Back to collection

Avalokitesvara Bodhisattva Great Compassion Wisdom Mudra to Help Sentient Beings throgughout the Dharma Realm Tathata Ritual (Guanzizai Pusa Dabei Zhi Yin Zhou Bian Fajie Liyi Zhongsheng Xun Zhenru Fa) 觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生薰真如法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

觀自在菩薩大悲智印周遍法界 利益眾生真如
大唐 三司司空辨正 廣智不空三藏和尚

[0033a27] 毘盧遮那聖旨觀自在摩訶 () () () 瑜伽
西方極樂世界利益眾生阿闍梨 蓮華金剛供養 念誦安置香爐香爐
自在周遍法界何為 紇哩 () 不可得 ha ra ī aḥ 合成一字梵文 hrīḥ
諸法不可得清淨無垢 不可得本不生不滅順義 不滅自在不可得清淨無垢諸法
逆順相應

[0033b11] ![T20p0033_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0033_01.gif)

[0033b20] 妙香大悲拔苦所以者何 真實 空法觀察紇哩 ()
一字出生 () 達磨一一出生 字門一一字門化作一切佛菩薩一一 化身周遍法界利益眾生是故行者得無
悉地圓滿諸佛加被是故行者現世 安穩無諸障礙蓮華見者愛惜 極樂上品有利智慧方便
身見陀羅尼所生 妙香遍十方眾生不退如是 功德不可香爐蓋上 ( )
達磨以為 () 中央 三昧耶形蓮華 圍繞三昧耶三昧耶
作禮專念蓮華所以極樂世間度眾生 蓮華不為過去本誓
是故行者三昧耶 專念 hrīḥ 香煙 三昧耶形更為本尊形體因時本誓
形色三昧耶燒香 本尊真言成就 如斯

[0033c16] ![T20p0033_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0033_02.gif)

[0034a01] () 。
![T20p0034_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0034_01.gif)

[0034a15] 無上菩提真言然而攀緣懈怠 栴檀如是每日燒香
常業持金剛何以真言 顯示

[0034a20] 根本二手金剛指頭蓮華大指並立真言

[0034a22] oṃ va jra dha rmma hrīḥ

[0034a23] 一字真言一切災禍疾病 之後極樂上品世間 出世大願何況教法修行
一切悉地不久圓滿

[0034a27] 觀自在菩薩真如

觀自在妙香

[0034a29] 享保乙卯仲夏淨嚴和尚 香煙真如 hrīḥ

[0034b03] 大和妙音沙門

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1042 觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生薰真如法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary