Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 141

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一四十一

三藏法師玄奘 

功德品第三十三十九
[0763a19] 天帝釋白佛:「世尊云何善男子善女人有所安忍波羅蜜多相似安忍波羅蜜多?」

[0763a21] 佛言:「憍尸迦善男子善女人無上菩提無常無常無我無我不淨不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍無常無常無我無我不淨不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0763b04] 「憍尸迦善男子善女人如是無常無常無我無我不淨不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0763b12] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0763b25] 「憍尸迦善男子善女人如是無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0763c05] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0763c18] 「憍尸迦善男子善女人如是色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0763c27] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提眼界無常色界眼識界所生無常眼界色界眼識界所生眼界無我色界眼識界所生無我眼界不淨色界眼識界所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍眼界無常色界乃至所生無常眼界色界乃至所生眼界無我色界乃至所生無我眼界不淨色界乃至所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0764a15] 「憍尸迦善男子善女人如是眼界無常色界乃至所生無常眼界色界乃至所生眼界無我色界乃至所生無我眼界不淨色界乃至所生不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0764a25] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常耳識所生無常耳識所生無我耳識所生無我不淨耳識所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0764b13] 「憍尸迦善男子善女人如是無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0764b23] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常香界鼻識所生無常香界鼻識所生無我香界鼻識所生無我不淨香界鼻識所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍無常香界乃至所生無常香界乃至所生無我香界乃至所生無我不淨香界乃至所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0764c11] 「憍尸迦善男子善女人如是無常香界乃至所生無常香界乃至所生無我香界乃至所生無我不淨香界乃至所生不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0764c21] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常舌識所生無常舌識所生無我舌識所生無我不淨舌識所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0765a09] 「憍尸迦善男子善女人如是無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0765a19] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提身界無常身識所生無常身界身識所生身界無我身識所生無我身界不淨身識所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍身界無常乃至所生無常身界乃至所生身界無我乃至所生無我身界不淨乃至所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0765b07] 「憍尸迦善男子善女人如是身界無常乃至所生無常身界乃至所生身界無我乃至所生無我身界不淨乃至所生不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0765b18] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常說法意識界所生無常說法意識界所生無我說法意識界所生無我不淨說法意識界所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍無常求法乃至所生無常求法乃至所生無我求法乃至所生無我不淨求法乃至所生不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0765c06] 「憍尸迦善男子善女人如是無常求法乃至所生無常求法乃至所生無我求法乃至所生無我不淨求法乃至所生不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0765c16] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提地界無常識界無常地界識界地界無我識界無我地界不淨識界不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍地界無常識界無常地界識界地界無我識界無我地界不淨識界不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0765c29] 「憍尸迦善男子善女人如是地界無常識界無常地界識界地界無我識界無我地界不淨識界不淨法行安忍名為有所相似安忍波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似安忍波羅蜜多

[0766a09] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無明無常名色六處老死憂惱無常無明名色六處老死憂惱無明無我名色六處老死憂惱無我無明不淨名色六處老死憂惱不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多安忍無明無常乃至老死憂惱無常無明乃至老死憂惱無明無我乃至老死憂惱無我無明不淨乃至老死憂惱不淨如是修行安忍安忍波羅蜜多

[0766a26] 「憍尸迦善男子善女人如是無明無常乃至老死憂惱無常無明乃至老死憂惱無明無我乃至老死憂惱無我無明不淨乃至老死