NTI Reader
NTI Reader

Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》

Scroll 51

大般若波羅蜜多經卷第五十一

三藏法師玄奘 

大乘第十四
[0287a06] 「世尊布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以世尊布施波羅蜜多無所有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有布施波羅蜜多遠離淨戒乃至般若波羅蜜多遠離布施波羅蜜多寂靜淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜布施波羅蜜多性空淨戒乃至般若波羅蜜多性空布施波羅蜜多無相淨戒乃至般若波羅蜜多無相布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多無生淨戒乃至般若波羅蜜多無生布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多無染淨戒乃至般若波羅蜜多無染布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多

[0287a27] 「世尊五眼六神通何以世尊五眼無所有六神通無所有五眼遠離六神通遠離五眼寂靜六神通寂靜五眼性空六神通性空五眼無相六神通無相五眼六神通五眼無生六神通無生五眼六神通五眼無染六神通無染五眼六神通

[0287b11] 「世尊佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智何以世尊佛十力無所有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智無所有佛十力遠離四無所畏乃至一切相智遠離佛十力寂靜四無所畏乃至一切相智寂靜佛十力性空四無所畏乃至一切相智性空佛十力無相四無所畏乃至一切相智無相佛十力四無所畏乃至一切相智佛十力無生四無所畏乃至一切相智無生佛十力四無所畏乃至一切相智佛十力無染四無所畏乃至一切相智無染佛十力四無所畏乃至一切相智

[0287c04] 「世尊真如法界法性虛妄不變異性法定法住平等性離生性實際無為何以世尊真如無所有法界法性虛妄不變異性法定法住平等性離生性實際無為無所有真如遠離法界乃至無為遠離真如寂靜法界乃至無為寂靜真如性空法界乃至無為性空真如無相法界乃至無為無相真如法界乃至無為真如無生法界乃至無為無生真如法界乃至無為真如無染法界乃至無為無染真如法界乃至無為

[0287c22] 「世尊菩提何以世尊菩提無所有菩提遠離菩提寂靜菩提性空菩提無相菩提菩提無生菩提菩提無染菩提

[0287c28] 「世尊薩埵何以世尊薩埵無所有薩埵遠離薩埵寂靜薩埵性空薩埵無相薩埵薩埵無生薩埵薩埵無染薩埵

[0288a06] 「世尊菩薩摩訶薩何以世尊菩薩摩訶薩無所有菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩寂靜菩薩摩訶薩性空菩薩摩訶薩無相菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩無生菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩無染菩薩摩訶薩

[0288a14] 「世尊無上菩提何以世尊無上菩提無所有無上菩提遠離無上菩提寂靜無上菩提性空無上菩提無相無上菩提無上菩提無生無上菩提無上菩提無染無上菩提

[0288a24] 「世尊無上正等覺何以世尊無上正等覺無所有無上正等覺遠離無上正等覺寂靜無上正等覺性空無上正等覺無相無上正等覺無上正等覺無生無上正等覺無上正等覺無染無上正等覺

[0288b04] 「世尊以要言之一切法何以世尊一切法無所有一切法遠離一切法寂靜一切法性空一切法無相一切法一切法無生一切法一切法無染一切法。」

[0288b12] 滿慈子善現:「尊者?」

[0288b13] 善現答言:「如是如是!」

[0288b14] 滿慈子:「何等何等?」

[0288b15] 善現答言:「光影光影花色陽焰陽焰香城香城變化變化何以滿慈子乃至變化無所有乃至變化無所有乃至變化遠離乃至變化遠離乃至變化寂靜乃至變化寂靜乃至變化性空乃至變化性空乃至變化無相乃至變化無相乃至變化乃至變化乃至變化無生乃至變化無生乃至變化乃至變化乃至變化無染乃至變化無染乃至變化乃至變化

[0288c23] 「滿慈子過去過去未來未來現在現在何以滿慈子過去未來現在無所有過去未來現在無所有過去未來現在遠離過去未來現在遠離過去未來現在寂靜過去未來現在寂靜過去未來現在性空過去未來現在性空過去未來現在無相過去未來現在無相過去未來現在過去未來現在過去未來現在無生過去未來現在無生過去未來現在過去未來現在過去未來現在無染過去未來現在無染過去未來現在過去未來現在

[0289a16] 「滿慈子不善不善何以滿慈子不善無所有不善無所有不善遠離不善遠離不善寂靜不善寂靜不善性空不善性空不善無相不善無相不善不善不善無生不善無生不善不善不善無染不善無染不善不善

[0289b10] 「滿慈子有染有染無染無染無罪無罪有漏有漏無漏無漏雜染雜染清淨清淨世間世間出世間出世間何以滿慈子有染乃至出世間無所有有染乃至出世間無所有有染乃至出世間遠離有染乃至出世間遠離有染乃至出世間寂靜有染乃至出世間寂靜有染乃至出世間性空有染乃至出世間性空有染乃至出世間無相有染乃至出世間無相有染乃至出世間有染乃至出世間有染乃至出世間無生有染乃至出世間無生有染乃至出世間有染乃至出世間有染乃至出世間無染有染乃至出世間無染有染乃至出世間有染乃至出世間

[0289c16] 「滿慈子如是如是乃至意處色處乃至法處眼界色界眼識乃至法界意識界地界乃至識界苦聖諦乃至道聖諦無明乃至老死憂惱內空乃至無性自性空四靜慮乃至四無色定四念住乃至八聖道支空解脫門乃至解脫門布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多五眼六神通佛十力乃至一切相智真如乃至無為菩提薩埵菩薩摩訶薩無上菩提無上正等覺一切法亦復如是

[0289c28] 「滿慈子菩薩摩訶薩如是解法所得方便如實知如是四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相解脫門布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八一切智一切相智所得方便修學

[0290a07] 「滿慈子菩薩摩訶薩所得方便四靜慮乃至一切相智所得方便成熟有情嚴淨佛土親近供養聽受解法

[0290a12] 「滿慈子菩薩摩訶薩遠離佛世尊遠離清淨五眼遠離殊勝六神通遠離陀羅尼遠離三摩地

[0290a16] 「滿慈子菩薩摩訶薩解道一切智一切相智解法三乘法安有情

[0290a19] 「滿慈子菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多一切法無所有遠離寂靜無相無生無染滿慈子菩薩摩訶薩大乘。」

分辨大乘第十五之一

[0290a26] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩大乘云何菩薩摩訶薩大乘如是大乘何處何處如是大乘為何大乘?」

[0290b01] 善現:「云何菩薩摩訶薩大乘?』六波羅蜜多菩薩摩訶薩大乘何等布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。」

[0290b05] 善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多?」

[0290b06] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切智智大悲上首所得方便一切內外所有內外所有善根一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提善現菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。」

[0290b11] 善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多?」

[0290b12] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切智智大悲上首所得方便十善業道十善業道善根一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提善現菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。」

[0290b17] 善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多?」

[0290b18] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切智智大悲上首所得方便增上安忍增上安忍善根一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提善現菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。」

[0290b23] 善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩精進波羅蜜?」

[0290b24] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切智智大悲上首所得方便六波羅蜜多六波羅蜜多善根一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提善現菩薩摩訶薩精進波羅蜜。」

[0290c01] 善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多?」

[0290c02] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切智智大悲上首所得方便便靜慮無量無色勢力受生靜慮無量無色善巧善根一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提善現菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多。」

[0290c08] 善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多?」

[0290c09] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切智智大悲上首所得方便如實一切法諸法執著如實一切法諸法執著善根一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0290c15] 「善現菩薩摩訶薩大乘

[0290c17] 「復次善現菩薩摩訶薩大乘相者內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可無性自性空無性自性空菩薩摩訶薩大乘。」

[0290c21] 善現白佛:「世尊云何內空?」

[0290c22] 佛言:「善現內法何以非常本性何以非常本性善現內空。」

[0290c26] 善現白佛:「世尊云何外空?」

[0290c26] 佛言:「善現外法何以非常本性法空何以非常本性善現外空。」

[0291a01] 善現白佛:「世尊云何內外空?」

[0291a02] 佛言:「善現內外內外六處六處六處六處