Back to collection

Scripture of the Dharani of Wish Fulfillment (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說隨求即得大自在陀羅尼
大唐北印度迦濕彌羅國 三藏寶思惟天宮寺

[0637b19] 如是我聞一時婆伽婆王舍大城 崛山弟子共會說法於是娑婆世界主 大梵天王右繞三匝頂禮佛足
白佛世尊利益眾生陀羅尼神呪諸人安樂佛言 善哉大梵天王一切眾生
利益善思分別演說隨求即得大自在陀羅尼神呪一切 眾生最勝安樂不為一切夜叉羅剎
餓鬼揵陀鬼神惱害 寒熱所在恒常得勝 不為侵害
不能消滅不能 不能不能不能不為雷電 非時風暴損害受持
神呪所在得勝書寫 一切善事最勝清淨 天龍擁護諸佛菩薩憶念
金剛密跡四天大王天帝釋大梵天王 天大自在天俱摩羅大黑 難提天等晝夜常隨擁護
天眾自在諸天 如是擁護魔天眷屬 大威德所謂
商羯羅毘俱知多羅 迦羅波尼大力神 摩訶迦羅摩尼
迦羅 毘俱知堅牢地神 大怒摩尼 佛陀陀羅波利
無量諸天諸天 擁護神呪在身鬼子父母摩尼 富那跋陀神力天大
功德天大辯天恒常隨逐 擁護女人受持神呪大勢 受持安隱產生安樂
無諸疾病消滅必定無疑福德 增長說教令人信受一切 敬事應當潔淨童男童女
安樂無諸疾病色相熾盛圓滿 吉祥福德增長一切成就 一切
作惡重罪消滅惡心 相向不能一切樂欲 爾時世尊

[0638a07] () () ( [*] ) ()
[*(-+)] () () [*] [*(-+)] () ()
(無我) [*(-+)] () () () 伽伽那 ()
() � () () () () (十一) (十二)
(十三) (十四) (十五) (十六) (十七) ()
() () () (十八) 揭底 () 揭底 (十九) (二十)
(二十一) () () (二十二) (二十三) � 婆婆 () [*] 揭底
(二十四) (二十五) (二十六) (二十七) 三曼多 () (二十八)
() (二十九) [*] (下同) [*] 麼麼 (某甲) (三十)
(三十一) (三十二) () [*] (三十三) (三十四) (三十五)
[*] (三十六) [*] (三十七) (三十八) ()
() 摩羅 (三十九) 質多羅 () (四十) () [*] ()
() (四十一) [*] (某甲) (四十二) 三曼多 () (四十三)
(四十四) 怛囉 () 摩羅 (四十五) (四十六) (四十七) �
() (四十八) () () (四十九) [*] (五十)
(五十一) (五十二) (五十三) () (五十四) (五十五) �
婆提 (五十六) (五十七) 三曼多 (五十八) () (重五十九)
() () () (六十) � () (六十一) (六十二)
[*(-+)] (六十三) (六十四) () (六十五) () [*]
(下同 十六) [*] () (六十七) () [*]
(六十八) () () () (六十九) � 婆提 () [-+]
() (七十) (七十一) 鉢特摩 () () (七十二) () ()
(七十三) () () (七十四) () () (七十五) () ()
(七十六) (七十七) () 谿 (七十八) (七十九) (八十)
() [*(-+)] (八十一) 三曼多 () 婆婆 () () (八十二)
() ( ) (八十三) � 婆提婆提 () (八十四) � [*]
() (八十五) 怛囉怛囉 (八十六) 那伽 毘盧 (八十七) (八十八) (八十九)
(九十) � () (九十一) [*] () [*] ()
(九十二) (九十三) () [*(-+)] (九十四) 怛囉怛囉 (九十五) [*]
() 某甲摩訶 [*] (九十六) () () 多羅伽伽那 (九十七)
(九十八) () () () (九十九) (一百)
() () () () () () ()
提婆 () () () () () ()
() () () () () ()
[*] [*] (某甲) () � 怛囉 (合十) � 婆陀 (十二) � 婆婆 ()
(十三) � () () (十四) � () ()
(十五) � () () (十六) � (十七) () 婆陀
(十八) () (合十) () () (二十)
(二十一) � (二十二) [*(-+)] (二十三) 婆羅婆 (二十四)
婆羅 (二十五) [*] [*] (某甲) (二十六) � 怛囉 (二十七) �
() (二十八) 殿 [*] () () () [*] (二十九) �
() (三十) [*] (三十一) (三十二) 悉地 [*] () 悉地
[*] (三十三) [*] () [*] (三十四) () () (三十五)
[*] () () (三十六) [*] (三十七)
() (三十八) () () ( ) (三十九) 三昧 [*]
[*] (四十) () (四十一) [*] () () [*]
(某甲) (四十二) () [*] () 摩訶 () [*] ()
(四十三) () (四十四) () () () (四十五) �
() () (四十六) 三曼多 () 曼茶羅 () (四十七)
(四十八) () (四十九) () () (五十) � ()
(五十一) 末羅 () (五十二) () () (五十三)
[*(-+)] () [*] () () () (五十四) �
() () () (五十五) 菩提薩埵 () (下同)
(五十六) � 提婆 () () (五十七) � () ()
[*(-+)] () () (五十八) � 三昧 [*] (五十九)
[*(-+)] () 陀羅 () () () [*] ()
(六十) () () () () () (六十一)
() 那麼 () (六十二) 嚩囉 () 那摩 ()
(六十三) () () 波尼婆羅 () [*] () (六十四)
() () () [*] (六十五) [*] (六十六)
[*] (六十七) () 滿 () [*] (六十八) ()
() 摩訶闍那 () [*] (六十九) () [*] (七十)
那伽 毘盧 [*] (七十一) 提婆 (七十二) (七十三) 藥叉 (七十四)
(七十五) 阿蘇囉 (七十六) () (七十七) 緊那囉
(七十八) (七十九) (八十) () (八十一)
(八十二) � [*] () (八十三) � () (八十四)
[*(-+)] () () () (八十五) ( [*] )
(八十六) 薩摩 [*(-+)] () (八十七) (八十八) (八十九) ()
() (九十) () () (九十 ) () () (九十二)
() (九十三) () ()
() (某甲) (九十四) ( [*] ) ( [*] ) �
() () [*] () () () () [*] ()
() (某甲) (九十五) () () [*] (九十六) ()
() () [*] (九十七) () () [*] (九十八)
三曼多 () () () [*] (九十九) 摩尼 () [*]
(二百) () () ( ) [*] () 摩訶迦羅 [*]
() () () () [*] () () ()
() () () ( ) () ()
() () () () () () ()
(下同) () () () [*] () (下同)
() () ( ) () () (十二)
() [*(-+)] (十三) () (十四) (十五) �
(十六) (十七) (十八) () () (十九) ()
(二十) (二十一) (二十二) () (二十三) ()
(二十四) (二十五) (二十六) [*] () [*] ()
(二十七) 曼茶羅悉地 () (二十八) 曼茶羅 () (二十九) (三十)
(三十一) () () () () (三十二) (三十三)
(三十四) (三十五) [*] [*] (三十六) 摩尼 ()
(三十七) () () () [*] () (三十八)
[*(-+)] () [*(-+)] () ()
[*(-+)] () (三十九) () [*] (四十) ()
(四十一) () () (四十二) 蘇嚩 (無我) () ()
(四十三) () () () () () (四十四)
() (四十五) () [*] () (四十六) ()
[*] () (四十七) (四十八) (四十九) ()
(二百 五十)

[0639c22] 根本

[0639c23] 一切佛心

[0639c24] () � () () () ()
() (某甲) () () () ()
() () 揭帝 () () () () () 地步 ()
() () [*] () [*] (十一) (十二) �
() () [*] (十三) [*] (合十) (十五)

[0640a04] 一切佛心印

[0640a05] () () () () () ()
() () () () () ()

[0640a08] 灌頂

[0640a09] () [*(-+)] () () () �
(某甲) () � [*] ( ) () 摩訶 () ( )
() () () () [*] () ()
[*(-+)] () ()

[0640a14] 灌頂

[0640a15] () () [*(-+)] () 嚩囉嚩囉 ()
() 嚩囉 () () [*] [*] () 泮吒泮吒 () ()

[0640a18] 結界

[0640a19] () () 毘盧 () () [*] ()
() () 𤙖 𤙖 () 泮吒泮吒 () ()

[0640a22] 佛心

[0640a23] () 毘摩 () [*] () () [*]
𤙖 𤙖 [*] () 泮吒泮吒泮吒泮吒 () ()

[0640a25] 心中

[0640a26] () () () () () () ()
[*] () () () 𤙖 [*] () () ()

[0640a28] (平上去入四聲二字連聲 注重長者
接下可知 [*] [*] [*(-+)] [*] [*]
[*] ) 。

[0640b04] 爾時世尊神呪大梵 陀羅尼善男子善女人所有一切 罪障消滅即是
金剛不能大梵迦毘羅 羅睺羅童子釋種 陀羅火坑羅睺羅憶念
大火變成蓮華 以是因緣不能大梵 長者子
德叉迦龍王 結界瞋怒苦惱 無能城中優婆夷名曰
隨求即得大自在陀羅尼神呪 優婆夷大慈悲憐愍往詣其所以此 一遍消滅本心時長
無垢受持憶念是故 不能復次大梵波羅柰名曰 國王威力
波羅柰 內人汝等勿怖我有神呪隨求 陀羅尼神力
澡浴清淨淨衣書寫 在身