Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 532

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第五三十二

三藏法師玄奘 

第三品第二十八
[0729c07] 爾時具壽善現便白佛:「世尊世俗施設因果分位差別不依勝義一切愚夫異生預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提。」

[0729c10] 善現:「云何愚夫異生如實覺世勝義二諦如實二諦應有預流果一切愚夫異生不如覺世勝義聖道聖道不可施設聖果差別聖者如實覺世勝義聖道聖道是故施設聖果差別。」

[0729c16] 具壽善現白佛:「聖道定能聖果?」

[0729c17] 佛言:「!」

[0729c17] 具壽善現白佛:「聖道聖果?」

[0729c18] 佛言:「!」

[0729c18] 具壽善現白佛:「若爾無得聖果?」

[0729c19] 善現:「世俗聖果勝義勝義聖道聖果聖道聖果聖道聖果聖道聖果所以者何勝義諦道果不可得如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有情施設種種聖果差別不分如是聖果有為無為。」

[0729c27] 具壽善現白佛:「聖果不可分別有為無為云何世尊三結預流果欲貪一來果五結不還果上分五結阿羅漢果所有皆是滅法獨覺菩提一切煩惱所知習氣相續得佛無上菩提世尊云何甚深義趣不分預流有為無為?」

[0730a05] 善現:「云何預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提諸佛無上菩提如是聖果有為無為?」

[0730a08] 善現對曰:「如是聖果皆是無為有為。」

[0730a09] 善現:「云何無為中有分別?」

[0730a10] 善現對曰:「世尊!」

[0730a10] 善現:「云何善男子善女人通達一切有為無為同一所謂無相善男子善女人爾時諸法有所分別有為無為?」

[0730a14] 善現對曰:「世尊!」

[0730a15] 善現:「諸菩薩摩訶薩亦復如是般若波羅蜜多有情宣說諸法不分說法內空乃至無性自性空

[0730a17] 「菩薩摩訶薩諸法取著諸法取著布施乃至般若波羅蜜多取著四靜慮四無量四無色定取著四念住乃至八聖道支取著內空乃至無性自性空取著真如乃至不思議界取著道聖諦取著無相解脫門取著八解脫乃至十遍處取著乃至法雲地取著一切陀羅尼門三摩地取著五眼六神通取著如來十力乃至十八佛不共法取著大慈大悲大喜取著三十二大士相八十隨好取著住捨取著一切智一切相智取著一切菩薩摩訶薩取著諸佛無上菩提取著一切智智取著

[0730b06] 「菩薩摩訶薩如是諸法取著如是取著菩薩摩訶薩諸法取著一切處得無佛世尊變化布施乃至般若波羅蜜多無著有情涅槃如是乃至一切智智無著有情涅槃諸菩薩摩訶薩亦復如是般若波羅蜜多一切法有漏無漏世間出世間有為無為無著無住無礙所以者何菩薩摩訶薩一切法微妙。」

第三品第二十九之一

[0730b19] 爾時善現便白佛:「云何菩薩摩訶薩一切法微妙?」

[0730b20] 善現:「諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多佛世尊變化不行貪欲瞋恚愚癡不行色蘊乃至識蘊乃至不行一切智智不行內法不行外法不行隨眠不行不行有漏無漏諸法不行世間出世諸法不行有為無為諸法不行聖道聖道諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦復如是一切法所行菩薩摩訶薩一切法微妙法性分別。」

[0730b28] 具壽善現白佛:「云何如來所變化者聖道?」

[0730c01] 善現:「變化聖道無染輪迴五趣生死證得三乘涅槃。」

[0730c03] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時通達諸法無實?」

[0730c04] 善現:「云何諸佛世尊變化實事實事有染由此輪迴五趣生死三乘般涅槃?」

[0730c07] 善現對曰:「世尊佛世尊變化實事有染輪迴五趣生死證得三乘涅槃。」

[0730c10] 善現:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法通達實相亦復如是通達諸法無實性相俱空。」

[0730c12] 具壽善現白佛:「一切廣說乃至有為無為一切變化?」

[0730c14] 善現:「如是如是五蘊廣說乃至有為無為一切變化。」

[0730c16] 具壽善現白佛:「一切法變化變化無實乃至無實有為無為由此雜染清淨五趣生死輪迴無從解脫云何菩薩摩訶薩有情?」

[0730c20] 善現:「云何諸菩薩摩訶薩本行菩薩道有情地獄傍生天趣?」

[0730c22] 善現對曰:「世尊!」

[0730c23] 善現:「如是如是諸菩薩摩訶薩本行菩薩道不見有情五趣三界所以者何諸菩薩摩訶薩一切法通達知見幻化實有。」

[0730c26] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩一切法通達知見幻化實有為何事故修行布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至為何事故成熟有情嚴淨佛土?」

[0731a01] 善現:「有情一切法通達幻化實有諸菩薩摩訶薩無數大劫有情行菩薩道有情一切法不能通達幻化實有是故菩薩摩訶薩眾經無數劫有情行菩薩道

[0731a06] 「復次善現菩薩摩訶薩一切法不能通達實有無數大劫有情修行布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至成熟有情嚴淨佛土諸菩薩摩訶薩一切法如實通達幻化實有無數劫有情修行布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至成熟有情嚴淨佛土證得無上菩提未來利樂一切。」

[0731a14] 爾時善現白言:「世尊一切法如夢光影陽焰變化尋香城有情何處諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧拔濟?」

[0731a17] 善現:「有情名相虛妄分別諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧虛妄分別拔濟。」

[0731a20] 具壽善現白佛:「何等何等?」

[0731a21] 善現:「但是施設名色乃至意處名色乃至法處眼界乃至名色乃至法界眼識界乃至意識界男女大小地獄乃至人天有漏無漏世間出世間有為無為預流果廣說乃至無上菩提異生名聲獨覺菩薩如來

[0731b01] 「善現如是一切施設一切實有有為法有名由此無為實有愚夫異生妄執諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多悲願方便善巧教令遠離如是:『分別妄想眾緣和合汝等執著無實自性非有智者執著空法。』如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧有情

[0731b09] 「云何善現二種愚夫異生執著何等所謂色相無色云何色相所有如是一切自性愚夫異生分別執著名色無色相者所有無色愚夫異生相分煩惱無色諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧有情二相教安無相教安無相二邊無相如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧有情遠離諸相無相執著。」

[0731b22] 爾時善現白佛:「一切法有名一切皆是云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時善法增進增進善法善法增進圓滿安立有情三乘?」

[0731b27] 善現:「諸法中有實事非但有名相者諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時善法增進增進善法諸法實事種種是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時善法增進增進善法無相方便圓滿般若乃至布施波羅蜜多無相方便圓滿四靜慮四無量四無色定無相方便圓滿四念住乃至八聖道支無相方便圓滿內空乃至無性自性空無相方便圓滿真如乃至不思議界無相方便圓滿無相解脫門無相方便圓滿八解脫乃至十遍處無相方便圓滿菩薩摩訶薩無相方便圓滿一切陀羅尼門三摩地無相方便圓滿五眼六神通無相方便圓滿如來十力乃至十八佛不共法無相方便圓滿大慈大悲大喜無相方便圓滿三十二大士相八十隨好無相方便圓滿住捨無相方便圓滿一切智一切相智無相方便圓滿菩薩摩訶薩無上菩提無相方便圓滿一切智智無相方便成熟有情嚴淨佛土如是善現一切法實事種種名相諸菩薩摩訶薩顛倒執著無相方便善法增進增進善法

[0731c27] 「復次善現諸法實法相者諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法覺知無相無念作意無漏證得無上菩提安立有情無漏法無漏法無相無念作意如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧安立有情無漏法真實饒益有情。」

[0732a05] 具壽善現便白佛:「一切法無漏無相無念作意世尊有漏無漏法世間法出世法有為法無為法聲聞獨覺菩薩如來?」

[0732a10] 善現:「云何有漏無相無漏法有別?」

[0732a11] 善現對曰:「世尊!」

[0732a12] 善現:「云何聲聞無相無漏法有別?」

[0732a13] 善現對曰:「世尊!」

[0732a14] 善現:「有漏豈不即是無相無念作意無漏法?」

[0732a15] 善現對曰:「如是世尊!」

[0732a16] 善現:「預流果乃至無上菩提豈不即是無相無念作意無漏法?」

[0732a17] 善現對曰:「如是世尊!」

[0732a18] 善現:「由此諸法皆是無相無念作意無漏法善現菩薩摩訶薩一切法無相無念作意無漏增長種種善法所謂布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智成熟有情嚴淨佛土諸如一切佛法修學無相無念作意無漏法增長所以者何諸菩薩摩訶薩無相解脫門無有何以三解脫門一切妙善所以者何空解脫門一切法自相無相解脫門一切法遠離諸相解脫門一切法遠離所願諸菩薩摩訶薩三門一切殊勝善法三門修學殊勝善法不生

[0732b03] 「復次善現菩薩摩訶薩如是三解脫門五蘊十二處十八界四聖諦十二緣起內空乃至無性自性空真如乃至不思議界布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切智一切相智成熟有情嚴淨佛土無量無邊佛法。」

[0732b10] 具壽善現便白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時五蘊?」

[0732b12] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知乃至生滅真如菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時五蘊

[0732b15] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知色相菩薩摩訶薩如實知畢竟畢竟猶如聚沫堅固菩薩摩訶薩如實知色相

[0732b18] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知生滅菩薩摩訶薩如實知從來生滅相菩薩摩訶薩如實知生滅

[0732b22] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知真如菩薩摩訶薩如實知真如無生無滅無染不虛不變真如菩薩摩訶薩如實知真如

[0732b26] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知菩薩摩訶薩如實知畢竟畢竟猶如虛偽不住和合菩薩摩訶薩如實知

[0732b29] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知受生菩薩摩訶薩如實知受生從來生滅相菩薩摩訶薩如實知受生善現云何菩薩摩訶薩如實知真如菩薩摩訶薩如實知真如無生無滅無染不虛不變真如菩薩摩訶薩如實知真如

[0732c08] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知菩薩摩訶薩如實知猶如陽焰不可得渴愛因緣言說菩薩摩訶薩如實知

[0732c11] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知生滅菩薩摩訶薩如實知從來生滅相菩薩摩訶薩如實知生滅

[0732c15] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知真如菩薩摩訶薩如實知真如無生無滅無染不虛不變真如菩薩摩訶薩如實知真如

[0732c19] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知行相菩薩摩訶薩如實知芭蕉不可得菩薩摩訶薩如實知行相

[0732c22] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知生滅菩薩摩訶薩如實知從來生滅相菩薩摩訶薩如實知生滅

[0732c25] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知真如菩薩摩訶薩如實知真如無生無滅無染不虛不變真如菩薩摩訶薩如實知真如

[0733a01] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知識相菩薩摩訶薩如實知猶如眾緣和合施設不可得幻師弟子四軍所謂其實如是不可得菩薩摩訶薩如實知識相

[0733a06] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知生滅菩薩摩訶薩如實知從來生滅相菩薩摩訶薩如實知生滅

[0733a10] 「善現云何菩薩摩訶薩如實知真如菩薩摩訶薩如實知真如無生無滅無染不虛不變真如菩薩摩訶薩如實知真如。」

[0733a14] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時十二處?」

[0733a16] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知自性空如實知自性空菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時十二處。」

[0733a19] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時十八界?」

[0733a21] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知眼界眼界自性空廣說乃至如實知意識界意識界自性空菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時十八界。」

[0733a25] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時四聖諦?」

[0733a27] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知逼迫如實知生起如實知寂靜如實知遠離如實知自性遠離二法聖者四諦即是真如真如即是四諦無二聖者如實知菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時四聖諦。」

[0733b05] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時十二緣起?」

[0733b06] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知無明乃至老死無生無滅無染自性遠離二法菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時十二緣起。」

[0733b10] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時內空乃至無性自性空?」

[0733b12] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知內空乃至無性自性空無自性不可得安住菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時內空乃至無性自性空。」

[0733b16] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時真如乃至不思議界?」

[0733b18] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如乃至不思議界戲論無分別安住菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時真如乃至不思議界。」

[0733b22] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法?」

[0733b25] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法無染無自性不可得修習菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法。」

[0733c01] 爾時善現便白佛:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實了知諸法各別世尊真法所以者何法界無二差別。」

[0733c04] 善現:「法界可言法界法界無法可得無餘法界所以者何諸佛菩薩獨覺聲聞法界無法可得無法法界不為施設宣說是故法界無能如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多法界無二不可壞。」

[0733c11] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩法界?」

[0733c12] 善現:「菩薩摩訶薩法界一切法所以者何一切法入法界。」

[0733c14] 具壽善現白佛:「因緣一切法入法界?」

[0733c15] 善現:「如來出世不出諸法法爾入法界差別不由佛說所以者何善法若非善法有漏無漏法世間法出世法有為法無為法如是一切法無不無相無為性空法界是故善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時法界一切法一切法法界。」

[0733c22] 具壽善現白佛:「一切法入法界無二諸菩薩摩訶薩云何六波羅蜜多云何四靜慮四無量四無色定云何四念住乃至八聖道支云何內空乃至無性自性空云何真如乃至不思議界云何道聖諦云何無相解脫門云何八解脫乃至十遍處云何乃至法雲地云何陀羅尼門三摩地云何五眼六神通云何如來十力乃至十八佛不共法云何大慈大悲大喜云何住捨云何一切智一切相智云何成滿三十二相八十隨好云何學生剎帝利大族乃至居士大族云何學生四大乃至他化自在天云何學生梵眾天乃至廣果天云何學生無想有情不樂云何學生淨居天不樂云何學生空無邊處天乃至非想非非想處天不樂云何發菩提心乃至第十發菩提心云何趣入菩薩正性離生云何一切聲獨覺作證云何成熟有情嚴淨佛土云何陀羅尼無礙辯云何一切菩薩摩訶薩無上菩提如是一切法一切便證得一切智智

[0734a19] 「復次世尊非法中有如是種種分別菩薩摩訶薩由此分別顛倒戲論戲論何以真法中都無分別戲論事故

[0734a22] 「復次世尊法界乃至即是法界法界即是乃至廣說乃至法界非有無為法有為無為法有為無為法即是法界法界即是有為無為法。」

[0734a26] 善現:「如是如是真法一切分別戲論法界