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0116c13] 「世尊!」

[0116c14] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c15] 「世尊!」

[0116c15] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0116c16] 「世尊!」

[0116c16] 「陀羅尼門無我菩薩摩訶薩?」

[0116c17] 「世尊!」

[0116c17] 「三摩地無我菩薩摩訶薩?」

[0116c18] 「世尊!」

[0116c18] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c19] 「世尊!」

[0116c19] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0116c20] 「世尊!」

[0116c20] 「陀羅尼門不淨菩薩摩訶薩?」

[0116c21] 「世尊!」

[0116c22] 「三摩地不淨菩薩摩訶薩?」

[0116c23] 「世尊!」

[0116c23] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c24] 「世尊!」

[0116c24] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0116c25] 「世尊!」

[0116c25] 「陀羅尼門不空菩薩摩訶薩?」

[0116c26] 「世尊!」

[0116c26] 「三摩地不空菩薩摩訶薩?」

[0116c27] 「世尊!」

[0116c27] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0116c28] 「世尊!」

[0116c29] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117a01] 「世尊!」

[0117a01] 「陀羅尼門無相菩薩摩訶薩?」

[0117a02] 「世尊!」

[0117a02] 「三摩地無相菩薩摩訶薩?」

[0117a03] 「世尊!」

[0117a03] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117a04] 「世尊!」

[0117a04] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117a05] 「世尊!」

[0117a05] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117a06] 「世尊!」

[0117a07] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117a08] 「世尊!」

[0117a08] 「陀羅尼門寂靜菩薩摩訶薩?」

[0117a09] 「世尊!」

[0117a09] 「三摩地寂靜菩薩摩訶薩?」

[0117a10] 「世尊!」

[0117a10] 「陀羅尼門寂靜菩薩摩訶薩?」

[0117a11] 「世尊!」

[0117a11] 「三摩地寂靜菩薩摩訶薩?」

[0117a12] 「世尊!」

[0117a13] 「陀羅尼門遠離菩薩摩訶薩?」

[0117a14] 「世尊!」

[0117a14] 「三摩地遠離菩薩摩訶薩?」

[0117a15] 「世尊!」

[0117a15] 「陀羅尼門不遠菩薩摩訶薩?」

[0117a16] 「世尊!」

[0117a16] 「三摩地不遠菩薩摩訶薩?」

[0117a17] 「世尊!」

[0117a18] 「陀羅尼門有為菩薩摩訶薩?」

[0117a18] 「世尊!」

[0117a19] 「三摩地有為菩薩摩訶薩?」

[0117a20] 「世尊!」

[0117a20] 「陀羅尼門無為菩薩摩訶薩?」

[0117a21] 「世尊!」

[0117a21] 「三摩地無為菩薩摩訶薩?」

[0117a22] 「世尊!」

[0117a22] 「陀羅尼門有漏菩薩摩訶薩?」

[0117a23] 「世尊!」

[0117a23] 「三摩地有漏菩薩摩訶薩?」

[0117a24] 「世尊!」

[0117a25] 「陀羅尼門無漏菩薩摩訶薩?」

[0117a26] 「世尊!」

[0117a26] 「三摩地無漏菩薩摩訶薩?」

[0117a27] 「世尊!」

[0117a27] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117a28] 「世尊!」

[0117a28] 「三摩地門生菩薩摩訶薩?」

[0117a29] 「世尊!」

[0117a29] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117b01] 「世尊!」

[0117b01] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117b02] 「世尊!」

[0117b02] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117b03] 「世尊!」

[0117b04] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117b04] 「世尊!」

[0117b05] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117b06] 「世尊!」

[0117b06] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117b07] 「世尊!」

[0117b07] 「陀羅尼門有罪菩薩摩訶薩?」

[0117b08] 「世尊!」

[0117b08] 「三摩地有罪菩薩摩訶薩?」

[0117b09] 「世尊!」

[0117b09] 「陀羅尼門無罪菩薩摩訶薩?」

[0117b10] 「世尊!」

[0117b11] 「三摩地無罪菩薩摩訶薩?」

[0117b11] 「世尊!」

[0117b12] 「陀羅尼門煩惱菩薩摩訶薩?」

[0117b13] 「世尊!」

[0117b13] 「三摩地煩惱菩薩摩訶薩?」

[0117b14] 「世尊!」

[0117b14] 「陀羅尼門煩惱菩薩摩訶薩?」

[0117b15] 「世尊!」

[0117b15] 「三摩地煩惱菩薩摩訶薩?」

[0117b16] 「世尊!」

[0117b17] 「陀羅尼門世間菩薩摩訶薩?」

[0117b18] 「世尊!」

[0117b18] 「三摩地世間菩薩摩訶薩?」

[0117b19] 「世尊!」

[0117b19] 「陀羅尼門出世間菩薩摩訶薩?」

[0117b20] 「世尊!」

[0117b20] 「三摩地出世間菩薩摩訶薩?」

[0117b21] 「世尊!」

[0117b21] 「陀羅尼門雜染菩薩摩訶薩?」

[0117b22] 「世尊!」

[0117b23] 「三摩地雜染菩薩摩訶薩?」

[0117b24] 「世尊!」

[0117b24] 「陀羅尼門清淨菩薩摩訶薩?」

[0117b25] 「世尊!」

[0117b25] 「三摩地清淨菩薩摩訶薩?」

[0117b26] 「世尊!」

[0117b26] 「陀羅尼門生死菩薩摩訶薩?」

[0117b27] 「世尊!」

[0117b27] 「三摩地生死菩薩摩訶薩?」

[0117b28] 「世尊!」

[0117b29] 「陀羅尼門涅槃菩薩摩訶薩?」

[0117c01] 「世尊!」

[0117c01] 「三摩地涅槃菩薩摩訶薩?」

[0117c02] 「世尊!」

[0117c02] 「陀羅尼門在內菩薩摩訶薩?」

[0117c03] 「世尊!」

[0117c03] 「三摩地在內菩薩摩訶薩?」

[0117c04] 「世尊!」

[0117c04] 「陀羅尼門在外菩薩摩訶薩?」

[0117c05] 「世尊!」

[0117c06] 「三摩地在外菩薩摩訶薩?」

[0117c07] 「世尊!」

[0117c07] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117c08] 「世尊!」

[0117c08] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117c09] 「世尊!」

[0117c09] 「陀羅尼門菩薩摩訶薩?」

[0117c10] 「世尊!」

[0117c10] 「三摩地菩薩摩訶薩?」

[0117c11] 「世尊!」

[0117c12] 「陀羅尼門不可得菩薩摩訶薩?」

[0117c13] 「世尊!」

[0117c13] 「三摩地不可得菩薩摩訶薩?」

[0117c14] 「世尊!」

[0117c15] 「復次善現菩薩摩訶薩云何菩薩摩訶薩?」

[0117c16] 「世尊!」

[0117c16] 「離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地菩薩摩訶薩?」

[0117c19] 「世尊!」

[0117c19] 「菩薩摩訶薩?」

[0117c20] 「世尊!」

[0117c20] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0117c21] 「世尊!」

[0117c21] 「無常菩薩摩訶薩?」

[0117c22] 「世尊!」

[0117c23] 「離垢地乃至法雲地無常菩薩摩訶薩?」

[0117c24] 「世尊!」

[0117c24] 「菩薩摩訶薩?」

[0117c25] 「世尊!」

[0117c25] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0117c26] 「世尊!」

[0117c26] 「菩薩摩訶薩?」

[0117c27] 「世尊!」

[0117c27] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0117c28] 「世尊!」

[0117c29] 「菩薩摩訶薩?」

[0118a01] 「世尊!」

[0118a01] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0118a02] 「世尊!」

[0118a02] 「無我菩薩摩訶薩?」

[0118a03] 「世尊!」

[0118a03] 「離垢地乃至法雲地無我菩薩摩訶薩?」

[0118a04] 「世尊!」

[0118a05] 「菩薩摩訶薩?」

[0118a05] 「世尊!」

[0118a06] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0118a07] 「世尊!」

[0118a07] 「不淨菩薩摩訶薩?」

[0118a08] 「世尊!」

[0118a08] 「離垢地乃至法雲地不淨菩薩摩訶薩?」

[0118a09] 「世尊!」

[0118a10] 「菩薩摩訶薩?」

[0118a10] 「世尊!」

[0118a11] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0118a12] 「世尊!」

[0118a12] 「不空菩薩摩訶薩?」

[0118a13] 「世尊!」

[0118a13] 「離垢地乃至法雲地不空菩薩摩訶薩?」

[0118a14] 「世尊!」

[0118a15] 「菩薩摩訶薩?」

[0118a15] 「世尊!」

[0118a16] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0118a17] 「世尊!」

[0118a17] 「無相菩薩摩訶薩?」

[0118a18] 「世尊!」

[0118a18] 「離垢地乃至法雲地無相菩薩摩訶薩?」

[0118a19] 「世尊!」

[0118a20] 「菩薩摩訶薩?」

[0118a20] 「世尊!」

[0118a21] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0118a22] 「世尊!」

[0118a22] 「菩薩摩訶薩?」

[0118a23] 「世尊!」

[0118a23] 「離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0118a24] 「世尊!」

[0118a25] 「寂靜菩薩摩訶薩?」

[0118a26] 「世尊!」

[0118a26] 「離垢地乃至法雲地寂靜菩薩摩訶薩?」

[0118a27] 「世尊!」

[0118a27] 「寂靜菩薩摩訶薩?」

[0118a28] 「世尊!」

[0118a28] 「離垢地乃至法雲地寂靜菩薩摩訶薩

[0118b01] 「世尊!」

[0118b01] 「遠離菩薩摩訶薩?」

[0118b02] 「世尊!」

[0118b02] 「離垢地乃至法雲地遠離菩薩摩訶薩

[0118b03] 「世尊!」

[0118b03] 「不遠菩薩摩訶薩?」

[0118b04] 「世尊!」

[0118b05] 「離垢地乃至法雲地不遠菩薩摩訶薩

[0118b06] 「世尊!」

[0118b06] 「有為菩薩摩訶薩?」

[0118b07] 「世尊!」

[0118b07] 「離垢地乃至法雲地有為菩薩摩訶薩?」

[0118b08] 「世尊!」

[0118b08] 「無為菩薩摩訶薩?」

[0118b09] 「世尊!」

[0118b10] 「離垢地乃至法雲地無為菩薩摩訶薩?」

[0118b11] 「世尊!」

[0118b11] 「有漏菩薩摩訶薩?」

[0118b12] 「世尊!」

[0118b12] 「離垢地乃至法雲地有漏菩薩摩訶薩?」

[0118b13] 「世尊!」

[0118b14] 「無漏菩薩摩訶薩?」

[0118b14] 「世尊!」

[0118b15] 「離垢地乃至法雲地無漏菩薩摩訶薩