Back to collection

Recitation Methods of the Great Akasagarbha Bodhisattva 大虛空藏菩薩念誦法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大虛空藏菩薩念誦法
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0603a14] 瑜伽金剛頂經寶部虛空藏菩薩 真言教法在家山家薄福 資具世間出世間勝願不遂
教法修行業報消除福德 心神淨信大乘利樂有情無退出世間所有財寶悉皆獲得一切眾生
利益一念所得虛空 作意如法修行所願殊勝成就行者 灌頂道場儀軌
寺舍建立精室 一方大小瞿摩夷塗地 周匝天蓋西面
菩薩持誦念誦種種 燒香燈明飲食 以為供養入道
一切如來聖眾懺悔隨喜勸請 發願然後結跏趺坐半跏隨意 端身正念塗香二手虛心合掌
蓮華清淨真言頂上 三業清淨勝義澡浴三業真言

[0603b06] () () 馱曩 () () ()

[0603b07] 佛部三昧耶

[0603b08] 止觀十度結印 觀想諸佛遍滿虛空佛部心真言 頂上真言

[0603b11] (半音) () ()

[0603b12] 蓮華部三昧耶

[0603b13] 佛部心印 一切如來右邊觀自在菩薩 眷屬蓮華部心真言頂上
真言

[0603b17] () () (半音) () ()

[0603b18] 金剛部三昧耶

[0603b19] 佛部心印 一切如來左邊金剛手菩薩眷屬金剛部心真言真言

[0603b22] 嚩日囉 () 地力 () (半音) ()

[0603b23] 被甲護身

[0603b24] 握拳五處所謂 五處護身真言

[0603b27] () () ()

[0603b28] 印加五處金剛堅固 甲冑一切不能所持真言

[0603c02] 虛空藏菩薩

[0603c03] 金剛 中有寶樓樓閣 蓮華真言
本尊眷屬來集迎請真言

[0603c07] 薩嚩 () () () 嚩日囉 ( ) 囉怛曩 () 薩嚩 ()
() () ()

[0603c10]

[0603c11] 真言
三匝一切右轉三匝 便結界真言

[0603c16] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () () ( ) 嚩日囉 ()
() () () () 滿滿 () 發吒
() ()

[0604a04] 遏伽

[0604a04] 行者 滿香水以為遏伽迎請右邊 奉送左邊奉獻
奉獻真言本尊 聖眾真言

[0604a09] 嚩日囉 ()

[0604a10] 蓮華座

[0604a11] 虛心合掌 中間六度相離猶如蓮華 真言

[0604a14] () ()

[0604a15] 真言加持一切聖眾本尊 七寶蓮華

[0604a17] 虛空藏普通供養

[0604a18] 合掌二度 結成真言供養真言

[0604a21] () () () 嚩日囉 () ()

[0604a22] 出生無量種種供養香花燈燭塗香 寶幢幡蓋本尊一切聖眾 真實廣大供養

[0604a25] 羯磨

[0604a26] 當心智力力度 向前施願 思惟我身虛空藏菩薩 真言

[0604b01] 嚩日囉 () ()

[0604b02] 加持行者自身等同本尊 菩薩

[0604b04] 三昧耶

[0604b05] 金剛 置於當心三昧耶真言真言

[0604b07] 嚩日囉 () 囉怛曩 ()

[0604b08] 取水念珠安於合掌當心加持 念珠真言真言

[0604b10] () () ()

[0604b11] 安於頂上十方世界所有 真言行者受持一切真言速成當心
散亂頂戴 一切有情希望出世間殊勝果報念誦成就本處
本尊三昧耶三昧耶真言頂上 供養普通供養真言頂上虛空藏菩薩讚歎

[0604b20] 嚩日囉 () 囉怛曩 () () 嚩日囉 () (二合一) 嚩日囉 ()
() () () () () () 嚩日囉 () ()
嚩日囉 () () 曩謨 () () ()

[0604b24] 讚歎左邊閼伽奉獻 前軍一匝三昧耶 奉送一切聖眾奉送真言

[0604b27] 嚩日囉 () 囉怛曩 ()

[0604b28] 頂上真言奉送一切 三部三昧耶結護 五處禮佛發願隨意出道
轉讀大乘佛印饒益 有情

大虛空藏菩薩念誦法

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1146 大虛空藏菩薩念誦法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary