Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 68

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第六十八

三藏法師玄奘 

無所得品第十八
[0382b12] 「舍利子布施波羅蜜多非我散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非我散失

[0382b14] 「舍利子四靜慮非我散失四無量四無色定非我散失

[0382b15] 「舍利子八解脫非我散失八勝處九次第定十遍處非我散失

[0382b17] 「舍利子四念住非我散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非我散失

[0382b19] 「舍利子空解脫門非我散失無相解脫門非我散失

[0382b21] 「舍利子五眼非我散失六神通非我散失

[0382b22] 「舍利子佛十力非我散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法非我散失

[0382b24] 「舍利子一切智非我散失一切相智非我散失

[0382b26] 「舍利子非我散失住捨非我散失

[0382b27] 「舍利子一切陀羅尼門非我散失一切三摩地非我散失

[0382b29] 「舍利子非我散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非我散失

[0382c03] 「舍利子異生非我散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地非我散失

[0382c05] 「舍利子聲聞乘非我散失獨覺乘大乘非我散失

[0382c07] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0382c09] 「復次舍利子諸法寂靜散失何以寂靜無盡。」

[0382c10] 舍利子善現:「寂靜散失?」

[0382c11] 善現答言:「舍利子寂靜散失寂靜散失

[0382c13] 「舍利子寂靜散失意處寂靜散失

[0382c14] 「舍利子色處寂靜散失法處寂靜散失

[0382c15] 「舍利子眼界寂靜散失色界眼識界所生寂靜散失

[0382c17] 「舍利子寂靜散失耳識所生寂靜散失

[0382c19] 「舍利子寂靜散失香界鼻識所生寂靜散失

[0382c21] 「舍利子寂靜散失舌識所生寂靜散失

[0382c23] 「舍利子身界寂靜散失身識所生寂靜散失

[0382c25] 「舍利子寂靜散失法界意識界所生寂靜散失

[0382c27] 「舍利子地界寂靜散失識界寂靜散失

[0382c29] 「舍利子苦聖諦寂靜散失道聖諦寂靜散失

[0383a01] 「舍利子無明寂靜散失名色六處老死憂惱寂靜散失

[0383a03] 「舍利子內空寂靜散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空寂靜散失

[0383a09] 「舍利子布施波羅蜜多寂靜散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜散失

[0383a11] 「舍利子四靜慮寂靜散失四無量四無色定寂靜散失

[0383a12] 「舍利子八解脫寂靜散失八勝處九次第定十遍處寂靜散失

[0383a14] 「舍利子四念住寂靜散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜散失

[0383a16] 「舍利子空解脫門寂靜散失無相解脫門寂靜散失

[0383a18] 「舍利子五眼寂靜散失六神通寂靜散失

[0383a19] 「舍利子佛十力寂靜散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法寂靜散失

[0383a21] 「舍利子一切智寂靜散失一切相智寂靜散失

[0383a23] 「舍利子寂靜散失住捨寂靜散失

[0383a24] 「舍利子一切陀羅尼門寂靜散失一切三摩地寂靜散失

[0383a26] 「舍利子寂靜散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地寂靜散失

[0383a28] 「舍利子異生寂靜散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地寂靜散失

[0383b02] 「舍利子聲聞乘寂靜散失獨覺乘大乘寂靜散失

[0383b03] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0383b06] 「復次舍利子諸法遠離散失何以法遠無盡。」

[0383b07] 舍利子善現:「法遠散失?」

[0383b08] 善現答言:「舍利子遠離散失遠離散失

[0383b09] 「舍利子遠離散失意處遠離散失

[0383b11] 「舍利子色處遠離散失法處遠離散失

[0383b12] 「舍利子眼界遠離散失色界眼識界所生遠離散失

[0383b14] 「舍利子遠離散失耳識所生遠離散失

[0383b16] 「舍利子遠離散失香界鼻識所生遠離散失

[0383b18] 「舍利子遠離散失舌識所生遠離散失

[0383b20] 「舍利子身界遠離散失身識所生遠離散失

[0383b22] 「舍利子遠離散失法界意識界所生遠離散失

[0383b24] 「舍利子地界遠離散失識界遠離散失

[0383b25] 「舍利子苦聖諦遠離散失道聖諦遠離散失

[0383b27] 「舍利子無明遠離散失名色六處老死憂惱遠離散失

[0383b29] 「舍利子內空遠離散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空遠離散失

[0383c05] 「舍利子布施波羅蜜多遠離散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離散失

[0383c07] 「舍利子四靜慮遠離散失四無量四無色定遠離散失

[0383c08] 「舍利子八解脫遠離散失八勝處九次第定十遍處遠離散失

[0383c10] 「舍利子四念住遠離散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離散失

[0383c12] 「舍利子空解脫門遠離散失無相解脫門遠離散失

[0383c13] 「舍利子五眼遠離散失六神通遠離散失

[0383c15] 「舍利子佛十力遠離散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法遠離散失

[0383c17] 「舍利子一切智遠離散失一切相智遠離散失

[0383c18] 「舍利子法遠散失住捨遠離散失

[0383c20] 「舍利子一切陀羅尼門遠離散失一切三摩地遠離散失

[0383c21] 「舍利子遠離散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地遠離散失

[0383c24] 「舍利子異生遠離散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地遠離散失

[0383c27] 「舍利子聲聞乘遠離散失獨覺乘大乘遠離散失

[0383c28] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0384a01] 「復次舍利子諸法散失何以法空無盡。」

[0384a02] 舍利子善現:「法空散失?」

[0384a03] 善現答言:「舍利子散失散失

[0384a04] 「舍利子散失意處散失

[0384a06] 「舍利子色處散失法處散失

[0384a07] 「舍利子眼界散失色界眼識界所生散失

[0384a09] 「舍利子散失耳識所生散失

[0384a11] 「舍利子散失香界鼻識所生散失

[0384a12] 「舍利子散失舌識所生散失

[0384a14] 「舍利子身界散失身識所生散失

[0384a16] 「舍利子散失法界意識界所生散失

[0384a18] 「舍利子地界散失識界散失

[0384a19] 「舍利子苦聖諦散失道聖諦散失

[0384a21] 「舍利子無明散失名色六處老死憂惱散失

[0384a23] 「舍利子內空散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空散失

[0384a28] 「舍利子布施波羅蜜多散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多散失

[0384b01] 「舍利子四靜慮散失四無量四無色定散失

[0384b02] 「舍利子八解脫散失八勝處九次第定十遍處散失

[0384b04] 「舍利子四念住散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支散失

[0384b06] 「舍利子空解脫門散失無相解脫門散失

[0384b07] 「舍利子五眼散失六神通散失

[0384b08] 「舍利子佛十力散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法散失

[0384b10] 「舍利子一切智散失一切相智散失

[0384b12] 「舍利子法空散失住捨性空散失

[0384b13] 「舍利子一切陀羅尼門散失一切三摩地散失

[0384b15] 「舍利子散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地散失

[0384b17] 「舍利子異生散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地散失

[0384b20] 「舍利子聲聞乘散失獨覺乘大乘散失

[0384b21] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0384b22] 「復次舍利子諸法無相散失何以無相無盡。」

[0384b24] 舍利子善現:「無相散失?」

[0384b25] 善現答言:「舍利子無相散失無相散失

[0384b26] 「舍利子無相散失意處無相散失

[0384b28] 「舍利子色處無相散失法處無相散失

[0384b29] 「舍利子眼界無相散失色界眼識界所生無相散失

[0384c02] 「舍利子無相散失耳識所生無相散失

[0384c04] 「舍利子無相散失香界鼻識所生無相散失

[0384c06] 「舍利子無相散失舌識所生無相散失

[0384c08] 「舍利子身界無相散失身識所生無相散失

[0384c10] 「舍利子無相散失法界意識界所生無相散失

[0384c12] 「舍利子地界無相散失識界無相散失

[0384c13] 「舍利子苦聖諦無相散失道聖諦無相散失

[0384c15] 「舍利子無明無相散失名色六處老死憂惱無相散失

[0384c17] 「舍利子內空無相散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無相散失

[0384c22] 「舍利子布施波羅蜜多無相散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相散失

[0384c24] 「舍利子四靜慮無相散失四無量四無色定無相散失

[0384c25] 「舍利子八解脫無相散失八勝處九次第定十遍處無相散失

[0384c27] 「舍利子四念住無相散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相散失

[0384c29] 「舍利子空解脫門無相散失無相解脫門無相散失

[0385a02] 「舍利子五眼無相散失六神通無相散失

[0385a03] 「舍利子佛十力無相散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無相散失

[0385a05] 「舍利子一切智無相散失一切相智無相散失

[0385a07] 「舍利子無相散失住捨無相散失

[0385a08] 「舍利子一切陀羅尼門無相散失一切三摩地無相散失

[0385a10] 「舍利子無相散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無相散失

[0385a13] 「舍利子異生無相散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地無相散失

[0385a15] 「舍利子聲聞乘無相散失獨覺乘大乘無相散失

[0385a17] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0385a19] 「復次舍利子諸法散失何以無盡。」

[0385a20] 舍利子善現:「散失?」

[0385a21] 善現答言:「舍利子散失散失

[0385a23] 「舍利子散失意處散失

[0385a24] 「舍利子色處散失法處散失

[0385a25] 「舍利子眼界散失色界眼識界所生散失

[0385a27] 「舍利子散失耳識所生散失

[0385b01] 「舍利子散失香界鼻識所生散失

[0385b03] 「舍利子散失舌識所生散失

[0385b05] 「舍利子身界散失身識所生散失

[0385b07] 「舍利子散失法界意識界所生散失

[0385b09] 「舍利子地界散失識界散失

[0385b10] 「舍利子苦聖諦散失道聖諦散失

[0385b12] 「舍利子無明散失名色六處老死憂惱散失

[0385b14] 「舍利子內空散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空散失

[0385b19] 「舍利子布施波羅蜜多散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多散失

[0385b21] 「舍利子四靜慮散失四無量四無色定散失

[0385b22] 「舍利子八解脫散失八勝處九次第定十遍處散失

[0385b24] 「舍利子四念住散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支散失

[0385b26] 「舍利子空解脫門散失無相解脫門散失

[0385b28] 「舍利子五眼散失六神通散失

[0385c01] 「舍利子佛十力散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法散失

[0385c03] 「舍利子一切智散失一切相智散失

[0385c05] 「舍利子散失住捨散失

[0385c06] 「舍利子一切陀羅尼門散失一切三摩地散失

[0385c08] 「舍利子散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地散失

[0385c11] 「舍利子異生散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地散失

[0385c13] 「舍利子聲聞乘散失獨覺乘大乘散失

[0385c15] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0385c17] 「復次舍利子諸法散失何以無盡。」

[0385c18] 舍利子善現:「散失?」

[0385c19] 善現答言:「舍利子散失散失

[0385c20] 「舍利子散失意處散失

[0385c22] 「舍利子色處散失法處散失

[0385c23] 「舍利子眼界散失色界眼識界所生散失

[0385c25] 「舍利子散失耳識所生散失

[0385c26] 「舍利子散失香界鼻識所生散失

[0385c28] 「舍利子散失舌識所生散失

[0386a02] 「舍利子身界散失身識所生散失

[0386a04] 「舍利子散失法界意識界所生散失

[0386a06] 「舍利子地界散失識界散失

[0386a07] 「舍利子苦聖諦散失道聖諦散失

[0386a08] 「舍利子無明散失名色六處老死憂惱散失

[0386a10] 「舍利子內空散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空散失

[0386a15] 「舍利子布施波羅蜜多散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多散失

[0386a17] 「舍利子四靜慮散失四無量四無色定散失

[0386a18] 「舍利子八解脫散失八勝處九次第定十遍處散失

[0386a20] 「舍利子四念住散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支散失

[0386a22] 「舍利子空解脫門散失無相解脫門散失

[0386a23] 「舍利子五眼散失六神通散失

[0386a24] 「舍利子佛十力散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法散失

[0386a26] 「舍利子一切智散失一切相智散失

[0386a28] 「舍利子散失住捨性善散失

[0386b01] 「舍利子一切陀羅尼門散失一切三摩地散失

[0386b03] 「舍利子散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地散失

[0386b05] 「舍利子異生散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地散失

[0386b08] 「舍利子聲聞乘散失獨覺乘大乘散失

[0386b09] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0386b10] 「復次舍利子諸法無罪散失何以無罪無盡。」

[0386b12] 舍利子善現:「無罪散失?」

[0386b13] 善現答言:「舍利子無罪散失無罪散失

[0386b14] 「舍利子無罪散失意處無罪散失

[0386b15] 「舍利子色處無罪散失法處無罪散失

[0386b17] 「舍利子眼界無罪散失色界眼識界所生無罪散失

[0386b19] 「舍利子無罪散失耳識所生無罪散失

[0386b21] 「舍利子無罪散失香界鼻識所生無罪散失

[0386b23] 「舍利子無罪散失舌識所生無罪散失

[0386b25] 「舍利子身界無罪散失身識所生無罪散失

[0386b27] 「舍利子無罪散失法界意識界所生無罪散失

[0386b28] 「舍利子地界無罪散失識界無罪散失

[0386c02] 「舍利子苦聖諦無罪散失道聖諦無罪散失

[0386c03] 「舍利子無明無罪散失名色六處老死憂惱無罪散失

[0386c05] 「舍利子內空無罪散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無罪散失

[0386c10] 「舍利子布施波羅蜜多無罪散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪散失

[0386c12] 「舍利子四靜慮無罪散失四無量四無色定無罪散失

[0386c13] 「舍利子八解脫無罪散失八勝處九次第定十遍處無罪散失

[0386c15] 「舍利子四念住無罪散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無罪散失

[0386c17] 「舍利子空解脫門無罪散失無相解脫門無罪散失

[0386c19] 「舍利子五眼無罪散失六神通無罪散失

[0386c20] 「舍利子佛十力無罪散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無罪散失

[0386c22] 「舍利子一切智無罪散失一切相智無罪散失

[0386c24] 「舍利子無罪散失住捨無罪散失

[0386c25] 「舍利子一切陀羅尼門無罪散失一切三摩地無罪散失

[0386c27] 「舍利子無罪散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無罪散失

[0387a01] 「舍利子異生無罪散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地無罪散失

[0387a04] 「舍利子聲聞乘無罪散失獨覺乘大乘無罪散失

[0387a05] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0387a08] 「復次舍利子諸法無漏散失何以無漏無盡。」

[0387a09] 舍利子善現:「無漏散失?」

[0387a10] 善現答言:「舍利子無漏散失無漏散失

[0387a12] 「舍利子無漏散失意處無漏散失

[0387a13] 「舍利子色處無漏散失法處無漏散失

[0387a14] 「舍利子眼界無漏散失色界眼識界所生無漏散失

[0387a16] 「舍利子無漏散失耳識所生無漏散失

[0387a18] 「舍利子無漏散失香界鼻識所生無漏散失

[0387a20] 「舍利子無漏散失舌識所生無漏散失

[0387a22] 「舍利子身界無漏散失身識所生無漏散失

[0387a24] 「舍利子無漏散失法界意識界所生無漏散失

[0387a26] 「舍利子地界無漏散失識界無漏散失

[0387a28] 「舍利子苦聖諦無漏散失道聖諦無漏散失

[0387a29] 「舍利子無明無漏散失名色六處老死憂惱無漏散失

[0387b02] 「舍利子內空無漏散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無漏散失

[0387b08] 「舍利子布施波羅蜜多無漏散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏散失

[0387b10] 「舍利子四靜慮無漏散失四無量四無色定無漏散失

[0387b11] 「舍利子八解脫無漏散失八勝處九次第定十遍處無漏散失

[0387b13] 「舍利子四念住無漏散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無漏散失

[0387b15] 「舍利子空解脫門無漏散失無相解脫門無漏散失

[0387b17] 「舍利子五眼無漏散失六神通無漏散失

[0387b18] 「舍利子佛十力無漏散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無漏散失

[0387b20] 「舍利子一切智無漏散失一切相智無漏散失

[0387b22] 「舍利子無漏散失住捨無漏散失

[0387b23] 「舍利子一切陀羅尼門無漏散失一切三摩地無漏散失

[0387b25] 「舍利子無漏散失離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無漏散失

[0387b28] 「舍利子異生無漏散失種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地無漏散失

[0387c01] 「舍利子聲聞乘無漏散失獨覺乘大乘無漏散失

[0387c03] 「舍利子由此緣故諸法無自性

[0387c05] 「復次舍利子諸法無染散失何以無染無盡。」

[0387c06] 舍利子善現:「無染散失?」

[0387c07] 善現答言:「舍利子無染散失無染散失

[0387c09] 「舍利子無染散失意處無染散失

[0387c10] 「舍利子色處無染散失法處無染散失

[0387c11] 「舍利子眼界無染散失色界眼識界所生無染散失

[0387c13] 「舍利子無染散失耳識