Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》

Scroll 47

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四十七

三藏法師玄奘 

摩訶薩第十三之一

[0263a15] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩?」

[0263a16] 善現:「菩薩有情上首以是緣故摩訶薩。」

[0263a17] 具壽善現白佛:「世尊何者有情菩薩上首?」

[0263a19] 善現:「有情種性第八預流一來阿羅漢獨覺初發心乃至不退轉菩薩摩訶薩有情菩薩如是有情上首摩訶薩。」

[0263a23] 具壽善現白佛:「世尊如是菩薩摩訶薩因緣有情上首?」

[0263a25] 善現:「以此菩薩摩訶薩金剛喻心決不退有情上首。」

[0263a27] 具壽善現白佛:「世尊何者名為菩薩摩訶薩金剛喻心?」

[0263a29] 善現:「菩薩摩訶薩如是:『堅固無邊生死曠野無量煩惱枯竭無邊甚深生死大海棄捨內外一切一切有情等心大義三乘拔濟一切有情無餘依涅槃般涅槃三乘法滅一切有情不見有情滅度一切法如實無生一切智智修行六波羅蜜多修學一切法通達究竟遍入妙智通達一切法通達一切法乃至無邊一切法修學通達妙智一切法修學通達妙智乃至通達無邊妙智修學引發無邊靜慮無量無色法門修學引發無邊三十七菩提分法三解脫門到彼岸法門修學引發無邊五眼六神通十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智法門。』善現如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心菩薩摩訶薩無所得方便安住有情上首

[0263b22] 「復次善現菩薩摩訶薩如是:『一切地獄傍生天趣有情受苦當代安樂。』菩薩摩訶薩如是:『一有無量俱胝那庾多大劫地獄種種無數方便教化無餘涅槃如是次第一切有情一一無量俱胝那庾多大劫地獄種種一一無數方便教化無餘涅槃善根無量俱胝那庾多大劫圓滿菩提資糧然後阿耨多羅三藐三菩提。』善現如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心菩薩摩訶薩無所得方便安住有情上首

[0263c08] 「復次善現以此菩薩摩訶薩殊勝廣大心決不退有情上首。」

[0263c10] 具壽善現白佛:「世尊何者名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心?」

[0263c11] 善現:「菩薩摩訶薩如是:『初發心乃至得無菩提其中貪欲瞋恚愚癡忿等心亦復聲聞獨覺地心。』善現如是名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心菩薩摩訶薩無所得方便安住有情上首

[0263c19] 「復次善現以此菩薩摩訶薩不可傾動決不退有情上首。」

[0263c22] 具壽善現白佛:「世尊何者名為菩薩摩訶薩不可傾動?」

[0263c23] 善現:「菩薩摩訶薩如是:『一切智智修習發起一切應作。』善現如是名為菩薩摩訶薩不可傾動菩薩摩訶薩無所得方便安住有情上首

[0263c28] 「復次善現以此菩薩摩訶薩利益安樂決不傾動有情上首。」

[0264a01] 具壽善現白佛:「世尊何者名為菩薩摩訶薩利益安樂?」

[0264a03] 善現:「菩薩摩訶薩如是:『未來際一切有情歸依救濟捨離。』善現如是名為菩薩摩訶薩利益安樂菩薩摩訶薩無所得方便安住有情上首

[0264a08] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多樂法緣故有情上首。」

[0264a11] 具壽善現白佛:「世尊何等云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多法愛欣喜?」

[0264a13] 善現:「一切有情色法無自性不可得實相名為希求樂法法稱功德歡喜信受修習善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便樂法有情上首

[0264a23] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空有情上首

[0264a29] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便四靜慮四無量四無色定有情上首

[0264b03] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有情上首

[0264b07] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便無相解脫門有情上首

[0264b10] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有情上首

[0264b13] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便五眼六神通有情上首

[0264b16] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智有情上首

[0264b20] 「復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便金剛喻三摩地乃至無所得方便無著無為解脫虛空三摩地有情上首

[0264b25] 「善現如是種種因緣菩薩摩訶薩有情上首善現是故菩薩摩訶薩。」

[0264b28] 爾時具壽舍利子白佛:「世尊樂說菩薩摩訶薩。」

[0264b29] 佛言:「舍利子。」

[0264c01] 舍利子:「世尊菩薩有情無所得方便我見有情士夫補特伽羅意生儒童作者使作者使受者使受者知者見法菩薩摩訶薩

[0264c06] 「世尊菩薩有情無所得方便常見斷見菩薩摩訶薩

[0264c08] 「世尊菩薩有情無所得方便見法菩薩摩訶薩

[0264c10] 「世尊菩薩有情無所得方便諦見緣起見法菩薩摩訶薩

[0264c13] 「世尊菩薩有情無所得方便四靜慮四無量四無色定見法菩薩摩訶薩

[0264c15] 「世尊菩薩有情無所得方便四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支見法菩薩摩訶薩

[0264c19] 「世尊菩薩有情無所得方便三解脫門到彼岸見法菩薩摩訶薩

[0264c21] 「世尊菩薩有情無所得方便五眼六神通見法菩薩摩訶薩

[0264c23] 「世尊菩薩有情無所得方便佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智見法菩薩摩訶薩

[0264c28] 「世尊菩薩有情無所得方便成熟有情嚴淨佛土菩薩佛陀轉法輪見法菩薩摩訶薩

[0265a02] 「世尊以要言之菩薩有情無所得方便一切見法菩薩摩訶薩。」

[0265a05] 具壽善現舍利子:「菩薩摩訶薩有情無所得方便見法菩薩摩訶薩有所方便起色識見意處起色法處眼界色界眼識耳識香界識界識界起身身識起意法界意識界地界識界苦聖諦道聖諦無明名色六處老死憂惱四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智成熟有情嚴淨佛土菩薩佛陀轉法輪?」

[0265a28] 具壽舍利子善現:「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧有所方便便起色識見乃至便佛陀轉法輪菩薩摩訶薩不能有情無所得方便見法菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧有情無所得方便見法菩薩摩訶薩起色識見乃至佛陀轉法輪。」

[0265b08] 爾時具壽善現白佛:「世尊樂說菩薩摩訶薩。」

[0265b09] 佛言:「善現。」

[0265b10] 善現白言:「世尊菩薩一切智智發菩提心等等一切聲聞獨覺如是取著何以世尊一切智智無漏三界一切智智無漏三界如是取著菩薩摩訶薩。」

[0265b15] 舍利子善現:「云何菩薩摩訶薩等等一切聲聞獨覺?」

[0265b17] 善現答言:「菩薩摩訶薩初發心不見諸法有染舍利子不見諸法有染不見聲聞獨覺菩薩心如來舍利子菩薩摩訶薩等等一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩如是取著。」

[0265b23] 舍利子善現:「如是取著一切愚夫異生聲聞獨覺等心取著色心取著識心取著取著意處取著色處取著法處取著眼界取著色界眼識取著取著耳識取著取著香界識界取著取著識界取著身界取著身識取著取著法界意識界取著地界取著識界取著苦聖諦取著道聖諦取著無明取著名色六處老死憂惱取著四靜慮取著四無量四無色定取著四念住取著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支取著空解脫門取著無相解脫門取著布施波羅蜜多取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多取著五眼取著六神通取著佛十力取著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智取著何以如是無心。」

[0265c25] 善現答曰:「如是如是。」

[0265c26] 舍利子善現:「一切無心取著無色取著取著取著意處意處取著色處無色取著法處無聲法處取著眼界眼界取著色界眼識無色界乃至受性取著取著耳識無聲乃至受性取著取著香界識界香界乃至受性取著取著識界無味乃至受性取著身界無身取著身識乃至受性取著無意取著法界意識界無法乃至受性取著地界地界取著識界識界取著苦聖諦苦聖諦取著道聖諦道聖諦取著無明無明取著名色六處老死憂惱無行乃至老死憂惱取著四靜慮四靜慮取著四無量四無色定四無量四無色定取著四念住四念住取著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支取著空解脫門空解脫門取著無相解脫門無相解脫門取著布施波羅蜜多布施波羅蜜多取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多取著五眼五眼取著六神通六神通取著佛十力佛十力取著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智四無所畏乃至一切相智取著。」

[0266b12] 善現答言:「如是如是。」

[0266b13] 舍利子善現:「一切智智無漏三界一切愚夫異生聲聞獨覺等心應是無漏三界何以如是本性所以本性空法無漏三界。」

[0266b17] 善現答言:「如是如是。」

[0266b18] 舍利子:「應是無漏三界應是無漏三界何以本性所以本性空法無漏三界。」

[0266b21] 善現答言:「如是如是。」

[0266b22] 舍利子:「應是無漏三界意處應是無漏三界何以意處本性所以本性空法無漏三界。」

[0266b26] 善現答言:「如是如是。」

[0266b27] 舍利子:「色處應是無漏三界法處應是無漏三界何以法處本性所以本性空法無漏三界。」

[0266c02] 善現答言:「如是如是。」

[0266c02] 舍利子:「眼界應是無漏三界色界眼識應是無漏三界何以眼界乃至本性所以本性空法無漏三界。」

[0266c07] 善現答言:「如是如是。」

[0266c08] 舍利子:「應是無漏三界耳識應是無漏三界何以乃至本性所以本性空法無漏三界。」

[0266c12] 善現答言:「如是如是。」

[0266c13] 舍利子:「應是無漏三界香界識界應是無漏三界何以乃至本性所以本性空法無漏三界。」

[0266c18] 善現答言:「如是如是。」

[0266c18] 舍利子:「應是無漏三界識界應是無漏三界何以乃至本性所以本性空法無漏三界。」

[0266c23] 善現答言:「如是如是。」

[0266c24] 舍利子:「身界應是無漏三界身識應是無漏三界何以身界乃至本性所以本性空法無漏三界。」

[0266c29] 善現答言:「如是如是。」

[0266c29] 舍利子:「應是無漏三界法界意識界應是無漏三界何以乃至本性所以本性空法無漏三界。」

[0267a05] 善現答言:「如是如是。」

[0267a06] 舍利子:「地界應是無漏三界識界應是無漏三界何以識界本性所以本性空法無漏三界。」

[0267a10] 善現答言:「如是如是。」

[0267a10] 舍利子:「苦聖諦應是無漏三界道聖諦應是無漏三界何以道聖諦本性所以本性空法無漏三界。」

[0267a14] 善現答言:「如是如是。」

[0267a15] 舍利子:「無明應是無漏三界名色六處老死憂惱應是無漏三界何以無明乃至老死憂惱本性所以本性空法無漏三界。」

[0267a20] 善現答言:「如是如是。」

[0267a20] 舍利子:「四靜慮應是無漏三界四無量四無色定應是無漏三界何以四靜慮四無量四無色定本性所以本性空法無漏三界。」

[0267a25] 善現答言:「如是如是。」

[0267a25] 舍利子:「四念住應是無漏三界四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應是無漏三界何以四念住乃至八聖道支本性所以本性空法無漏三界。」

[0267b01] 善現答言:「如是如是。」

[0267b02] 舍利子:「空解脫門應是無漏三界無相解脫門應是無漏三界何以無相解脫門本性所以本性空法無漏三界。」

[0267b06] 善現答言:「如是如是。」

[0267b06] 舍利子:「布施波羅蜜多應是無漏三界淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應是無漏三界何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性所以本性空法無漏三界。」

[0267b11] 善現答言:「如是如是。」

[0267b12] 舍利子:「五眼應是無漏三界六神通應是無漏三界何以五眼六神通本性所以本性空法無漏三界。」

[0267b16] 善現答言:「如是如是。」

[0267b16] 舍利子:「佛十力應是無漏三界四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智應是無漏三界何以佛十力乃至一切相智本性所以本性空法無漏三界。」

[0267b22] 善現答言:「如是如是。」

[0267b23] 舍利子善現:「無心取著一切法平等無有差別。」

[0267b25] 善現答言:「如是如是。」

[0267b26] 舍利子:「一切法云何如來種種差別?」

[0267b27] 善現答言:「如來世俗言說施設種種差別實義。」

[0267b29] 舍利子善現:「一切愚夫異生聲聞獨覺菩薩如來本性無漏三界聖者異生一切智非一平等無有差別。」

[0267c03] 善現答言:「如是如是。」

[0267c04] 舍利子:「凡聖云何如來凡聖種種差別?」

[0267c06] 善現答言:「如來世俗言說施設種種差別實義舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多無所得方便發菩提心等等一切聲聞獨覺一切法摩訶薩。」

[0267c12] 爾時具壽滿慈子白佛:「世尊樂說菩薩摩訶薩。」

[0267c13] 佛言:「滿慈子。」

[0267c14] 滿慈子:「世尊菩薩利樂一切有情大功大乘大乘摩訶薩。」

[0267c16] 舍利子滿慈子:「云何菩薩摩訶薩利樂一切有情大功?」

[0267c18] 滿慈子:「舍利子菩薩摩訶薩菩提不為有情利樂一切有情利樂菩提舍利子如是名為菩薩摩訶薩利樂一切有情大功

[0267c21] 「復次舍利子菩薩摩訶薩布施波羅蜜多布施波羅蜜多不為有情利樂一切有情利樂布施波羅蜜多

[0267c25] 「舍利子菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多