Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 188

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

三藏法師玄奘 

難信品第三十四
[1009a14] 「復次善現清淨四念住清淨四念住清淨清淨何以清淨四念住清淨無二無二清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨清淨何以清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009a20] 「有情清淨四念住清淨四念住清淨有情清淨何以有情清淨四念住清淨無二無二有情清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨有情清淨何以有情清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009a27] 「命者清淨四念住清淨四念住清淨命者清淨何以命者清淨四念住清淨無二無二命者清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨命者清淨何以命者清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009b05] 「清淨四念住清淨四念住清淨清淨何以清淨四念住清淨無二無二清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨清淨何以清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009b11] 「養育者清淨四念住清淨四念住清淨養育者清淨何以養育者清淨四念住清淨無二無二養育者清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨養育者清淨何以養育者清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009b18] 「士夫清淨四念住清淨四念住清淨士夫清淨何以士夫清淨四念住清淨無二無二士夫清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨士夫清淨何以士夫清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009b25] 「補特伽羅清淨四念住清淨四念住清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨四念住清淨無二無二補特伽羅清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009c04] 「意生清淨四念住清淨四念住清淨意生清淨何以意生清淨四念住清淨無二無二意生清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨意生清淨何以意生清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009c10] 「儒童清淨四念住清淨四念住清淨儒童清淨何以儒童清淨四念住清淨無二無二儒童清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨儒童清淨何以儒童清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009c17] 「作者清淨四念住清淨四念住清淨作者清淨何以作者清淨四念住清淨無二無二作者清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨作者清淨何以作者清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1009c24] 「受者清淨四念住清淨四念住清淨受者清淨何以受者清淨四念住清淨無二無二受者清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨受者清淨何以受者清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1010a02] 「知者清淨四念住清淨四念住清淨知者清淨何以知者清淨四念住清淨無二無二知者清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨知者清淨何以知者清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1010a08] 「見者清淨四念住清淨四念住清淨見者清淨何以見者清淨四念住清淨無二無二見者清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨見者清淨何以見者清淨四正斷乃至八聖道支清淨無二無二

[1010a16] 「復次善現清淨空解脫門清淨空解脫門清淨清淨何以清淨空解脫門清淨無二無二清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨清淨何以清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010a21] 「有情清淨空解脫門清淨空解脫門清淨有情清淨何以有情清淨空解脫門清淨無二無二有情清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨有情清淨何以有情清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010a28] 「命者清淨空解脫門清淨空解脫門清淨命者清淨何以命者清淨空解脫門清淨無二無二命者清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨命者清淨何以命者清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010b05] 「清淨空解脫門清淨空解脫門清淨清淨何以清淨空解脫門清淨無二無二清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨清淨何以清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010b11] 「養育者清淨空解脫門清淨空解脫門清淨養育者清淨何以養育者清淨空解脫門清淨無二無二養育者清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨養育者清淨何以養育者清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010b17] 「士夫清淨空解脫門清淨空解脫門清淨士夫清淨何以士夫清淨空解脫門清淨無二無二士夫清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨士夫清淨何以士夫清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010b23] 「補特伽羅清淨空解脫門清淨空解脫門清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨空解脫門清淨無二無二補特伽羅清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010c01] 「意生清淨空解脫門清淨空解脫門清淨意生清淨何以意生清淨空解脫門清淨無二無二意生清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨意生清淨何以意生清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010c07] 「儒童清淨空解脫門清淨空解脫門清淨儒童清淨何以儒童清淨空解脫門清淨無二無二儒童清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨儒童清淨何以儒童清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010c13] 「作者清淨空解脫門清淨空解脫門清淨作者清淨何以作者清淨空解脫門清淨無二無二作者清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨作者清淨何以作者清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010c19] 「受者清淨空解脫門清淨空解脫門清淨受者清淨何以受者清淨空解脫門清淨無二無二受者清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨受者清淨何以受者清淨無相解脫門清淨無二無二

[1010c25] 「知者清淨空解脫門清淨空解脫門清淨知者清淨何以知者清淨空解脫門清淨無二無二知者清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨知者清淨何以知者清淨無相解脫門清淨無二無二

[1011a02] 「見者清淨空解脫門清淨空解脫門清淨見者清淨何以見者清淨空解脫門清淨無二無二見者清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨見者清淨何以見者清淨無相解脫門清淨無二無二

[1011a09] 「復次善現清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨清淨何以清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011a11] 「有情清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨有情清淨何以有情清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011a14] 「命者清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨命者清淨何以命者清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011a17] 「清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨清淨何以清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011a20] 「養育者清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨養育者清淨何以養育者清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011a23] 「士夫清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨士夫清淨何以士夫清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011a25] 「補特伽羅清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011a28] 「意生清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨意生清淨何以意生清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011b02] 「儒童清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨儒童清淨何以儒童清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011b05] 「作者清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨作者清淨何以作者清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011b08] 「受者清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨受者清淨何以受者清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011b11] 「知者清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨知者清淨何以知者清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011b13] 「見者清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨見者清淨何以見者清淨菩薩十地清淨無二無二

[1011b17] 「復次善現清淨五眼清淨五眼清淨清淨何以清淨五眼清淨無二無二清淨六神通清淨六神通清淨清淨何以清淨六神通清淨無二無二

[1011b22] 「有情清淨五眼清淨五眼清淨有情清淨何以有情清淨五眼清淨無二無二有情清淨六神通清淨六神通清淨有情清淨何以有情清淨六神通清淨無二無二

[1011b27] 「命者清淨五眼清淨五眼清淨命者清淨何以命者清淨五眼清淨無二無二命者清淨六神通清淨六神通清淨命者清淨何以命者清淨六神通清淨無二無二

[1011c03] 「清淨五眼清淨五眼清淨清淨何以清淨五眼清淨無二無二清淨六神通清淨六神通清淨清淨何以清淨六神通清淨無二無二

[1011c08] 「養育者清淨五眼清淨五眼清淨養育者清淨何以養育者清淨五眼清淨無二無二養育者清淨六神通清淨六神通清淨養育者清淨何以養育者清淨六神通清淨無二無二

[1011c13] 「士夫清淨五眼清淨五眼清淨士夫清淨何以士夫清淨五眼清淨無二無二士夫清淨六神通清淨六神通清淨士夫清淨何以士夫清淨六神通清淨無二無二

[1011c18] 「補特伽羅清淨五眼清淨五眼清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨五眼清淨無二無二補特伽羅清淨六神通清淨六神通清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨六神通清淨無二無二

[1011c24] 「意生清淨五眼清淨五眼清淨意生清淨何以意生清淨五眼清淨無二無二意生清淨六神通清淨六神通清淨意生清淨何以意生清淨六神通清淨無二無二

[1011c29] 「儒童清淨五眼清淨五眼清淨儒童清淨何以儒童清淨五眼清淨無二無二儒童清淨六神通清淨六神通清淨儒童清淨何以儒童清淨六神通清淨無二無二

[1012a05] 「作者清淨五眼清淨五眼清淨作者清淨何以作者清淨五眼清淨無二無二作者清淨六神通清淨六神通清淨作者清淨何以作者清淨六神通清淨無二無二

[1012a10] 「受者清淨五眼清淨五眼清淨受者清淨何以受者清淨五眼清淨無二無二受者清淨六神通清淨六神通清淨受者清淨何以受者清淨六神通清淨無二無二

[1012a15] 「知者清淨五眼清淨五眼清淨知者清淨何以知者清淨五眼清淨無二無二知者清淨六神通清淨六神通清淨知者清淨何以知者清淨六神通清淨無二無二

[1012a20] 「見者清淨五眼清淨五眼清淨見者清淨何以見者清淨五眼清淨無二無二見者清淨六神通清淨六神通清淨見者清淨何以見者清淨六神通清淨無二無二

[1012a25] 「復次善現清淨佛十力清淨佛十力清淨清淨何以清淨佛十力清淨無二無二清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨清淨何以清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012b03] 「有情清淨佛十力清淨佛十力清淨有情清淨何以有情清淨佛十力清淨無二無二有情清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨有情清淨何以有情清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012b10] 「命者清淨佛十力清淨佛十力清淨命者清淨何以命者清淨佛十力清淨無二無二命者清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨命者清淨何以命者清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012b18] 「清淨佛十力清淨佛十力清淨清淨何以清淨佛十力清淨無二無二清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨清淨何以清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012b25] 「養育者清淨佛十力清淨佛十力清淨養育者清淨何以養育者清淨佛十力清淨無二無二養育者清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨養育者清淨何以養育者清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012c04] 「士夫清淨佛十力清淨佛十力清淨士夫清淨何以士夫清淨佛十力清淨無二無二士夫清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨士夫清淨何以士夫清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012c11] 「補特伽羅清淨佛十力清淨佛十力清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨佛十力清淨無二無二補特伽羅清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012c19] 「意生清淨佛十力清淨佛十力清淨意生清淨何以意生清淨佛十力清淨無二無二意生清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨意生清淨何以意生清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1012c26] 「儒童清淨佛十力清淨佛十力清淨儒童清淨何以儒童清淨佛十力清淨無二無二儒童清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨儒童清淨何以儒童清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1013a05] 「作者清淨佛十力清淨佛十力清淨作者清淨何以作者清淨佛十力清淨無二無二作者清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨作者清淨何以作者清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1013a12] 「受者清淨佛十力清淨佛十力清淨受者清淨何以受者清淨佛十力清淨無二無二受者清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨受者清淨何以受者清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1013a19] 「知者清淨佛十力清淨佛十力清淨知者清淨何以知者清淨佛十力清淨無二無二知者清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨知者清淨何以知者清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1013a27] 「見者清淨佛十力清淨佛十力清淨見者清淨何以見者清淨佛十力清淨無二無二見者清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨見者清淨何以見者清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二

[1013b06] 「復次善現清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨住捨清淨住捨清淨清淨何以清淨住捨清淨無二無二

[1013b11] 「有情清淨清淨清淨有情清淨何以有情清淨清淨無二無二有情清淨住捨清淨住捨清淨有情清淨何以有情清淨住捨清淨無二無二

[1013b17] 「命者清淨清淨清淨命者清淨何以命者清淨清淨無二無二命者清淨住捨清淨住捨清淨命者清淨何以命者清淨住捨清淨無二無二

[1013b22] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨住捨清淨住捨清淨清淨何以清淨住捨清淨無二無二

[1013b28] 「養育者清淨清淨清淨養育者清淨何以養育者清淨清淨無二無二養育者清淨住捨清淨住捨清淨養育者清淨何以養育者清淨住捨清淨無二無二

[1013c04] 「士夫清淨清淨清淨士夫清淨何以士夫清淨