Back to collection

Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Bao Louge Jing Fan Zi Zhenyan) 寶樓閣經梵字真言

Scroll 1

Click on any word to see more details.

寶樓閣經梵字真言
[0634b12] 驚覺

[0634b13] ![SD-D5B5.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B5.gif) na maḥ sa
rva ta thā ga te bhyo me ti ṣṭaṃ ti da śa di śe oṃ ma ṇi va
jra hla da ya va jre mā ra sai nya vi drā pa lo ha na va jra
ga rbha trā sa ya trā sa ya sa rva mā ra bha va nā ni hūṃ hūṃ
saṃ dha ra sa dha ra bu ddhā mai trī sa rva ta thā ga ta

[0634b19] 驚覺

[0634b20] oṃ sa rva ta thā ga ta ma ṇi śa tri di pto jva le
jva le dha rmma dhā tu ga rbhe ma ṇi ma ṇi ma hā ma ṇi ta thā
ga ta hla tma ṇi svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0634b23] 根本

[0634b24] na maḥ sa rva ta thā ga ta nāṃ oṃ vi pu la ga rbhe
ma ṇi pra bhe ta thā tā ni da rśa ne ma ṇi ma ṇi su pra bhe
vi ma le sā ga ra ga mbhī re hūṃ hūṃ jva la jva la bu ddhā vi
lo ki te śu phyā dhi ṣṭi ta ga rbhe svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634b29] 隨心

[0634c01] oṃ ma ṇi va jro hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c02] 隨心

[0634c03] oṃ ma ṇi nva re hūṃ pha ṭ

[0634c04]

[0634c05] oṃ ma ṇi ku ṇḍa li hūṃ hūṃ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c06]

[0634c07] oṃ ma ṇi va ja ye dha ra dha ra hūṃ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c08] 十方

[0634c09] oṃ jva li ta ma ṇi ru ci rā śya □ hūṃ hūṃ pha ṭ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c11] 毘那夜迦

[0634c12] oṃ ma ṇi pra bhā va ti ha ra ha ra hūṃ hūṃ pha ṭ svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c14] 頂髻

[0634c15] oṃ va jra ma ṇi ti ṣṭa ti ṣṭa hūṃ hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c16] 加持

[0634c17] oṃ ma ṇi vi pu le dhi ri dhi ri hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c18]

[0634c19] oṃ vi cyu va ti ha ra ha ra ma hā ma ṇi hūṃ hūṃ pha
ṭ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c21] 洗浴

[0634c22] oṃ su ni rma la va ti ha ra ha ra pā paṃ mi li mi
hūṃ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c24] 法護

[0634c25] oṃ ma ṇi nvā ri hūṃ hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c26]

[0634c27] oṃ dhi ri dhi ri ma ṇa ka ri hūṃ hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0634c28] 獻花

[0634c29] oṃ sa rva ta thā ga ta pū ja ma ṇi hūṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a01] 塗香

[0635a02] oṃ sa rva ta thā ga ta ga nva ma ṇi spha ra ṇa hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a04] 燒香

[0635a05] oṃ jva li ta ma ṇi a bhre ku ṭa spha ra ṇa vi ga ti
hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a07]

[0635a08] oṃ jva li ta śi ga re dha va la hūṃ hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a10]

[0635a11] oṃ pra va rā gra va ti sa ra sa ra hūṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a12] 閼伽

[0635a13] oṃ ma hā ma ṇi pū ra ya dha ra dha ra hūṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a15] 供物

[0635a16] oṃ jva la sphu ra ga ga na pra tā ra ṇi hūṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a18] 加持念珠

[0635a19] oṃ ru ci ra ma ṇi pra va rtta ya hūṃ

[0635a20] 念誦真言

[0635a21] oṃ va jra ma ṇi ka ra kiṃ ka ri hūṃ hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a23] 趺坐

[0635a24] oṃ su pra va rtti ta ve ge ma ṇi ma ṇi svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635a26] 驚覺一切如來

[0635a27] oṃ sa rva ta thā ga ta vā yu ja va ta ra ta ra hūṃ
ma ṇi kā na ne svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0635a29] 一切如來

[0635b01] oṃ su vi pra la pra va re dhu ru dhu ru hūṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b03]

[0635b04] oṃ sa rva ta thā ga tā dhi ṣṭa na vi tta sa ra kṣa
ṇa va jre hūṃ hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b06] 菩薩

[0635b07] oṃ su vi pu la va da ne ha ra ha ra hūṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b09] 一切天龍

[0635b10] oṃ a bhi sa ma ya va jre dha ra dha ra hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b11] 四天王

[0635b12] oṃ ma ṇi ve ga va ti hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b13] 加持弟子

[0635b14] oṃ śu bha ma ṇi hu la hu la hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b15] 令弟

[0635b16] oṃ sa rva ta thā ga ta hla da ya va jri ṇi dha rā
dha rā hūṃ hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b18] 一切一切菩薩諸天

[0635b19] oṃ vī ra je ga ga na vā hi ti la hu la hu hūṃ hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b21] 聖眾

[0635b22] oṃ sa rva ta thā ga ta va jra ku lo di te sma ra ṇi
vi ga te jva la jva la hūṃ hūṃ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b24] 護身

[0635b25] oṃ ma ṇi suṃ bha ni ve ga va ti ra kṣa ra kṣa maṃ
hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635b27] 弟子灌頂

[0635b28] oṃ ma hā vi pu la pra ti ṣṭi ta si ddhe a bhi ṣi ca
maṃ sa rva ta thā ga tā bhi ṣe kaiḥ bha ra bha ra saṃ bha hūṃ
saṃ bha ra hūṃ hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0635c02] 法供養護摩

[0635c03] oṃ svā hā pa ti bhū rbhu vaḥ hūṃ hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c04] 悉皆

[0635c05] oṃ ma ni ma ṇi pra va ra pra va ra gu hya pa dme ma
hā pra bhe svā hā

[0635c07] 普遍光明如來

[0635c08] oṃ sa rva ta thā ga tā hla da ya ma ṇi jva la te ā
vi ṣṭi ya hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c10] 一切如來心印

[0635c11] oṃ sa rva ta thā ga ta pra va ra ru gra ma ṇi huṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c13] 一切如來普遍大寶三昧耶

[0635c14] oṃ sa rva ta thā ga tā bhi saṃ vo dha na va jre huṃ
hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c16] 一切如來莊嚴大寶

[0635c17] oṃ sa rva ta thā ga ta dhi ṣṭā na ma ṇi ma ṇi huṃ
hūṃ pha ṭ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c19] 金剛師子座

[0635c20] oṃ sa rva ta thā ga ta pra va ra ma ṇi ra ci re hūṃ
huṃ pha ṭ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c22] 大寶出生灌頂

[0635c23] oṃ sa rva ta thā ga ta vi ma la saṃ bha ve hūṃ hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c25] 熾然法輪神通加持

[0635c26] oṃ sa rva tā thā ga ta sa ma ya ma ṇi va jre hūṃ hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0635c28] 無能勝

[0635c29] oṃ sa rva tā thā ga tā ja ya a ji ta va jre hūṃ hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0636a02] 一切如來轉法輪

[0636a03] oṃ sa rva ta thā ga ta dha rmma dhā tu ma hā ma ṇi
śi kha re ha ra ha huṃ huṃ pha ṭ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0636a05] 金剛手

[0636a06] oṃ sa rva ta thā ga ta ma hā va jrā jva ra dha ra
dha ra hūṃ hūṃ pha ṭ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0636a08] 金剛菩薩

[0636a09] oṃ dhu ru dhu ru ma ṇi ma ṇi ma hā ma ṇi vi cyu tya
ṇi svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0636a11] 四大天主

[0636a12] oṃ lo ke pā li te ja ya ja ya hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0636a13] 吉祥天女

[0636a14] oṃ vi ma rā gra va ti sa bha ra hūṃ

[0636a15] 天女

[0636a16] oṃ daṃ ṣṭri ṇi vi sa ra hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0636a17] 使者天女

[0636a18] oṃ ā ga ma ya dhī ra maṃ cyā ṭṭa hā si ni hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0636a20] 曼荼羅中一聖眾

[0636a21] oṃ sa ma ntā kā la pa ri pra ra ṇi dha ka dha ka hūṃ
hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0636a23] 天女

[0636a24] oṃ sa ra sa ra vi sa rā hūṃ hūṃ

[0636a25] 承安元年六月仁和寺 書寫  根本

[0636a28] 金剛  顯耀

* * *

【經文資訊大正藏 19 No. 1005B 寶樓閣經梵字真言
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary