Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 28

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十八
[0153c11] 「復次善現無明菩薩摩訶薩即行名色六處老死菩薩摩訶薩?」

[0153c13] 具壽善現答言:「世尊無明乃至老死畢竟不可得非有有無乃至老死非有如何可言無明菩薩摩訶薩即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0153c18] 「善現無明無常菩薩摩訶薩即行乃至老死無常菩薩摩訶薩?」

[0153c20] 「世尊無明無常乃至老死無常畢竟不可得非有有無無常乃至老死無常非有如何可言無明無常菩薩摩訶薩即行乃至老死無常菩薩摩訶薩?」

[0153c26] 「善現無明菩薩摩訶薩即行乃至老死菩薩摩訶薩

[0153c28] 「世尊無明樂苦乃至老死樂苦畢竟不可得非有有無樂苦乃至老死樂苦非有如何可言無明菩薩摩訶薩即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0154a04] 「善現無明無我菩薩摩訶薩即行乃至老死無我菩薩摩訶薩?」

[0154a07] 「世尊無明無我乃至老死無我畢竟不可得非有有無無我乃至老死無我非有如何可言無明無我菩薩摩訶薩即行乃至老死無我菩薩摩訶薩?」

[0154a12] 「善現無明不淨菩薩摩訶薩即行乃至老死不淨菩薩摩訶薩?」

[0154a15] 「世尊無明不淨乃至老死不淨畢竟不可得非有有無明淨不淨乃至老死不淨非有如何可言無明不淨菩薩摩訶薩即行乃至老死不淨菩薩摩訶薩?」

[0154a20] 「善現無明不空菩薩摩訶薩即行乃至老死不空菩薩摩訶薩?」

[0154a23] 「世尊無明不空乃至老死不空畢竟不可得非有有無不空乃至老死不空非有如何可言無明不空菩薩摩訶薩即行乃至老死不空菩薩摩訶薩?」

[0154a28] 「善現無明相若無相菩薩摩訶薩即行乃至老死相若無相菩薩摩訶薩?」

[0154b02] 「世尊無明無相乃至老死無相畢竟不可得非有有無無相乃至老死無相非有如何可言無明相若無相菩薩摩訶薩即行乃至老死相若無相菩薩摩訶薩?」

[0154b07] 「善現無明菩薩摩訶薩即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0154b10] 「世尊無明乃至老死畢竟不可得非有有無乃至老死非有如何可言無明菩薩摩訶薩即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0154b16] 「善現無明寂靜寂靜菩薩摩訶薩即行乃至老死寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0154b19] 「世尊無明寂靜寂靜乃至老死寂靜寂靜畢竟不可得非有有無寂靜寂靜乃至老死寂靜寂靜非有如何可言無明寂靜寂靜菩薩摩訶薩即行乃至老死寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0154b25] 「善現無明遠離不遠菩薩摩訶薩即行乃至老死遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0154b27] 「世尊無明遠離不遠乃至老死遠離不遠畢竟不可得非有有無遠離不遠乃至老死遠離不遠非有如何可言無明遠離不遠菩薩摩訶薩即行乃至老死遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0154c04] 「善現無明有為無為菩薩摩訶薩即行乃至老死有為無為菩薩摩訶薩?」

[0154c07] 「世尊無明有為無為乃至老死有為無為畢竟不可得非有有無有為無為乃至老死有為無為非有如何可言無明有為無為菩薩摩訶薩即行乃至老死有為無為菩薩摩訶薩?」

[0154c13] 「善現無明有漏無漏菩薩摩訶薩即行乃至老死有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0154c16] 「世尊無明有漏無漏乃至老死有漏無漏畢竟不可得非有有無有漏無漏乃至老死有漏無漏非有如何可言無明有漏無漏菩薩摩訶薩即行乃至老死有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0154c21] 「善現無明菩薩摩訶薩即行乃至老死菩薩摩訶薩

[0154c24] 「世尊無明生滅乃至老死生滅畢竟不可得非有有無生滅乃至老死生滅非有如何可言無明菩薩摩訶薩即行乃至老死菩薩摩訶薩?」

[0154c29] 「善現無明若非菩薩摩訶薩即行乃至老死若非菩薩摩訶薩?」

[0155a02] 「世尊無明乃至老死畢竟不可得非有有無乃至老死非有如何可言無明若非菩薩摩訶薩即行乃至老死若非菩薩摩訶薩?」

[0155a08] 「善現無明有罪無罪菩薩摩訶薩即行乃至老死有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0155a10] 「世尊無明有罪無罪乃至老死有罪無罪畢竟不可得非有有無有罪無罪乃至老死有罪無罪非有如何可言無明有罪無罪菩薩摩訶薩即行乃至老死有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0155a16] 「善現無明煩惱煩惱菩薩摩訶薩即行乃至老死煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0155a19] 「世尊無明煩惱煩惱乃至老死煩惱煩惱畢竟不可得非有有無煩惱煩惱乃至老死煩惱煩惱非有如何可言無明煩惱煩惱菩薩摩訶薩即行乃至老死煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0155a26] 「善現無明世間出世間菩薩摩訶薩即行乃至老死世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0155a28] 「世尊無明世間出世間乃至老死世間出世間畢竟不可得非有有無世間出世間乃至老死世間出世間非有如何可言無明世間出世間菩薩摩訶薩即行乃至老死世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0155b05] 「善現無明雜染清淨菩薩摩訶薩即行乃至老死雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0155b08] 「世尊無明雜染清淨乃至老死雜染清淨畢竟不可得非有有無雜染清淨乃至老死雜染清淨非有如何可言無明雜染清淨菩薩摩訶薩即行乃至老死雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0155b14] 「善現無明生死涅槃菩薩摩訶薩即行乃至老死生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0155b17] 「世尊無明生死涅槃乃至老死生死涅槃畢竟不可得非有有無生死涅槃乃至老死生死涅槃非有如何可言無明生死涅槃菩薩摩訶薩即行乃至老死生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0155b23] 「善現無明在內在外菩薩摩訶薩即行乃至老死在內在外菩薩摩訶薩?」

[0155b26] 「世尊無明在內在外乃至老死在內在外畢竟不可得非有有無在內在外乃至老死在內在外非有如何可言無明在內在外菩薩摩訶薩即行乃至老死在內在外菩薩摩訶薩?」

[0155c04] 「善現無明不可得菩薩摩訶薩即行乃至老死不可得菩薩摩訶薩?」

[0155c07] 「世尊無明不可得乃至老死不可得畢竟不可得非有有無不可得乃至老死不可得非有如何可言無明不可得菩薩摩訶薩即行乃至老死不可得菩薩摩訶薩?」

[0155c14] 「復次善現布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0155c16] 具壽善現答言:「世尊布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟不可得非有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有如何可言布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0155c23] 「善現布施波羅蜜多無常菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常菩薩摩訶薩?」

[0155c26] 「世尊布施波羅蜜多無常淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常畢竟不可得非有布施波羅蜜多無常淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常非有如何可言布施波羅蜜多無常菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常菩薩摩訶薩?」

[0156a05] 「善現布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0156a08] 「世尊布施波羅蜜多樂苦淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦畢竟不可得非有布施波羅蜜多樂苦淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦非有如何可言布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0156a15] 「善現布施波羅蜜多無我菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我菩薩摩訶薩?」

[0156a19] 「世尊布施波羅蜜多無我淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我畢竟不可得非有布施波羅蜜多無我淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我非有如何可言布施波羅蜜多無我菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我菩薩摩訶薩?」

[0156a26] 「善現布施波羅蜜多不淨菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨菩薩摩訶薩?」

[0156a29] 「世尊布施波羅蜜多不淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨畢竟不可得非有布施波羅蜜多不淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨非有如何可言布施波羅蜜多不淨菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨菩薩摩訶薩?」

[0156b08] 「善現布施波羅蜜多不空菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空菩薩摩訶薩?」

[0156b11] 「世尊布施波羅蜜多不空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空畢竟不可得非有布施波羅蜜多不空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空非有如何可言布施波羅蜜多不空菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空菩薩摩訶薩?」

[0156b19] 「善現布施波羅蜜多相若無相菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相若無相菩薩摩訶薩?」

[0156b22] 「世尊布施波羅蜜多無相淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相畢竟不可得非有布施波羅蜜多無相淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相非有如何可言布施波羅蜜多相若無相菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相若無相菩薩摩訶薩?」

[0156c01] 「善現布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0156c05] 「世尊布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟不可得非有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有如何可言布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0156c13] 「善現布施波羅蜜多寂靜寂靜菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜寂靜菩薩摩訶薩

[0156c16] 「世尊布施波羅蜜多寂靜寂靜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜寂靜畢竟不可得非有布施波羅蜜多寂靜寂靜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜寂靜非有如何可言布施波羅蜜多寂靜寂靜菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜寂靜菩薩摩訶薩

[0156c25] 「善現布施波羅蜜多遠離不遠菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠菩薩摩訶薩

[0156c28] 「世尊布施波羅蜜多遠離不遠淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠畢竟不可得非有布施波羅蜜多遠離不遠淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠非有如何可言布施波羅蜜多遠離不遠菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠菩薩摩訶薩

[0157a07] 「善現布施波羅蜜多有為無為菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為菩薩摩訶薩?」

[0157a11] 「世尊布施波羅蜜多有為無為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為畢竟不可得非有布施波羅蜜多有為無為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為非有如何可言布施波羅蜜多有為無為菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為菩薩摩訶薩?」

[0157a19] 「善現布施波羅蜜多有漏無漏菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0157a22] 「世尊布施波羅蜜多有漏無漏淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏畢竟不可得非有布施波羅蜜多有漏無漏淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏非有如何可言布施波羅蜜多有漏無漏菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0157b01] 「善現布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0157b04] 「世尊布施波羅蜜多生滅淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅畢竟不可得非有布施波羅蜜多生滅淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅非有如何可言布施波羅蜜多菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩?」

[0157b11] 「善現布施波羅蜜多若非菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若非菩薩摩訶薩?」

[0157b15] 「世尊布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟不可得非有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有如何可言布施波羅蜜多若非菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若非菩薩摩訶薩?」

[0157b22] 「善現布施波羅蜜多有罪無罪菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0157b26] 「世尊布施波羅蜜多有罪無罪淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪畢竟不可得非有布施波羅蜜多有罪無罪淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪非有如何可言布施波羅蜜多有罪無罪菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0157c05] 「善現布施波羅蜜多煩惱煩惱菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0157c08] 「世尊布施波羅蜜多煩惱煩惱淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多煩惱煩惱畢竟不可得非有布施波羅蜜多煩惱煩惱淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多煩惱煩惱非有如何可言布施波羅蜜多煩惱煩惱菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0157c17] 「善現布施波羅蜜多世間出世間菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間菩薩摩訶薩

[0157c20] 「世尊布施波羅蜜多世間出世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間畢竟不可得非有布施波羅蜜多世間出世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間非有如何可言布施波羅蜜多世間出世間菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間菩薩摩訶薩

[0157c29] 「善現布施波羅蜜多雜染清淨菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0158a03] 「世尊布施波羅蜜多雜染清淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨畢竟不可得非有布施波羅蜜多雜染清淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨非有如何可言布施波羅蜜多雜染清淨菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0158a11] 「善現布施波羅蜜多生死涅槃菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0158a15] 「世尊布施波羅蜜多生死涅槃淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生死涅槃畢竟不可得非有布施波羅蜜多生死涅槃淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生死涅槃非有如何可言布施波羅蜜多生死涅槃菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0158a23] 「善現布施波羅蜜多在內在外菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外菩薩摩訶薩?」

[0158a27] 「世尊布施波羅蜜多在內在外淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外畢竟不可得非有布施波羅蜜多在內在外淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外非有如何可言布施波羅蜜多在內在外菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外菩薩摩訶薩?」

[0158b07] 「善現布施波羅蜜多