Back to collection

Dharmacakrapravartana Bodhisattva Destroys Mara Ritual (Zhuan Falun Pusa Cui Mo Yuan Di Fa) 轉法輪菩薩摧魔怨敵法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

轉法輪菩薩摧魔怨敵法
大興善寺三藏沙門廣智不空 

[0609b07]爾時魔怨菩薩白佛世尊諸菩薩各各祕密真言教法世尊未來末法護持國王護國有情
祕密魔怨世尊哀愍佛言便世尊國界國內怯弱
叛逆十二世尊一切天龍八部國王護國
有情災禍安樂圖畫護國土神

[0609b18]如此大唐護國所謂毘首羯磨藥叉劫比羅藥叉法護藥叉藥叉廣目藥叉藥叉藥叉滿藥叉持明
藥叉(藥叉)龍王蘇摩龍王毘摩龍王(三大龍王)天后天后天后
(三大天后)五千以為眷屬

[0609b25]執持幖幟頂上無礙十字佛頂真言末後所有怨敵叛逆主帥
輪輻圖畫一輪具足災難解法受者其中
一方三角中央四面種種閼伽解法

[0609c05]一切如來 二手真言請召十六及其眷屬大威德供養

[0609c08] 如來真言

[0609c09]
na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ aḥ sa rva trā
  滿    ()
pra ti ha ta ta thā ga tāṃ ku
()   ()  
śa bo dhi ca rya pa ri pu ra ka svā
    ()

()

[0609c17] 行者三世勝金剛忿怒三摩地威德熾盛四面uma摩天摩醯首羅

[0609c20]三世勝 二手金剛拳互相真言三五真言

[0609c23]
oṃ su mbha ni su mbha hūṃ pha ṭ gṛ hṇa
     () ()
gṛ hṇa hūṃ pha ṭ gṛ
() ()  ()
hṇa pa ya hūṃ pha ṭ ā na ya hoḥ
()   ()  ()
bha ga vaṃ va jra hūṃ pha ṭ
  ()  

[0610a01] 復次上方諸天 二手金剛拳互相旋繞結印汝等十六藥叉付囑護持
國王護國一切有情安樂災禍我國汝等我軍怨敵汝等當令
使我軍兵強得勝真言(召請諸天) 。

[0610a09]
hūṃ pa liḥ ti ddha liḥ taḥ va jra
 () () () () ()
ka rṣa haṃ jaḥ
  

[0610a13] 復次虛空諸天 二手金剛相背二空結印真言

[0610a17]
oṃ va jra gra pā ḍa ya va jra
 () ()   ()
hūṃ


[0610a21] 復次虛空諸天 降三世二食安於頂上即是結印真言

[0610a24]
oṃ va jra ma lā gra vaṃ
 ()  () 

[0610a26] 復次諸天 二手金剛風頭相合金剛菩薩即是結印真言

[0610a29]
oṃ va jra va ndha haṃ
 () 滿 

[0610b01] 地底諸天 二手向外二空安於眉間
真言

[0610b05]
oṃ hā ru ka va jra sa ma ya sa rva
   ()   
du ṣṭa sa ma ya mu drā pra
 ()   () ()
māṃ ja ka hūṃ pha ṭ
   

[0610b11] 金剛拳十字佛頂真言一百八

[0610b13]十字佛頂真言結印二手二空二空即是真言

[0610b16]
oṃ va jra sa ndho ṣṇī ṣa hūṃ
 () () () 
pha ṭ
 

[0610b20] 念誦焚香獻花閼伽帝王百姓廣大利益安樂殊勝金剛金剛解脫真言
聖眾還本真言

[0610b24]
oṃ va jra muḥ
 () 

[0610b26] 法事安置供養依法河流之中

魔怨菩薩

[0610b29] 時節宿

[0610c01] 九月十九校正

[0610c02] 河南延命沙門淨嚴 (四十)

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1150 轉法輪菩薩摧魔怨敵法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary