Back to collection

Manjusri Bodhisattva Five Syllable Yoga Ritual (Manshushili Tongzi Pusa Wu Zi Yujia Fa) 曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

曼殊室利童子菩薩瑜伽
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0723b11]
maṃ
[*] (孔雀座)

[0723b13]
trhyīṃ
() ()

[0723b15] 三字真言
vā ke hūṃ
() 

[0723b17] 真言

[0723b18]
a ra pa ca na
  

[0723b20]
oṃ va jra tī kṣṇa
 () () 乞叉(三合一)

[0723b23]
oṃ du kha cche da
  () 

[0723b25]
oṃ kha rga gra khaṃ
  () ()

[0723b27]
oṃ kha rga sa tva
  ()

[0723b29] 瑜伽真言

[0723c01]
oṃ vā kle nai na maḥ
 () ()  

[0723c03]
oṃ vā kle rthī ja ya
 () () () 

[0723c05]
oṃ vā kle ṣe śe svā
 () () () ()

[0723c07]
oṃ vā kle gaṃ ja ya
 () () () 

[0723c09]
oṃ vā kle ni ṣṭa ya
 () () [*] () 

[0723c11]
oṃ vā kle ma na sa
 () ()  

[0723c13] 加持灌頂真言

[0723c14]
na maḥ stryi dhvi kā nāṃ
 () () () ()
ta thā ga tā nāṃ hrīḥ sa rva
 () () () () 
bu ddhā na vi lā pya ra śmye
 ()  () () ()
vi ṣe ke ra vi ṣiṃ mā
 () ()  () ()
nu na ma hā ma la va ti vī rā
 () () ()  () ()
ca le svā hā
 () ()

[0724a09] 菩提莊嚴成就真言

[0724a10]
oṃ ru ci ra ma ṇi pra va rtta
  () ()
ya hūṃ
 ()

[0724a14] 大聖曼殊室利菩薩讚歎

[0724a15]
maṃ ju śrī ye na ma stu bhyaṃ
 ()  () ()
ku ma ra kā ra dhā ri ṇi
()  () () ()
spho ri ta jñā na dī pa ya
()  ()  () ()
ttrai ru kya dhvaṃ ta ha ri
() () ()  
ṇi va jra tī kṣṇa ma hā
() () () () ()
yā nā va jra ko śa ma hā
 () () ()  ()
yu dha maṃ ju śrī va jra
 ()  () ()
ga mbhī rya va jra bu ddhe na
 () () () ()  
mu stu te
() () 

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1176 曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary