Back to collection

Vairocana Sutra Seven Branches Short Liturgy (Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lue Shi Qi Zhi Niansong Suixing Fa) 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

三司食邑三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 

 稽首無礙智 密教意生
 蘇多羅 隨行
 真言菩薩 無住
 語密 相應

[0174c19] 三昧耶真言

[0174c20] 三滿多()()()()(上聲)(去聲)()()(去聲)()(去聲)(鼻音)()()()

  密合二空
 五處 最後
 法界 幖幟
 身口意業 

[0174c27] 法界生真言

[0174c28] (去聲)滿()()()達磨(上聲)()()(去聲)()()

 般若三昧 金剛拳
  相合
 名為法界 清淨密印
 如法自性 己身
 無垢虛空 真言威力
 轉法輪 金剛薩埵
 殊勝加持 堅固
 止觀手相 地水火風
 左右互相 二空旋轉
 合於 最勝法輪

[0175a11] 金剛薩埵真言

[0175a12] (去聲)滿嚩日囉()()()嚩日囉()()()

 密言 等引
 諦觀自身 即是執金剛
 無量 見者
 金剛薩埵 疑惑
  
  結護相應

[0175a20] 不動尊真言

[0175a21] (去聲)滿嚩日囉()()戰拏()()(鼻音)()()怛囉()(半音)()[*]()

  
 如是 出鞘
 如來 聖眾
 方便相應 本誓

[0175a28] 如來真言

[0175a29] (去聲)滿()()()薩嚩怛囉()()()(去聲)()()()()()()

 止觀 
  
 聖者悲願 
 奉現三昧耶 
 本誓 決定相應
  供養誠心
 閼伽 
 運心 殊勝
 普通 觀行真言
  一切皆成

[0175b14] 普通真言

[0175b15] ()滿()()薩嚩(去聲)(平聲)()()()[*]()(平聲)()

 定慧 
 運心周遍 現前
 供養 常作持誦
 金剛 結護事相

[0175b22] 金剛甲冑真言

[0175b23] (去聲)滿嚩日囉()()嚩日囉()()

 虛心 
 大空 居心
  不動尊
 左轉 右旋上下
  結護堅牢
 真語陀羅 分別
  根本
 五處 再三
 頂上 半跏正身
 相應 
 正面 
 清淨無瑕 猶如滿月
 中有本尊 妙色三界
  寶冠
 寂然三摩地 
 猶如 幽邃真容
 喜怒顯形 操持
 正受相應 明了
 無相淨法 群生
 專注念持 
 後方 普通
 虔誠 
 左轉動力 結護
 本尊 頂上散開
 聖天 五輪投地
  如初
 一時二三 如此
  大乘
 塗飾曼荼羅 讚佛
 雜念 專注等引
 以此三業 悉地現前
 加持 行願相應
 樂修 
 持明傳本 三昧耶
 無間 
 順行學處 悉地
 大日經 瑜伽
 修證殊勝 有情

大毘盧遮那經七支念誦儀軌

【經文資訊大正藏 18 No. 0856 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary