NTI Reader
NTI Reader

Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》

Scroll 561

大般若波羅蜜多經卷第五六十一

三藏法師玄奘 

第五甚深第十三

[0894b26] 爾時欲界天子天主帝釋上首復有梵世天子大梵天王上首頂禮雙足一面白佛:「世尊甚深?」

[0894b29] 爾時諸天:「宣說甚深無相無生無性。」

[0894c02] 諸天白佛:「說法譬如虛空不可表示如來甚深法相世間天阿素洛不能安立不能何以世間天阿素洛相者無相不能安立不能如來甚深法相識數亦復人非人人非人不能。」

[0894c09] 爾時諸天:「設有如是:『虛空?』?」

[0894c11] 諸天:「世尊所以虛空無為無相寧可問言?」

[0894c12] 爾時諸天:「如是如是天眾宣說甚深法相亦復如是不可安立不可破壞佛法常住如實覺知如來正等覺。」

[0894c16] 諸天白佛:「如來如是諸相極為甚深如來如是一切法智一切如來正等覺如是分別開示甚深般若波羅蜜多有情諸法方便開示般若波羅蜜多得無甚深般若波羅蜜多諸如所行薩婆若有情分別開示。」

[0894c23] 爾時諸天:「如是如是天眾一切法相如來如實無相因緣得無無能。」

[0894c26] 爾時世尊善現:「甚深般若波羅蜜多佛母世間諸法實相是故依法供養恭敬尊重讚歎攝受護持甚深般若波羅蜜多一切如來正等覺甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎攝受護持所以甚深般若波羅蜜多世間諸法實相

[0895a05] 「復次善現一切如來正等覺報恩問言:『報恩?』答言:『報恩。』何以一切世間報恩。」

[0895a08] 具壽善現便白佛:「云何如來正等覺報恩?」

[0895a09] 善現:「一切如來正等覺如是如是無上菩提菩提一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持甚深般若波羅蜜多如來正等覺報恩

[0895a14] 「復次善現一切如來正等覺甚深般若波羅蜜多一切作用作者無所有一切如來正等覺甚深般若波羅蜜多一切形質不可善現諸如正等覺如是甚深般若波羅蜜多一切作用一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持無間真實報恩

[0895a22] 「復次善現一切如來正等覺甚深般若波羅蜜多一切無生智因緣是故甚深般若波羅蜜多如來正等覺如實世間。」

[0895a27] 爾時善現便白佛:「如來一切法性無生無知如何甚深般若波羅蜜多如來正等覺如實世間?」

[0895b01] 善現:「如是如是一切法性無生無知云何法性無生無知一切法空無所有因緣無生無知善現甚深般若波羅蜜多生佛世間善現甚深般若波羅蜜多不見識相。」

[0895b08] 具壽善現便白佛:「云何般若波羅蜜多不見識相?」

[0895b10] 善現:「般若波羅蜜多不見不見識相如是甚深般若波羅蜜多世間諸法實相復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間世間實相世間實相。」

[0895b16] 爾時善現便白佛:「甚深般若波羅蜜多大事出現世間不可思議事故不可稱事故無數事故等等事故出現世間。」

[0895b19] 善現:「如是如是善現云何甚深般若波羅蜜多大事出現世間諸如正等覺一切有情大事甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間

[0895b24] 「善現云何甚深般若波羅蜜多不可思議事故不可稱事故無數事故等等事故出現世間諸如正等覺所有佛性如來自然一切智不可思議不可稱無數等等甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。」

[0895b29] 具壽善現白佛:「如來正等覺所有佛性如來自然一切智不可思議不可稱無數等等乃至一切不可思議不可稱無數等等?」

[0895c04] 善現:「非但如來正等覺所有佛性如來自然一切智不可思議不可稱無數等等乃至一切不可思議不可稱無數等等所以一切真實性心所不可

[0895c09] 「善現所有一切不可施設不可思議不可稱無數等等何以如是諸法無自性不可自性空復次善現所有一切不可不可思議不可稱無數等等何以如是諸法無限無所有自性空復次善現所有一切無限不可思議不可稱無數等等。」

[0895c18] 具壽善現便白佛:「因緣所有一切無限?」

[0895c20] 善現:「云何虛空有心心所法?」

[0895c21] 善現:「世尊!」

[0895c21] 善現:「所有一切亦復如是自性空心所法不能因緣所有一切無限不可思議不可稱無數等等善現一切不可思議不可稱無數等等一切如來正等覺所有佛法如來自然一切智不可思議不可稱無數等等

[0895c29] 「善現如是諸法不可思議思議不可稱稱量無數數量等等等等善現如是諸法不可思議思議不可稱稱量無數數量等等等等善現不可思議不可稱無數等等真實善現不可思議不可稱無數等等虛空無所有因緣一切如來正等覺所有佛法如來自然一切智不可思議不可稱無數等等聲聞獨覺世間天阿素洛不能思議稱量數量等等諸法。」

[0896a12] 如來不可思議不可稱無數等等中有五百苾芻二十苾芻尼盡心解脫復有鄔波索迦三萬鄔波斯迦諸法中遠離垢淨法眼復有二十菩薩摩訶薩得無生法世尊賢劫作佛有情

[0896a17] 爾時善現白佛:「甚深般若波羅蜜多大事出世間?」

[0896a19] 善現:「如是如是甚深般若波羅蜜多大事出於世間所以甚深般若波羅蜜多一切智聲聞獨覺在此

[0896a22] 「善現剎帝利灌頂大王威德自在降伏一切國事付囑大臣無為安隱如來大法威德自在降伏一切佛法獨覺聲聞悉皆付囑甚深般若波羅蜜多是故善現甚深般若波羅蜜多大事出於世間

[0896a28] 「善現甚深般若波羅蜜多攝受執著乃至出於世間攝受執著預流果乃至一切智智出於世間。」

[0896b02] 具壽善現便白佛:「云何般若波羅蜜多攝受執著一切智智出於世間?」

[0896b04] 佛言:「善現云何阿羅漢果攝受執著?」

[0896b05] 善現:「世尊不見阿羅漢果其中攝受執著。」

[0896b06] 佛言:「善現善哉善哉不見如來其中攝受執著是故善現甚深般若波羅蜜多攝受執著一切智智出於世間。」

[0896b09] 爾時欲界梵世天子白佛:「如是般若波羅蜜多甚深信解有情過去無量弘誓願多種善根能信假使三千大千世界有情一切隨信有情一劫一劫不如有人一日甚深般若波羅蜜多思惟稱量觀察功德無量。」

[0896b17] 爾時諸天:「如是如是天子善男子善女人般若波羅蜜多涅槃隨信一劫一劫!」

[0896b20] 諸天歡喜踊躍頂禮如來三匝辭退忽然所屬勸進諸天殊勝

[0896b23] 具壽善現便白佛:「菩薩般若波羅蜜多信解何處來生?」

[0896b25] 善現:「菩薩般若波羅蜜多信解憶念思惟甚深義趣常樂隨逐說法乃至甚深般若波羅蜜多相應義趣究竟通利為他遠離甚深般若波羅蜜多說法須臾菩薩人中來生宿。」

[0896c03] 爾時善現白佛:「菩薩成就如是殊勝功德供養他方來生?」

[0896c05] 善現:「菩薩成就如是殊勝功德供養他方來生

[0896c07] 「復次善現菩薩成就如是殊勝功德先世天上供養慈氏菩薩般若波羅蜜多請問其中甚深義趣來生

[0896c10] 「復次善現菩薩先世甚深般若波羅蜜多其中不能請問甚深義趣今生人中聞說般若波羅蜜多疑惑開悟所以不了義多疑

[0896c14] 「復次善現菩薩先世甚深般若波羅蜜多請問其中義趣一日乃至精進修行今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多堅固無能般若波羅蜜多說法請問深義便退失所以菩薩前世般若波羅蜜多請問甚深義趣精進修行今生般若波羅蜜多堅固退失進退綿隨風如是菩薩大乘信心般若波羅蜜多不能信樂隨轉二乘

第五喻品第十四

[0896c29] 「復次善現譬如大海木器死屍依附安隱大海彼岸快樂菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提攝受甚深般若波羅蜜多依附中道退入聲獨覺無上菩提

[0897a09] 「復次善現男子女人取水何以堅牢菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧中道退入聲獨覺無上菩提

[0897a17] 「復次善現商人善巧海邊穿財物人物安隱菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧中道退入聲獨覺無上菩提

[0897a26] 「復次善現譬如有人二十老耄衰朽老病不能:『有所隨意安隱。』菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧中道退入聲獨覺無上菩提。」

第五如來第十五之一

[0897b10] 爾時善現便白佛:「菩薩云何甚深般若波羅蜜多?」

[0897b11] 善現:「菩薩般若波羅蜜多親近善友宣說甚深般若波羅蜜多教誡教授菩薩善友:『善男子布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所得方便迴向無上菩提迴向菩提所以一切智智善男子聲聞獨覺貪著。』如是教誡教授菩薩甚深般若波羅蜜多菩薩善友。」

[0897b21] 具壽善現白佛:「菩薩發菩提心菩提甚為。」

[0897b22] 善現:「如是如是菩薩利樂世間無上菩提誓言:『世間世間舍宅世間歸依世間世間究竟世間導師世間精進大菩提。』善現云何菩薩世間精進大菩提菩薩世間生死苦不能出離精進大菩提正法善現云何菩薩世間舍宅精進大菩提菩薩世間一切和合精進大菩提。」

[0897c05] 善現白言:「云何菩薩世間一切和合?」

[0897c07] 佛言:「善現菩薩世間宣說五蘊一切和合無生便一切猶如舍宅

[0897c09] 「善現云何菩薩世間歸依精進大菩提菩薩世間解一切生老病死憂苦精進大菩提方便善巧正法

[0897c13] 「善現云何菩薩世間精進大菩提菩薩大菩提世間五取蘊前後一切一切寂滅微妙涅槃如實顛倒譬如大海河池高地涅槃安隱

[0897c18] 「善現云何菩薩世間究竟精進大菩提菩薩大菩提世間色究竟名為究竟法性。」

[0897c22] 具壽善現白言:「世尊究竟法性名色菩薩菩提究竟分別。」

[0897c24] 善現:「如是如是究竟中都分別菩薩甚為如是一切作證念言:『現等覺世間宣說開示如是究竟。』

[0897c28] 「善現云何菩薩世間導師精進大菩提菩薩大菩提世間本性無生亦復如是世間預流果乃至無上菩提諸法本性無生

[0898a03] 「善現云何菩薩世間精進大菩提菩薩大菩提世間宣說開示虛空一切虛空世間宣說開示虛空一切虛空太虛空無無住無生諸法虛空分別何以一切所以一切不用無相無生無性無我無邊寂靜涅槃寂滅於是不可超越。」

[0898a16] 爾時善現便白佛:「能信如是深法?」

[0898a17] 善現:「菩薩大行供養無量弘誓願善根成熟無量善友攝受護念深法信解。」

[0898a20] 具壽善現白佛:「菩薩?」

[0898a21] 善現:「菩薩調伏遠離甚深般若波羅蜜多。」

[0898a23] 具壽善現白佛:「菩薩甚深般若波羅蜜多?」

[0898a24] 善現:「菩薩一切智。」

[0898a25] 具壽善現白佛:「菩薩無量無邊有情歸趣。」

[0898a27] 善現:「如是如是菩薩得無菩提無量無邊有情歸趣。」

[0898a29] 具壽善現白佛:「菩薩為難如是堅固甲冑無量無邊有情入涅槃有情不可。」

[0898b02] 善現:「如是如是

[0898b03] 「復次善現菩薩甲冑聲聞獨覺菩薩一切智智一切所以一切所屬。」

[0898b06] 具壽善現白佛:「菩薩行般若波羅蜜多不住聲聞獨覺。」

[0898b07] 善現:「如是?」

[0898b08] 善現答言:「甚深般若波羅蜜多住著般若波羅蜜多一切不可世尊甚深般若波羅蜜多決定虛空一切無邊攝受般若波羅蜜多。」

[0898b13] 善現:「如是如是

[0898b14] 「復次善現如是甚深般若波羅蜜多觀察不退轉菩薩摩訶薩菩薩貪著甚深般若波羅蜜多以為非但有所聞說如是甚深般若波羅蜜多無疑無悔歡喜深心信受菩薩不退轉如是菩薩先世甚深般若波羅蜜多所有義趣。」

[0898b22] 具壽善現白佛:「菩薩般若波羅蜜多菩薩云何觀察甚深般若波羅蜜多?」

[0898b24] 善現:「菩薩隨順一切智觀察般若波羅蜜多。」

[0898b26] 具壽善現白佛:「云何隨順一切智觀察般若波羅蜜多?」

[0898b27] 善現:「菩薩隨順虛空觀察般若波羅蜜多隨順一切智觀察般若波羅蜜多所以一切智無量無邊無量無邊無得現觀無識無生從來無量無邊善現虛空無量無邊一切智無量無邊一切智無量無邊無能乃至布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多所以乃至一切智無二布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多一切智無二。」

[0898c11] 爾時欲界梵世天子白佛:「如是般若波羅蜜多極為甚深。」

[0898c12] 爾時諸天:「如是如是成佛宴坐思惟樂說:『甚深世間能信。』證法般若波羅蜜多甚深不可天子虛空甚深甚深甚深甚深一切法性甚深。」

[0898c19] 諸天白佛:「世尊說法一切世間信解說法世間有情取捨。」

[0898c22] 爾時諸天:「如是如是。」

[0898c23] 具壽善現便白佛:「說法微妙甚深一切隨順障礙虛空說法畢竟不生一切生法不可說法處所一切處不可。」

[0898c26] 佛言:「善現如是如是!」

[0898c27] 諸天便白佛:「大德善現真佛如來有所一切相應。」

[0898c29] 爾時善現諸天:「汝等如來云何善現如來如來真如一切生法不可如來真如本性不生善現真如本性不生善現如來如來真如一切真如一切真如如來真如如是真如真如真如善現真如亦復如是善現如來如來真如變異分別遍一切處善現真如亦復如是善現如來如來真如常住善現真如亦復如是善現如來如來真如無所罣礙一切真如無所罣礙善現真如亦復如是善現如來如來真如一切真如同一真如無二如是真如真如真如是故真如無二善現真如亦復如是善現如來如來真如一切處憶念分別一切真如一切處憶念分別善現真如亦復如是善現如來如來真如不可一切真如不可善現真如亦復如是善現如來如來真如