Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 23

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第二十
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

祕密曼拏羅廣大儀軌第二十

[0416b10] 爾時世尊一切如來灌頂總持三昧 加持三摩地大明

[0416b12] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0416b13] 爾時金剛手菩薩摩訶薩本部出生 大明

[0416b15] () 嚩日囉 () () () () ()
(一句)

[0416b17] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩大明

[0416b18] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0416b19] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩大明

[0416b20] () 嚩日囉 () () [*] (一句)

[0416b21] 爾時金剛菩薩摩訶薩大明

[0416b23] () () () () () 三摩 () (一句)

[0416b25] 爾時虛空藏菩薩摩訶薩三昧印 曼拏羅

今次演說 最上曼拏羅
猶如金剛界 名為祕密
曼拏羅法用 如次曼拏羅
應當 周遍佛印
金剛界 加趺坐相如
南方西 圍繞

[0416c04] 大明

[0416c05] () 怛囉 (一句)

[0416c06] () 摩尼三摩 () (一句)

[0416c07] () 摩尼 () () () () ( )

[0416c09] () 摩尼 () () (一句)

[0416c10] () 摩尼 () () () 三摩 () (一句)

金剛東漸 一切成就曼拏羅
金剛 金剛摩尼珠
周匝分位 寶相
其次如法 阿闍梨

[0416c16] 大明

[0416c17] () () () () (一句) ()
嚩日囉 () () () 摩尼 () () () 摩尼 ()
() () () () () () ()

[0416c21] () 摩尼 () (一句)

[0416c22] () 摩尼 () 三摩 () () () (一句)
摩尼 [*] ()

[0416c24] () 摩尼 () 三摩 () (一句)

[0416c25] () 摩尼 () () (一句)

金剛漸進 第二曼拏羅
寶珠 
周匝分位 依次
標幟 周遍

[0417a03] 大明

[0417a04] () 嚩日囉 () 摩尼 () () 怛囉 () (一句)
() () () () () () ()
() () () ()

[0417a07] () 嚩日囉 () 摩尼 () () () (一句)

[0417a09] () 摩尼 () () () () (二合一)
() () [*] ()

[0417a11] () 摩尼 () () () () (一句)

[0417a12] () 摩尼 () 西 () (一句)

金剛漸進 西第三曼拏羅
應當依法 蓮華周遍
周匝分位 依次
標幟 周遍

[0417a17] 大明

[0417a18] () 摩尼三摩 () () (一句)

[0417a19] () 摩尼 () () 三摩 () (一句)

[0417a20] () 摩尼 () 三摩 () () (一句)

[0417a21] () 摩尼三摩 () (一句)

[0417a22] () 摩尼 () () () (一句)

金剛 第四最上曼拏羅
相如 金剛
周匝羯磨 一一
標幟依法 分位如次

[0417a27] 大明

[0417b01] () () () () () (一句) ()
摩尼 () ()

[0417b03] () () 摩尼 () () 三摩 () () (一句)

[0417b05] () 摩尼 () 三摩 [*] (一句)

[0417b06] () 嚩日囉 () 摩尼 () () (一句) () ()

[0417b08] () 摩尼三摩 () (一句)

[0417b09] 祕密曼拏羅所有法用 本部弟子曼拏羅弟子 異法以此祕密
貧窮命終之後地獄

[0417b13] 然後三昧出生

金剛三摩地 空中金剛
 已定自在
三昧印 空中金剛
灌頂 灌頂
大法三摩地 空中金剛
寶處依法 大法
依法羯磨 空中金剛
分位 羯磨

[0417b22] 大明

[0417b23] () 嚩日囉 () () [*] (一句)

[0417b24] 三摩 () [*] (一句)

[0417b25] () () [*] (一句)

[0417b26] () () [*] (一句)

大印觀想 金剛心中
 最上灌頂
等引觀想 金剛在於
金剛印 隨處自在
金剛三摩地 金剛
觀想 灌頂法王
等引觀想 金剛在於
羯磨 自在事業

[0417c07] 大明

[0417c08] () 嚩日囉 () () 紇哩 () () (一句)

[0417c10] () 嚩日囉 () () () 怛囉 (二合一)

[0417c11] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0417c13] () 嚩日囉 () () () () ()
[*] (一句)

依法  自身即是金剛
觀想大印 成就自在
依法  即是無上金剛
觀想薩埵金剛 三昧主宰
依法  自身即是金剛
觀想法印 決定
依法  即是無上金剛
觀想羯磨印契 羯磨主宰

[0417c23] 大明

[0417c24] 嚩日囉 () () () (二合一)

[0417c25] 嚩日囉 () () (二合一)

[0417c26] 嚩日囉 () () () (一句)

[0417c27] 嚩日囉 () () (一句)

所有金寶 觀想金剛
亦復 心得灌頂
所有金寶 即是無上金剛
依法 國王財寶
所有金寶 觀想即是金剛
依法在於 自在
所有金寶 觀想即是金剛
依法在於 一切羯磨

[0418a08] 大明

[0418a09] () 嚩日囉 () () 紇哩 () () (一句)

[0418a11] () 嚩日囉 () () () (一句) ()
() () ()

[0418a13] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0418a14] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0418a16] 寶部三昧祕密

依法金剛 即是出生
大印 觀想成就
最勝三昧寶印 三昧出生
印結得法 一切處灌頂
依法金剛 法印觀想
即是出生 得勝成就
羯磨寶印依法 即是出生
 無上羯磨印契

[0418a25] 大明

[0418a26] () () (一句)

[0418a27] () 三摩 () () (一句)

[0418a28] () () (一句)

[0418b01] () () (一句)

[0418b02] 曼拏羅所有大印

金剛牙 中指無名小指
相合舒展 頂上得勝成就
相合金剛 
大指無名金剛 眉間旋轉灌頂
金剛法用 
以此旋轉 最上灌頂
金剛法用 大指
 大法灌頂
羯磨金剛 依法旋轉
一切灌頂 灌頂
出生三昧 金剛界出生
寶相 灌頂
大指 相合
 金剛
相合金剛 次復
中指 灌頂
相合金剛 中指
無名指 蓮華相得成就
中指 
觀想寶印法如 善妙眷屬
相合金剛 中指大指二相
無名小指 
即此金剛 便
 歡喜
中指 
無名指 大指
即此日輪旋轉 置於頂上
瓔珞 相合
相合金剛 大指無名指
蓮華 中指寶相
即此小指施願 金剛劍法
金剛 即此
金剛牙 展舒
 珍寶
即此金剛法用 寶相安心善護
 中指相合

[0418c10] 復次三昧印

如是大印 金剛相合
祕密祕密次第 成就
金剛祕密 非時結印
說法印 印次如是

[0418c15] (二合一)

[0418c16] (二合一)

[0418c17]

[0418c18]

[0418c19] (三合一)

[0418c20] (二合一)

[0418c21] (二合一)

[0418c22] (二合一)

[0418c23] (二合一)

[0418c24] (二合一)

[0418c25] (二合一)

[0418c26] ()

[0418c27] 吉野 (二合一)

[0418c28] ()

[0419a01] ()

[0419a02]

[0419a03] 所有祕密供養用印

曼拏羅廣大儀軌第二十

[0419a06] 爾時世尊一切如來灌頂智三昧出生 加持三摩地最上大明

[0419a08] () () () () () ( ) ()
(一句)

[0419a10] 爾時金剛手菩薩摩訶薩最上

[0419a12] () 嚩日囉 () () () 三摩 (一句)

[0419a14] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩最上

[0419a16] () 摩尼 () () () (一句)

[0419a18] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩最上

[0419a20] () () () () (一句)

[0419a21] 爾時金剛菩薩摩訶薩最上 大明

[0419a23] () () () () () (一句)

[0419a24] 爾時虛空藏菩薩摩訶薩

今次演說 最上曼拏羅
猶如金剛界 名為
曼拏羅法用 如次曼拏羅
標幟 曼拏羅作用

[0419b02] 曼拏羅大明

[0419b03] () () () 摩尼 () (一句)

[0419b05] () 摩尼 () (一句)

[0419b06] () 摩尼 () () (一句)

[0419b07] () 摩尼 () 那羅 () (一句)

[0419b08] () 摩尼 () (二合一)

[0419b09] () 摩尼 () () (二合一)

[0419b10] () 摩尼 () () () (一句)

[0419b11] () 摩尼 () () (一句)

[0419b12] () 摩尼 () () (一句)

[0419b13] () 摩尼 () () () (一句)

[0419b14] () 摩尼 () () (一句)

[0419b15] () 摩尼 () () (一句)

[0419b16] () 摩尼 () () (一句)

[0419b17] () 摩尼 () (二合一)

[0419b18] () 摩尼 () () (一句)

[0419b19] () 摩尼 () () (一句)

[0419b20] () 摩尼 () () () () 三摩 (一句)

[0419b22] () 摩尼 () (一句)

[0419b23] () 摩尼 () 藥叉 (一句)

[0419b24] () 摩尼 () (二合一)

[0419b25] 曼拏羅所有法用廣大儀軌依法弟子曼拏羅弟子 不知以此祕密
命終

[0419c03] 教授寶部法智出生

三摩地依法 金剛藏
義利觀想 本尊
三摩地依法 金剛藏
義利觀想 本尊與與
三摩地依法 金剛藏
等至正法 本尊法智
三摩地依法 金剛藏
等至羯磨 本尊事業

[0419c12] 大明

[0419c13] () () () (二合一) ()
() ()

[0419c15] () () () 囉怛曩 (一句) () ()
()

[0419c17] () () (二合一) 嚩日囉 () () ()

[0419c19] () () () (二合一) 嚩日囉 () ()

虛空 等引觀想
虛空藏大士 義利
虛空 等引觀想
虛空藏大士 得出
虛空 等引觀想
虛空藏大士 正法具足
虛空 等引觀想
虛空藏大士 羯磨成就

[0420a01] 大明

[0420a02] () () () () ()
(一句)

[0420a04] () () () () (一句)

[0420a05] () () () () () [*]
(一句)

[0420a07] () () () () () [*]
(一句)

心想金剛藏 等引諦觀
動搖 本尊財寶
金剛藏 依法諦觀
動搖 本尊灌頂
金剛藏 依法諦觀
 本尊成就
金剛藏 依法諦觀
現時 騰空

[0420a17] 大明

[0420a18] () 紇哩 () (