Back to collection

Nilakantha Avalokitesvara Bodhisattva Heart Dharani Sutra (Qing Jing Guanzizai Pusa Xin Tuoluoni Jing) 青頸觀自在菩薩心陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

青頸觀自在菩薩心陀羅尼經
[0489a07] 爾時世尊毘沙門天王觀自在菩薩 往昔因緣

[0489a08] 「過去無量無邊阿僧祇劫 觀照觀察如來成佛二十七說法涅槃一天名曰那羅延力爾時
如來青頸觀自在菩薩心真言 天子獲得大悲三摩地:『 一切眾生怖畏厄難
離苦解脫無上菩提 菩薩名字恒沙如來。』」

[0489a16] 爾時世尊毘沙門天王:「天子滅度以此心真言流轉作佛事 無邊眾生安置無上菩提陀羅尼

[0489a19] 「 (相傳入道 [*] 懺悔發願結跏趺坐三業真言三部護身根本
真言頂上) 。」

大興善寺三藏沙門廣智不空 注釋

[0489a23] 「曩謨 () () () () (三寶) 曩莫 ( )
() () () () () () (聖觀自在) ()
() () ( ) 摩訶 () () (大悲者) 薩嚩滿 () 馱曩
() () 迦羅 () () (一切繫縛) 薩嚩 () ( ) ()
() 迦羅 (有海一切生死苦) () () 迦羅 (一切疾病) ()
() () 迦羅 (一切) 薩嚩 () () 怛囉 ()
(救濟怖畏) 曩莫 () () () () () ()
() (聖觀自在) [*] () () () 紇哩 ()
() (聖者青頸心真言) () () 薩嚩 (利益) () [*] (
[-+] ) (一切利益成就清淨) () () (鬼神得勝)
(本能有道) () (所謂) (如意輪) (光明) () 路迦
(光明) 路迦 () [**] () () [*(-+)] (師子)
() () () () () () ()
(菩薩) () () () (大悲憶念心真言) ()
[*(-+)] () () (師子王觀自在) () ()
( ) 羅摩 () (慈心) () (大悲者) 羯摩 (事業)
(成就) () () () () ()
() (如意) (遠離) () () () (成就自在)
(住持) 摩訶 () () () () ()
(帝王自在) () () () (動搖離垢離垢) ()
() () () (聖觀自在菩薩鹿皮衣) [*] ()
() (頭冠瓔珞華鬘) () 悉馱 () (大成就持明) 摩羅 () 摩羅
() () 摩羅 () (無垢) 羅摩 ( ) ()
() [*(-+)] () () () () ()
() (黑色) () () 納麼 () () (蓮華手) [*]
() [*(-+)] () () (觀行自在) () ()
() () () () () () () 嚩囉
() ( ) () () () (自在) ()
() () 摩羅 () () () (那羅 ) [*] ()
[*] (青頸) () () () () () () ()
() () ( 得勝) () () () (除滅世間瞋毒)
() () (除滅世間) 摩羅 [*(-+)] (蓮華) ()
() (師子王蓮花觀自在菩薩即是蓮花) 薩羅薩羅 (蓮花) (蓮花) (蓮花)
() () () (有情覺悟) [*] ()
() () () () (未來師子) () () ()
() () () () () () [*] () ()
() () 悉馱 () () (大成就瑜伽自在) () ()
() () () (成就成就真言) () () ()
(滿) () (憶念憶念觀照觀察) 娜娜 () 薩嚩 ()
(一切眾生) () () () () ()
() (見者歡悅) 悉馱 () (成就福智圓滿) 悉馱 () (大成就福德) 悉馱
() () (成就瑜伽自在圓滿) [*] () () (青頸)
() () () (大師福智圓滿) 悉馱 () () ()
(成就持明福智圓滿) 納麼 () () () (蓮花福智圓滿) ()
() () () () () ( 福德)
() () (杖者圓滿) () () () ()
() [*] () () () () (法螺驚覺) ()
() () () () () (鹿願智圓滿)
() 伽羅 () [*] () () (鹿) ()
() (觀自在菩薩福德 滿) 薩嚩 () () (一切成就自在) 曩謨婆誐嚩帝 (歸命)
() () () (聖觀自在菩薩) () 摩訶薩 ()
(勇猛) (大悲者) 滿 () () (真言成就) ()
() ( )

[0490b03] 「青頸觀自在菩薩畫像 當前正面慈悲右邊師子左邊寶冠中有無量壽佛
第一執杖第二蓮花第一第二 鹿以為
蓮花瓔珞臂釧莊嚴

[0490b11] 「青頸

[0490b12] 「二手外相插入 中指蓮花無名指 。」

[0490b15] 己巳七月中旬 善本! va jra

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1111 青頸觀自在菩薩心陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供西提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary