Back to collection

Vajra Pinnacle Superior Yogao Samantabhadra Bodhisattva Liturgy (Jingang Ding Sheng Chu Yujia Puxian Pusa Niansong Fa) 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂瑜伽普賢菩薩念誦
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺 三藏沙門不空 

歸命普賢 法界真如
大教 金剛頂
修行 金剛界
海會聖眾 垂慈加護
利益修行 是故結集
欲求解脫 阿闍梨
灌頂 許可
本教 揀擇得勝
建立 自身
普賢 
端坐三昧 五股
淨妙金剛杵 真言
同一法界 真言

[0528a28] ()

真言 清淨
虛空 遍滿胡麻
遍照 諸佛
觀佛真言

[0528b04] () 嚩日囉 () 馱都

滿普賢行 最正覺
身心不動搖 諸佛
真言

[0528b08] 薩嚩怛他誐多 () 滿

本尊大印 金剛
 密言如是

[0528b11] () ()

便金剛 

[0528b13] 嚩日囉 () 滿

 密言

[0528b15] 嚩日囉 () 滿怛囉 () (半音)

前金 慧開
真言 降臨加護

[0528b18] 嚩日囉 ()

 
三昧 真言如是

[0528b21] 嚩日囉 () () [*]

 安心
身語意金剛 形體
為準 
其中 祕密三昧
印心 真言

[0528b27] ()

金剛 
 第一
 結加
 毘盧遮那佛
儼然鮮白耀 真言

[0528c03] () ()

 阿閦
處於 

[0528c06] 嚩日囉 () ()

 寶生
黃色端嚴 真言如是

[0528c09] 嚩日囉 () ()

置於 無量壽如來
 真言

[0528c12] 嚩日囉 () 達磨

至於 不空成就
綠色五佛 

[0528c15] 嚩日囉 () 羯磨

 灌頂
金剛拳 
腦後 
 
 次後真言

[0528c21] () 嚩日囉 () () 滿 () [*] ()

定慧 成就
一切 真言如是

[0528c24] 嚩日囉 () 使 () ()

金剛印明 一遍

[0529a02] () () ()

 金剛薩埵
五佛色身 安住相應
遍照薄伽梵 如來拳
阿閦 衣角
 
施願寶生 
無量光 
 無動佛
 拔濟有情
 不空成就
金剛 
 
相合 印心
 用心密語

[0529a17] 𤙖

便香水 閼伽

[0529a19] () () () () () ()
() () 𤙖 [*] () () () () ()
() 滿 () () ()

奉獻 眾聖
滿月 皓白
大聖處於 金剛
 
衣服 嚴飾
彎弓 薩埵
 
金剛拳 三昧耶
 青色
 以定
摩竭 名為
 低頭
羯摩真言 加持安立
大聖金剛 心密

[0529b08] 𤙖

次復 
堅固 彎弓
 

[0529b12] () 嚩日囉 () () () () ()
(半音)

 交臂
 此後

[0529b16] 𤙖 () 嚩日囉 () () 𤙖 ()

 
 

[0529b19] [*] () () () () () (半音)

左傾
 真言

[0529b22] () 嚩日囉 () () () () ()

供養 東南
 金剛
金剛 香爐
金剛獻燈 嚴飾
塗香 金剛大吉
形質 
 結成
金剛拳 
供養 真言

[0529c04] () 嚩日囉 () ()

 焚香雲海
普遍一切 真言

[0529c07] 摩訶 () 嚩日囉 (二合一) ()

 應運
佛事 密言如是

[0529c10] () 嚩日囉 () () ()

其二 
塗香 真言

[0529c13] 摩訶 () (二合一) () ()

供養 
東南嬉戲 當心
處於西南 
西北 箜篌
東北 旋轉
金色 真言
 右轉
嬉戲 

[0529c22] 嚩日囉 (二合一) () () 怛囉 () (半音)

 
 含笑真言

[0529c26] 嚩日囉 (二合一) () () 娑訶 ()

箜篌 改進
 歌誦

[0529c29] 嚩日囉 (二合一) () () ()

 頂上便
 真言

[0530a03] 嚩日囉 (二合一) () () ()

承旨 
青色 嚴麗處於
 西
名為 綠色
真言 復次
 
 進度
 

[0530a13] [*] () () ()

 
其中 真言

[0530a16] 嚩日囉 () () () 𤙖 ()

改進 交臂
 密言如是

[0530a19] 嚩日囉 () () [*]

 動搖

[0530a21] 嚩日囉 () [*] () ()

大聖嚴飾 衣服
 隨身
 五佛冠
曼荼羅 諸位
月輪 其中觀念
半跏本尊 瞻仰
三昧印 本尊
真言 差謬
 
護身 大樂隨心
 
 相當成就
 交印
 摩竭
 
 
自相 
 
 
供養 金剛
 燒香
 塗香
嬉戲旋轉 
 
力度 
 
當心旋舞 供養
金剛 改進
 
智力 
智力 便
堅固 
搖動 四攝
三昧耶真言 羯磨
金剛薩埵 行者所居
十六 圍遶端嚴
 最勝真實
稱念 悉地

[0530c02] 摩訶 () () () 摩訶 () () () 摩訶 ()
() 摩訶 () () 摩訶 () () () 摩訶 () 羯摩 ()
() () () 悉地 () ()

 觀念
身心散亂 
當心加持 真言

[0530c09] 嚩日囉 () () 三摩

 等引
 
金剛 分明相好
四時 
過於 真言如是

[0530c15] 嚩日囉 () ()

念誦 大願
根本 
復修供養 
閼伽 
三昧 
羯摩 
所生 一一
真言

[0530c24] 嚩日囉 ()

奉送 金剛
 
真言

[0530c28] () 薩嚩 () () 悉地 ()
那囉嚩日囉 () ()

寶印 金剛
 亦復
印相 置於灌頂
分手 甲冑
真言如是

[0531a08] 嚩日囉 () () [*] 薩嚩 () ()
嚩囉

[0531a11] [*]

加持被甲 
聖眾歡喜 以此真言
歡喜 真言

[0531a15] 嚩日囉 () () ()

奉送聖眾 加持
便出於道場 任意自經
轉讀大乘 調息自身
本尊 仁者遵奉

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1123 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary