Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 354

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三五十四

三藏法師玄奘 

不二品第六十一
[0820a14] 「復次善現菩薩摩訶薩如是:『甚深般若波羅蜜多攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦道聖諦攝受四靜慮四無量四無色定攝受八解脫八勝處九次第定十遍處攝受四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門無相解脫門攝受五眼六神通攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受住捨攝受一切智一切相智攝受一切陀羅尼門一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提。』

[0820b03] 「善現菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多退失般若波羅蜜多不能攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不能攝受內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不能攝受真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不能攝受苦聖諦道聖諦不能攝受四靜慮四無量四無色定不能攝受八解脫八勝處九次第定十遍處不能攝受四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不能攝受空解脫門無相解脫門不能攝受五眼六神通不能攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不能攝受住捨不能攝受一切智一切相智不能攝受一切陀羅尼門一切三摩地不能攝受一切菩薩摩訶薩不能攝受諸佛無上菩提何以善現般若波羅蜜多攝受殊勝善法無上菩提

[0820b27] 「復次善現菩薩摩訶薩如是:『安住般若波羅蜜多便於無上菩提得受記。』善現菩薩摩訶薩退失甚深般若波羅蜜多退失般若波羅蜜多無上菩提不得受記何以善現般若波羅蜜多無上菩提得受記

[0820c05] 「復次善現菩薩摩訶薩如是:『安住般若波羅蜜多引發布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界安住苦聖諦道聖諦引發四靜慮四無量四無色定引發八解脫八勝處九次第定十遍處引發四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支引發空解脫門無相解脫門引發五眼六神通引發佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法引發住捨引發一切陀羅尼門一切三摩地引發一切智一切相智引發大慈大悲大喜。』

[0820c22] 「善現菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多退失般若波羅蜜多不能引發布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不能安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不能安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不能安住苦聖諦道聖諦不能引發四靜慮四無量四無色定不能引發八解脫八勝處九次第定十遍處不能引發四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不能引發空解脫門無相解脫門不能引發五眼六神通不能引發佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法不能引發住捨不能引發一切陀羅尼門一切三摩地不能引發一切智一切相智不能引發大慈大悲大喜何以善現般若波羅蜜多引發安住善法

[0821a14] 「復次善現菩薩摩訶薩如是:『諸法攝受自證無上菩提菩提有情宣說開示諸法實相。』

[0821a17] 「善現菩薩摩訶薩退失甚深般若波羅蜜多何以善現如來無知所以者何諸法實性不可知覺不可施設云何知覺一切法實有知覺一切法無有。」

[0821a23] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多遠離如是種種過失?」

[0821a25] 佛言:「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是:『諸法無所有不可無所有不可無有現等覺無有宣說開示。』如是行般若波羅蜜過失菩薩摩訶薩無所有不可取法般若波羅蜜多何以善現甚深般若波羅蜜多一切法執著攝受諸法有所執著有所攝受般若波羅蜜多。」

[0821b05] 具壽善現白佛:「世尊般若波羅蜜多般若波羅蜜多遠離不遠靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多靜慮乃至布施波羅蜜多遠離不遠

[0821b08] 「世尊內空內空遠離不遠外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空遠離不遠

[0821b13] 「世尊真如真如遠離不遠法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界遠離不遠

[0821b17] 「世尊苦聖諦苦聖諦遠離不遠道聖諦道聖諦遠離不遠

[0821b19] 「世尊四靜慮四靜慮遠離不遠四無量四無色定四無量四無色定遠離不遠

[0821b21] 「世尊八解脫八解脫遠離不遠八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處遠離不遠

[0821b24] 「世尊四念住四念住遠離不遠四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支遠離不遠

[0821b27] 「世尊空解脫門空解脫門遠離不遠無相解脫門無相解脫門遠離不遠

[0821b29] 「世尊五眼五眼遠離不遠六神通六神通遠離不遠

[0821c02] 「世尊佛十力佛十力遠離不遠四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法遠離不遠

[0821c05] 「世尊遠離不遠住捨住捨遠離不遠

[0821c07] 「世尊一切陀羅尼門一切陀羅尼門遠離不遠一切三摩地一切三摩地遠離不遠

[0821c10] 「世尊一切智一切智遠離不遠一切相智一切相智遠離不遠

[0821c13] 「世尊般若波羅蜜多般若波羅蜜多遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發般若波羅蜜多

[0821c15] 「世尊靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多靜慮乃至布施波羅蜜多遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多

[0821c18] 「世尊內空內空遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著安住內空

[0821c20] 「世尊外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著安住外空乃至無性自性空

[0821c26] 「世尊真如真如遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著安住真如

[0821c28] 「世尊法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著安住法界乃至不思議界

[0822a03] 「世尊苦聖諦苦聖諦遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著安住苦聖諦

[0822a05] 「世尊道聖諦道聖諦遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著安住道聖諦

[0822a07] 「世尊四靜慮四靜慮遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發四靜慮

[0822a09] 「世尊四無量四無色定四無量四無色定遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發四無量四無色定

[0822a12] 「世尊八解脫八解脫遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發八解脫

[0822a14] 「世尊八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發八勝處九次第定十遍處

[0822a17] 「世尊四念住四念住遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發四念住

[0822a19] 「世尊四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發四正斷乃至八聖道支

[0822a22] 「世尊空解脫門空解脫門遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發空解脫門

[0822a25] 「世尊無相解脫門無相解脫門遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發無相解脫門

[0822a27] 「世尊五眼五眼遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發五眼

[0822a29] 「世尊六神通六神通遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發六神通

[0822b02] 「世尊佛十力佛十力遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發佛十力

[0822b04] 「世尊四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發四無所畏乃至十八佛不共法

[0822b08] 「世尊遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發

[0822b10] 「世尊住捨住捨遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發住捨

[0822b12] 「世尊若一陀羅尼門一切陀羅尼門遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發一切陀羅尼門

[0822b15] 「世尊若一三摩地一切三摩地遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發一切三摩地

[0822b17] 「世尊一切智一切智遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發一切智

[0822b19] 「世尊一切相智一切相智遠離不遠云何菩薩摩訶薩執著引發一切相智?」

[0822b23] 佛言:「善現般若波羅蜜多般若波羅蜜多遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發般若波羅蜜多

[0822b25] 「善現靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多靜慮乃至布施波羅蜜多遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發靜慮乃至布施波羅蜜多

[0822b28] 「善現內空內空遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著安住內空

[0822c01] 「善現外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著安住外空乃至無性自性空

[0822c07] 「善現真如真如遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著安住真如

[0822c08] 「善現法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著安住法界乃至不思議界

[0822c13] 「善現苦聖諦苦聖諦遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著安住苦聖諦

[0822c15] 「善現道聖諦道聖諦遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著安住道聖諦

[0822c17] 「善現四靜慮四靜慮遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發四靜慮

[0822c19] 「善現四無量四無色定四無量四無色定遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發四無量四無色定

[0822c21] 「善現八解脫八解脫遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發八解脫

[0822c23] 「善現八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發八勝處九次第定十遍處

[0822c26] 「善現四念住四念住遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發四念住

[0822c28] 「善現四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發四正斷乃至八聖道支

[0823a03] 「善現空解脫門空解脫門遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發空解脫門

[0823a05] 「善現無相解脫門無相解脫門遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發無相解脫門

[0823a07] 「善現五眼五眼遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發五眼

[0823a09] 「善現六神通六神通遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發六神通

[0823a11] 「善現佛十力佛十力遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發佛十力

[0823a13] 「善現四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發四無所畏乃至十八佛不共法

[0823a17] 「善現遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發

[0823a19] 「善現住捨住捨遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發住捨

[0823a21] 「善現一切陀羅尼門一切陀羅尼門遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發一切陀羅尼門

[0823a23] 「善現一切三摩地一切三摩地遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發一切三摩地

[0823a26] 「善現一切智一切智遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發一切智

[0823a28] 「善現一切相智一切相智遠離不遠是故菩薩摩訶薩執著引發一切相智

[0823b01] 「何以善現自性自性安住引發自性

[0823b04] 「復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著執著

[0823b07] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著執著意處意處意處

[0823b10] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著色處色處色處執著法處法處法處

[0823b14] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著眼界眼界眼界執著

[0823b17] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著色界色界色界執著法界法界法界

[0823b21] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著眼識界眼識界眼識界執著意識界意識界意識界

[0823b25] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著執著

[0823b28] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著所生所生所生執著所生所生所生

[0823c05] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著地界地界此地執著識界識界識界

[0823c08] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著無明無明無明執著名色六處老死憂惱乃至老死憂惱乃至老死憂惱

[0823c13] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著布施波羅蜜多布施波羅蜜多布施波羅蜜多執著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多

[0823c18] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著內空內空內空執著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空此外乃至無性自性空

[0823c25] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著真如真如真如執著法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界法界乃至不思議界

[0824a01] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著苦聖諦苦聖諦苦聖諦執著道聖諦道聖諦道聖諦

[0824a05] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著四靜慮四靜慮四靜慮執著四無量四無色定四無量四無色定四無量四無色定

[0824a09] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著八解脫八解脫八解脫執著八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處

[0824a13] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著四念住四念住四念住執著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支

[0824a18] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著空解脫門空解脫門空解脫門執著無相解脫門無相解脫門無相解脫門

[0824a22] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著五眼五眼五眼執著六神通六神通六神通

[0824a25] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著佛十力佛十力佛十力執著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法

[0824b01] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著法屬執著住捨住捨住捨

[0824b04] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著一切智一切智一切智執著一切相智一切相智此道一切相智

[0824b08] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著一切陀羅尼門一切陀羅尼門一切陀羅尼門執著一切三摩地一切三摩地一切三摩地

[0824b13] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著預流果預流果預流果執著一來不還阿羅漢果一來不還阿羅漢果一來不還阿羅漢果

[0824b17] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著獨覺菩提獨覺菩提獨覺菩提

[0824b19] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩

[0824b22] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時執著諸佛無上菩提諸佛無上菩提諸佛無上菩提

[0824b25] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發般若波羅蜜多引發靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

[0824b27] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空

[0824c03] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便安住真如安住法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界

[0824c07] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便安住苦聖諦安住道聖諦

[0824c09] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發四靜慮引發四無量四無色定

[0824c11] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發八解脫引發八勝處九次第定十遍處

[0824c13] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發四念住引發四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

[0824c16] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發空解脫門引發無相解脫門

[0824c18] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發五眼引發六神通

[0824c20] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發佛十力引發四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法

[0824c23] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發引發住捨

[0824c25] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發一切陀羅尼門引發一切三摩地

[0824c27] 「善現菩薩摩訶薩如是一切法執著便引發一切智引發一切相智

[0824c29] 「何以善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時諸法中有執著法屬不能隨意引發安住殊勝功德

[0825a04] 「復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠

[0825a09] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠意處無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠

[0825a15] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時色處無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠法處無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠

[0825a21] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時眼界無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠

[0825a27] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時色界無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠法界無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠

[0825b03] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時眼識界無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠意識界無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠

[0825b09] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時無常無我不淨寂靜寂靜遠離不遠無常