Back to collection

Shang Zhu Tianzi Suo Wen Jing 商主天子所問經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

商主天子所問經


北印度三藏闍那崛多

[0119a06] 爾時婆伽婆王舍大城耆闍崛山 二百五大菩薩所謂 彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩
數量種種諸佛 剎土來集

[0119a11] 爾時天子無量諸天大眾前後 圍繞頂禮佛足右繞 三匝種種供具供養如來聽法
佛世尊文殊師利童真菩薩法王子

[0119a15] 爾時天子合掌白佛:「 世尊文殊師利童真菩薩法王 法要中有諸天文殊師利童真
法王成熟文殊師利 童真菩薩辯才阿耨多羅 菩提心佛法不退轉。」

[0119a20] 文殊師利:「善男子天子 辯說法要。」

[0119a22] 爾時文殊師利法 天子:「一心諦聽諦受 思念分別解說諸菩薩摩訶
一切智智一切法達到彼岸滿 六波羅蜜一切智修行

[0119a26] 「天子 菩薩摩訶薩智者所謂苦智荷擔無為 善根滅智出生道智
非道諸事聚集實智佛智自在因緣生 示現欲染破法
觀空不過 成熟破戒眾生精進 事業迴轉智慧
方便智成熟眾生眾生悲智疲倦樂法歡欣成就 諸佛法智度眾生觀察承事
正勤正覺神足不造作 觀察信根超越一切智智 根力一切煩惱逼迫根力
一切諸法三昧根力一切 平等根力菩提分 道智非道攀緣盡智善根
盡智無生智諸法無生忍念佛 成就念法法智 平等不捨諸眾生尸羅
具足願智 法智慈覺滿足具足諸事不厭諸眾生如法承事方便智
十力聲聞緣覺無畏障礙無障礙諸法過去 無住未來無著諸法不行
現在不著不定不住身為最上 諸眾生諸眾生 分別智諸眾生心行
不錯諸眾生不樂 正念亂心眾生安住三摩提懈怠眾生不共諸佛法智
化眾生方便智般若天子 諸菩薩摩訶薩如是等智諸佛 無礙大智。」

[0119c04] 爾時天子文殊師利菩薩:「希有 文殊師利諸菩薩摩訶薩三界 最為不可以莊嚴成就文殊
如是智慧大神通唯然 云何菩薩莊嚴?」

[0119c08] 答言:「諸眾 涅槃本性聞已。」

[0119c09] 問言:「文殊 以何因緣名為菩薩?」

[0119c10] 答言:「天子菩提 住持菩薩。」

[0119c11] 問言:「文殊 以何因緣名為摩訶薩?」

[0119c12] 答言:「天子 滿大智摩訶薩。」

[0119c13] 問言:「 以何因緣名為最勝薩埵?」

[0119c14] 答言:「 不可求法最勝薩埵。」

[0119c15] 問言:「文殊師利薩埵?」

[0119c16] 答言: 「天子煩惱諸眾生煩惱精進薩埵。」

[0119c18] 問言:「文殊 薩埵?」

[0119c19] 答言:「天子 眾生以是薩埵。」

[0119c20] 問言:「文殊師利名為導師?」

[0119c21] :「天子無量阿僧祇眾生 成熟導師。」

[0119c23] 問言:「文殊師利調伏?」

[0119c24] 答言:「天子調伏眾生 畢竟無諍調伏大師。」

[0119c25] 問言:「文殊 云何菩薩成就勇健?」

[0119c26] 答言:「天子調伏 怨敵然後有成眾生 成就勇健。」

[0119c28] 問言:「文殊師利云何 歡欣?」

[0119c29] 答言:「天子先發滿足 不依聲聞緣覺如是菩薩歡欣。」

[0120a02] 問言:「文殊師利云何菩薩最上?」

[0120a03] 答言:「天子聖智方便善巧成熟眾生 攝受正法如是菩薩最上。」

[0120a04] 問言:「文殊師利云何菩薩?」

[0120a05] 答言: 「天子一切眾生不能轉如是 。」

[0120a07] 問言:「文殊師利云何 轉調?」

[0120a08] 答言:「天子菩薩持戒 諸眾生所有疑網如是菩薩轉調。」

[0120a09] 問言:「文殊師利云何菩薩轉義?」

[0120a10] 答言: 「天子所聞真實如是菩薩名為 轉義。」

[0120a12] 問言:「文殊師利云何菩薩 眾生成就利益?」

[0120a13] 答言:「天子 眾生如是菩薩成就利益。」

[0120a14] 問言:「文殊 云何菩薩直心?」

[0120a15] 答言:「天子 如是菩薩直心。」

[0120a16] :「文殊師利云何菩薩當作正心?」

[0120a17] 答言:「 眾生如是 名為正心。」

[0120a19] 問言:「文殊師利云何 當作?」

[0120a20] 答言:「天子 菩薩。」

[0120a21] 問言:「文殊師利 菩薩?」

[0120a22] 答言:「天子心所 如是如是菩薩得名。」

[0120a23] 問言:「 云何菩薩得無?」

[0120a24] 答言:「天子 諸眾生曲躬合掌如是菩薩得無 。」

[0120a26] 問言:「文殊師利云何菩薩 施主?」

[0120a27] 答言:「天子成就菩提 如是菩薩施主。」

[0120a28] 問言:「文殊 云何菩薩得名持戒?」

[0120a29] 答言:「天子 破戒乃至不捨菩提心如是菩薩得名 持戒。」

[0120b02] 問言:「文殊師利云何菩薩成就 忍辱?」

[0120b03] 答言:「天子逼迫逼迫如是 菩薩成就忍辱。」

[0120b04] 問言:「文殊師利云何 菩薩精進?」

[0120b05] 答言:「天子諸法無法 如是菩薩名為精進。」

[0120b06] 問言: 「文殊師利云何菩薩得名禪定?」

[0120b07] 答言:「天子欲界如是菩薩禪定。」

[0120b08] 問言:「文殊師利云何菩薩成就般若?」

[0120b09] :「天子般若如是菩薩成就 。」

[0120b11] 問言:「文殊師利云何菩薩 ?」

[0120b12] 答言:「天子觀察眾生界如是 慈心。」

[0120b13] 問言:「文殊師利云何 悲心?」

[0120b14] 答言:「天子諸法 猶如虛空不捨精進如是菩薩成就 悲心。」

[0120b16] 問言:「文殊師利云何菩薩 ?」

[0120b17] 答言:「天子默然寂靜 諸法不知足如是菩薩名為知足。」

[0120b18] :「文殊師利云何菩薩能行捨心。」

[0120b19] 答言:「 世界世間救世如是菩薩捨心。」

[0120b21] 問言:「文殊師利云何菩薩清淨?」

[0120b22] 答言:「天子 化身示現眾生平等如是菩薩 。」

[0120b24] 問言:「文殊師利云何菩薩清淨 ?」

[0120b25] 答言:「天子諸眾生具足音聲 說法過患如是菩薩清淨口業。」

[0120b26] 問言:「文殊師利云何菩薩清淨心?」

[0120b27] :「天子皆是一心如是菩薩 淨心。」

[0120b29] 問言:「文殊師利云何菩薩 天眼?」

[0120c01] 答言:「天子諸色諸色 諸色遠離諸色如是菩薩天眼。」

[0120c02] :「文殊師利云何菩薩天耳?」

[0120c03] 答言:「 遠離如是 天耳。」

[0120c05] 問言:「文殊師利云何 ?」

[0120c06] 答言:「天子知心 如是菩薩。」

[0120c07] 問言:「文殊 云何菩薩宿命?」

[0120c08] 答言:「天子 即是實際增長如是菩薩宿命。」

[0120c10] 問言:「文殊師利云何菩薩神通?」

[0120c11] 答言:「天子能不如是菩薩神通。」

[0120c12] 問言:「文殊師利云何菩薩廣大?」

[0120c13] 答言:「天子無邊 眾生如是菩薩廣大。」

[0120c14] 問言:「文殊 云何菩薩獨行?」

[0120c15] 答言:「天子 如是菩薩名為獨行。」

[0120c16] 問言: 「文殊師利云何菩薩調伏?」

[0120c17] 答言:「天子不動如是菩薩調伏。」

[0120c18] 問言:「文殊師利云何菩薩寂靜?」

[0120c19] :「天子煩惱不為煩惱 諸眾生煩惱故而演說如是菩薩 寂靜。」

[0120c22] 問言:「文殊師利云何菩薩 信心?」

[0120c23] 答言:「天子佛身時而不能如是菩薩信心。」

[0120c24] 問言:「文殊師利云何菩薩方便?」

[0120c25] 答言:「天子菩提 眾生如是菩薩方便。」

[0120c27] 爾時文殊師利大眾中有 眾生發菩提心五百菩薩得無生法

[0120c29] 爾時世尊文殊師利童真菩薩:「文殊 善哉善哉諸菩薩善說如是如是善勝丈夫如是大功
有無阿僧祇。」

[0121a04] 爾時天子文殊師利童真菩薩: 「文殊師利供養如是?」

[0121a05] :「天子譬如化人心思。」

[0121a06] 問言:「 無心!」

[0121a07] 答言:「天子諸佛如來相如如是供養承事。」

[0121a08] 問言:「文殊師利幾時檀那波羅蜜?」

[0121a10] 答言:「天子如來變化。」

[0121a10] 問言: 「:『幾時檀那波羅蜜?』 如是?」

[0121a12] 答言:「天子無可 。」文殊:「相如云何 檀那波羅蜜?」

[0121a14] 問言:「文殊師利 ?」

[0121a15] 答言:「天子。」

[0121a15] 問言:「以何因緣如是說!」

[0121a16] 答言:「天子 不捨。」

[0121a17] 問言:「文殊師利 何不得名?」

[0121a18] 文殊師利:「天子 不捨諸佛法眾不捨一切眾生以是 。」

[0121a20] 問言:「文殊破戒!」

[0121a21] 答言:「天子破戒。」

[0121a22] 問言:「文殊師利以何因緣如是說?」

[0121a23] 答言:「天子破戒豈不三惡道?」

[0121a24] 天子答言:「聖教!」

[0121a24] 文殊師利:「天子 思惟惡道成熟眾生以是 破戒。」

[0121a26] 問言:「文殊師利瞋恚 ?」

[0121a27] 文殊師利:「如是天子!」

[0121a27] 問言:「 因緣如是說?」

[0121a28] 文殊師利:「不以瞋心?」

[0121a29] 答言:「如是!」

[0121a29] 文殊師利:「是故 煩惱聲聞緣覺無有愛念以是我有瞋心。」

[0121b02] 問言:「文殊師利 懈怠?」

[0121b03] 答言:「如是!」

[0121b03] 問言:「文殊師利以何因緣如是說?」

[0121b04] 答言:「天子懈怠 如是不捨以是懈怠。」

[0121b07] 問言:「文殊師利散亂心?」

[0121b08] 答言:「如是!」

[0121b08] 問言:「以何因緣如是說?」

[0121b09] 答言:「天子懈怠無有 散亂心天子中心解脫成熟 一切諸眾生無有住處以是
。」

[0121b12] 問言:「文殊師利 ?」

[0121b13] 答言:「如是天子!」

[0121b13] 問言:「文殊師利如是說?」

[0121b14] 答言:「天子豈不 智慧不畏生死煩惱迷惑眾生 娛樂!」

[0121b16] 答言:「如是文殊師利!」

[0121b16] 文殊: 「天子生死煩惱不畏 惑眾一處安住娛樂成熟 故稱無有智慧。」

[0121b19] 問言:「文殊師利 豈可世間福田?」

[0121b20] 答言:「天子 福田。」

[0121b21] 問言:「文殊師利 如是說?」

[0121b22] 答言:「天子大福!」

[0121b23] 問言:「文殊 世間眾生多生恐怖!」

[0121b24] 答言:「 實際恐怖即世恐怖所以 一切世間實際實際。」

[0121b26] :「文殊師利有人?」 答言:「天子涅槃!」

[0121b28] 問言:「文殊師利以何因緣如是說?」

[0121b29] 答言:「天子一切無有 語言至聖解脫所以者何聖道無有名字章句語言
不信不解!」

[0121c03] 問言:「文殊師利以何因緣如是說?」

[0121c04] 答言:「天子不可 解脫 。」

[0121c05] 問言:「文殊師利正法 豈不地獄?」

[0121c06] 答言:「天子解脫 一切。」

[0121c07] 問言:「文殊師利 。」

[0121c08] 答言:「天子無相不可 有助。」

[0121c09] 問言:「文殊師利空行 所行?」

[0121c10] 答言:「天子空行即為一切眾生 所以者何一切諸眾生。」

[0121c12] 問言:「文殊師利云何菩薩諸眾生 至於邊際?」

[0121c13] 答言:「天子諸法因緣生亦復斷常以是菩薩 邊際。」

[0121c15] 問言:「文殊師利眾生 ?」

[0121c16] 答言:「天子法界眾生界。」

[0121c16] :「文殊師利法界?」

[0121c17] 答言:「天子虛空法界。」

[0121c18] 問言:「文殊師利虛空界?」

[0121c19] 答言:「天子超越 境界虛空界。」

[0121c20] 問言:「文殊師利佛境界境界?」

[0121c21] 答言:「天子境界 佛境界佛界亦復境界 境界即是佛界佛界亦復
境界佛境界佛界亦復 境界境界佛境界佛界 亦復境界境界佛境界
佛界亦復非身境界意境佛境 佛界亦復境界色境 佛境界佛界亦復色境
佛境界佛界境界 佛境界佛界境界境界 境界佛界亦復不可造作境界
佛境界佛界亦復了知境界無明境界佛境界佛界亦復 境界乃至老死境界佛境界佛界
亦復不受處境境界佛境界 佛界亦復境界色界境界 境界佛界亦復境界無色
佛境界佛界亦復境界有為境界佛境界佛界境界 境界佛境界佛界亦復三相
境界天子諸佛境界所有境界 境界無邊境界佛境界

[0122a14] 「天子菩薩 境界利益一切眾生境界 之中亦復不生魔境界應當覺知魔境
佛境界平等無二天子 菩薩大智神通超越平等境界 成就眾生

[0122a19] 「天子何者平等何者 不平等一切法空平等菩薩 入空平等不平等菩薩成熟
空法不移一切諸法無相 菩薩無相平等不平等菩薩成就無相不移一切
諸法平等菩薩平等不平等菩薩成熟 不移一切諸法平等菩薩
平等不平等菩薩成熟 平等作法不移一切諸法 不生不出平等平等離欲獨行平等
無物涅槃平等平等菩薩 平等不平等菩薩成熟 涅槃移動天子如是平等不平
菩薩名為菩薩行。」

[0122b06] 爾時天子文殊師利如是:「 云何菩薩行?」

[0122b07] 文殊 答言:「天子菩薩行不可思議。」

[0122b08] :「云何菩薩行不可思議?」

[0122b09] 答言:「天子 思議菩薩行離欲瞋恚 思議菩薩行愚癡不可
思議菩薩行亦作般若嫉妬 施行遠離破戒菩薩行戒行瞋恚菩薩行
不懈怠菩薩行精進 菩薩行智行 般若菩薩行
菩薩行菩薩行男女妻子不樂 菩薩行功德不厭菩薩
聚集善根棄捨菩薩行 身命不惜菩薩行憎愛恐怖 菩薩行生死煩惱重任
菩薩行一切眾生荷重逼迫 菩薩行往昔立誓菩薩行無退最上菩薩行一切最勝
金剛菩薩行立誓自心菩薩行一切眾生心滅 菩薩行作業分別
一切眾生平等心勇健菩薩行降伏怨敵菩薩行親友禪定 隨順歡喜菩薩行一切
歡喜踊躍菩薩行見佛聞法承事 尊者歡喜莊嚴菩薩行心意 莊嚴降伏菩薩行平等
毀謗菩薩行智者讚歎 菩薩行正觀煩惱丈夫 菩薩行擔負重任彼岸饒益
堅固精進不懈退法行菩薩行助道諸法修習報恩菩薩行不斷諸佛種性珍寶菩薩行
智慧方便菩薩行不斷。」

[0122c14] 菩薩行五百菩薩菩薩行得無 法忍

[0122c16] 爾時天子文殊師利菩薩:「文殊 善說諸菩薩菩薩 即為授記?」

[0122c18] 爾時 :「如是如是天子天子 往昔然燈如來阿耨
三藐三菩提爾時無生法忍天子諸佛菩薩大智通行!」

[0122c23] 爾時天子白佛:「世尊無生何謂 得無?」

[0122c24] 答言:「天子無生不生邊際無生不生不生無生無生
無處不出自性本來無處 出生以是無處無處 自性本來無處出生不可造作
是故不可自性本來不可 無有是故亦復無有究竟無有伽羅是故
本性空無相是故 無有諸法無有 如是覺者發心覺知以是無生

[0123a07] 「云何如是無生如是堪忍一切眾生如是無生 一切如此無生一切
無學辟支佛能忍