Back to collection

Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會

Scroll 2

Click on any word to see more details.

大毘盧遮那成佛神變經卷第二菩提密印幖幟曼荼羅

 北方地藏 
 身處 莊嚴
 互相 蓮華
 聖者安住 金剛不可
 境界三昧 大名
 無量眷屬 日光菩薩
 堅固菩薩 持地菩薩
 寶手菩薩 寶光菩薩
 印手菩薩 不空菩薩
 一切 祕密
 火輪 
 三輪 
  金剛
 水輪 
 二手金剛 寶印
 五股金剛 堅固
 金剛 

[0117c01] 地藏菩薩真言()。

[0117c02] 曩莫滿()()()()()

[0117c04] 菩薩真言()。

[0117c05] 曩莫滿()()()()()

[0117c07] 寶手菩薩真言()。

[0117c08] 曩莫滿()()()()()()

[0117c10] 持地菩薩真言()。

[0117c11] 曩莫滿()()()()()

[0117c13] 印手菩薩真言()。

[0117c14] 曩莫滿()()()[*]()()()

[0117c16] 堅固菩薩真言()。

[0117c17] 曩莫滿()()()()()()

 西方虛空藏 白衣
  大白蓮華座
 大慧 如是利刃
  清淨境界
 種子 智者
 檀波羅蜜菩薩 戒波羅蜜菩薩
 忍波羅蜜菩薩 精進波羅蜜
 禪波羅蜜菩薩 般若波羅蜜
 方便波羅蜜 波羅蜜菩薩
 波羅蜜菩薩 波羅蜜菩薩
 金剛藏菩薩 悉地
 金剛菩薩 菩薩
 無垢菩薩 發意轉法輪
 念處菩薩 忿怒菩薩
 不空自在 觀自在
 曼荼羅菩薩 金剛明王菩薩
 金剛菩薩 菩薩
 不空金剛菩薩 供養菩薩
 孔雀菩薩 羅剎
 十一自在
 如法 虛空無垢
 二手()
 虛空法輪 清淨
 蓮華 安住菩薩
 多羅

[0118a20] 虛空藏菩薩真言(自心本性清淨群生)。

[0118a21] 曩莫()()[*]()()()()

[0118a24] 虛空無垢菩薩真言()。

[0118a25] 曩莫滿()()阿難()()()

[0118a27] 虛空菩薩真言()。

[0118a28] 曩莫滿()()()()()

[0118b01] 蓮華菩薩真言()。

[0118b02] 曩莫滿()[*(-+)]()()()

[0118b04] 清淨慧菩薩真言()。

[0118b05] 曩莫滿()()()()

[0118b07] 菩薩真言([*(-+)])。

[0118b08] 曩莫滿()[*]()()()()()

[0118b10] 安住菩薩真言()。

[0118b11] 曩莫滿()()()()

[0118b13] 出現菩薩真言(又名悉地菩薩可身)。

[0118b14] 曩莫滿()()()()()()滿()()()()

[0118b17] 蓮華菩薩真言()。

[0118b18] 曩莫滿()()()()()

[0118b20] 檀波羅蜜菩薩真言()。

[0118b21] ()()[*]()()()()()

[0118b23] 戒波羅蜜菩薩真言()。

[0118b24] ()()()()()

[0118b26] 忍波羅蜜菩薩真言()。

[0118b27] ()()()()發吒()

[0118b29] 精進波羅蜜菩薩真言()。

[0118c01] ()()()()()()()()

[0118c03] 禪波羅蜜菩薩真言(智相)。

[0118c04] ()()()()()()()()發吒()

[0118c06] 般若波羅蜜菩薩真言(左上當心)。

[0118c07] ()()()()()()()()()

[0118c09] 方便波羅蜜菩薩真言(相背)。

[0118c10] ()()()()()()

[0118c12] 波羅蜜菩薩真言(右手直豎施無畏)。

[0118c13] ()()()

[0118c14] 波羅蜜菩薩真言(相合)。

[0118c15] [*]()()()

[0118c17] 波羅蜜菩薩真言(相合)。

[0118c19] 麼麼()()()

 復次祕密主 第二
 四方 金剛圍遶
 一切金色 內心蓮華
 迦羅 
 大空 周匝莊嚴
 大風 靉靆
 鼓動幢幡 幖幟
 生猛 
 三角形 三角
  晨朝
 鉢頭摩 劫火
 金剛 散發
  勝妙種子
 佛說 漫荼羅
 忿怒金剛 第一
 發生金剛部 金剛菩薩
 金剛菩薩 金剛薩埵菩薩
 金剛菩薩 金剛拳菩薩
 忿怒菩薩 無垢金剛
 金剛菩薩 忿怒金剛
 無邊超越菩薩 金剛菩薩
 金剛菩薩 戲論菩薩
 金剛持菩薩 金剛菩薩
 金剛 金剛菩薩
 戲論菩薩 金剛菩薩
 金剛菩薩
  堅慧()
 瓔珞 金剛
 使者圍繞 微笑瞻仰
  ()
  執持金剛
 使 淺黃色
 幖幟 
 旋轉 執金剛
 忿怒三世 摧伏
  
 時雨 阿吒吒笑聲
 金剛瓔珞 攝護眾生
 無量圍遶 乃至
 操持器械 如是忿怒
 蓮華 二空
 () 金剛持
 金剛拳(二空相近)
 忿怒 頗梨
 劫火 日輪
 顰眉怒容 虎牙上下
 目視 
 操持 金剛
 金剛 
 在於月輪 瑟瑟盤石
 忿摩羅 青蓮
 黃金 撩亂
 瓔珞 
 無畏 真言
 化佛 
 忿怒 黑色
  
  金剛
 如是上首 佛剎塵數
 金剛

[0119b26] 金剛手菩薩真言()。

[0119b27] 曩莫滿()()()()()()()

[0119b29] 金剛真言

[0119c01] 曩莫滿()()()()()()()()

[0119c03] 金剛真言

[0119c04] 曩莫滿()()()[*]()()()()()()

[0119c07] 金剛真言

[0119c08] 曩莫滿()()()滿滿()()()()()()()()

[0119c12] 三世金剛真言

[0119c13] 曩莫滿()()()()()

[0119c15] 一切金剛真言

[0119c16] 曩莫滿()()()()發吒發吒()()()

[0119c18] 金剛拳真言

[0119c19] 曩莫滿()()()()()()()

[0119c21] 一切金剛真言

[0119c22] 曩莫()()()()()()()()()()()()()()()

 西方 無量金剛
 種種金剛 形色差別
  諸眾生
 般若 不動曼荼羅
  
 大日如來 不動如來使
  
 諦觀 
 安住盤石 面門水波
 充滿童子 焰火
 忿怒尊 所謂三世
 威猛圍繞 寶冠金剛([*])
 不顧自身 受教
 般若右邊 威怒王
 水牛 種種
 髑髏瓔珞 頭冠
 遍身洞然 四方
 師子 三世

[0120a16] 般若波羅蜜菩薩真言

[0120a17] ()()()()()()()

[0120a19] 不動尊真言()。

[0120a20] 曩莫()(二合一)()()()()()()()()()()()()[*]()

[0120a24] 三世金剛真言(金剛界三世)。

[0120a25] 曩莫()()()()()()()()()()()()()()

[0120a29] 大威德金剛真言()。

[0120b01] 曩莫滿()()()()()()[*]()()()()()()()()()()()

 真言行者 第三
 東方 釋迦師子
 因陀羅 金色
 四方均等 前金
 波頭摩 周匝
 金剛圍繞 紫金
 三十二相 被服袈裟
 白蓮 流布
 說法() 吉祥()
 三昧(眷屬) 虛空觀自在
 無能 如來
 如來 轉輪
 無邊音聲 如來
 傘蓋 最勝
  如來
  栴檀辟支
 摩羅 目連須菩提
 迦葉舍利弗 如來喜捨
 如來 輪輻辟支佛
 辟支佛 拘絺羅阿難
 迦旃 供養雲海

[0120b27] 釋迦牟尼佛真言

[0120b28] 曩莫滿()()()[-+(/)]()()()()()()()

 次於世尊 顯示遍知
 微笑 遍體
 無比 

[0120c06] 真言()。

[0120c07] 曩莫滿()()()()()()()()()

 毫相 鉢頭摩華
 圓照 執持如意寶
 滿足 ()

[0120c12] 真言

[0120c13] 曩莫滿()()()()()()()

 一切諸佛 手指
 置頂密印

[0120c17] 真言

[0120c18] 曩莫滿()()()()()()()()

 救世釋師子 五佛
 () 
 () 最勝金輪()
 如來(淺白) ()
  毫相
 三佛 廣大發生
 蓮華 
 五智金剛 無邊音聲
 

[0120c29] 傘蓋佛頂真言

[0121a01] 曩莫滿()[*]()()()()()()

[0121a03] 佛頂真言

[0121a04] 曩莫滿()()()()()()()

[0121a06] 最勝佛頂真言

[0121a07] 曩莫滿()()()()()()()

[0121a09] 佛頂真言

[0121a10] 曩莫滿()()()()()()

[0121a12] 佛頂真言(吉羅)。

[0121a13] 曩莫滿()()()()()()()()

[0121a15] 生佛頂真

[0121a16] 曩莫滿()()()()()()()

[0121a18] 發生佛頂真言

[0121a19] 曩莫滿()()()()()()

[0121a21] 無量佛頂真言

[0121a22] 曩莫滿()()()()()()

 聲聞 梵夾幖幟()

[0121a25] 真言

[0121a26] 曩莫滿()()()()()()

 緣覺 火輪
 圓滿錫杖

[0121a29] 真言

[0121b01] 曩莫滿()

 釋迦牟尼 無能
 明王()
 外向(高於) 
 大口(黑色持刀二空)

[0121b06] ()()()真言

[0121b07] 曩莫滿()()()[*]()[*]()[*]()[*]()()()()

[0121b09] 無能真言

[0121b10] 曩莫滿()()()()()

 次於東北方 布列淨居
 自在思惟()
 (胸前)
  滿意風華
  掩耳()

[0121b17] 自在天真言

[0121b18] 曩莫滿()()()()()()

[0121b20] 天子真言

[0121b21] 曩莫滿()羅摩()()()()()()()

[0121b24] 天子真言

[0121b25] 曩莫滿()()()()()

[0121b27] 滿意天子真言

[0121b28] 曩莫滿()()()()

[0121c01] 天子真言

[0121c02] 曩莫滿()阿婆()[*(-+)]()()()

 行者 
  
  三角
  掌印
 青羊 左右
  瞿曇
  
 自在 夜摩
 摩羯 羅睺阿伽
 悉多 置於
 七曜 
  藥叉持明
 增長天王 南門難陀
 龍王 二修
 黑暗 魔羅
  水牛以為
 震雷 黑夜
 死后圍繞 
  成就大仙
 摩尼阿修羅 阿修羅
 金翅 
  天空
  ()
 次第(開頭) 定慧
 入月() 三昧
 抽空 三昧
  
  猶如
  

[0122a10] 天真

[0122a11] 曩莫滿()()()()()

[0122a13] 真言

[0122a14] 曩莫滿()()()()

[0122a16] 真言

[0122a17] 曩莫滿()()[*]()()()

[0122a19] 真言

[0122a20] 曩莫滿()()摩訶[*]()()()

[0122a22] 答摩真言

[0122a23] 曩莫滿()()()摩訶[*]()()()

[0122a25] 真言

[0122a26] 曩莫滿()()摩訶()[*]()[*]()()()

[0122a28] 增長天王真言

[0122a29] 曩莫滿()[*]()()()()()

[0122b02] 閻魔真言

[0122b03] 曩莫滿()()()()()()

[0122b05] 真言

[0122b06] 曩莫滿()()()()()()

[0122b08] 真言

[0122b09] 曩莫滿()()()()()

[0122b11] 夜神真言(大黑天)。

[0122b12] 曩莫滿()()()()()

[0122b14] 教官真言

[0122b15] 曩莫滿()()()()()()

[0122b17] 真言

[0122b18] 曩莫滿()()()()()

[0122b20] 金翅鳥真言

[0122b21] 曩莫滿()()()()()()()()()摩訶()()()()(十一)(十二)三摩(十三)薩摩(