Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 35

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十五

三藏法師玄奘 

教誡教授品第二十五
[0192c12] 「善現預流果不淨增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0192c14] 「世尊預流果不淨若一不還阿羅漢果不淨畢竟不可得非有預流果不淨增語一來不還阿羅漢果不淨增語增語非有如何可言預流果不淨增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0192c20] 「善現預流果不空增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果不空增語菩薩摩訶薩?」

[0192c23] 「世尊預流果不空若一不還阿羅漢果不空畢竟不可得非有預流果不空增語一來不還阿羅漢果不空增語增語非有如何可言預流果不空增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果不空增語菩薩摩訶薩?」

[0192c29] 「善現預流果有相無相增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0193a03] 「世尊預流果有相無相若一不還阿羅漢果有相無相畢竟不可得非有預流果有相無相增語一來不還阿羅漢果有相無相增語增語非有如何可言預流果有相無相增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0193a10] 「善現預流果增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0193a13] 「世尊預流果若一不還阿羅漢果畢竟不可得非有預流果增語一來不還阿羅漢果增語增語非有如何可言預流果增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0193a19] 「善現預流果寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0193a22] 「世尊預流果寂靜寂靜若一不還阿羅漢果寂靜寂靜畢竟不可得非有預流果寂靜寂靜增語一來不還阿羅漢果寂靜寂靜增語增語非有如何可言預流果寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0193a29] 「善現預流果遠離不遠增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0193b03] 「世尊預流果遠離不遠若一不還阿羅漢果遠離不遠畢竟不可得非有預流果遠離不遠增語一來不還阿羅漢果遠離不遠增語增語非有如何可言預流果遠離不遠增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0193b10] 「善現預流果有為無為增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0193b13] 「世尊預流果有為無為若一不還阿羅漢果有為無為畢竟不可得非有預流果有為無為增語一來不還阿羅漢果有為無為增語增語非有如何可言預流果有為無為增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0193b19] 「善現預流果有漏無漏增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0193b22] 「世尊預流果有漏無漏若一不還阿羅漢果有漏無漏畢竟不可得非有預流果有漏無漏增語一來不還阿羅漢果有漏無漏增語增語非有如何可言預流果有漏無漏增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0193b29] 「善現預流果增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0193c02] 「世尊預流果生滅若一不還阿羅漢果生滅畢竟不可得非有預流果生滅增語一來不還阿羅漢果生滅增語增語非有如何可言預流果增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0193c08] 「善現預流果若非增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果若非增語菩薩摩訶薩?」

[0193c11] 「世尊預流果若一不還阿羅漢果畢竟不可得非有預流果增語一來不還阿羅漢果增語增語非有如何可言預流果若非增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果若非增語菩薩摩訶薩?」

[0193c17] 「善現預流果有罪無罪增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0193c20] 「世尊預流果有罪無罪若一不還阿羅漢果有罪無罪畢竟不可得非有預流果有罪無罪增語一來不還阿羅漢果有罪無罪增語增語非有如何可言預流果有罪無罪增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0193c27] 「善現預流果煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0194a01] 「世尊預流果煩惱煩惱若一不還阿羅漢果煩惱煩惱畢竟不可得非有預流果煩惱煩惱增語一來不還阿羅漢果煩惱煩惱增語增語非有如何可言預流果煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0194a08] 「善現預流果世間出世間增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0194a11] 「世尊預流果世間出世間若一不還阿羅漢果世間出世間畢竟不可得非有預流果世間出世間增語一來不還阿羅漢果世間出世間增語增語非有如何可言預流果世間出世間增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0194a18] 「善現預流果雜染清淨增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0194a20] 「世尊預流果雜染清淨若一不還阿羅漢果雜染清淨畢竟不可得非有預流果雜染清淨增語一來不還阿羅漢果雜染清淨增語增語非有如何可言預流果雜染清淨增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0194a27] 「善現預流果生死涅槃增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0194b02] 「世尊預流果生死涅槃若一不還阿羅漢果生死涅槃畢竟不可得非有預流果生死涅槃增語一來不還阿羅漢果生死涅槃增語增語非有如何可言預流果生死涅槃增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0194b09] 「善現預流果在內在外增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0194b12] 「世尊預流果在內在外若一不還阿羅漢果在內在外畢竟不可得非有預流果在內在外增語一來不還阿羅漢果在內在外增語增語非有如何可言預流果在內在外增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0194b20] 「善現預流果不可得增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0194b23] 「世尊預流果不可得若一不還阿羅漢果不可得畢竟不可得非有預流果不可得增語一來不還阿羅漢果不可得增語增語非有如何可言預流果不可得增語菩薩摩訶薩一來不還阿羅漢果不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0194c02] 「復次善現獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0194c03] 具壽善現答言:「世尊獨覺菩提畢竟不可得非有獨覺菩提增語增語非有如何可言獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0194c06] 「善現獨覺菩提無常增語菩薩摩訶薩?」

[0194c08] 「世尊獨覺菩提無常畢竟不可得非有獨覺菩提無常增語增語非有如何可言獨覺菩提無常增語菩薩摩訶薩?」

[0194c11] 「善現獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0194c13] 「世尊獨覺菩提樂苦畢竟不可得非有獨覺菩提樂苦增語增語非有如何可言獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0194c16] 「善現獨覺菩提無我增語菩薩摩訶薩?」

[0194c18] 「世尊獨覺菩提無我畢竟不可得非有獨覺菩提無我增語增語非有如何可言獨覺菩提無我增語菩薩摩訶薩?」

[0194c21] 「善現獨覺菩提不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0194c23] 「世尊獨覺菩提不淨畢竟不可得非有獨覺菩提不淨增語增語非有如何可言獨覺菩提不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0194c26] 「善現獨覺菩提不空增語菩薩摩訶薩?」

[0194c28] 「世尊獨覺菩提不空畢竟不可得非有獨覺菩提不空增語增語非有如何可言獨覺菩提不空增語菩薩摩訶薩?」

[0195a02] 「善現獨覺菩提有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0195a04] 「世尊獨覺菩提有相無相畢竟不可得非有獨覺菩提有相無相增語增語非有如何可言獨覺菩提有相無相增語菩薩摩訶薩

[0195a07] 「善現獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0195a09] 「世尊獨覺菩提畢竟不可得非有獨覺菩提增語增語非有如何可言獨覺菩提增語菩薩摩訶薩

[0195a13] 「善現獨覺菩提寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0195a14] 「世尊獨覺菩提寂靜寂靜畢竟不可得非有獨覺菩提寂靜寂靜增語增語非有如何可言獨覺菩提寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0195a18] 「善現獨覺菩提遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0195a20] 「世尊獨覺菩提遠離不遠畢竟不可得非有獨覺菩提遠離不遠增語增語非有如何可言獨覺菩提遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0195a24] 「善現獨覺菩提有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0195a25] 「世尊獨覺菩提有為無為畢竟不可得非有獨覺菩提有為無為增語增語非有如何可言獨覺菩提有為無為增語菩薩摩訶薩

[0195a29] 「善現獨覺菩提有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0195b02] 「世尊獨覺菩提有漏無漏畢竟不可得非有獨覺菩提有漏無漏增語增語非有如何可言獨覺菩提有漏無漏增語菩薩摩訶薩

[0195b05] 「善現獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0195b07] 「世尊獨覺菩提生滅畢竟不可得非有獨覺菩提生滅增語增語非有如何可言獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0195b10] 「善現獨覺菩提若非增語菩薩摩訶薩?」

[0195b12] 「世尊獨覺菩提畢竟不可得非有獨覺菩提增語增語非有如何可言獨覺菩提若非增語菩薩摩訶薩?」

[0195b15] 「善現獨覺菩提有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0195b17] 「世尊獨覺菩提有罪無罪畢竟不可得非有獨覺菩提有罪無罪增語增語非有如何可言獨覺菩提有罪無罪增語菩薩摩訶薩

[0195b20] 「善現獨覺菩提煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0195b22] 「世尊獨覺菩提煩惱煩惱畢竟不可得非有獨覺菩提煩惱煩惱增語增語非有如何可言獨覺菩提煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0195b26] 「善現獨覺菩提世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0195b28] 「世尊獨覺菩提世間出世間畢竟不可得非有獨覺菩提世間出世間增語增語非有如何可言獨覺菩提世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0195c03] 「善現獨覺菩提雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0195c04] 「世尊獨覺菩提雜染清淨畢竟不可得非有獨覺菩提雜染清淨增語增語非有如何可言獨覺菩提雜染清淨增語菩薩摩訶薩

[0195c08] 「善現獨覺菩提生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0195c10] 「世尊獨覺菩提生死涅槃畢竟不可得非有獨覺菩提生死涅槃增語增語非有如何可言獨覺菩提生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0195c14] 「善現獨覺菩提在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0195c16] 「世尊獨覺菩提在內在外畢竟不可得非有獨覺菩提在內在外增語增語非有如何可言獨覺菩提在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0195c20] 「善現獨覺菩提不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0195c22] 「世尊獨覺菩提不可得畢竟不可得非有獨覺菩提不可得增語增語非有如何可言獨覺菩提不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0195c26] 「復次善現一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0195c27] 具壽善現答言:「世尊一切菩薩摩訶薩畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0196a02] 「善現一切菩薩摩訶薩無常增語菩薩摩訶薩?」

[0196a04] 「世尊一切菩薩摩訶薩無常畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩無常增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩無常增語菩薩摩訶薩?」

[0196a08] 「善現一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0196a10] 「世尊一切菩薩摩訶薩樂苦畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩樂苦增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0196a14] 「善現一切菩薩摩訶薩無我增語菩薩摩訶薩?」

[0196a16] 「世尊一切菩薩摩訶薩無我畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩無我增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩無我增語菩薩摩訶薩?」

[0196a20] 「善現一切菩薩摩訶薩不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0196a22] 「世尊一切菩薩摩訶薩不淨畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩不淨增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0196a26] 「善現一切菩薩摩訶薩不空增語菩薩摩訶薩?」

[0196a27] 「世尊一切菩薩摩訶薩不空畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩不空增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩不空增語菩薩摩訶薩?」

[0196b03] 「善現一切菩薩摩訶薩有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0196b05] 「世尊一切菩薩摩訶薩有相無相畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩有相無相增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0196b09] 「善現一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0196b11] 「世尊一切菩薩摩訶薩畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0196b15] 「善現一切菩薩摩訶薩寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0196b17] 「世尊一切菩薩摩訶薩寂靜寂靜畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩寂靜寂靜增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0196b21] 「善現一切菩薩摩訶薩遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0196b23] 「世尊一切菩薩摩訶薩遠離不遠畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩遠離不遠增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0196b28] 「善現一切菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0196c01] 「世尊一切菩薩摩訶薩有為無為畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩有為無為增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0196c05] 「善現一切菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0196c07] 「世尊一切菩薩摩訶薩有漏無漏畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩有漏無漏增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0196c11] 「善現一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0196c13] 「世尊一切菩薩摩訶薩生滅畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩生滅增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0196c17] 「善現一切菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩?」

[0196c19] 「世尊一切菩薩摩訶薩行善畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩行善增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩?」

[0196c23] 「善現一切菩薩摩訶薩有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0196c25] 「世尊一切菩薩摩訶薩有罪無罪畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩有罪無罪增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0196c29] 「善現一切菩薩摩訶薩煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0197a02] 「世尊一切菩薩摩訶薩煩惱煩惱畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩煩惱煩惱增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0197a06] 「善現一切菩薩摩訶薩世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0197a08] 「世尊一切菩薩摩訶薩世間出世間畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩世間出世間增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0197a13] 「善現一切菩薩摩訶薩雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0197a15] 「世尊一切菩薩摩訶薩雜染清淨畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩雜染清淨增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0197a19] 「善現一切菩薩摩訶薩生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0197a21] 「世尊一切菩薩摩訶薩生死涅槃畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩生死涅槃增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0197a26] 「善現一切菩薩摩訶薩在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0197a28] 「世尊一切菩薩摩訶薩在內在外畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩在內在外增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0197b04] 「善現一切菩薩摩訶薩不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0197b06] 「世尊一切菩薩摩訶薩不可得畢竟不可得非有一切菩薩摩訶薩不可得增語增語非有如何可言一切菩薩摩訶薩不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0197b11] 「復次善現諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0197b12] 具壽善現答言:「世尊諸佛無上菩提畢竟不可得非有諸佛無上菩提增語增語非有如何可言諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0197b16] 「善現諸佛無上菩提無常增語菩薩摩訶薩?」

[0197b18] 「世尊諸佛無上菩提無常畢竟不可得非有諸佛無上菩提無常增語增語非有如何可言諸佛無上菩提無常增語菩薩摩訶薩?」

[0197b22] 「善現諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0197b24] 「世尊諸佛無上菩提樂苦畢竟不可得非有諸佛無上菩提樂苦增語增語非有如何可言諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0197b28] 「善現諸佛無上菩提無我增語菩薩摩訶薩?」

[0197c01] 「世尊諸佛無上菩提無我畢竟不可得非有諸佛無上菩提無我增語增語非有如何可言諸佛無上菩提無我增語菩薩摩訶薩?」

[0197c05] 「善現諸佛無上菩提