Back to collection

Samantabhadra Vajrasattva Short Yoga Liturgy (Puxian Jingang Saduo Lue Yujia Niansong Yi Gui) 普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

普賢金剛薩埵瑜伽念誦
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0531a29] 普賢菩薩金剛念誦 等同金剛薩埵修行勝解 金剛界曼茶羅菩提心戒
大悲拔濟安樂不惜身命剎那 普賢菩薩身業 一切諸佛菩薩目前所居阿蘭
精室伽藍宅舍建立 面向東方西穩便端身跏趺 普賢隨意 有情有情三業密語

[0531b10] () () () (入聲)

[0531b11] 應觀如來相好運心供養 塗香花鬘香燈飲食種種讚歎 印契密語四方如來捨身供養
三世無礙智律儀戒右膝著地 金剛三麼耶當心頂上 密語供養承事一切如來

[0531b18] () 嚩日囉 () ()

[0531b19] 發露隨喜勸請迴向發願 跏趺坐思惟一切有情獲得出世 悉地成就密語

[0531b22] 薩嚩 () 悉多 () 薩嚩 () () 薩嚩悉馱 ()
() 怛他蘖多 () 地底 (入聲) ()

[0531b26] 金剛掌印密語密語

[0531b27] () () ()

[0531b28] 密語瑜伽相應 成就金剛縛印密語

[0531c01] 嚩日囉 () 滿

[0531c02] 結使解脫十波羅蜜圓滿 密語

[0531c04] () 嚩日囉 () 滿怛囉 () (半音)

[0531c05] 密語曼茶羅阿闍梨 金剛薩埵三業金剛弟子自性 發動顯現

[0531c08] 金剛前金大指 安於無名指密語

[0531c10] () 嚩日囉 () 吠奢

[0531c11] 三業金剛吠奢 大神威德

[0531c13] 大指 金剛拳密語

[0532a01] () 嚩日囉 () () [*]

[0532a02] 三業金剛散失

[0532a03] 以前金剛縛印中指金剛 密語

[0532a05] () 嚩日囉 () 三麼耶 ()

[0532a06] 修行普賢菩薩三摩地 月輪色相光明

[0532a08] 多大真實大指 小指指頭 [*] 中指 思惟我身
既成普賢菩薩時成就無邊解脫 一切有情同體大悲 真實密語

[0532a14] () 嚩日囉 () 三麼耶 ()

[0532a16] 勝三世忿怒金剛三摩地四面 威德光明熾盛劫燒脚踏 摩醯首羅脚踏二手金剛拳
小指 右旋 佛菩薩不違何況三界 印心四處密語

[0532a23] () () () () () ()
() () () () () () ()
() 泮吒 (半音)

[0532a27] 密語三密相應阿賴耶識 雜染種子以此金剛智焚燒一切 不能

[0532b01] 蓮華三摩耶二手金剛 小指安於自身 金剛法菩薩密語

[0532b04] () 嚩日囉 () 三麼耶 ()

[0532b05] 三摩地瑜伽悉皆現前

[0532b06] 定印虛空諸佛猶如胡麻 密語

[0532b08] () 薩嚩瑜誐質多 () () ()

[0532b10] 密語一切獲得安樂 魔境諸佛一切供養 通達心密

[0532b13] () 質多 () ()

[0532b14] 緣生三摩地一切法 陽焰如夢影像聲響光影 變化虛空
無礙虛空菩提心 菩提心密語

[0532b19] () 地質 () () ()

[0532b20] 胸臆圓滿 清涼無限通達菩提心密語 心水澄淨菩提心滿月
五鈷金剛杵了了分明密語

[0532b24] () () 嚩日囉 ()

[0532b25] 如是觀密語金剛

[0532b26] 五鈷金剛杵密語

[0532b27] 嚩日囉 () ()

[0532b28] 遍滿虛空金剛杵合為 一體如是觀密語修行三業 金剛修行自身普賢菩薩
五佛冠水精月色右手五鈷 左手持金剛身處滿月了了 密語

[0532c05] 嚩日囉 () () ()

[0532c06] 金剛印金剛 虎口以此印加

[0532c09] ()

[0532c10] 二手金剛中指 中指大指 金剛界五佛冠密語

[0532c13] 薩嚩怛他蘖多囉怛曩 () ()

[0533a01] 灌頂安於頂上密語

[0533a02] 嚩日囉 () () [*]

[0533a03] 二手金剛拳腦後 從小密語

[0533a06] ()

[0533a07] 被甲二手金剛拳指端 二字便二指當心 至心左右
腦後密語

[0533a11] () 阿婆嚩日囉 () 滿 () [*] [*] ()

[0533a13] 二手一遍歡喜密語

[0533a14] () 嚩日囉 () 使 () ()

[0533a15] 金剛曼茶羅二手金剛拳 小指互相五處

[0533a18] 嚩日囉 () ()

[0533a19] 警覺一切聖眾二手交臂 彈指一遍一彈指滿密語

[0533a21] 嚩日囉 ()

[0533a22] 普賢菩薩一切眷屬應時雲集 在於空中

[0533a24] 四門菩薩東門金剛菩薩 曼茶羅青色南門金剛菩薩黃色 西門金剛鎖菩薩赤色
北門金剛鈴菩薩綠色 五佛冠種種嚴麗以為莊嚴

[0533a29] 二手金剛拳小指 上下密語

[0533b02] [*] () ()

[0533b03] 不解指頭 密語

[0533b05] 嚩日囉 () () () ()

[0533b06] 以前大指互相 密語

[0533b08] 嚩日囉 () () [*] ()

[0533b09] 大指搖動密語

[0533b10] 嚩日囉 () [*] () ()

[0533b11] 本尊菩薩一百八金剛 薩埵真實密語聖眾 密語

[0533b14] () () 嚩日囉 () () () () ()
() 嚩日囉 () () 三昧耶 () () () () [*]
() [*] () () () () () ()
() () () () () () () ()
(十一) (十二) () [*] (合十) 薩嚩 () (十四)
() (合十) () () 使 () () 吠奢 (十六) 三摩
() (合十) () (十八) (十九) 滿怛囉 () (二十)
(二十一) (二十二) (二十三) (二十四)

[0533b27] 結印密語警覺普賢菩薩 眷屬歡悅越本道場 引入喜悅 
吽字  交結 搖動

[0533c04] 閼伽二手金剛中指相合中指大指 閼伽奉獻
閼伽大指相交成名 閼伽八功德水密語

[0533c09] () () () () ()
() () () () () () 滿 ()

[0533c13] 閼伽洗滌煩惱塵垢 清淨

[0534a01] 供養東南菩薩金剛 西南金剛菩薩 向後

[0534a04] 西北金剛菩薩左手 箜篌

[0534a06] 東北金剛舞菩薩旋轉 金色如初嬉戲左右密語

[0534a09] 嚩日囉 () 怛囉 ()

[0534a10] 向外從小 向後笑容密語

[0534a12] 嚩日囉 (二合一) () ()

[0534a13] 右手箜篌 右手密語

[0534a15] 嚩日囉 (二合一) () () ()

[0534a16] 旋轉合掌便 密語

[0534a18] 嚩日囉 () ()

[0534a19] 金剛菩薩焚香 內院東南 香爐以為密語

[0534a22] () ()

[0534a23] 便散華 金剛菩薩內院西南密語

[0534a26] ()

[0534a27] 金剛菩薩大指 內院西北密語

[0534b01] () () () ()

[0534b02] 金剛菩薩 內院東北綠色 密語

[0534b05] () 嚩日囉 () [*(-+)] () ()

[0534b06] 次於曼荼羅圓滿月輪中有 普賢菩薩金剛

[0534b08] 次於大聖金剛衣冠 種種嚴飾大聖金剛弓箭

[0534b10] 次於大聖金剛 交臂

[0534b12] 次於大聖金剛 摩竭右手

[0534b14] 大聖左邊金剛 三摩地印

[0534b17] 金剛密語

[0534b18] () 嚩日囉 () () () () () ()

[0534b20] 密語

[0534b21] () 嚩日囉 () () ()

[0534b22] 金剛密語

[0534b23] () 嚩日囉 () () () ()

[0534b24] 菩薩密語

[0534b25] () 嚩日囉 () () () () ()

[0534b27] 以上十七聖眾形色衣服月輪 己身大印眷屬圍遶 明了

[0535a01] 普賢菩薩

[0535a02] 薩嚩 () () () () () () 嚩日囉
() () () () 摩訶 () () ()
() () () [*] () ()

[0535a07] 第一句金剛羯磨

[0535a08] 第二吉羅金剛羯磨

[0535a09] 次第三句金剛羯摩

[0535a10] 第四金剛羯磨

[0535a11] 歌詠

[0535a12] 三摩地

[0535a13] 大乘不空三昧耶真實密語

[0535a14] () () 嚩日囉 () () ()

[0535a16] 大印等同普賢菩薩成就本尊 念誦每日四時無限數念疲倦全身金剛合掌作禮以此為憩息
滿月大印念誦至於晨朝普賢菩薩身光月輪行者自身 行者身等普賢五佛頭冠身著
瓔珞華鬘金剛薩埵所有 如是威德驚愕恭敬禮拜常在自家大神通亦作佛身大神
三世勝金剛身調伏調悉皆調 隨意騰空自在無量世界供養諸佛五欲壽命利樂無邊有情大利毘盧遮那佛

普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1124 普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary