Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 27

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十七
[0148b06] 「善現地界不淨菩薩摩訶薩識界不淨菩薩摩訶薩?」

[0148b08] 「世尊地界不淨識界不淨畢竟不可得非有地界不淨識界不淨非有如何可言地界不淨菩薩摩訶薩識界不淨菩薩摩訶薩

[0148b14] 「善現地界不空菩薩摩訶薩識界不空菩薩摩訶薩?」

[0148b16] 「世尊地界不空識界不空畢竟不可得非有地界不空識界不空非有如何可言地界不空菩薩摩訶薩識界不空菩薩摩訶薩

[0148b22] 「善現地界相若無相菩薩摩訶薩識界相若無相菩薩摩訶薩?」

[0148b25] 「世尊地界無相識界無相畢竟不可得非有地界無相識界無相非有如何可言地界相若無相菩薩摩訶薩識界相若無相菩薩摩訶薩?」

[0148c02] 「善現地界菩薩摩訶薩識界菩薩摩訶薩?」

[0148c04] 「世尊地界識界畢竟不可得非有地界識界非有如何可言地界菩薩摩訶薩識界菩薩摩訶薩?」

[0148c10] 「善現地界寂靜寂靜菩薩摩訶薩識界寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0148c13] 「世尊地界寂靜寂靜識界寂靜寂靜畢竟不可得非有地界寂靜寂靜識界寂靜寂靜非有如何可言地界寂靜寂靜菩薩摩訶薩識界寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0148c19] 「善現地界遠離不遠菩薩摩訶薩識界遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0148c22] 「世尊地界遠離不遠識界遠離不遠畢竟不可得非有地界遠離不遠識界遠離不遠非有如何可言地界遠離不遠菩薩摩訶薩識界遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0148c29] 「善現地界有為無為菩薩摩訶薩識界有為無為菩薩摩訶薩?」

[0149a02] 「世尊地界有為無為識界有為無為畢竟不可得非有地界有為無為識界有為無為非有如何可言地界有為無為菩薩摩訶薩識界有為無為菩薩摩訶薩?」

[0149a08] 「善現地界有漏無漏菩薩摩訶薩識界有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0149a11] 「世尊地界有漏無漏識界有漏無漏畢竟不可得非有地界有漏無漏識界有漏無漏非有如何可言地界有漏無漏菩薩摩訶薩識界有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0149a17] 「善現地界菩薩摩訶薩識界菩薩摩訶薩?」

[0149a20] 「世尊地界生滅識界生滅畢竟不可得非有地界生滅識界生滅非有如何可言地界菩薩摩訶薩識界菩薩摩訶薩?」

[0149a25] 「善現地界若非菩薩摩訶薩識界若非菩薩摩訶薩?」

[0149a27] 「世尊地界識界畢竟不可得非有地界識界非有如何可言地界若非菩薩摩訶薩識界若非菩薩摩訶薩

[0149b04] 「善現地界有罪無罪菩薩摩訶薩識界有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0149b07] 「世尊地界有罪無罪識界有罪無罪畢竟不可得非有地界有罪無罪識界有罪無罪非有如何可言地界有罪無罪菩薩摩訶薩識界有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0149b13] 「善現地界煩惱煩惱菩薩摩訶薩識界煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0149b16] 「世尊地界煩惱煩惱識界煩惱煩惱畢竟不可得非有地界煩惱煩惱識界煩惱煩惱非有如何可言地界煩惱煩惱菩薩摩訶薩識界煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0149b22] 「善現地界世間出世間菩薩摩訶薩識界世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0149b25] 「世尊地界世間出世間識界世間出世間畢竟不可得非有地界世間出世間識界世間出世間非有如何可言地界世間出世間菩薩摩訶薩識界世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0149c02] 「善現地界雜染清淨菩薩摩訶薩識界雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0149c05] 「世尊地界雜染清淨識界雜染清淨畢竟不可得非有地界雜染清淨識界雜染清淨非有如何可言地界雜染清淨菩薩摩訶薩識界雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0149c11] 「善現地界生死涅槃菩薩摩訶薩識界生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0149c14] 「世尊地界生死涅槃識界生死涅槃畢竟不可得非有地界生死涅槃識界生死涅槃非有如何可言地界生死涅槃菩薩摩訶薩識界生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0149c21] 「善現地界在內在外菩薩摩訶薩識界在內在外菩薩摩訶薩?」

[0149c24] 「世尊地界在內在外識界在內在外畢竟不可得非有地界在內在外識界在內在外非有如何可言地界在內在外菩薩摩訶薩識界在內在外菩薩摩訶薩?」

[0150a02] 「善現地界不可得菩薩摩訶薩識界不可得菩薩摩訶薩?」

[0150a05] 「世尊地界不可得識界不可得畢竟不可得非有地界不可得識界不可得非有如何可言地界不可得菩薩摩訶薩識界不可得菩薩摩訶薩?」

[0150a12] 「復次善現因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0150a14] 具壽善現答言:「世尊因緣等無間緣所緣緣增上緣畢竟不可得非有因緣等無間緣所緣緣增上緣非有如何可言因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0150a19] 「善現因緣無常菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣無常菩薩摩訶薩?」

[0150a22] 「世尊因緣無常等無間緣所緣緣增上緣無常畢竟不可得非有因緣無常等無間緣所緣緣增上緣無常非有如何可言因緣無常菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣無常菩薩摩訶薩?」

[0150a28] 「善現因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0150b02] 「世尊因緣樂苦等無間緣所緣緣增上緣樂苦畢竟不可得非有因緣樂苦等無間緣所緣緣增上緣樂苦非有如何可言因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩

[0150b08] 「善現因緣無我菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣無我菩薩摩訶薩?」

[0150b11] 「世尊因緣無我等無間緣所緣緣增上緣無我畢竟不可得非有因緣無我等無間緣所緣緣增上緣無我非有如何可言因緣無我菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣無我菩薩摩訶薩?」

[0150b17] 「善現因緣不淨菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣不淨菩薩摩訶薩?」

[0150b20] 「世尊因緣不淨等無間緣所緣緣增上緣不淨畢竟不可得非有因緣不淨等無間緣所緣緣增上緣不淨非有如何可言因緣不淨菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣不淨菩薩摩訶薩?」

[0150b26] 「善現因緣不空菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣不空菩薩摩訶薩?」

[0150b29] 「世尊因緣不空等無間緣所緣緣增上緣不空畢竟不可得非有因緣不空等無間緣所緣緣增上緣不空非有如何可言因緣不空菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣不空菩薩摩訶薩?」

[0150c07] 「善現因緣相若無相菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣相若無相菩薩摩訶薩?」

[0150c10] 「世尊因緣無相等無間緣所緣緣增上緣無相畢竟不可得非有因緣無相等無間緣所緣緣增上緣無相非有如何可言因緣相若無相菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣相若無相菩薩摩訶薩?」

[0150c16] 「善現因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0150c19] 「世尊因緣等無間緣所緣緣增上緣畢竟不可得非有因緣等無間緣所緣緣增上緣非有如何可言因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0150c26] 「善現因緣寂靜寂靜菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0150c29] 「世尊因緣寂靜寂靜等無間緣所緣緣增上緣寂靜寂靜畢竟不可得非有因緣寂靜寂靜等無間緣所緣緣增上緣寂靜寂靜非有如何可言因緣寂靜寂靜菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0151a07] 「善現因緣遠離不遠菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0151a10] 「世尊因緣遠離不遠等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠畢竟不可得非有因緣遠離不遠等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠非有如何可言因緣遠離不遠菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0151a17] 「善現因緣有為無為菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣有為無為菩薩摩訶薩?」

[0151a20] 「世尊因緣有為無為等無間緣所緣緣增上緣有為無為畢竟不可得非有因緣有為無為等無間緣所緣緣增上緣有為無為非有如何可言因緣有為無為菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣有為無為菩薩摩訶薩?」

[0151a26] 「善現因緣有漏無漏菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0151a29] 「世尊因緣有漏無漏等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏畢竟不可得非有因緣有漏無漏等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏非有如何可言因緣有漏無漏菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0151b07] 「善現因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩?」

[0151b10] 「世尊因緣生等無間緣所緣緣增上緣生滅畢竟不可得非有因緣生等無間緣所緣緣增上緣生滅非有如何可言因緣菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣菩薩摩訶薩

[0151b15] 「善現因緣若非菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣若非菩薩摩訶薩?」

[0151b18] 「世尊因緣等無間緣所緣緣增上緣畢竟不可得非有因緣等無間緣所緣緣增上緣非有如何可言因緣若非菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣若非菩薩摩訶薩?」

[0151b25] 「善現因緣有罪無罪菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0151b28] 「世尊因緣有罪無罪等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪畢竟不可得非有因緣有罪無罪等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪非有如何可言因緣有罪無罪菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0151c05] 「善現因緣煩惱煩惱菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0151c08] 「世尊因緣煩惱煩惱等無間緣所緣緣增上緣煩惱煩惱畢竟不可得非有因緣煩惱煩惱等無間緣所緣緣增上緣煩惱煩惱非有如何可言因緣煩惱煩惱菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣煩惱煩惱菩薩摩訶薩

[0151c16] 「善現因緣世間出世間菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0151c19] 「世尊因緣世間出世間等無間緣所緣緣增上緣世間出世間畢竟不可得非有因緣世間出世間等無間緣所緣緣增上緣世間出世間非有如何可言因緣世間出世間菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0151c26] 「善現因緣雜染清淨菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0151c29] 「世尊因緣雜染清淨等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨畢竟不可得非有因緣雜染清淨等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨非有如何可言因緣雜染清淨菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0152a06] 「善現因緣生死涅槃菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0152a10] 「世尊因緣生死涅槃等無間緣所緣緣增上緣生死涅槃畢竟不可得非有因緣生死涅槃等無間緣所緣緣增上緣生死涅槃非有如何可言因緣生死涅槃菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣生死涅槃菩薩摩訶薩

[0152a17] 「善現因緣在內在外菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣在內在外菩薩摩訶薩?」

[0152a20] 「世尊因緣在內在外等無間緣所緣緣增上緣在內在外畢竟不可得非有因緣在內在外等無間緣所緣緣增上緣在內在外非有如何可言因緣在內在外菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣在內在外菩薩摩訶薩?」

[0152a28] 「善現因緣不可得菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣不可得菩薩摩訶薩?」

[0152b02] 「