Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 19

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第十九
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

調伏一切世間曼拏羅廣大儀軌第十五

[0402a22] 復次

地上空中 觀想最上淨蓮華
一切有情 最勝敬愛
虛空 觀想蓮華無上
 隱身自在
地上空中 蓮華
 成就色相
虛空 觀想金剛蓮華
剎那 蓮華持明

[0402b02] 大明

[0402b03] () () () (一句) () ()
()

[0402b05] () () () () () (一句)

[0402b07] () 三摩 () () (二合一) () ()
() () ()

[0402b09] () 三摩 () 嚩日囉 (二合一) () () ()
() 紇哩 ()

曼拏羅一切處 觀自在
 馬頭明王
曼拏羅一切處 觀自在
不空索 世間敬
曼拏羅一切處 觀自在
蓮華 現前增長
曼拏羅一切處 觀自在
蓮華 警悟最勝

[0402b19] 大明

[0402b20] () [*] () () () (一句) ()
() () [*] ()

[0402b22] () () () () () (一句)

[0402b23] () () () (一句)

[0402b24] () () () () () (一句)

蓮華四大 應觀自身
自身成就 剎那
觀想蓮華蓮華 自身
金剛等持 真實文字
觀自在尊勝 觀想即是自身
自身影像 無量壽無異
應觀自身 等持
等持 觀自在無異

[0402c05] 大明

[0402c06] () (一句)

[0402c07] () () (一句)

[0402c08] () 沒馱 (一句)

[0402c09] () () () (一句)

[0402c10] 然後教授曼拏羅一切

[0402c11] 大印

妙月曼拏羅中間 其所修習
大士安處蓮華 觀想自身

[0402c14] 羯磨

依法大印 無量壽同等
金剛蓮華相合 觀自在無異
灌頂大印 善逝灌頂
蓮華蓮華中等 長壽自在
色相善寂 大寶灌頂
蓮華薩埵等持 蓮華忿怒自在
金剛觀自在成就 最上蓮華清淨
自在成佛 金剛蓮華成就
自在 金剛善哉歡喜
毘俱胝忿怒 蓮華日光光照
蓮華妙月 金剛大笑
最上成就多羅尊 大利善分蓮華
鉤召 白衣大尊成就
自在成就蓮華 無畏善施無畏
暴怒調 蓮華拳成就
金剛嬉戲妙樂 金剛
金剛妙音 金剛旋舞妙樂
妙香莊嚴 塗香妙香
鉤召馬頭 不空索敬愛
蓮華 金剛鈴警悟

[0403a06] 復次教授蓮華部三昧印

相合金剛 大指相合
名為三昧 一切正法
相合金剛 無名中指
最上 成佛
相合金剛 中指金剛
金剛最上 金剛
即此中指 金剛成就
中指依法 蓮華悉地
相合金剛 金剛羯磨
金剛印相合 剎那成就三昧
金剛 成就
今次依法 大士最勝
相合金剛 中指亦復
小指大指 蓮華
即此大指 指頭
中指金剛 名為
金剛 大指向下
 等持
相合 中指金剛
大指二門 不空自在
金剛 以此
大指蓮華 蓮華
大指金剛 
二指 中指無名指
相合 大指
 蓮華鉤召
 善哉
善哉 蓮華善哉
堅固 指向
復次小指 蓮華顰眉
金剛 展舒次於
光輪 蓮華日光
堅固 
 蓮華寶幢
金剛頭頂 展舒指向
由於笑容 十一
蓮華三摩地相合 大指
蓮華多羅尊 成就
即此蓮華多羅 蓮華
由此蓮華劍印 多羅法安
大蓮 大指依法
 金剛
金剛 纏繞
頭大持誦 
金剛掌相 左右依法
宛轉自在旋舞 相安蓮華
金剛 指頭
旋轉蓮華 依法安心堅固
金剛 祕密藥叉依法
展舒指掌 蓮華
金剛拳 大指
依法中指 蓮華拳大印
金剛界法 金剛
供養明妃 最勝三昧
金剛 相合
相合 馬頭尊勝
二手蓮華掌相 纏結
不空索 指大
二手蓮華掌相 金剛警悟
大指 小指無名指

[0403c09] 復次宣說蓮華部法智印明

[0403c10] ()

[0403c11] (一句)

[0403c12] (一句)

[0403c13] ()

[0403c14] (一句)

[0403c15] ()

[0403c16] ()

[0403c17] ()

[0403c18] ()

[0403c19] ()

[0403c20] (一句)

[0403c21] ()

[0403c22] ()

[0403c23] ()

[0403c24] (三合一)

[0403c25]

[0403c26] 蓮華拳羯磨印次

蓮華祕密曼拏羅廣大儀軌第十六

[0404a01] 爾時世尊一切如來總持三昧出生 蓮華三摩地最上大明

[0404a03] () () () 多達 () 三摩 () (一句)

[0404a05] 爾時金剛手菩薩摩訶薩最上大明

[0404a07] () 嚩日囉 () 三摩 () (一句)

[0404a08] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩最上大明

[0404a09] () 摩尼 () 三摩 () (一句)

[0404a10] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩最上

[0404a12] () () 三摩 () (一句)

[0404a13] 爾時金剛菩薩摩訶薩最上 大明

[0404a15] () () 三摩 () (一句)

[0404a16] 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩 三昧印曼拏羅

今次演說 三昧印曼拏羅
猶如金剛界 蓮華祕密
曼拏羅法用 如次曼拏羅
蓮華 金剛界主宰
左右 三昧印
所有金剛 明和依法

[0404a24] 大明

[0404a25] () () () 多達 () (一句)

[0404a27] () () 三摩 () 嚩日囉 () () (一句)

[0404b01] () 沒馱 () () () 三摩 () (一句)

[0404b03] () () () 三摩 () (一句)

[0404b04] () () (一句)

金剛漸進 曼拏羅
蓮華 蓮華圍繞
左右依法 次第蓮華
蓮華標幟 

[0404b09] 大明

[0404b10] 紇哩 ()

[0404b11] () () () (一句)

[0404b12] () 三滿多 (一句) () ( ) () ()
() () ()

[0404b14] () () (一句)

[0404b15] () () (二合一)

金剛漸進 第二曼拏羅
依法灌頂 中有大蓮華
左右依法 次第
蓮華標幟 最勝三昧印

[0404b20] 大明

[0404b21] ()

[0404b22] () () (一句) () () ( ) ()
()

[0404b24] () () () () (一句)

[0404b25] () () (一句)

[0404b26] () () () (一句) () () ()
() () () () () () () () 蘇摩
() () () () () () ()

金剛漸進 西第三曼拏羅
蓮華 依法蓮華
左右依法 次第
蓮華標幟 蓮華座

[0404c07] 大明

[0404c08] ()

[0404c09] () () () () () (一句)

[0404c10] () () (一句)

[0404c11] () () () () () (一句) ()
() () [*] (切身下同) [*] () ()

[0404c13] () () (一句) () 三婆吠 () () ()

金剛漸進 第四曼拏羅
蓮華蓮華 具有本部
左右依法 次第
蓮華標幟 一一蓮華安處

[0404c19] 大明

[0404c20] ()

[0404c21] () () () (一句) () ()
() () () () ()

[0404c23] () 阿婆 (一句) () 滿 () () [*] ()
() ()

[0404c25] () () () (一句) () () ()
() () () () () () () ()
() () (半音) ()

[0405a01] () () () (一句)

金剛漸進 供養
蓮華 蓮華標幟如次

[0405a04] 蓮華供養大明

[0405a05] () () () [*] () (一句)

[0405a06] () () () () [*] () (一句)

[0405a07] () () () () [*] () (一句)

[0405a08] () () () () [*] () () (半音
一句)

[0405a10] () () () (一句)

[0405a11] () () () (一句)

[0405a12] () () (一句) () () () ()
()

[0405a14] () () () (一句)

[0405a15] 蓮華大明

[0405a16] () [*] () () () (一句) ()
() () () 三摩 () () [*] ()

[0405a19] () () () () 三摩 ( ) ()
() () () () () () ()

[0405a22] () () (一句)

[0405a23] () () () () (一句) () ()
() () 三摩 () () () ()

[0405a25] 三昧印曼拏羅所有鉤召廣大儀軌 蓮華阿闍梨依法蓮華弟子 曼拏羅以此祕密
現生墮在地獄苦惱 其弟曼拏羅 何等光相何等成就法
最上悉地義利 敬愛降伏
色光一切成就 教令弟子弟子除去然後 根器教授出生

[0405b10] 金剛界一切曼拏羅 如是根器揀擇教授

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教 經卷第十九

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary