Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 422

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四二十二

三藏法師玄奘 

第二無邊品第二十三
[0118b07] 「舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空布施波羅蜜多布施波羅蜜多無所有不可得布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空般若波羅蜜多般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無所有不可得

[0118b17] 「舍利子內空內空性空內空內空無所有不可得內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空本性空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無所有不可得內空中外乃至無性自性空無所有不可得如是乃至無性自性空無性自性空性空無性自性空無性自性空無所有不可得無性自性空內空乃至自性空無所有不可得無性自性空內空乃至自性空無所有不可得

[0118b27] 「舍利子四念住四念住性空四念住四念住無所有不可得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得四念住四正斷乃至八聖道支無所有不可得乃至八聖道支八聖道支性空八聖道支八聖道支無所有不可得八聖道支四念住乃至七等覺支無所有不可得八聖道支四念住乃至七等覺支無所有不可得

[0118c06] 「舍利子如是乃至佛十力佛十力性空佛十力佛十力無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無所有不可得佛十力四無所畏乃至十八佛不共法無所有不可得如是乃至十八佛不共法十八佛不共法性空十八佛不共法十八佛不共法無所有不可得十八佛不共法佛十力乃至無所有不可得十八佛不共法佛十力乃至無所有不可得

[0118c16] 「舍利子一切三摩地一切三摩地性空一切三摩地一切三摩地無所有不可得一切三摩地一切陀羅尼門無所有不可得一切三摩地中一陀羅尼門無所有不可得一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空一切陀羅尼門一切陀羅尼門無所有不可得一切陀羅尼門一切三摩地無所有不可得一切陀羅尼門中一三摩地無所有不可得

[0118c25] 「舍利子種性種性法性種性種性無所有不可得種性第八預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來無所有不可得種性第八乃至如來無所有不可得如是乃至如來法如法性如來如來無所有不可得如來種性乃至菩薩無所有不可得如來種性乃至菩薩無所有不可得

[0119a03] 「舍利子淨觀淨觀性空淨觀淨觀無所有不可得淨觀種性地第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地無所有不可得淨觀地中種性地乃至如來地無所有不可得如是乃至如來地如來地性空如來地如來地無所有不可得如來地淨觀乃至菩薩地無所有不可得如來地淨觀乃至菩薩地無所有不可得

[0119a12] 「舍利子性空無所有不可得離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無所有不可得地中離垢地乃至法雲地無所有不可得如是乃至法雲地法雲地性空法雲地法雲地無所有不可得法雲地乃至善慧地無所有不可得法雲地乃至善慧地無所有不可得

[0119a20] 「舍利子一切智一切智性空一切智一切智無所有不可得一切智一切相智無所有不可得一切智中道一切相智無所有不可得性空無所有不可得一切智一切相智無所有不可得一切智一切相智無所有不可得一切相智一切相智性空一切相智一切相智無所有不可得一切相智一切智無所有不可得一切相智一切智無所有不可得

[0119b02] 「舍利子預流預流性空預流預流無所有不可得預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來無所有不可得預流中一乃至如來無所有不可得如是乃至如來如來性空如來如來無所有不可得如來預流乃至菩薩無所有不可得如來預流乃至菩薩無所有不可得

[0119b10] 「舍利子菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩般若波羅蜜多教誡教授無所有不可得菩薩摩訶薩般若波羅蜜多教誡教授無所有不可得般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空般若波羅蜜多般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多菩薩摩訶薩教誡教授無所有不可得般若波羅蜜多菩薩摩訶薩教誡教授無所有不可得教誡教授教誡教授性空教誡教授教誡教授無所有不可得教誡教授菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得教誡教授菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得

[0119b24] 「舍利子於是一切法一切一切處一切菩薩摩訶薩無所有不可得何以自性空舍利子由此因緣於是一切法一切一切處一切諸菩薩摩訶薩無所有不可得云何般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩

[0119c02] 「復次舍利子尊者緣故諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩假名無自性?』舍利子諸菩薩摩訶薩。」

[0119c04] 舍利子善現:「緣故諸菩薩摩訶薩?」

[0119c06] 善現對曰:「舍利子所以者何無名無色施設何以自性空自性空無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0119c13] 「舍利子意處所以者何意處意處無名施設何以自性空自性空無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0119c22] 「舍利子色處法處所以者何色處色處法處法處色處無名無色施設何以色處自性空自性空色處無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120a01] 「舍利子眼界所以者何眼界眼界眼界無名眼界施設何以眼界自性空自性空眼界無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120a09] 「舍利子色界法界所以者何色界色界法界法界色界無名無色界施設何以色界自性空自性空色界無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120a17] 「舍利子眼識界意識界所以者何眼識界眼識界意識界意識界眼識界無名眼識界施設何以眼識界自性空自性空眼識界無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120a26] 「舍利子所以者何無名施設何以自性空自性空無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120b05] 「舍利子所生所生所以者何所生所生所生所生所生無名所生施設何以所生自性空自性空所生無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120b17] 「舍利子布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所以者何布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多布施波羅蜜多無名布施波羅蜜多施設何以布施波羅蜜多自性空自性空布施波羅蜜多無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120b28] 「舍利子內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空本性空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空所以者何內空內空外空乃至無性自性空外空乃至無性自性空內空無名內空施設何以以內自性空自性空內空無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120c10] 「舍利子四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支所以者何四念住四念住四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支四念住無名四念住施設何以四念住自性空自性空四念住無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0120c20] 「舍利子如是乃至佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法所以者何佛十力佛十力四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法佛十力無名佛十力施設何以佛十力自性空自性空佛十力無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0121a02] 「舍利子一切三摩地一切陀羅尼門所以者何一切三摩地非一三摩地一切陀羅尼門非一陀羅尼門一切三摩地無名一切三摩地施設何以一切三摩地自性空自性空若一三摩地無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0121a11] 「舍利子乃至一切智一切相智所以者何一切智一切智一切相智非道一切相智一切智無名一切智施設何以一切智自性空自性空一切智無所有不可得舍利子菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0121a21] 「復次舍利子尊者緣故我等畢竟不生假名無自性?』舍利子畢竟無所有不可得云何乃至見者畢竟無所有不可得云何舍利子畢竟無所有不可得云何畢竟無所有不可得云何舍利子畢竟無所有不可得云何意處畢竟無所有不可得云何舍利子色處畢竟無所有不可得云何法處畢竟無所有不可得云何舍利子眼界畢竟無所有不可得云何畢竟無所有不可得云何舍利子色界畢竟無所有不可得云何法界畢竟無所有不可得云何舍利子眼識界畢竟無所有不可得云何意識界畢竟無所有不可得云何舍利子畢竟無所有不可得云何畢竟無所有不可得云何舍利子所生畢竟無所有不可得云何所生畢竟無所有不可得云何舍利子布施波羅蜜多畢竟無所有不可得云何淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟無所有不可得云何舍利子內空畢竟無所有不可得云何外空乃至無性自性空畢竟無所有不可得云何舍利子四念住畢竟無所有不可得云何四正斷乃至八聖道支畢竟無所有不可得云何舍利子如是乃至佛十力畢竟無所有不可得云何四無所畏乃至十八佛不共法畢竟無所有不可得云何舍利子一切三摩地畢竟無所有不可得云何一切陀羅尼門畢竟無所有不可得云何舍利子乃至聲聞乘畢竟無所有不可得云何獨覺乘大乘畢竟無所有不可得云何舍利子由此因緣我等畢竟不生假名無自性

[0121c02] 「復次舍利子尊者緣故諸法畢竟不生假名無自性舍利子諸法和合自性何以和合有法自性空。」

[0121c05] 舍利子善現:「和合自性?」

[0121c06] 善現對曰:「舍利子和合自性和合自性和合自性意處和合自性色處和合自性法處和合自性眼界和合自性和合自性色界和合自性法界和合自性眼識界和合自性意識界和合自性和合自性和合自性所生和合自性所生和合自性布施波羅蜜多和合自性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多和合自性四念住和合自性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支和合自性乃至佛十力和合自性四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法和合自性乃至聲聞乘和合自性獨覺乘大乘和合自性舍利子由此因緣諸法畢竟不生假名無自性

[0121c27] 「復次舍利子諸法非常。」

[0121c27] 舍利子善現:「非常?」

[0121c28] 善現對曰:「舍利子非常非常何以舍利子非常自性舍利子非常

[0122a02] 「舍利子有為法非常無為法非常有漏非常無漏法非常善法非常善法非常記法非常無記非常何以舍利子非常自性舍利子非常

[0122a09] 「復次舍利子諸法非常不滅。」

[0122a09] 舍利子善現:「非常不滅?」

[0122a10] 善現對曰:「舍利子非常不滅非常不滅何以本性

[0122a12] 「舍利子有為法非常不滅無為法非常不滅有漏非常不滅無漏法非常不滅善法非常不滅善法非常不滅記法非常不滅無記非常不滅何以本性

[0122a17] 「舍利子由此因緣諸法畢竟不生假名無自性

[0122a20] 「復次舍利子尊者緣故何等畢竟不生何等畢竟不生乃至何等聲聞乘畢竟不生何等獨覺乘大乘畢竟不生?』舍利子一切本性不生一切本性不生何以舍利子一切乃至所以者何一切乃至作者不可得舍利子乃至一切聲聞乘本性不生一切獨覺乘大乘本性不生何以舍利子一切聲聞乘獨覺乘大乘所以者何一切聲聞乘獨覺乘大乘作者不可得舍利子由此因緣何等畢竟不生何等畢竟不生乃至何等聲聞乘畢竟不生何等獨覺乘大乘畢竟不生

[0122b06] 「復次舍利子尊者緣故畢竟不生名色至若畢竟不生聲聞乘獨覺乘大乘?』舍利子本性空本性空不可施設由此緣故畢竟不生名色何以舍利子本性空本性空不可施設由此緣故畢竟不生何以舍利子乃至聲聞乘本性空本性空不可施設由此緣故畢竟不生聲聞乘何以聲聞乘舍利子獨覺乘大乘本性空本性空不可施設由此緣故畢竟不生獨覺乘大乘何以獨覺乘大乘舍利子由此因緣畢竟不生名色至若畢竟不生聲聞乘獨覺乘大乘

[0122b25] 「復次舍利子尊者緣故豈能畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩?』舍利子畢竟不生即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多即是畢竟不生何以畢竟不生般若波羅蜜多無二無二舍利子畢竟不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是畢竟不生何以畢竟不生菩薩摩訶薩無二無二舍利子由此因緣豈能畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩

[0122c07] 「復次舍利子尊者緣故畢竟不生菩薩摩訶薩能行無上菩提?』舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生般若波羅蜜多不見畢竟不生菩薩摩訶薩何以般若波羅蜜多菩薩摩訶薩畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生有色不見畢竟不生何以畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生不見畢竟不生意處何以意處畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生有色不見畢竟不生法處何以色處法處畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生眼界不見畢竟不生何以眼界畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生有色不見畢竟不生法界何以色界法界畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生眼識界不見畢竟不生意識界何以眼識界意識界畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生不見畢竟不生何以畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見畢竟不生所生不見畢竟不生所生何以所生所生畢竟不生無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多