Back to collection

Vairocana Sutra Lotus Matrix, Bodhi Banner Mantra Collection and Attainment Yoga (Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia) 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽

Scroll 3

Click on any word to see more details.

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幖幟普通真言藏廣大成就瑜伽

青龍寺沙門法全

 持真言行者 第三
 東方 釋迦師子
 因陀羅 妙善金色
 四方均等 金剛印
 波頭摩 周匝
 金剛印圍繞 紫金光聚
 三十二 被服袈裟
 白蓮華 流布
 說法 吉祥()
 寶處三昧 虛空觀自在
 無能勝 如來
 如來毫相 轉輪光聚
 無邊音聲 如來
 白傘蓋 最勝
 摧碎 如來
  栴檀辟支
 多摩羅 目連須菩提
 迦葉舍利弗 如來
 如來 輪輻辟支佛
 辟支佛 拘絺羅阿難
 迦旃 供養雲海

[0159a19] 釋迦牟尼佛真言(三昧真言寶處三昧眷屬乃至諸天皆是如來)。

[0159a21] 曩莫沒馱()(種子)(真言)()(一切煩惱)(摧伏直下徹底)薩嚩達磨(一切法)()()(諸法自在)(虛空)三摩()三摩(等於諸法自在以此煩惱)()

 次於世尊 顯示遍知眼
 微笑 遍體
 無比 能寂母

[0159b01] 真言(得佛加持眼根清淨五眼)。

[0159b02] 曩莫三曼多沒馱()()()(如來)(合眼)()()()()

 毫相 鉢頭摩華
 圓照商佉 執持如意
 滿足眾希願 眉間(指空在內)

[0159b07] 毫相真言(不生淨行同仁中人最勝)。

[0159b08] 曩莫三曼多沒馱()嚩囉(一切眾生)嚩囉()(施與成就自在施與有情充足)()

 一切諸佛 手指
 置頂密印

[0159b13] 真言(十方佛剎土微塵數諸佛尊勝如來)。

[0159b14] 曩莫()(種子)(阿字言語道斷有點大空成就清淨)(三空)泮吒(不生)()

 救世釋師子 五佛頂
 白傘() 
 勝頂(金色) 最勝金輪()
 光聚如來() ()
  毫相
 三佛頂 廣大發生
 蓮華 
 五智金剛印 無邊音聲()
 商佉

[0159b26] 白傘蓋佛頂真言(畢竟無生清淨法相不可得白淨慈悲周遍法界諸眾生)。

[0159b28] 曩莫三曼多沒馱()怛囉()()()

[0159c02] 勝佛頂真言(慧刀印)。

[0159c03] 曩莫三曼多沒馱()()()

[0159c05] 最勝佛頂真言(法華三昧如來壽量)。

[0159c06] 曩莫三曼多沒馱()(種子)()()

[0159c08] 光聚佛頂真言(如如無垢火輪如來悉皆)。

[0159c09] 曩莫三曼多沒馱()()()()

[0159c11] 除障佛頂真言

[0159c12] 曩莫三曼多沒馱()()()()

[0159c14] 生佛頂真

[0159c15] 曩莫三曼多沒馱()()()()

[0159c17] 發生佛頂真言

[0159c18] 曩莫三曼多沒馱()()()()

[0159c20] 無量佛頂真言(商佉)。

[0159c21] 曩莫三曼多沒馱()()()()

 聲聞 梵夾幖幟()

[0159c24] 真言

[0159c25] 曩莫三滿多沒馱南()()()()()()()羯磨(事業)()

 緣覺 火輪
 圓滿錫杖

[0160a01] 真言(緣覺相與圓滿緣覺)。

[0160a02] 曩莫三滿多沒馱()(言語道斷無言)

 釋迦牟尼 無能勝
 明王(右手)
 外向(高於) 
 大口(黑色持刀二空)

[0160a07] ()()()真言(無能勝不可破壞吽字釋迦如來忿怒師子吼聲)。

[0160a09] 曩莫三曼多沒馱南()(法界種子)[*]()[*]()[*](不生)[*]()()

[0160a11] 無能勝真言(自在二十五有不生不動如來寶處三昧種種隨類)。

[0160a13] 曩莫三曼多沒馱南()(無能勝)(別名戰勝)(摧伏)()

 次於東北方 布列淨居眾
 自在思惟() 普華(胸前)
 光鬘 滿意風華
  掩耳()

[0160a20] 自在天真言(清淨從業淨心思惟勝妙離垢端嚴微妙眾生心)。

[0160a22] 曩莫三曼多沒馱()()()()

[0160a24] 普華天子真言(右手胸前)。

[0160a25] 曩莫三曼多沒馱()達摩()

[0160a28] 光鬘天子真言()。

[0160a29] 曩莫三曼多沒馱()()()

[0160b02] 滿意天子真言(當前滿意梵眾我等梵天不見如來所生如是)。

[0160b04] 曩莫三曼多沒馱南()娑嚩賀(我等佛心不見如來終始名為出世大慈)

[0160b06] 天子真言(三輪音聲普遍法界諸天歡喜)。

[0160b07] 曩莫三曼多沒馱南()阿婆薩嚩()[*(-+)]()

 行者 火仙
  
  三角印
  掌印
 青羊以為 左右
  阿詣羅瞿曇
  
 自在 毘紐夜摩
 摩羯 羅睺阿伽
 悉多 置於
 七曜 質多羅
  藥叉持明
 增長天王 南門難陀
 龍王 二修
 黑暗天 焰魔羅
  水牛以為
 震雷 黑夜
 死后圍繞 
 拏吉尼 成就大仙
 摩尼阿修羅 阿修羅
 金翅() 
 火天 
  次第(開頭)
 焰魔定慧 入月
 三昧 抽空()
 三昧 (水上)
 焰魔 
 猶如 荼吉尼
 

[0160c09] 火天真言(定印當心三角形)。

[0160c10] 曩莫三曼多沒馱()()()

[0160c12] 火天真言

[0160c13] 曩莫三曼多沒馱()()

[0160c15] 真言

[0160c16] 曩莫三曼多沒馱()()()()

[0160c18] 真言

[0160c19] 曩莫三滿多沒馱()()()()

[0160c21] 真言

[0160c22] 歸命多麼()摩訶()()

[0160c24] 答摩真言

[0160c25] 曩莫三曼多沒馱()()()摩訶()()

[0160c27] 真言

[0160c28] 曩莫三曼多沒馱()()摩訶()()()

[0161a01] 增長天王真言(相合火輪左手持刀著地)。

[0161a02] 曩莫三曼多沒馱南()[*]()乞叉()()()

[0161a04] 閻魔真言(三昧眾生不以非法治罪戲論如法王位生死自在)。

[0161a06] 曩莫三曼多沒馱()(種子)()()()娑嚩賀

[0161a08] 死王真言

[0161a09] 曩莫三曼多沒馱南()(種子)()(根本一切眾生煩惱自在)()

[0161a11] 真言(七姊妹)。

[0161a12] 曩莫三曼多沒馱()(種子)()()娑婆賀

[0161a14] 夜神真言(鬼魅所行有情恐怖加護安樂眾生虛妄迷失稠林如來中夜成佛照明)。

[0161a16] 曩莫三曼多沒馱()()()()()

[0161a18] 真言

[0161a19] 曩莫三曼多沒馱南()()()()

[0161a21] 教官真言

[0161a22] 曩莫三曼多沒馱南()怛囉()()()

[0161a24] 拏吉尼真言(無垢空三昧)。

[0161a25] 曩莫三曼多沒馱()()(無垢三昧忿怒有點忿怒)娑嚩訶

  羅剎
 恐怖() 羅剎娑
 合水入月 
 羅剎女

[0161b02] 羅剎真言(左手)。

[0161b03] 曩莫三曼多沒馱()()()(有點菩提即是空也)(法界三昧)()(聞已歡喜滿眾願)()

[0161b06] 羅剎斯真言

[0161b07] 曩莫三滿多沒馱()[*]()()

[0161b09] 羅剎真言

[0161b10] 曩莫三曼多沒馱()[*]乞叉()()()

 西門左右 忿怒無能勝
  
 地神 龍王嚩嚕拏
 女人 
 龍眾圍繞 耀
 對生大光 
 耀 
 摩利 釋梵
 自在 
 廣目天龍眾 龍王妃眷屬
 那羅毘紐 辯才塞建
 戰捺羅 天女
 天樂天眾 風天眷屬
 天使 水天
  二空互相
 左右 
 地神寶瓶 辯才妙音
  運動奏樂
  那羅延
  
 圓滿 塞建童子
 孔雀 商羯羅
 ()
 持地 三輪()
  頂上
 月天三昧(應觀白月在華)
 白蓮華 宿
 風天 (在內)
 眷屬圍繞

[0161c12] 廣目天王真言(相合火輪右手)。

[0161c13] 曩莫三曼多沒馱()()乞叉()那伽()()

[0161c15] 水天真言(大海龍王龍王真言左手大海龍王一切智大法自在名為。)。

[0161c17] 曩莫三曼多沒馱()(種子)(反水)()()()

[0161c19] 難陀拔難陀真言(兄弟龍王)。

[0161c20] 曩莫三曼多沒馱()()

[0161c22] 真言(龍王通用真言無盡法雨右手)。

[0161c24] 曩莫三曼多沒馱()(種子)()()()

[0161c26] 地神真言(法寶語言道場堅固傾動生長佛心內證真如)。

[0161c28] 曩莫三曼多沒馱()()()(地神便真言第三種子)()(定慧)

[0162a01] 妙音天真言(乾闥婆運動淨法深入清淨妙法演出解脫聲言柔美悅眾隨順說法有情)。

[0162a03] 曩莫三曼多沒馱()()()(音名)()

[0162a05] 那羅延天真言

[0162a06] 曩莫三滿多沒馱()()()

[0162a08] 真言

[0162a09] 曩莫三滿多沒馱()()娑嚩賀

[0162a10] 月天真言(瑜伽圓滿圓實體性清淨普照世間熱惱清淨甘露十六十五無生月喻三昧)。

[0162a12] 曩莫三滿多沒馱()(種子)(不死)()

[0162a14] 二十八宿真言

[0162a15] 曩莫三滿多沒馱()()()()()怛囉()()()[*]()()

[0162a18] 魔醯首羅天王真言(外相供養一切賢聖)。

[0162a20] 曩莫三曼多沒馱()()()娑嚩賀

[0162a22] 真言

[0162a23] 曩莫三曼多沒馱()摩爾()

[0162a25] 真言(劫波羅)。

[0162a26] 曩莫三滿多沒馱()()

[0162a28] 風天真言(阿字本來真解脫無言三昧畢竟空空旋轉無有堅執無餘往返神通自在速度有情)。

[0162b01] 曩莫三曼多沒馱()(引種)(名為真言)()

 北方內置 難陀
  西
 帝釋眷屬 樂天
 樂天 摩睺羅伽
 成就持明 持鬘天眾
 兜率天 大光
 毘沙門 吉祥功德天
 八大藥叉 持明仙女
 愛才 
  多羅滿
 十二天女 螃蟹師子
 大戰太白 毘那夜迦
 摩訶迦羅 多聞虛心
  
  藥叉
  一切藥叉女
 持地 三昧耶
 毘舍遮 火輪
 火甲 毘舍支
 藥叉 

[0162b23] 多聞天王真言(藥叉摩尼跋陀羅寶賢跋陀羅滿半只迦散支阿吒嚩迦))。

[0162b25] 曩莫三曼多沒馱()()()

[0162b27] 藥叉真言(虛心合掌水合食噉無遺迅速藥叉眾生厭足世尊弘誓願眾生法界胎藏)。

[0162b29] 曩莫三曼多沒馱()乞叉()()(自在一切煩惱自在)()

[0162c02] 藥叉女真言(水相三昧耶)。

[0162c03] 曩莫三曼多沒馱()()()(藥叉持明)()

[0162c05] 毘舍遮真言(餓鬼飢渴熱惱惡因第一義諦大悲不捨眾生)。

[0162c06] 曩莫三曼多沒馱()()毘舍遮()(第一義不可得)()

[0162c08] 毘舍支真言(毘舍))。

[0162c09] 曩莫三曼多沒馱()(第一義離生第一義)()

 東北伊舍那 眷屬部多
 三昧 

[0162c13] 伊舍那天真言(魔醯首羅化身)。

[0162c14] 曩莫三曼多沒馱()()(授與)(本名真言)()

[0162c16] 真言

[0162c17] 曩莫三曼多沒馱()()()

 東門帝釋天 安住妙高山
 寶冠瓔珞 
 天眾圍繞 日天
 馬車 左右
  摩利支在前
 識處空處 
 堅牢 天天
  左右守門
 守門 持國大梵天
 四禪五淨居 作者
  增益
 夫婦 流星霹靂
 日天子眷屬 帝釋
 () 日天福智
 入空 火輪
 地輪 ()
 般若三昧 相背
 水火自相 置於
 九執 
 梵天紅蓮() 三昧
 明妃 
 乾闥婆密印 水輪
 修羅 
 (妙音天諸天事業單手)

[0163a15] 帝釋天真言(空地帝釋天大會施主寂靜本性無生淨心莊嚴淨法)。

[0163a17] 曩莫三曼多沒馱()(種子)()(增進)()

[0163a19] 持國天王真言(相交)。

[0163a20] 曩莫三曼多沒馱()[*(