Back to collection

Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 五千五百佛名神呪除障滅罪經

Scroll 6

Click on any word to see more details.

五千五百滅罪神呪經卷第六

北印度三藏闍那崛多

[0341c12] 「◎南無如來 南無光明功德如來 南無如來 南無不死如來 南無彌留如來◎ ◎南無善現如來 南無如來 南無最勝如來 南無寶華如來 南無如來 南無月華如來 南無一切鎧甲如來 南無一切生死煩惱如來 南無無邊辯才如來 南無如來 南無一切辯才如來 南無如來 南無香象如來 南無牛主如來 南無如來 南無圓光如來 南無如來 南無蓮華如來 南無佛牛王如來 南無無邊牛王如來 南無如來 南無功德如來 南無散華如來 南無香華如來 南無香華如來 南無瓔珞如來 南無如來 南無金華如來 南無如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無眾生最上如來 南無眾生不定如來 南無善行如來 南無如來 南無如來 南無解脫如來 南無解脫蓮華功德如來 南無羅網如來 南無最上如來 南無如來 南無星宿如來 南無滿如來 南無如來 南無香熏如來 南無無邊牛王如來 南無不空如來 南無不空如來 南無無礙如來 南無阿閦初發心如來 南無無邊如來 南無如來 南無光明如來 南無安詳如來 南無如來 南無無憂如來 南無功德如來 南無如來 南無光明如來 南無彌留如來 南無如來 南無憍陳如如來 南無處所功德如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無眷屬如來 南無光明如來 南無如來 南無方名如來 南無如來 南無無邊光明功德如來 南無最勝彌留如來 南無無畏如來 南無安隱所生功德如來 南無無邊勝行所生功德如來 南無一切妙莊嚴如來 南無如來 南無如來 南無自在如來 南無蓮華最上如來 南無無畏如來 南無齊整如來 南無虛空如來 南無彌留光明如來 南無如來 南無蓮華如來 南無名稱如來 南無名稱如來 南無娑羅如來 南無無邊如來 南無拘留孫如來 南無拘那含牟尼如來 南無迦葉如來 南無釋迦牟尼如來 南無彌勒如來 南無師子如來 南無東方如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無善宿如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無大力如來 南無如來 南無如來 南無名稱相如 南無相如 南無光明如來 南無牟尼如來 南無如來 南無[*]如來 南無毘盧遮那如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無憂如來 南無如來 南無東方如來 南無持鬘如來 南無光明如來 南無示現如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無安善如來 南無滿足如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無阿囉呵如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無堅牢如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無光明如來 南無彌留如來 南無金剛如來 南無勝者如來 南無恐怖如來 南無如如 南無如來 南無蓮華如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無梵志如來 南無無量壽如來 南無無量光如來 南無龍遊如來 南無如來 南無如來 南無不空如來 南無精進如來 南無賢護如來 南無有力如來 南無如來 南無如來 南無不上如來 南無師子如來 南無難勝如來 南無法則如來 南無歡喜如來 南無調如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無香象如來 南無如來 南無如來 南無善思如來 南無善意如來 南無孔穴如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無大名如來 南無摩尼如來 南無如來 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無降伏如來 南無降伏如來 南無般若如來 南無如來 南無除疑意如來 南無如來 南無不死覺如 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無吉祥如來 南無如來 南無蓮華如來 南無那羅延如來 南無善臂如來 南無善財如來 南無智德如來 南無如來 南無梵德如來 南無世間如來 南無不異如來 南無如來 南無如來 南無甘露師子如來 南無善思如來 南無自在如來 南無名稱如來 南無稱意如來 南無如來 南無金剛幢如來 南無利益如來 南無遊戲如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無彌留如來 南無如來 南無自在如來 南無最勝如來 南無蓮華如來 南無如來 南無最上如來 南無如來 南無如來 南無摩尼如來 南無如來 南無三界如來 南無如來 南無如來 南無日月如來 南無日光如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無魔王如來 南無魔王如來 南無功德如來 南無示現如來 南無無邊示現如來 南無如來 南無電光如來 南無金山如來 南無如來 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無名稱如來 南無名稱如來 南無精進如來 南無如來 南無如來 南無無比名稱如來 南無如來 南無應供如來 南無如來 南無大燈如來 南無世間如來 南無世間光明如來 南無妙香如來 南無最勝如來 南無如來 南無最勝如來 南無如來 南無自在如來 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無甘露如來 南無眾生如來 南無不死如來 南無善現如來 南無莊嚴如來 南無摩尼光明如來 南無功德聚如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無眾生劫波如來 南無如來 南無定意如來 南無分別如來 南無如來 南無尊長如來 南無功德如來 南無上山如如 南無師子如來 南無最勝師子如來 南無遊戲如來 南無熾盛如來 南無丈夫如來 南無師子光明如來 南無華山如來 南無如來 南無自在如來 南無無量名稱如來 南無如來 南無那摩如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無如來 南無甘露如來 南無大仙如來 南無如來 南無如來 南無毘盧如來 南無寶幢如來 南無除疑如來 南無除疑如來 南無師子如來 南無心行如來 南無如來 南無如來 南無世間無上如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無善現如來 南無寶珠如來 南無大勝如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無甘露名稱如來 南無應供如來 南無如來 南無滿意如來 南無名聞如來 南無無憂如來 南無如來 南無梵德如來 南無自在如來 南無梵天如來 南無陀羅尼自在如來 南無如來 南無解脫如來 南無法光如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無三界供養如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無犢子如來 南無名稱如來 南無如來 南無如來 南無寶相如來 南無名稱如來 南無最上名稱如來 南無光明如來 南無如來 南無無量如來 南無羅摩如來 南無羅摩如來 南無師子如來 南無難勝如來 南無如來 南無如來 南無水滴如來 南無如來 南無如來 南無月相如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無無垢如來 南無示現如來 南無勇健如來 南無如來 南無如來 南無無垢如來 南無善生如來 南無如來 南無無疑如來 南無甘露如來 南無妙喜如來 南無如來 南無不死如來 南無真如 南無佛如來 南無如來 南無德叉迦如來 南無如來 南無世間如來 南無如來 南無福德如來 南無無邊如來 南無如來 南無如來 南無天王如來 南無如來 南無如來 南無熱惱如來 南無調如來 南無須達如來 南無名稱如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無丈夫如來 南無如來 南無丈夫如來 南無大德如來 南無如來 南無如來 南無名稱如來 南無香象如來 南無那羅延如來 南無調如來 南無如來 南無日月如來 南無如來 南無如來 南無大功德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無彌留如來 南無調如來 南無蓮華如來 南無羅漢名稱如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無不少如來 南無彌留名稱如來 南無摩婁多如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無寶月如來 南無如來 南無如來 南無栴檀如來 南無師子如來 南無如來 南無不下如來 南無神通如來 南無無比如來 南無遊戲如來 南無如來 南無應供名稱如來 南無辯才名稱如來 南無摩尼金剛如來 南無蓮華如來 南無如來 南無滿如來 南無如來 南無如來 南無甘露莊嚴如來 南無摩尼莊嚴如來 南無大蓮華如來 南無如來 南無因陀羅如來 南無如來 南無彌留名稱如來 南無如來 南無歡喜如來 南無龍華如來 南無如來 南無如來 南無寶月如來 南無寂靜如來 南無世上如來 南無如來 南無語者如來 南無自在如來 南無寶髻如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無羅列如來 南無夜摩如來 南無如來 南無喜愛如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無佛如來 南無如來 南無世間如來 南無世間如來 南無侍者如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無外道如來 南無香象如來 南無如來 南無彌留如來 南無眾生如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無摩尼如來 南無如來 南無跋提如來 南無善逝如來 南無梵音如來 南無那羅如來 南無多音如來 南無師子如來 南無功德如來 南無難勝如來 南無如來 南無尸羅如來 南無如來 南無那摩如來 南無不生如來 南無如來 南無名稱無量如來 南無如來 南無彌留如來 南無大光如來 南無寶意如來 南無如來 南無供養名稱如來 南無如來 南無法名如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無耆婆如來 南無夜摩如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無毘盧如來 南無名稱如來 南無如來 南無摩尼如來 南無名稱名稱如來 南無那羅延須彌如來 南無自如 南無如來 南無苦行如來 南無火焰如來 南無摩尼如來 南無世間如來 南無世間如來 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無道喜如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無世間如來 南無陀羅如來 南無如來 南無寂定如來 南無世間如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無實語如來 南無安隱如來 南無安隱如來 南無如來 南無電光如來 南無光明如來 南無方便如來 南無功德如來 南無光明如來 南無放香如來 南無那羅延如來 南無世間供養如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無持地如來 南無覺如 南無功德如來 南無善思如來 南無摩尼如來 南無如來 南無如來 南無多利如來 南無出世間如來 南無世間如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無邊名稱如來 南無不空如來 南無如來 南無(微細)如來 南無生主如來 南無金剛實體如來 南無如來 南無如來 南無相如 南無如來 南無法意如來 南無如來 南無風行如來 南無善思名稱如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無義行如來 南無如來 南無如來 南無住劫如來 南無摩尼如來 南無瓔珞如來 南無摩尼如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無善覺如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無梵志如來 南無如來 南無覺如 南無不難如來 南無達多如來 南無師子如來 南無師子如來 南無相如 南無如來 南無如來 南無如來 南無堅苦如來 南無善臂如來 南無名稱如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無天威如來 南無善行如來 南無無邊行如來 南無苦行如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無摩尼如來 南無功德如來 南無無量光如來 南無彌留如來 南無如來 南無如來 南無熾盛如來 南無如來 南無如來 南無瞻波如來 南無無邊如來 南無如來 南無蓮華如來 南無善逝如來 南無因陀羅如來 南無如來 南無善逝如來 南無善逝如來 南無如來 南無如來 南無利行如來 南無牛黃如來 南無如來 南無境界如來 南無不無如來 南無善臂如來 南無大車如來 南無如來 南無世尊如來 南無供養如來 南無自在如來 南無因陀羅如來 南無如來 南無如來 南無福德光明如來 南無如來 南無金剛師如來 南無富饒如來 南無師子如來 南無無垢如來 南無迦葉如來 南無覺如 南無淨覺如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無日光如來 南無無垢光如來 南無無垢如來


五千五百滅罪神呪經卷第六

【經文資訊大正藏 14 No. 0443 五千五百神咒滅罪
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,Xian 大德提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary