Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 24

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十四
[0131b22] 「復次善現菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0131b24] 具壽善現答言:「世尊意處畢竟不可得非有意處非有如何可言菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0131b28] 「善現無常菩薩摩訶薩意處無常菩薩摩訶薩?」

[0131c02] 「世尊無常意處無常畢竟不可得非有無常意處無常非有如何可言無常菩薩摩訶薩意處無常菩薩摩訶薩

[0131c07] 「善現菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0131c10] 「世尊樂苦意處樂苦畢竟不可得非有樂苦意處樂苦非有如何可言菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0131c15] 「善現無我菩薩摩訶薩意處無我菩薩摩訶薩?」

[0131c18] 「世尊無我意處無我畢竟不可得非有無我意處無我非有如何可言無我菩薩摩訶薩意處無我菩薩摩訶薩

[0131c23] 「善現不淨菩薩摩訶薩意處不淨菩薩摩訶薩?」

[0131c26] 「世尊不淨意處不淨畢竟不可得非有不淨意處不淨非有如何可言不淨菩薩摩訶薩意處不淨菩薩摩訶薩

[0132a03] 「善現不空菩薩摩訶薩意處不空菩薩摩訶薩?」

[0132a05] 「世尊不空意處不空畢竟不可得非有不空意處不空非有如何可言不空菩薩摩訶薩意處不空菩薩摩訶薩

[0132a11] 「善現相若無相菩薩摩訶薩意處相若無相菩薩摩訶薩?」

[0132a14] 「世尊無相意處無相畢竟不可得非有無相意處無相非有如何可言相若無相菩薩摩訶薩意處相若無相菩薩摩訶薩?」

[0132a19] 「善現菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0132a22] 「世尊意處畢竟不可得非有意處非有如何可言菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0132a28] 「善現寂靜寂靜菩薩摩訶薩意處寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0132b02] 「世尊寂靜寂靜意處寂靜寂靜畢竟不可得非有寂靜寂靜意處寂靜寂靜非有如何可言寂靜寂靜菩薩摩訶薩意處寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0132b08] 「善現遠離不遠菩薩摩訶薩意處遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0132b11] 「世尊遠離不遠意處遠離不遠畢竟不可得非有遠離不遠意處遠離不遠非有如何可言遠離不遠菩薩摩訶薩意處遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0132b17] 「善現有為無為菩薩摩訶薩意處有為無為菩薩摩訶薩?」

[0132b20] 「世尊有為無為意處有為無為畢竟不可得非有有為無為意處有為無為非有如何可言有為無為菩薩摩訶薩意處有為無為菩薩摩訶薩?」

[0132b26] 「善現有漏無漏菩薩摩訶薩意處有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0132b29] 「世尊有漏無漏意處有漏無漏畢竟不可得非有有漏無漏意處有漏無漏非有如何可言有漏無漏菩薩摩訶薩意處有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0132c05] 「善現菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0132c08] 「世尊生滅意處生滅畢竟不可得非有生滅意處生滅非有如何可言菩薩摩訶薩意處菩薩摩訶薩?」

[0132c13] 「善現若非菩薩摩訶薩意處若非菩薩摩訶薩?」

[0132c16] 「世尊意處畢竟不可得非有意處非有如何可言若非菩薩摩訶薩意處若非菩薩摩訶薩

[0132c21] 「善現有罪無罪菩薩摩訶薩意處有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0132c24] 「世尊有罪無罪意處有罪無罪畢竟不可得非有有罪無罪意處有罪無罪非有如何可言有罪無罪菩薩摩訶薩意處有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0133a01] 「善現煩惱煩惱菩薩摩訶薩意處煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0133a04] 「世尊煩惱煩惱意處煩惱煩惱畢竟不可得非有煩惱煩惱意處煩惱煩惱非有如何可言煩惱煩惱菩薩摩訶薩意處煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0133a10] 「善現世間出世間菩薩摩訶薩意處世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0133a13] 「世尊處世出世間意處世間出世間畢竟不可得非有處世出世間意處世間出世間非有如何可言世間出世間菩薩摩訶薩意處世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0133a20] 「善現雜染清淨菩薩摩訶薩意處雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0133a22] 「世尊雜染清淨意處雜染清淨畢竟不可得非有雜染清淨意處雜染清淨非有如何可言雜染清淨菩薩摩訶薩意處雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0133a28] 「善現生死涅槃菩薩摩訶薩意處生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0133b02] 「世尊生死涅槃意處生死涅槃畢竟不可得非有生死涅槃意處生死涅槃非有如何可言生死涅槃菩薩摩訶薩意處生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0133b09] 「善現在內在外菩薩摩訶薩意處在內在外菩薩摩訶薩?」

[0133b12] 「世尊處在內在外在意處在內在外畢竟不可得非有處在內在外在意處在內在外非有如何可言在內在外菩薩摩訶薩意處在內在外菩薩摩訶薩?」

[0133b19] 「善現不可得菩薩摩訶薩意處不可得菩薩摩訶薩?」

[0133b22] 「世尊不可得意處不可得畢竟不可得非有不可得意處不可得非有如何可言不可得菩薩摩訶薩意處不可得菩薩摩訶薩?」

[0133b28] 「復次善現色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0133c01] 具壽善現答言:「世尊色處法處畢竟不可得非有有色法處非有如何可言色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0133c06] 「善現色處無常菩薩摩訶薩法處無常菩薩摩訶薩?」

[0133c09] 「世尊色處無常法處無常畢竟不可得非有有色無常法處無常非有如何可言色處無常菩薩摩訶薩法處無常菩薩摩訶薩

[0133c14] 「善現色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0133c17] 「世尊色處樂苦法處樂苦畢竟不可得非有有色樂苦法處樂苦非有如何可言色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0133c22] 「善現色處無我菩薩摩訶薩法處無我菩薩摩訶薩?」

[0133c25] 「世尊色處無我法處無我畢竟不可得非有有色無我法處無我非有如何可言色處無我菩薩摩訶薩法處無我菩薩摩訶薩

[0134a01] 「善現色處不淨菩薩摩訶薩法處不淨菩薩摩訶薩?」

[0134a04] 「世尊色處不淨法處不淨畢竟不可得非有有色不淨法處不淨非有如何可言色處不淨菩薩摩訶薩法處不淨菩薩摩訶薩

[0134a09] 「善現色處不空菩薩摩訶薩法處不空菩薩摩訶薩?」

[0134a12] 「世尊色處不空法處不空畢竟不可得非有有色不空法處不空非有如何可言色處不空菩薩摩訶薩法處不空菩薩摩訶薩

[0134a17] 「善現色處相若無相菩薩摩訶薩法處相若無相菩薩摩訶薩?」

[0134a20] 「世尊色處無相法處無相畢竟不可得非有有色無相法處無相非有如何可言色處相若無相菩薩摩訶薩法處相若無相菩薩摩訶薩?」

[0134a26] 「善現色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0134a29] 「世尊色處法處畢竟不可得非有有色法處非有如何可言色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0134b06] 「善現色處寂靜寂靜菩薩摩訶薩法處寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0134b09] 「世尊色處寂靜寂靜法處寂靜寂靜畢竟不可得非有有色寂靜寂靜法處寂靜寂靜非有如何可言色處寂靜寂靜菩薩摩訶薩法處寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0134b15] 「善現色處遠離不遠菩薩摩訶薩法處遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0134b18] 「世尊色處遠離不遠法處遠離不遠畢竟不可得非有有色遠離不遠法處遠離不遠非有如何可言色處遠離不遠菩薩摩訶薩法處遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0134b24] 「善現色處有為無為菩薩摩訶薩法處有為無為菩薩摩訶薩?」

[0134b27] 「世尊色處有為無為法處有為無為畢竟不可得非有有色有為無為法處有為無為非有如何可言色處有為無為菩薩摩訶薩法處有為無為菩薩摩訶薩?」

[0134c04] 「善現色處有漏無漏菩薩摩訶薩法處有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0134c06] 「世尊色處有漏無漏法處有漏無漏畢竟不可得非有有色有漏無漏法處有漏無漏非有如何可言色處有漏無漏菩薩摩訶薩法處有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0134c12] 「善現色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0134c15] 「世尊色處生滅法處生滅畢竟不可得非有有色生滅法處生滅非有如何可言色處菩薩摩訶薩法處菩薩摩訶薩?」

[0134c20] 「善現色處若非菩薩摩訶薩法處若非菩薩摩訶薩?」

[0134c23] 「世尊色處法處畢竟不可得非有有色法處非有如何可言色處若非菩薩摩訶薩法處若非菩薩摩訶薩

[0134c28] 「善現色處有罪無罪菩薩摩訶薩法處有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0135a02] 「世尊色處有罪無罪法處有罪無罪畢竟不可得非有有色有罪無罪法處有罪無罪非有如何可言色處有罪無罪菩薩摩訶薩法處有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0135a08] 「善現色處煩惱煩惱菩薩摩訶薩法處煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0135a11] 「世尊色處煩惱煩惱法處煩惱煩惱畢竟不可得非有有色煩惱煩惱法處煩惱煩惱非有如何可言色處煩惱煩惱菩薩摩訶薩法處煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0135a18] 「善現色處世間出世間菩薩摩訶薩法處世間出世間菩薩