Back to collection

Vajra Crown Tantra Yoga Manjusri Bodhisattva Offering Ritual (Jingang Ding Jing Yujia Wenshushili Gongyang Yi Gui) 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩 供養儀軌
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

歸命童真妙吉祥 瑜伽念誦
身口意業金剛 如來甚深三密
行者普賢 金剛
不顧身命慈悲 可堪解脫
應從三麼耶 契印密語
阿闍梨 同學重心
阿蘭若 流泉浴池
石窟 建立壇場
莊嚴精室本尊 供養一心
十方諸佛 供養諸如來
三業金剛 二手心中
五智金剛杵 加持悉地
結契警覺 二手金剛拳
 二度覺悟

[0717a11] 警覺真言

[0717a12] () ()

敬禮東方阿閦 捨身不退轉
全身著地 金剛合掌頂上

[0717a15] 捨身加持真言

[0717a16] 薩嚩 () () () () () ()
多麼 () () [*] ( ) () () () 薩嚩 ()
() () () [*] (心中吽字 )

敬禮寶生 捨身灌頂
金剛合掌 著地虔誠

[0717a23] 捨身灌頂真言

[0717a24] 薩嚩 () () () () () () 多麼
() () [*] () () () () 薩嚩 () ()
嚩日囉 () 囉怛曩 () [*] (黃色)

觀自在王 捨身
金剛合掌置頂 著地虔誠

[0717b01] 捨身三昧真言

[0717b02] 薩嚩 () () () () () () ()
多麼 () () [*] () () () 薩嚩 () ()
() () [*] (赤色)

金剛合掌安於 捨身善巧
金剛合掌安於 著地稽首

[0717b08] 捨身方便真言

[0717b09] 薩嚩 () () () () 羯磨 () 多麼 ()
() [*] () () () () 薩嚩 () () 嚩日囉 ()
[*] (綠色)

次復敬禮十方佛 諸佛
觀想著地 金剛三麼耶

[0717b15] 十方真言

[0717b16] 薩嚩 () () () () () 嚩日囉 ()
() () () 嚩日囉 () 滿 () () 嚩日囉 ()
()

成就真言 所有眾生
諸如來加持 成就無上道

[0717b22] 成就一切眾生真言

[0717b23] 薩嚩 () () () 薩嚩 () () 薩嚩悉馱
() () () () () () () ()
() ()

端身 三業清淨
諸法本性清淨 無垢

[0717b29] 三業真言

[0717c01] () () () () 薩嚩 () ()
() () ()

文殊三麼耶 十度成滿
金剛 同等妙吉祥

[0717c06] 三昧耶真言

[0717c07] 嚩日囉 () () 乞叉 () 三麼耶 ()

[0717c09] 金剛合掌十度真言

[0717c10] [*] () ()

[0717c11] 金剛真言

[0717c12] 嚩日囉 () 滿

開心入佛 二字
怛囉 () 白色 
二手金剛 當心開戶

[0718a03] 開心真言

[0718a04] 嚩日囉 () 滿怛囉 () (半音)

阿字門 殿
定慧金剛 

[0718a07] 金剛真言

[0718a08] 嚩日囉 () ()

 幖幟
 堅固不退轉

[0718a11] 金剛拳真言

[0718a12] 嚩日囉 () () [*]

普賢三昧 薩埵金剛
定慧和合金剛 二度
本誓真言 身處月輪薩埵

[0718a16] 三麼耶真言

[0718a17] 嚩日囉 () () ()

三昧耶 定慧堅固
忍辱交合 

[0718a20] 真言

[0718a21] () () ()

金剛降三世 差別
止觀金剛拳 
右轉結界 悲心示現

[0718a25] 降三世真言

[0718a26] () [*] () () () () ()
() () () () () () () ()
嚩日囉 () () 發吒 (半音)

蓮華三麼耶 觀行成就
十度作為 

[0718b03] 真言

[0718b04] 嚩日囉 () () () ()

召集 定慧金剛
二度 召集

[0718b08] 真言

[0718b09] 薩嚩 () () () () 馱曩 () 嚩日囉 ()
() () () ()

金剛 和合
二度 真言
無始罪業 眾多
真言 銷滅

[0718b15] 嚩日囉 () () () () () ()
() () 滿馱曩 () [*] () () () 薩嚩 () ()
() () 薩嚩 () 薩嚩 () () () 嚩日囉
() () () () 怛囉 () (半音)

行者金剛定 妙觀察智
定慧 
以此等引 如來不動

[0718b23] 行者四微金剛應觀出入息 光明皎潔遠近變成 金剛杵自身真言

[0718b26] () () 嚩日囉 ()

[0718b27] 金剛杵周遍法界

[0718b29] () 嚩日囉 ()

[0718c01] 次後真言量等己身真言

[0718c02] () 嚩日囉 ()

[0718c03] 真言加持真言

[0718c04] () () () 嚩日囉 ()

[0718c05] 四無量心慈無量心 六道四生一切有情如來藏 金剛三密功德
一切有情普賢菩薩如是觀 三摩地真言

[0718c10] () () 怛囉 () ()

[0718c11] 悲無量心三摩地 六道四生一切有情沈溺生死苦 生分起種分別隨煩惱是故
真如平等虛空恒沙功德三密 加持一切有情虛空藏菩薩 大悲三摩地真言

[0718c17] () () () ()

[0718c18] 喜無量心三摩地清淨心 六道四生一切有情本來清淨蓮華 客塵自性清淨三密功德
一切有情等同觀自在菩薩如是觀 大喜三摩地真言

[0718c23] () () () ()

[0718c24] 捨無量心三摩地平等心 四生一切有情我我所 平等心本不生性相
三密功德一切有情等同虛空 菩薩如是觀三摩地真言

[0718c29] () () ()

[0719a01] 瑜伽修習四無量心四無量真言未來世所有人天種種業障悉皆 無量心得調自在
行者那伽不動 出入息微細使散亂應觀 虛空一切諸佛猶如胡麻遍滿十方金剛
彈指行者善男子觀本行者聞已自身諸佛真言

[0719a09] 薩嚩 () () () 滿 () ()

[0719a11] 諦觀本心諸佛無體云何 諸佛行者善男子觀心月輪 菩提真言諦觀心月真言

[0719a15] () () () ()

[0719a17] 行者了了諦觀不久清淨菩提心 塵垢滿月菩提心真言

[0719a19] () () () ()

[0719a21] 菩提月中金色放大 光明便變成般若波羅蜜分別 煩惱真言

[0719a24] ()

[0719a25] 漸漸增大法界真言

[0719a26] ()

[0719a27] 漸漸自身真言

[0719a28]

[0719a29] 堅固真言

[0719b01] () ()

[0719b02] 空中如來一體思惟 諸佛體性真言

[0719b04] () () () () () () () ()
() 薩嚩 () () () () () 多麼 ()

[0719b07] 漸漸變成文殊師利童真菩薩 大威德身著種種瓔珞右手 左手青蓮般若波羅蜜經夾
欝金一遍

金剛智劍印 止觀滿月
 印心頂上

[0719b13] 護身本尊真言

[0719b14] 嚩日囉 () () (二合一) ( ) () [*]

文殊 止觀外相
 
三度相合 根本真言

[0719b19] 真言

[0719b20] () 滿沒馱 () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () 發吒 (半音) () ()

行者 定慧
二度 

[0719b26] 一字真言

[0719b27] ()

行者 止觀十度當心
力戒 其中

[0719c01] 三字真言

[0719c02] () () ()

定慧虛心 火輪交結水輪
大空 相如密印
 修行事業

[0719c06] 大聖文殊師利菩薩法身根本真言

[0719c07] 薩嚩 () () () () (二合一) ()
() ( ) () () () () ()
() () () () () () (不出)
() () () () [*] () 薩嚩 ()
() () () (下同) 發吒 () () () ()
(十一) () () () () () (十二) ()
() () () (十三)

灌頂寶印 二手作為
 二度
置於上分兩邊 便
兩手向前徐徐 無垢

[0719c20] 真言

[0719c21] 嚩日囉 () 囉怛曩 () () () () () ()
() () [*] () 薩嚩 () () () () 嚩囉
()

寶劍灌頂 二手合掌
 置於上分兩邊

[0720a03] 灌頂真言

[0720a04] 囉怛曩 () () () () ()

次復甲冑 二手金剛拳
置於 左右二度
綠色 三轉背後
 
 
 
徐徐 止觀旋轉
二手成滿

[0720a13] 甲冑真言

[0720a14] 嚩日囉 () () () () 嚩日囉 () 嚩日囉 ()
()

[0720a16] 金剛拍掌

三相 真言
聖眾歡喜 本尊歡喜

[0720a19] 歡喜真言

[0720a20] 嚩日囉 () () () 使 () ()

大海 
 

[0720a24] 真言

[0720a25] () () ()

定慧十度 相合
當心真言 寶山

[0720a28] 真言

[0720a29] ()

金剛大印 金剛拳
互相 壇場四處

[0720b03] 真言

[0720b04] 嚩日囉 () () ()

四攝 

[0720b06] () ()

金剛 止觀和合外相
 大聖

[0720b09] 真言

[0720b10] 嚩日囉 () () ()

不解真言 行者分明

[0720b12] 真言

[0720b13] 嚩日囉 () () () () ()

三昧耶 金剛大印
真言 本尊

[0720b16] 真言

[0720b17] () () () () () () () ()

 金剛

[0720b19] 嚩日囉 () () () () () () 囉怛曩
() () () 嚩日囉 () 達磨 () () 嚩日囉 () 羯磨 ()
()

 四處

[0720b24] () ()

[0720b25] 金剛王召集聖眾

[0720b26] 真言

[0720b27] 嚩日囉 () () () ()

行者 蓮花
止觀師子高座 七寶
七寶蓮花 
遍照法界不周 變為金剛
了了諦觀 召請菩薩
二手 菩薩
金剛大印 一切如來請召
定慧和合外相 進度

[0720c07] 金剛菩薩真言

[0720c08] () ()

金剛大印 引入
入定 智相
 神智
由此密印加持 變為一體無有

[0720c13] 金剛真言

[0720c14]

金剛 本尊堅固
 金剛
堅固 猶如
由此密印威力 堅固不變

[0720c19] 金剛鎖真言

[0720c20] () (半音) [*]

金剛