Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 17

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第十七
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

一切金剛部三昧曼拏羅廣大儀軌第十

[0395b10] 爾時世尊一切如來三昧出生金剛 加持三摩地最上大明

[0395b12] () 嚩日囉 () (半音一句)

[0395b13] 爾時金剛手菩薩摩訶薩三昧

[0395b15] () () (半音一句)

[0395b16] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩三昧

[0395b18] () () (半音一句)

[0395b19] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩三昧

[0395b21] () () (半音一句)

[0395b22] 爾時金剛菩薩摩訶薩三昧 大明

[0395b24] () () (半音一句)

[0395b25] 爾時金剛最上菩薩摩訶薩 大明

[0395b27] () () () (半音一句)

[0395b28] 金剛金剛明王大明

[0395b29] () () (半音一句)

[0395c01] () () () () (半音一句)

[0395c02] () () () () (半音一句)

[0395c03] () () (半音一句)

[0395c04] 金剛忿怒大明

[0395c05] () () (半音一句)

[0395c06] () () () () (半音一句)

[0395c07] () () () () (半音一句)

[0395c08] () () (半音一句)

[0395c09] 金剛大明

[0395c10] () () (半音一句)

[0395c11] () 滿滿 () (半音一句)

[0395c12] () () () (半音一句)

[0395c13] () () (半音一句)

[0395c14] 金剛使大明

[0395c15] () () () () (半音一句)

[0395c16] () () (半音一句)

[0395c17] () () () () (半音一句)

[0395c18] () () () () (半音一句)

[0395c19] 金剛使大明

[0395c20] () () (半音一句)

[0395c21] () () () () (半音一句)

[0395c22] () () () () () () (半音一句)

[0395c23] () () (半音一句)

[0395c24] 爾時金剛手菩薩摩訶薩一切金剛部 三昧曼拏羅

今次演說 大法三昧曼拏羅
猶如三世 曼拏羅如是
中一依次 執金剛
曼拏羅 標幟普遍

[0396a03] 三昧曼拏羅依法 金剛阿闍梨金剛鈴金剛持依法 弟子曼拏羅弟子
不知 振鈴

振鈴大智 決定
羯磨金剛杵 破壞決定
尊敬阿闍梨 金剛
慈心 輪迴

[0396a12] 弟子除去顯示 三昧印

執金剛 如法曼拏羅
一切有情寂靜 金剛最上
世間幻化 鈴聲亦復
寂靜一切苦因 金剛無上
調伏有情忿怒 善妙決定
無勝金剛 一切邪見
無勝 繫縛無勝金剛
世間敬 無勝
無勝調 周遍隨轉金剛
最勝大光金剛 受用無勝
清淨 一切死者
怖畏無勝 無勝

一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌第十四

[0396a27] 爾時世尊一切如來羯磨三昧出生 加持三摩地最上大明

[0396a29] () 嚩日囉 () () () () 三摩 ()
(一句)

[0396b02] 爾時金剛手菩薩摩訶薩羯磨最上

[0396b04] () 嚩日囉 () () 西 () () (一句)

[0396b05] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩羯磨最上

[0396b07] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0396b08] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩羯磨最上

[0396b10] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0396b11] 爾時金剛菩薩摩訶薩羯磨最上 大明

[0396b13] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0396b14] 爾時金剛最上菩薩摩訶薩羯磨 大明

[0396b16] () 嚩日囉 () () (一句) () ()
() () () () (半音)

[0396b19] 爾時金剛忿怒金剛火大明妃羯磨 大明

[0396b21] () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () () ()
(一句) () () () 紇哩 () () () (半音)

[0396b24] 爾時金剛大明羯磨三昧大明

[0396b26] () 嚩日囉 () () () () (一句) ()
() (半音)

[0396b28] 爾時金剛大明羯磨三昧

[0396c02] () 嚩日囉 () () (一句) () () ()
() () () () 嚩日囉 () () () () ()
嚩日囉 () 三摩 () () () (半音)

[0396c06] 爾時金剛寂靜大明羯磨三昧大明

[0396c08] () 嚩日囉 () () (一句) () () ()
() () () () () () (半音)

[0396c11] 爾時金剛拳大明羯磨三昧大明

[0396c12] () 嚩日囉 () (二合一) () () ()
() () () () () 紇哩 () () ()
() () (半音)

[0396c16] 爾時金剛甘露忿怒王后羯磨三昧

[0396c18] () 嚩日囉 () () (一句) () ()
() () () 滿 () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () [*] () () ()
() (十一) () () (十二) () () ()
() () (半音十三)

[0396c25] 爾時金剛忿怒王后羯磨三昧大明

[0396c27] () 嚩日囉 () () (一句) () () () ()
() () () () () () () ()
() 紇哩 () () 嚩日囉 () () () () [*]
() () () () () () () ()
(半音)

[0397a06] 爾時金剛忿怒王后羯磨三昧

[0397a08] () 嚩日囉 () () () () () (半音一句)

[0397a10] 爾時金剛忿怒王后羯磨三昧

[0397a12] () 嚩日囉 () () (一句) () ()
() () () () () () 沙尼 () (半音)

[0397a15] 爾時金剛羯磨三昧

[0397a17] () 嚩日囉 () (一句) () () ()
() () () () () () (半音)

[0397a20] 爾時金剛羯磨三昧大明

[0397a21] () 嚩日囉 () (一句) () () 嚩日囉 ()
() () () () 滿 () () () () 那囉
() () () () () () () ()
() () [*] () 蘇嚩 () () ()
() 嚩囉 () () (半音)

[0397b01] 爾時金剛敬愛羯磨三昧

[0397b03] () 嚩日囉 () (一句) () () 怛囉 ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () () 嚩日囉
() () () () (半音 )

[0397b09] 爾時金剛自在羯磨三昧

[0397b11] () 嚩日囉 () (一句) () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() 嚩日囉 () () () () () (半音)

[0397b17] 爾時金剛娑羅金剛女使者羯磨 大明

[0397b19] () 嚩日囉 () () (一句) () () ()
曼拏羅 () () () () () 滿 () ()
() () ( ) () 怛囉 () () () ()
() () 嚩日囉 () 椿 () () () (半音)

[0397b25] 爾時金剛迅疾金剛女使者羯磨三昧 大明

[0397b27] () () () (一句) 瞿瞿瞿瞿 ( ) ()
() () () () () () (半音)

[0397c03] 爾時金剛熾盛金剛女使者羯磨三昧 大明

[0397c05] () 嚩日囉 () () (一句) () ()
() () () () () () (半音)

[0397c08] 爾時金剛猛利金剛女使者羯磨三昧 大明

[0397c10] () 嚩日囉 () (一句) () () ()
() () () () () () () ()
() ( ) () () () () () 嚩日囉
() () () () (半音 )

[0397c16] 爾時金剛面金剛女使羯磨三昧大明

[0397c18] () 嚩日囉 () (一句) () 嚩日囉 () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () 悉馱 ()
() (半音)

[0397c24] 爾時金剛金剛女使羯磨三昧

[0397c26] () 嚩日囉 () () (一句) () () ()
() () 滿 () () () () () ()
() () () () () 嚩日囉 () () ()
() () () () () () () 阿母 () 羅摩
() () () () () () () () 嚩日囉 ()
椿 () () () () () () () ()
() () (十一) () () (十二) 滿 (十三) ()
(十四) 嚩日囉 () () 西 (十五) () () () () (半音十六)

[0398a10] 爾時金剛金剛女使羯磨三昧 大明

[0398a12] () 嚩日囉 () () (一句) () 滿 () ()
() 怛囉 () () () () () () ()
() () () () () () () ()
嚩日囉 () () () () () () ()
() (半音)

[0398a18] 爾時金剛摩羯金剛女使羯磨三昧 大明

[0398a20] () 嚩日囉 () (一句) () () () ()
() () () () () () () () ()
() 嚩日囉 () () () (半音)

[0398a24] 爾時金剛手菩薩摩訶薩一切金剛部 羯磨曼拏羅

今次演說 最勝羯磨曼拏羅
金剛 曼拏羅
曼拏羅最初 佛像
左右行列 依法大士
金剛最上 明妃
金剛嬉戲祕密 旋舞供養
賢聖次第 法用
旋舞 次第
金剛供養 金剛旋舞
四門 依法

[0398b09] 羯磨曼拏羅所有鉤召羯磨 金剛阿闍梨羯磨 弟子不見
羯磨祕密三昧汝等 金剛阿闍梨羯磨金剛 三昧印忿怒大明

[0398b15] () 嚩日囉 () () () () (一句) 滿 ()
() () () () () () ()
() () () () ()

[0398b19] 然後依法其弟曼拏羅其所 旋舞供養觀察一切事業成就
其弟除去教授旋舞作用

執金剛 和合三昧
金剛嬉戲供養 金剛最上
一切亦復 其所依次
旋舞作用供養 供養羯磨曼拏羅
金剛旋舞諸法 大印教授
和合三昧 現前解脫
現前旋舞作用 供養一切大勝
所謂執金剛 決定羯磨成就

[0398c03] 爾時金剛手菩薩摩訶薩一切有情 安立金剛部不退轉白佛 世尊一切如來祕密灌頂
如來祕密云何

[0398c07] 爾時世尊一切如來祕密金剛三摩地一切如來祕密

所有諸法 有情自性