Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 148

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一四十八

三藏法師玄奘 

功德品第三十四十六
[0798c07] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀八解脫無常應觀八勝處九次第定十遍處無常何以八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空八解脫自性即非自性八勝處九次第定十遍處自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多八解脫不可得無常不可得八勝處九次第定十遍處不可得無常不可得所以者何尚無八解脫何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0798c20] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀八解脫應觀八勝處九次第定十遍處何以八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空八解脫自性即非自性八勝處九次第定十遍處自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多八解脫不可得不可得八勝處九次第定十遍處不可得不可得所以者何尚無八解脫何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0799a03] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀八解脫無我應觀八勝處九次第定十遍處無我何以八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空八解脫自性即非自性八勝處九次第定十遍處自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多八解脫不可得無我不可得八勝處九次第定十遍處不可得無我不可得所以者何尚無八解脫何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0799a15] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀八解脫不淨應觀八勝處九次第定十遍處不淨何以八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空八解脫自性即非自性八勝處九次第定十遍處自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多八解脫不可得不淨不可得八勝處九次第定十遍處不可得不淨不可得所以者何尚無八解脫何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0799a27] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0799a29] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀四念住無常應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無常何以四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空四念住自性即非自性四正斷乃至八聖道支自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多四念住不可得無常不可得四正斷乃至八聖道支不可得無常不可得所以者何尚無四念住何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0799b14] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀四念住應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空四念住自性即非自性四正斷乃至八聖道支自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多四念住不可得不可得四正斷乃至八聖道支不可得不可得所以者何尚無四念住何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0799b27] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀四念住無我應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無我何以四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空四念住自性即非自性四正斷乃至八聖道支自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多四念住不可得無我不可得四正斷乃至八聖道支不可得無我不可得所以者何尚無四念住何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0799c10] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀四念住不淨應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不淨何以四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空四念住自性即非自性四正斷乃至八聖道支自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多四念住不可得不淨不可得四正斷乃至八聖道支不可得不淨不可得所以者何尚無四念住何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0799c23] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0799c26] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀空解脫門無常應觀無相解脫門無常何以空解脫門空解脫門自性空無相解脫門無相解脫門自性空空解脫門自性即非自性無相解脫門自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多空解脫門不可得無常不可得無相解脫門不可得無常不可得所以者何尚無空解脫門何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0800a10] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀空解脫門應觀無相解脫門何以空解脫門空解脫門自性空無相解脫門無相解脫門自性空空解脫門自性即非自性無相解脫門自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多空解脫門不可得不可得無相解脫門不可得不可得所以者何尚無空解脫門何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0800a21] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀空解脫門無我應觀無相解脫門無我何以空解脫門空解脫門自性空無相解脫門無相解脫門自性空空解脫門自性即非自性無相解脫門自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多空解脫門不可得無我不可得無相解脫門不可得無我不可得所以者何尚無空解脫門何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0800b03] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀空解脫門不淨應觀無相解脫門不淨何以空解脫門空解脫門自性空無相解脫門無相解脫門自性空空解脫門自性即非自性無相解脫門自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多空解脫門不可得不淨不可得無相解脫門不可得不淨不可得所以者何尚無空解脫門何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0800b15] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0800b17] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀五眼無常應觀六神通無常何以五眼五眼自性空六神通六神通自性空五眼自性即非自性六神通自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多五眼不可得無常不可得六神通不可得無常不可得所以者何尚無五眼何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0800b28] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀五眼應觀六神通何以五眼五眼自性空六神通六神通自性空五眼自性即非自性六神通自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多五眼不可得不可得六神通不可得不可得所以者何尚無五眼何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0800c08] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀五眼無我應觀六神通無我何以五眼五眼自性空六神通六神通自性空五眼自性即非自性六神通自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多五眼不可得無我不可得六神通不可得無我不可得所以者何尚無五眼何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0800c18] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀五眼不淨應觀六神通不淨何以五眼五眼自性空六神通六神通自性空五眼自性即非自性六神通自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多五眼不可得不淨不可得六神通不可得不淨不可得所以者何尚無五眼何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0800c27] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0800c29] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀佛十力無常應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無常何以佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空佛十力自性即非自性四無所畏乃至十八佛不共法自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多佛十力不可得無常不可得四無所畏乃至十八佛不共法不可得無常不可得所以者何尚無佛十力何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0801a15] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀佛十力應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法何以佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空佛十力自性即非自性四無所畏乃至十八佛不共法自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多佛十力不可得不可得四無所畏乃至十八佛不共法不可得不可得所以者何尚無佛十力何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0801b01] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀佛十力無我應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無我何以佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空佛十力自性即非自性四無所畏乃至十八佛不共法自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多佛十力不可得無我不可得四無所畏乃至十八佛不共法不可得無我不可得所以者何尚無佛十力何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0801b14] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀佛十力不淨應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不淨何以佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空佛十力自性即非自性四無所畏乃至十八佛不共法自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多佛十力不可得不淨不可得四無所畏乃至十八佛不共法不可得不淨不可得所以者何尚無佛十力何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0801b28] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0801c01] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀無常應觀住捨無常何以自性空住捨住捨自性空自性即非自性住捨自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多不可得無常不可得住捨不可得無常不可得所以者何尚無何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0801c13] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀應觀住捨何以自性空住捨住捨自性空自性即非自性住捨自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多不可得不可得住捨不可得不可得所以者何尚無何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0801c23] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀無我應觀住捨無我何以自性空住捨住捨自性空自性即非自性住捨自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多不可得無我不可得住捨不可得無我不可得所以者何尚無何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0802a04] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀不淨應觀住捨不淨何以自性空住捨住捨自性空自性即非自性住捨自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多不可得不淨不可得住捨不可得不淨不可得所以者何尚無何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0802a15] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0802a17] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀一切智無常應觀一切相智無常何以一切智一切智自性空一切相智一切相智自性空一切智自性即非自性一切相智自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切智不可得無常不可得一切相智不可得無常不可得所以者何尚無一切智何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0802a29] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀一切智應觀一切相智何以一切智一切智自性空一切相智一切相智自性空一切智自性即非自性一切相智自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切智不可得不可得一切相智不可得不可得所以者何尚無一切智何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0802b11] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀一切智無我應觀一切相智無我何以一切智一切智自性空一切相智一切相智自性空一切智自性即非自性一切相智自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切智不可得無我不可得一切相智不可得無我不可得所以者何尚無一切智何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0802b23] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀一切智不淨應觀一切相智不淨何以一切智一切智自性空一切相智一切相智自性空一切智自性即非自性一切相智自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切智不可得不淨不可得一切相智不可得不淨不可得所以者何尚無一切智何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0802c05] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0802c07] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀一切陀羅尼門無常應觀一切三摩地無常何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切陀羅尼門不可得無常不可得一切三摩地不可得無常不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0802c20] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀一切陀羅尼門應觀一切三摩地何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切陀羅尼門不可得不可得一切三摩地不可得不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0803a03] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀一切陀羅尼門無我應觀一切三摩地無我何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切陀羅尼門不可得無我不可得一切三摩地不可得無我不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0803a14] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀一切陀羅尼門不淨應觀一切三摩地不淨何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多一切陀羅尼門不可得不淨不可得一切三摩地不可得不淨不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0803a26] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

[0803a28] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多如是:『善男子般若波羅蜜多應觀預流預流果無常應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無常何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多預流預流果不可得無常不可得一來向乃至阿羅漢果不可得無常不可得所以者何尚無預流何況無常如是般若般若波羅蜜多。』

[0803b14] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀預流預流果應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多預流預流果不可得不可得一來向乃至阿羅漢果不可得不可得所以者何尚無預流何況如是般若般若波羅蜜多。』

[0803b27] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀預流預流果無我應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無我何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多預流預流果不可得無我不可得一來向乃至阿羅漢果不可得無我不可得所以者何尚無預流何況無我如是般若般若波羅蜜多。』

[0803c12] 「:『善男子般若波羅蜜多應觀預流預流果不淨應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果不淨何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多預流預流果不可得不淨不可得一來向乃至阿羅漢果不可得不淨不可得所以者何尚無預流何況不淨如是般若般若波羅蜜多。』

[0803c26] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一四十八

【經文資訊大正藏 05 No. 0220 大般若波羅蜜多經(1-200)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary