Back to collection

Buddha Expounds the Sūtra on Extending Life through the Merit of Making Stūpas (Fo Shuo Zao Ta Yan Ming Gongde Jing) 佛說造塔延命功德經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說造塔延命功德經
罽賓國三藏沙門般若 

[0726a10] 如是我聞一時舍衛國祇樹給孤獨園苾芻眾菩薩摩訶薩爾時波斯 大眾即從座起整理衣服偏袒
右膝著地禮佛雙足合掌恭敬白佛希有世尊相師必當 無常世尊
世尊救護云何憂苦大王安慰諸佛如來 便大王殊勝延壽阿耨
多羅三藐三菩提諦聽諦聽善思 分別解說大王無常 如來法身壽量先發淨戒
最上壽命白佛 世尊救護發心淨戒 便奉行國人奉行未知
何等何等最上如來 宣說大王發心四無量心 持戒殺戒
救護一切眾生諸天善神守護 如影隨形發生大王無邊福利大王建立 佛塔福利難思三世如來稱讚
因緣諦聽往古小兒 此地牧牛諸相占相謂言牧牛 必當牧牛兒異時
小兒中有小兒 作佛高一 小兒高一年壽
辟支佛小兒 嬉戲 辟支佛 神通力變成 小兒
因緣獲得清淨信心辟支佛 授記如是童子 高一未來世輪王一天
輪王天下 輪王三天金輪 四天下小兒嬉戲如是
何況大王至誠善男子 決定心如法乃至 所得功德無有常有
天雨供養是故大王善男子善女人 一切眾生大悲心先導菩提心根本然後淨地供養
瞿摩夷燒香散花正東思惟薄伽梵自利利他功德圓滿滿足 成就第一法身發菩提心
所有法則一一次第如法

[0726b28] 第一採集陀羅尼加持散布 上供如來陀羅尼

[0726c01]
na maḥ sa ttha ya tā a nu ka ta pra
  ()    
ti ṣṭi te pū ṣpa ke tme ta
 ()   
thā ga tā ya saṃ mya ksa bu ddhā ya ta dya
      ()
thā pū ṣpe pū ṣpe su pū ṣpe
  ()  ()
svā hā
() ()

[0726c11] 第二 a 如來 法界身當歸如是

[0726c13]
na mo da śā dhaḥ kṣo rthi ya da
   () () 
va sa rva ta thā ga ta naṃ va nde ra tna
()    滿 () 
tra yaṃ śu vaṃ a kṣo bhya a mi
() ()    
tā bha sya bha ga vaṃ ā ryā va ru
 ()   () 
ki te śca rā ya gu ru
 ()  

[0726c23] 俱胝陀羅尼加持二十一 一佛俱胝佛塔功德 無有是故陀羅尼名為俱胝陀羅尼

[0726c27]
ta dya thā oṃ se kha ṣma se kha ṣma
 ()  ()() ()
se kha ṣma a nu ka te ca nte ca
()    
nte ta nta ta nta ṭha ra ku re ye śo
   ()   ()
va dhi te śu va dhi sa rva bu ddhā a
 ()   ()   (十一)
dhi ṣṭa na a dhi ṣṭi ta a bu
 ()  ()  
ti te svā hā
 (十四) () ()

[0727a09] 第三次於 spha () 猶如水精內外清淨
陀羅尼加持一遍陀羅尼

[0727a12]
oṃ va jra u ta bha bha ya svā
 ()   ()

()

[0727a16] 第四赤土火色一切世間 出世間法微塵成就 赤土一切法本來無生畢竟 空寂
haṃ 金色 陀羅尼加持一遍陀羅尼

[0727a21]
oṃ a ra ca vi ra ca svā hā
    () 

[0727a23] 第五陀羅尼加持一遍然後陀羅尼

[0727a25]
oṃ va jra dhā tu ga rbhe svā hā
 ()   () ()

[0727a27] 第六法身真言陀羅尼加持 然後印子陀羅尼

[0727b01]
oṃ dha rmma dhā tu ga rbhe svā hā
    ()

[0727b03] 第七陀羅尼加持一遍 陀羅尼

[0727b05]
oṃ va jra pū nu gha ra ku ṭa ya ku ṭa ya
 ()    
svā hā
() 

[0727b09] 第八陀羅尼 一遍安置陀羅尼

[0727b11]
oṃ va jra ya ṣe svā hā
 ()  () 

[0727b13] 第九正從陀羅尼加持 然後陀羅尼

[0727b15]
oṃ dha rmma ti śu svā hā
   () 

[0727b17] 第十安置陀羅尼 一遍陀羅尼

[0727b19]
oṃ su pra ti ṣṭi ta va jra
 () ()  ()()
svā hā
() ()

[0727b23] 第十一安置頂上 加持一遍陀羅尼

[0727b25]
oṃ paṃ la ma ta nāṃ ye svā hā
 ()  () () ()

[0727b27] 第十二次於傘蓋陀羅尼加持 一遍陀羅尼

[0727c01]
oṃ paṃ la ma a yo ye svā hā
 ()   () 

[0727c03] 大王善男子善女人清淨心 造作佛塔讚歎 信受所得功德佛塔差別
一生不為一切毒藥壽命 長遠無有橫死究竟一切 不敢逼近五星七曜隨順驅使一切怨家
悉皆退所生一切眾生 歡喜淨戒淨戒滿足調伏 調伏不清清淨齋戒齋戒
四重五無間重罪消滅無始女人欲求 勇健福德四大天王常隨擁護
功德如是破壞變作微塵 散落經過山林河海一切眾生 不受雜類捨身受生
見佛大王善男子善女人 陀羅尼分明一心憶念 王難刀兵無能傷害曠野
空閑處聚落大會以此 大眾即為救護眾生身命福德 後世書寫流通
無有大王未來世一切眾生延命功德憶持

[0727c26] 爾時波斯匿王大眾 信受奉行

佛說造塔延命功德經

[0727c29] 中天竺三藏牟尼室利  梵語

[0728a01] 西明寺大德賜紫沙門圓照 

[0728a02] 大德沙門  

[0728a03] 丁卯二十三    淨嚴 (四十九)

* * *

【經文資訊大正藏 19 No. 1026 佛說造塔延命功德經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary