Back to collection

Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni) 佛頂尊勝陀羅尼

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛頂尊勝陀羅尼
[0384b22]
![SD-D5B5.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B5.gif) na mo bha ga va
te trai lo
 ()  () (歸命世尊) [**] () 
kyā pra ti vi śi ṣṭa
() (三世三界) ()  ()
ya bu ddhā ya bha ga va te
(殊勝)  (大覺)   (世尊上第歸敬)
ta dya thā oṃ
 () (所謂) (三身無見頂相上第表法)
vi śo dha ya vi śo dha ya sa
 ()    (清淨) ()
ma sa ma sa ma ntā va bha sa
  () 滿 ()  (普遍照曜)
spha ra ṇa ga ti ga hā na
() () () ()   (稠林)
svā bhā va vi śu ddhe ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif)
() ()   (自然清淨上第惡趣)
a bhi ṣiṃ ca tu māṃ su ga ta
   [*] () (灌頂)  (善逝)
va ra va ca na a mṛ tā bhi
   (殊勝言教)  () () 
ṣai kai ma hā ma ntra pa dai ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif)
   ()  (甘露灌頂不死)
ā ha ra a ha ra
()  ()  (攝受攝受攝受苦惱)
ā yuḥ sa ndhā ra ṇi śo
  ()  (住持壽命上第灌頂) ()
dha ya śo dha ya ga ga na vi śu ddhe
 ()     (虛空清淨)
u ṣṇī ṣa vi ja ya vi śu
 () (佛頂)   
ddhe sa ha sra ra smi saṃ
(最勝清淨)  娑羅() () (光明)
co di te sa rva ta thā ga tā va
  (驚覺)   () 
lo ka ni ṣa ddhā ra mi tā
() [*] () () [*] ()
pa ri pra ra ṇi sa rva ta thā ga ta
    () 
hṛ da yā dhi ṣṭa na dhi ṣṭi
() () ()  ()
ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā mu dri
va
(一切如來神力加持)  () (印契)
jra kā ya saṃ hā ta na vi śu
() ()  ()  
ddhe sa rva va ra ṇi ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) pa ya dra
(金剛清淨) ()  ()  
rga ti pa ri vi śu ddhe
[(-+(-))/] ()    (一切清淨所謂業障煩惱障清淨云云上第神力加持)
pra ti ni va
() [*]
rtta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ya ā yuḥ śu
ddhe sa
 () ()  (壽命增長清淨)
ma ya dhi ṣṭa te ma ṇi ma ṇi
 () () (誓願加持)  
ma hā ma ṇi ta
  (法寶所謂二種資糧上第壽命增長)
thā tā bhū ta ko ṭi pa ri śu ddhe
 ()     (真如實際遍滿清淨)
vi sphu ṭa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bu ddhi
śu ddhe ja
 ()   (顯現清淨)
ya ja ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi ja ya
vi ja ya
     (最勝最勝即是真俗二諦法門)
sma ra sma ra sa
() () (念持相應上第相應)
rva bu ddhā na mo vi pa śya ne ta thā
 () (一切諸佛)    
ga tā ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na mo śi
khi ne ta thā
[(-+(-))/]  (敬禮毘婆尸如來)    
ga tā ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na mo vi
śa bhū ta thā
[(-+(-))/]  (敬禮尸棄如來)    
ga tā ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na mo
kra ka saṃ dha
[(-+(-))/]  (敬禮如來)  迦羅  
ya ta thā ga tā ya na mo ka na
  [(-+(-))/]  (敬禮拘樓孫如來)  
ka mu ṇi ye ta thā ga tā ya na
   [(-+(-))/]  (敬禮拘那含牟尼如來)
mo ka śya pa yā ta thā ga tā ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif)
    [(-+(-))/]  (敬禮迦葉如來)
na mo śa kya mu ni ye ta thā ga tā ya
     [(-+(-))/]  (敬禮牟尼如來)
na mo ā rya va lo ki te
  ()  
śva ra ya bo dhi sa tva ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) dhi
()   (敬禮聖觀自在菩薩)
ṣṭi ta śu ddhe va jri va
()  (加持清淨) () 
jra ga rbhe va jrāṃ bhā va
() [(-+(-))/] (金剛藏) () () 
tu ma ma śa
(金剛)  (自稱姓名他人姓名上第金剛供養)
ri raṃ sa rva sa tva naṃ ca ka ya
   () ()  
pa ri vi śu ddhe sa rva ga ti pa
   (一切有情清淨)   
ri śu ddhe ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva
ta thā ga tā
  (一切清淨)   [(-+(-))/] ()
śca me sa ma śva sa yaṃ tu
() () ()  
sa rva ta thā ga ta sa mā śva
  () [(-+(-))/] () () ()
sā dhi ṣṭa te bu ddhya
 () (一切如來安慰加持) ()
bu ddhya vi bu ddhya vi bu
 ()  () 
ddhya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bo dha ya bo
dha ya vi bo dha
() ()   
ya vi bo dha ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
sa ma nta
  (覺悟有情覺悟) 滿 
pa ri śu ddhe ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa
rva ta thā ga ta
  (普遍清淨)  () [(-+(-))/]
hṛ da yā dhi ṣṭa na dhi
() () () 
ṣṭa ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā mu
dri ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
() (一切如來神力加持) ()  () (大印所謂如來大印上第清淨)
svā hā ![SD-D950.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D950.gif) sa ma pta
() () (吉祥成就上第十成涅槃)

[0385c20] 陀羅尼所謂 三藏義淨三藏佛陀波利善無畏三藏金剛 三藏不空三藏譯本法崇注釋
大師梵本之中弘法大師 梵本金剛智三藏具足漢字 梵本弘法大師
阿闍梨多羅梵本七佛觀音 梵本後人

佛頂尊勝陀羅尼

[0385c29] 建久

* * *

【經文資訊大正藏 19 No. 0974B 佛頂尊勝陀羅尼
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary