Back to collection

Fo Shuo Bu Siyi Gongde Zhu Fo Suo Hunian Jing 《佛說不思議功德諸佛所護念經》

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說不思議功德諸佛所護念經

曹魏譯人

[0359c25] 南方千萬億江河沙佛土雜種世界樹根如來南方無數佛土世界如來南方千萬億佛土世界初發心如來南方十八江河沙佛土嚴淨世界離垢如來南方五十佛土寶積世界寶積示現如來南方歡喜世界栴檀如來南方莊嚴世界嚴淨如來南方憂世無憂如來南方世界無垢稱如來南方寶城世界如來南方世界不捨精進如來南方世界如來南方世界無量如來南方世界如來南方真珠世界日月燈如來南方世界須彌如來南方音響世界大須彌如來南方紫磨金世界超出須彌如來南方世界須彌如來南方世界如來南方勇力世界圍遶香熏如來南方無垢世界如來南方法界世界如來南方自在王世界自在王如來南方正直世界如來南方廣博世界香光如來南方世界火光如來南方無際世界無量光明如來南方堅固世界開光如來南方馬瑙世界燈光如來南方妙香世界月光如來南方日光世界日月光如來南方光明世界火光如來南方世界如來南方世界威儀如來南方超度無極世界光明如來南方音響世界蓮華如來南方月光世界蓮華如來南方自在世界如來南方蓮華世界師子吼如來南方明星世界師子如來南方無憂世界精進如來南方金剛世界金剛踊躍如來南方明珠世界一切如來南方香華世界侍從如來南方世界無憂如來南方世界地力如來南方世界踊躍如來南方栴檀世界自在王如來南方一切伎樂振動世界無量如來南方光明世界如來南方一切世界寶光如來南方虛空住如來南方滅度如來南方一切如來南方天師如來南方寶樹光明如來南方如來南方蓮華如來南方三耶三佛如來南方日月如來南方名聞光如來南方大焰肩如來南方須彌如來南方無量精進如來南方金剛藏如來南方寶藏如來南方釋迦文如來南方堅固世界如來南方蓮華世界無盡如來

[0360b16] 西方千萬億江河沙佛土月明世界神通如來西方江河沙佛土水精世界如來西方無量佛土世界離垢三世無礙如來西方九十九江河沙佛土光明世界光明如來西方世界妙樂如來西方世界如來西方瓔珞世界無礙如來西方選擇世界金剛如來西方惡世寶山如來西方世界普度如來西方世界如來西方華林世界精進如來西方極樂世界阿彌陀如來西方世界華嚴神通如來西方照曜世界普明如來西方莊嚴世界明王如來西方無憂世界如來西方寂定世界吉祥如來西方一切塵世殊勝如來西方一切世界如來西方一切世間苦惱如來西方泥洹如來西方如來西方阿彌陀如來西方無量如來西方無量如來西方如來西方大明如來西方寶相如來西方如來西方無量如來西方無量如來西方無量光如來西方無量光明如來西方無量自在如來西方無量如來西方如來西方如來西方寶蓋如來西方宿如來西方善宿如來西方如來西方明王如來西方廣德如來西方無邊如來西方自在王如來西方自在如來西方無礙音聲如來西方如來西方如來西方華光如來西方蓮華自在如來西方山王如來西方增上如來西方放光如來西方如來西方如來西方如來西方蓮華生如來西方釋迦文如來西方阿彌陀如來西方堅固寶王世界清白如來西方世界不動如來

[0360c22] 北方千萬億江河沙佛土世界殿清淨如來北方七十二江河沙佛土世界如來北方六十六江河沙佛土世界如來北方不動轉世如來北方清淨世界正意如來北方世界如來北方世界如來北方普光世界如來北方世界意根如來北方名勝世界如來北方恐懼世界無畏如來北方世界精進如來北方轉世蔽日月光如來北方世界無量寶光如來北方善行世界如來北方自在如來北方自在王如來北方如來北方禪那如來北方如來北方如來北方如來北方如來北方難勝如來北方如來北方如來北方金剛藏如來北方堅固世界金剛堅強如來北方摩尼世界如來北方世界如來北方歡喜世界如來北方入世蓮華如來北方世界如來北方如來北方自在如來北方如來北方無邊精進如來北方娑羅如來北方娑羅如來北方如來北方如來北方栴檀如來北方栴檀如來北方無邊如來北方如來北方如來北方無礙如來北方無邊如來北方如來北方如來北方如來北方如來北方無邊如來北方如來北方如來北方無邊如來北方無邊如來北方虛空如來北方無相如來北方藥王如來北方如來北方怖畏如來北方明王如來北方如來北方虛空如來北方虛空如來北方虛空如來北方釋迦文如來北方堅固世界威儀如來北方優鉢羅世界風月如來

[0361b03] 東北方九十九江河沙佛土淨觀世界如來東北方十一江河沙佛土世界如來東北方江河沙佛土無垢世界如來東北方世界魔羅獨步如來東北方一切住世如來東北方世界精進如來東北方世界如來東北方世界寶蓋如來東北方淨住世界離垢如來東北方照耀世界普世如來東北方愛見世界自在如來東北方豐盛世界吉祥如來東北方無垢世界離垢如來東北方世界一切如來東北方一切憂世如來東北方喜樂世界如來東北方安隱世界安王如來東北方世界上如來東北方世界妙香如來東北方世界如來東北方堅固世界如來東北方青蓮世界蓮華如來東北方蓮華世界蓮華生如來東北方世界如來東北方世界上如來東北方世界無邊如來東北方栴檀世界如來東北方世界名流十方如來東北方世界星宿如來東北方普明世界無邊光明如來東北方世界上如來東北方無畏世界怖畏如來東北方安隱世界如來東北方無邊世界無邊功德如來東北方莊嚴世界一切功德如來東北方蓮華世界如來東北方世界如來東北方堅固世界如來東北方世界大威德如來東北方世界無異如來東北方世界一切智如來東北方樂德世界虛空如來東北方喜樂世界無相音聲如來東北方娑婆世界最高如來東北方梵眾世界梵德如來東北方世界無礙如來東北方世界如來東北方然燈世界大燈如來東北方名聞世界如來東北方世界名聞如來東北方安立世界如來東北方娑羅世界娑羅如來東北方照明世界無邊如來東北方一切世間怖畏如來東北方師子吼如來東北方金剛藏如來東北方阿閦如來東北方堅固青蓮如來東北方梵天如來東北方世界自在如來東北方如來東北方釋迦牟尼如來東北方星宿世界星宿如來

[0361c22] 東南十四江河沙佛土梵音世界梵德如來東南七十七江河沙佛土仁賢世界善眼如來東南佛土世界如來東南賢聖世界觀如來東南世界微妙如來東南照耀世界初發心不退轉如來東南造作世界如來東南世界如來東南世界精進如來東南世界明王如來東南無憂世界如來東南世界如來東南光明如來東南世界一切緣中如來東南師子如來東南師子如來東南無憂如來東南光明如來東南方法如來東南如來東南蓮華如來東南無邊緣中如來東南如來東南無邊如來東南如來東南娑羅如來東南發心轉法輪如來東南金剛藏如來東南如來東南如來東南無上如來東南不動如來東南無邊如來東南無邊如來東南無量如來東南無邊自在如來東南如來東南如來東南如來東南一切修行如來東南無緣莊嚴如來東南虛空如來東南如來東南釋迦牟尼如來東南堅固摩尼世界明相如來東南妙行世界自在天如來

[0362a23] 西南十三佛土世界如來西南十一江河沙佛土一切世界如來西南江河沙佛土無量世界如來西南世界寶蓋如來西南江河沙佛土遍淨一切世界無極如來西南選擇世界寶光如來西南無極寶林世界上精進如來西南世界寶林如來西南善觀世界觀眾生如來西南世界如來西南調世界如來西南普明世界無垢如來西南世界如來西南如來西南如來西南如來西南師子如來西南如來西南阿彌陀如來西南世界吉利如來西南吉利如來西南尸棄如來西南常精進如來西南如來西南無邊如來西南無相如來西南如來西南燈明如來西南如來西南無邊如來西南無邊精進如來西南如來西南大神通如來西南如來西南觀智如來西南如來西南怖畏如來西南無邊明王如來西南怖畏如來西南怨賊如來西南魔界如來西南無量如來西南無量如來西南無量音聲如來西南如來西南明德如來西南二邊如來西南無量華光如來西南無量如來西南如來西南娑羅如來西南如來西南妙眼如來西南如來西南寶華如來西南如來西南如來西南一切眾生如來西南一切生死如來西南無邊辯才如來西南釋迦牟尼如來西南金剛藏如來西南堅固金剛世界如來西南無諍如來西南善行世界清淨如來西南辯才如來

[0362c05] 西北方千萬江河沙佛土師子世界成就如來西北方二百江河沙佛土度世清淨如來西北方七十七江河沙佛土不動轉世如來西北方釋迦牟尼如來西北方清淨世界如來西北方世界耀如來西北方琉璃世界如來西北方無盡世界如來西北方毛孔世界如來西北方世界如意如來西北方世界如來西北方自在世界如來西北方賢善世界如來西北方清淨世界開化菩薩如來西北方淨意世界善變無形如來西北方世界如來西北方金剛世界一乘如來西北方闇冥世界如來西北方栴檀世界香光如來西北方摩羅栴檀神通如來西北方須彌相如來西北方恐懼如來西北方如來西北方如來西北方香象如來西北方自在如來西北方如來西北方如來西北方如來西北方蓮華生如來西北方佛法自在如來西北方無邊自在如來西北方愛德如來西北方散華如來西北方華蓋行列如來西北方如來西北方金華如來西北方香華如來西北方如來西北方善導如來西北方一切眾生如來西北方如來西北方善行如來西北方如來西北方無邊如來西北方放光如來西北方放香如來西北方普光如來西北方散華如來西北方如來西北方如來西北方普照一佛如來西北方宿如來西北方妙見如來西北方安立如來西北方如來西北方無邊自在如來西北方如來西北方如來西北方無量如來西北方不動如來西北方初發意如來西北方無邊如來西北方如來西北方普照如來西北方光照如來西北方一切眾生不斷辯才如來西北方無垢如來西北方如來西北方金剛藏如來西北方歡喜蓮華世界上如來西北方歡喜世界無上如來

[0363a20] 下方千萬億江河沙佛土世界善寂如來下方七十二江河沙佛土普現世界寶蓋如來下方三十二江河沙佛土堅固世界不捨弘誓如來下方照耀世界光明如來下方開闢世界如來下方世界如來下方世界如來下方無量世界如來下方世界普願如來下方世界如來下方世界師子如來下方世界如來下方世界金剛如來下方水精世界精進如來下方沙陀世界首陀失利如來下方照明世界青蓮如來下方普明世界普現如來下方得度世界如來下方世界普觀如來下方照明世界如來下方世界如來下方虛空世界如來下方無垢稱如來下方師子如來下方名聞如來下方如來下方達磨如來下方法幢如來下方如來下方名稱如來下方法名如來下方法幢如來下方奉法如來下方恐懼如來下方如來下方大德如來下方蓮華如來下方如來下方師子如來下方如來下方師子如來下方師子如來下方安立如來下方如來下方淨眼如來下方如來下方如來下方如來下方如來下方無量如來下方如來下方如來下方如來下方安住如來下方如來下方如來下方娑羅如來下方如來下方明燈如來下方精進如來下方善思如來下方師子如來下方真實如來下方如來下方釋迦文如來下方金剛藏如來下方堅固栴檀世界如來下方世界不衰如來

[0363c01] 上方千萬億江河沙佛土分別世界無數精進如來上方江河沙佛土蓮華世界蓮華如來上方六十二江河沙佛剎世界一切所見明王如來上方恐懼無處世界如來上方釋迦牟尼如來上方迴轉世界音響如來上方世界如來上方世界香積如來上方吉祥世界真如上方世界如來上方世界犍陀羅如來上方莊嚴世界如來上方莊嚴世界如來上方世界喜德如來上方過度世界清虛如來上方世界精進如來上方虛空世界無限如來上方莊嚴世界名稱如來上方君主世界無量光明如來上方世界金寶光明如來上方世界無量如來上方天王世界無量離垢如來上方須彌世界如來上方世界無數精進如來上方世界無言如來上方淨觀莊嚴世界如來上方日光世界如來上方說法世界無異如來上方寶豐世界光明如來上方世界清淨無量如來上方殊勝世界如來上方精進世界成就一切如來上方願力世界如來上方好樂世界如來上方栴檀世界琉璃如來上方星宿世界如來上方無量世界清淨如來上方世界寶光如來上方無際世界無量慚愧如來上方蓮華莊嚴世界蓮華如來上方世界寶興如來上方電光世界如來上方虛空世界法空如來上方審諦世界一切如來上方世界幢幡如來上方世界一切如來上方栴檀世界無邊如來上方如來上方如來上方所行香華如來上方梵聲如來上方宿如來上方如來上方香光如來上方火焰如來上方雜色莊嚴如來上方金剛藏如來上方薩羅樹如來上方寶華如來上方一切如來上方須彌山如來上方精進最高如來上方如來上方善宿如來上方然燈如來上方如來上方如來上方如來上方如來上方如來上方如來上方寶蓋如來上方栴檀如來上方栴檀如來上方須彌如來上方如來上方娑羅如來上方梵德如來上方淨眼如來上方驚怖如來上方怖畏如來上方如來上方如來上方山王如來上方如來上方無邊如來上方無上如來上方明相如來上方如來上方堅固世界如來上方虛空世界無量自在如來

[0364a29] 過去十方如來過去如來過去如來過去水雷如來過去無量綿如來過去離垢日月光如來過去天王如來過去日月明王如來過去如來過去藥王如來過去如來過去如來過去如來過去如來過去燈光如來過去栴檀如來過去大通如來過去如來過去如來過去如來過去如來過去無著如來過去龍天如來過去如來過去如來過去式如來過去隨葉如來過去拘留如來過去牟尼如來過去迦葉如來過去釋迦牟尼如來

[0364b14] 未來十方世界彌勒如來未來離垢世界普現如來未來阿彌陀如來未來如來未來師子如來未來金剛如來未來無垢稱如來未來光明如來未來蓮華如來未來娛樂神通如來未來七寶如來未來嚴淨如來未來普明變動如來未來嚴淨法王如來未來如來未來普光如來未來散華如來未來金華如來未來如來未來強行精進如來未來賢劫千佛如來未來如來。()

佛說不思議功德諸佛所護念經

【經文資訊】大正藏第 14 No. 0445 佛說不思議功德諸佛所護念經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,Xian 大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告】
: Diigo logo Google logo Yahoo logo funp logo hemi logo plurk logo
註冊。 :633設定
格式設定

最新
閱讀雜阿含經十部
5 3
可能不是罗什原始本子甚至可能或是其他西域
12 5
RE : (校正
27 5
校正
27 6
RE:根據梵文馬克·玄奘此處
34 5
RE: 比丘 => 比丘誤植
34 5
比丘 => 比丘誤植
35 4 小時
根據梵文馬克·玄奘此處
41 3
RE:請問無法
49 6
請問無法
50 8 小時
最新文章
格式設定
推薦經典列表
精舍目錄印順導師
常用經典列表
CBETA 漢文大藏經成立
漢字資料庫
輸入漢字輸入組字
查詢
搜尋
輸入譯者重設

進階搜尋

CBETA相關
CBETA首頁
漢文大藏經 ()
漢文大藏經 (線上手機)
漢文字詞資訊
佛教藏經目錄數位資料庫
CBETA 討論區 (新版)
CBETA 討論區 (舊版)
台北佛典集成 (數位典藏專案)
Facebook 粉絲
Google Plus統計資料
人氣:13,585,378
拜訪人數:0
人數:13,769
訪客:100,753
文章:21,244
統計時間:2013-09-18
訪客人數
本日訪客:4122
訪客:186493
本月訪客:492621
語言
正體中文
简体中文

한국어
English
使用者
使用者名稱:*

密碼:*

登入
使用 OpenID 登入
帳號
索取新密
廣告採用開源內容管理系統 Drupal
Copyright © 2016 CBETA 漢文大藏經.
CBETA 中華電子佛典協會 Web Site : http://www.cbeta.org E-mail : service@cbeta.org Tel : +886-2-2383-2182

地址 : 10044 台北市中正區延平 77 8 R812 Address : Rm. 812, 8F., No.77, Yanping S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10044, Taiwan (R.O.C.)

本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary