Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 185

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

三藏法師玄奘 

難信品第三十四
[0993c07] 「復次善現清淨色處清淨色處清淨清淨何以清淨色處清淨無二無二清淨法處清淨法處清淨清淨何以清淨法處清淨無二無二

[0993c12] 「有情清淨色處清淨色處清淨有情清淨何以有情清淨色處清淨無二無二有情清淨法處清淨法處清淨有情清淨何以有情清淨法處清淨無二無二

[0993c18] 「命者清淨色處清淨色處清淨命者清淨何以命者清淨色處清淨無二無二命者清淨法處清淨法處清淨命者清淨何以命者清淨法處清淨無二無二

[0993c23] 「清淨色處清淨色處清淨清淨何以清淨色處清淨無二無二清淨法處清淨法處清淨清淨何以清淨法處清淨無二無二

[0993c29] 「養育者清淨色處清淨色處清淨養育者清淨何以養育者清淨色處清淨無二無二養育者清淨法處清淨法處清淨養育者清淨何以養育者清淨法處清淨無二無二

[0994a06] 「士夫清淨色處清淨色處清淨士夫清淨何以士夫清淨色處清淨無二無二士夫清淨法處清淨法處清淨士夫清淨何以士夫清淨法處清淨無二無二

[0994a12] 「補特伽羅清淨色處清淨色處清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨色處清淨無二無二補特伽羅清淨法處清淨法處清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨法處清淨無二無二

[0994a18] 「意生清淨色處清淨色處清淨意生清淨何以意生清淨色處清淨無二無二意生清淨法處清淨法處清淨意生清淨何以意生清淨法處清淨無二無二

[0994a23] 「儒童清淨色處清淨色處清淨儒童清淨何以儒童清淨色處清淨無二無二儒童清淨法處清淨法處清淨儒童清淨何以儒童清淨法處清淨無二無二

[0994a29] 「作者清淨色處清淨色處清淨作者清淨何以作者清淨色處清淨無二無二作者清淨法處清淨法處清淨作者清淨何以作者清淨法處清淨無二無二

[0994b06] 「受者清淨色處清淨色處清淨受者清淨何以受者清淨色處清淨無二無二受者清淨法處清淨法處清淨受者清淨何以受者清淨法處清淨無二無二

[0994b11] 「知者清淨色處清淨色處清淨知者清淨何以知者清淨色處清淨無二無二知者清淨法處清淨法處清淨知者清淨何以知者清淨法處清淨無二無二

[0994b17] 「見者清淨色處清淨色處清淨見者清淨何以見者清淨色處清淨無二無二見者清淨法處清淨法處清淨見者清淨何以見者清淨法處清淨無二無二

[0994b23] 「復次善現清淨眼界清淨眼界清淨清淨何以清淨眼界清淨無二無二清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨清淨何以清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0994b29] 「有情清淨眼界清淨眼界清淨有情清淨何以有情清淨眼界清淨無二無二有情清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨有情清淨何以有情清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0994c07] 「命者清淨眼界清淨眼界清淨命者清淨何以命者清淨眼界清淨無二無二命者清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨命者清淨何以命者清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0994c14] 「清淨眼界清淨眼界清淨清淨何以清淨眼界清淨無二無二清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨清淨何以清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0994c21] 「養育者清淨眼界清淨眼界清淨養育者清淨何以養育者清淨眼界清淨無二無二養育者清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨養育者清淨何以養育者清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0994c28] 「士夫清淨眼界清淨眼界清淨士夫清淨何以士夫清淨眼界清淨無二無二士夫清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨士夫清淨何以士夫清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995a06] 「補特伽羅清淨眼界清淨眼界清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨眼界清淨無二無二補特伽羅清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995a13] 「意生清淨眼界清淨眼界清淨意生清淨何以意生清淨眼界清淨無二無二意生清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨意生清淨何以意生清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995a20] 「儒童清淨眼界清淨眼界清淨儒童清淨何以儒童清淨眼界清淨無二無二儒童清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨儒童清淨何以儒童清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995a27] 「作者清淨眼界清淨眼界清淨作者清淨何以作者清淨眼界清淨無二無二作者清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨作者清淨何以作者清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995b05] 「受者清淨眼界清淨眼界清淨受者清淨何以受者清淨眼界清淨無二無二受者清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨受者清淨何以受者清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995b11] 「知者清淨眼界清淨眼界清淨知者清淨何以知者清淨眼界清淨無二無二知者清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨知者清淨何以知者清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995b18] 「見者清淨眼界清淨眼界清淨見者清淨何以見者清淨眼界清淨無二無二見者清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨見者清淨何以見者清淨色界乃至所生清淨無二無二

[0995b26] 「復次善現清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨耳識所生清淨乃至所生清淨清淨何以清淨乃至所生清淨無二無二

[0995c03] 「有情清淨清淨清淨有情清淨何以有情清淨清淨無二無二有情清淨耳識所生清淨乃至所生清淨有情清淨何以有情清淨乃至所生清淨無二無二

[0995c10] 「命者清淨清淨清淨命者清淨何以命者清淨清淨無二無二命者清淨耳識所生清淨乃至所生清淨命者清淨何以命者清淨乃至所生清淨無二無二

[0995c17] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨耳識所生清淨乃至所生清淨清淨何以清淨乃至所生清淨無二無二

[0995c24] 「養育者清淨清淨清淨養育者清淨何以養育者清淨清淨無二無二養育者清淨耳識所生清淨乃至所生清淨養育者清淨何以養育者清淨乃至所生清淨無二無二

[0996a02] 「士夫清淨清淨清淨士夫清淨何以士夫清淨清淨無二無二士夫清淨耳識所生清淨乃至所生清淨士夫清淨何以士夫清淨乃至所生清淨無二無二

[0996a09] 「補特伽羅清淨清淨清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨清淨無二無二補特伽羅清淨耳識所生清淨乃至所生清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨乃至所生清淨無二無二

[0996a16] 「意生清淨清淨清淨意生清淨何以意生清淨清淨無二無二意生清淨耳識所生清淨乃至所生清淨意生清淨何以意生清淨乃至所生清淨無二無二

[0996a23] 「儒童清淨清淨清淨儒童清淨何以儒童清淨清淨無二無二儒童清淨耳識所生清淨乃至所生清淨儒童清淨何以儒童清淨乃至所生清淨無二無二

[0996b01] 「作者清淨清淨清淨作者清淨何以作者清淨清淨無二無二作者清淨耳識所生清淨乃至所生清淨作者清淨何以作者清淨乃至所生清淨無二無二

[0996b08] 「受者清淨清淨清淨受者清淨何以受者清淨清淨無二無二受者清淨耳識所生清淨乃至所生清淨受者清淨何以受者清淨乃至所生清淨無二無二

[0996b14] 「知者清淨清淨清淨知者清淨何以知者清淨清淨無二無二知者清淨耳識所生清淨乃至所生清淨知者清淨何以知者清淨乃至所生清淨無二無二

[0996b21] 「見者清淨清淨清淨見者清淨何以見者清淨清淨無二無二見者清淨耳識所生清淨乃至所生清淨見者清淨何以見者清淨乃至所生清淨無二無二

[0996b29] 「復次善現清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨清淨何以清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0996c06] 「有情清淨清淨清淨有情清淨何以有情清淨清淨無二無二有情清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨有情清淨何以有情清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0996c13] 「命者清淨清淨清淨命者清淨何以命者清淨清淨無二無二命者清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨命者清淨何以命者清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0996c20] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨清淨何以清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0996c27] 「養育者清淨清淨清淨養育者清淨何以養育者清淨清淨無二無二養育者清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨養育者清淨何以養育者清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0997a05] 「士夫清淨清淨清淨士夫清淨何以士夫清淨清淨無二無二士夫清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨士夫清淨何以士夫清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0997a12] 「補特伽羅清淨清淨清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨清淨無二無二補特伽羅清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0997a19] 「意生清淨清淨清淨意生清淨何以意生清淨清淨無二無二意生清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨意生清淨何以意生清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0997a26] 「儒童清淨清淨清淨儒童清淨何以儒童清淨清淨無二無二儒童清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨儒童清淨何以儒童清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0997b04] 「作者清淨清淨清淨作者清淨何以作者清淨清淨無二無二作者清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨作者清淨何以作者清淨香界乃至所生清淨無二無二

[0997b10] 「受者清淨清淨清淨受者清淨何以受者清淨