Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 474

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四七十四

三藏法師玄奘 

第二實際品第七十八
[0398c10] 「善現有如正等覺化作四眾所謂苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦假使化佛一劫一劫四眾宣說正法云何如是頗有預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提得無菩提?」

[0398c15] 善現對曰:「世尊何以無實無實得受記。」

[0398c17] 善現:「諸法本性空無實何等菩薩摩訶薩為何有情何等證得預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提無上菩提

[0398c21] 「善現諸菩薩摩訶薩有情宣說空法有情不可得哀愍顛倒拔濟顛倒顛倒無分別無分別顛倒有分顛倒等流

[0398c25] 「善現顛倒即是顛倒顛倒無我無有廣說乃至無知無見者無色乃至意處無色乃至法處眼界乃至無色界乃至法界眼識界乃至意識界乃至所生乃至所生地界乃至識界因緣乃至增上緣無從所生諸法無明乃至老死布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦四念住乃至八聖道支四靜慮四無量四無色定八解脫乃至十遍處無相解脫門淨觀乃至如來地無極乃至法雲地一切陀羅尼門三摩地五眼六神通如來十力乃至十八佛不共法三十二大士相八十隨好住捨一切智一切相智預流果乃至獨覺菩提一切菩薩摩訶薩無諸無上菩提

[0399a17] 「善現無所有本性空諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時安住有情顛倒方便善巧解脫解脫無我無有有情廣說乃至無知知者無見者見者解脫無常無我不淨解脫無色解脫乃至意處乃至意處解脫無色乃至法處色乃至法處解脫眼界乃至眼界乃至解脫無色界乃至法界色界乃至法界解脫眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界解脫乃至乃至解脫所生乃至所生所生乃至所生受想解脫地界乃至識界地界乃至識界解脫因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣解脫無從所生諸法所生諸法解脫無明乃至老死無明乃至老死解脫布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多解脫內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空解脫真如乃至不思議界真如乃至不思議界解脫道聖諦道聖諦解脫四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支解脫四靜慮四無量四無色定四靜慮四無量四無色定解脫八解脫乃至十遍處八解脫乃至十遍處解脫無相解脫門無相解脫門解脫淨觀乃至如來地淨觀乃至如來地解脫無極乃至法雲地乃至法雲地解脫一切陀羅尼門三摩地一切陀羅尼門三摩地解脫五眼六神通五眼六神通解脫如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法解脫三十二大士相八十隨好三十二大士相八十隨好解脫住捨住捨解脫一切智一切相智一切智一切相智解脫預流果乃至獨覺菩提預流果乃至獨覺菩提解脫一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩解脫無諸無上菩提諸佛無上菩提解脫五取蘊有漏解脫四念住無漏法所以者何四念住無漏法勝義無生無滅無相無為戲論無分別是故解脫勝義本性空本性空即是諸佛無上菩提

[0399c10] 「善現無我乃至見者無色乃至乃至意處無色乃至法處眼界乃至無色界乃至法界眼識界乃至意識界乃至所生乃至所生地界乃至識界因緣乃至增上緣無從所生諸法無明乃至老死布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦四念住乃至八聖道支四靜慮四無量四無色定八解脫乃至十遍處無相解脫門淨觀乃至如來地無極乃至法雲地一切陀羅尼門三摩地五眼六神通如來十力乃至十八佛不共法三十二大士相八十隨好住捨一切智一切相智預流果乃至獨覺菩提一切菩薩摩訶薩無諸無上菩提

[0400a04] 「善現諸菩薩摩訶薩不為無上菩提無上菩提諸法本性空無上菩提本性空本性空未曾不空諸菩薩摩訶薩本性空波羅蜜多度脫有情有情法想行道菩薩摩訶薩行道一切聲聞獨覺菩薩道諸佛

[0400a12] 「善現菩薩摩訶薩一切圓滿便成熟有情嚴淨佛土無上菩提無上菩提佛眼何謂佛眼本性空過去未來現在諸佛十方有情宣說正法無不以此本性空佛眼

[0400a18] 「善現無諸本性空出世諸佛出世無不本性空有情要聞佛說本性空入聖聖道本性空方便

[0400a21] 「是故善現諸菩薩摩訶薩無上菩提正安本性空修行波羅蜜多菩薩摩訶薩正安本性空修行波羅蜜多菩薩摩訶薩不退一切智智利樂一切有情。」

[0400a26] 爾時具壽善現白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩甚為希有一切法本性空本性空乃至本性空乃至意處本性空色處乃至法處本性空眼界乃至本性空色界乃至法界本性空眼識界乃至意識界本性空乃至本性空所生乃至所生本性空地界乃至識界本性空因緣乃至增上緣本性空所生諸法本性空無明乃至老死本性空布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性空內空乃至無性自性空本性空真如乃至不思議界本性空道聖諦本性空四念住乃至八聖道支本性空四靜慮四無量四無色定本性空八解脫乃至十遍處本性空無相解脫門本性空淨觀乃至如來地本性空乃至法雲地本性空一切陀羅尼門三摩地本性空五眼六神通本性空如來十力乃至十八佛不共法本性空三十二大士相八十隨好本性空住捨本性空一切智一切相智本性空預流果乃至獨覺菩提本性空一切菩薩摩訶薩本性空諸佛無上菩提本性空

[0400b27] 「世尊即是本性空本性空即是色如是乃至諸佛無上菩提即是本性空本性空即是諸佛無上菩提。」

[0400b29] 善現:「如是如是諸菩薩摩訶薩甚為希有一切法本性空本性空

[0400c03] 「善現不異本性空本性空不異色即是本性空本性空即是色如是乃至諸佛無上菩提不異本性空本性空不異諸佛無上菩提諸佛無上菩提即是本性空本性空即是諸佛無上菩提

[0400c08] 「善現本性空本性空本性空本性空如是乃至諸佛無上菩提本性空本性空諸佛無上菩提諸佛無上菩提本性空本性空諸佛無上菩提諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切法本性空證得一切智智不異本性空本性空不異色即是本性空本性空即是色如是乃至諸佛無上菩提不異本性空本性空不異諸佛無上菩提諸佛無上菩提即是本性空本性空即是諸佛無上菩提諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法本性空證得一切智智所以者何本性空無有一法本性空一法愚夫顛倒別異分別本性空分別本性空如是乃至分別一切菩薩摩訶薩本性空分別諸佛無上菩提本性空愚夫分別諸法本性空差別如實知如實知不知便執著執著執著便於我所我所內外後身由此不能解脫生老病死愁憂苦惱往來輪轉無窮

[0401a04] 「由此因緣諸菩薩摩訶薩本性空波羅蜜多般若波羅蜜多執受壞色不空執受不空如是乃至執受一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩不空執受諸佛無上菩提諸佛無上菩提不空所以者何壞色如是乃至一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提諸佛無上菩提諸佛無上菩提譬如虛空虛空虛空界虛空界虛空界虛空界如是善現壞色所以者何如是諸法無自性不可分別不空如是乃至一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提諸佛無上菩提所以者何如是諸法無自性不可分別不空。」

[0401a28] 爾時具壽善現白佛:「世尊一切法本性空差別諸菩薩摩訶薩何處發趣無上菩提諸佛無上菩提無二行相二行無上菩提世尊哀愍!」

[0401b03] 善現:「如是如是諸佛無上菩提無二行相二行無上菩提所以者何菩提無二無分別菩提二相有分不能無上菩提

[0401b07] 「善現諸菩薩摩訶薩菩提二相不分發趣無上菩提諸菩薩摩訶薩一切法不行二相不分所行證得無上菩提

[0401b11] 「善現諸菩薩摩訶薩無上菩提二相證得諸菩薩摩訶薩所有菩提所行如是乃至一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提所以者何諸菩薩摩訶薩所有菩提名聲我所:『。』如是乃至:『一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提。』

[0401b20] 「復次善現諸菩薩摩訶薩所有菩提。」

[0401b21] 具壽善現白言:「世尊菩薩摩訶薩所有菩提諸菩薩摩訶薩所有菩提何處?」

[0401b23] 善現:「云何如來化身所有菩提何處?」

[0401b25] 善現對曰:「世尊如來化身無所有如何所有菩提有所行處?」

[0401b27] 善現:「云何阿羅漢夢中菩提何處?」

[0401b29] 善現對曰:「世尊阿羅漢惛沈睡眠畢竟云何夢中菩提有所行處?」

[0401c02] 善現:「如是如是阿羅漢畢竟惛沈睡眠分別諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多所有菩提亦復如是無行一切法本性空。」

[0401c06] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩般若波羅蜜多所有菩提無行不行不行如是乃至不行一切菩薩摩訶薩不行諸佛無上菩提豈不菩薩摩訶薩饒益有情不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不行內空乃至無性自性空不行真如乃至不思議界不行道聖諦不行四念住乃至八聖道支不行四靜慮四無量四無色定不行八解脫乃至十遍處不行無相解脫門不行乃至法雲地不行一切陀羅尼門三摩地不行五眼六神通不行如來十力乃至十八佛不共法不行三十二大士相八十隨好不行住捨不行一切智一切相智不住菩薩殊勝神通成熟有情嚴淨佛土得無菩提?」

[0401c23] 善現:「諸菩薩摩訶薩所有菩提無行諸菩薩摩訶薩饒益有情要行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多如是乃至要行一切智一切相智菩薩殊勝神通成熟有情嚴淨佛土得無菩提。」

[0401c28] 具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩所有菩提無行菩薩摩訶薩饒益有情不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多久修滿如是乃至不住一切智一切相智久修滿不住菩薩殊勝神通成熟有情嚴淨佛土久修滿得無菩提?」

[0402a05] 善現:「諸菩薩摩訶薩所有菩提無行諸菩薩摩訶薩饒益有情布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多久修滿如是乃至一切智一切相智久修滿菩薩殊勝神通成熟有情嚴淨佛土久修滿得無菩提善現菩薩摩訶薩善根圓滿不能得所無上菩提

[0402a13] 「善現菩薩摩訶薩得無菩提本性空本性空如是乃至一切菩薩摩訶薩本性空諸佛無上菩提本性空一切法本性空一切有情本性空修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多圓滿如是乃至修行一切智一切相智圓滿修行菩薩殊勝神通成熟有情嚴淨佛土圓滿便得無菩提

[0402a22] 「善現一切法本性空有情本性空寂靜無有現觀

[0402a25] 「善現諸菩薩摩訶薩世俗般若波羅蜜多如實了知本性空證得無上菩提不依勝義所以者何勝義無色如是乃至一切菩薩摩訶薩無諸無上菩提無行一切菩薩摩訶薩行者無行諸佛無上菩提善現如是諸法世俗言說施設不依勝義

[0402b04] 「善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多初發心猛利有情菩提無所得有情無所得大菩提無所得菩薩無所得一切法一切有情不可得。」

[0402b09] 爾時具壽善現白佛:「世尊一切法無所有不可得云何菩薩摩訶薩菩提云何得所無上菩提菩提證得?」

[0402b12] 善現:「云何依止煩惱得無無間預流果一來果不還果阿羅漢果有情道果?」

[0402b16] 善現對曰:「世尊!」

[0402b16] 善現:「依止煩惱得無有情道果無所得云何阿羅漢果?」

[0402b18] 善現對曰:「世俗不依勝義。」

[0402b19] 善現:「如是如是諸菩薩摩訶薩亦復如是世俗菩提得無菩提不依勝義

[0402b22] 「善現世俗假說有色如是乃至世俗假說一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提世俗假說有情菩薩諸佛不依勝義

[0402b25] 「善現諸菩薩摩訶薩不見有法無上菩提有益有損一切法本性空

[0402b27] 「善現諸菩薩摩訶薩一切法觀本性空不可得初發心最初發心不可得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦四念住乃至八聖道支四靜慮四無量四無色定八解脫乃至十遍處修空無相解脫門乃至法雲地一切陀羅尼門三摩地五眼六神通如來十力乃至十八佛不共法三十二大士相八十隨好住捨一切智一切相智一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提

[0402c15] 「善現諸菩薩摩訶薩一切佛法有所無有如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便修行大菩提證得無上菩提利樂有情無間。」

第二品第七十九之一

[0402c21] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩精進修行