Back to collection

Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

Scroll 19

Click on any word to see more details.

大方廣菩薩藏文殊師利根本 軌經卷第十九
西天譯經三藏大夫 明教大師天息災 

如來藏大法法界無數功德祥瑞 品第二十六

[0900a12] 爾時世尊釋迦牟尼佛觀察天眾 妙吉祥童子童子如來藏法界相大 最上祕密當令眾生一一所有
智證祥瑞幖幟稱量種種成就 一切部多眾生音聲知見不在一切真言法則種種
一切法最上真實義非常 無常如是繁雜真言 音聲乃是
持明文句經典世俗 真實義真言法行 諸世間所有真言一字二字
文句八字十字 乃至成真音義具足二十 至於真言文字多少真言
乃至了解一字一切真言如來成上廣大真言佛子 中品世間一切人天
下品一字二字佛菩薩真言真言 字音真實善法真言
行人成就音聲成就法 不正具足 圓滿相應成就不依
真言不得成就行人長時 持誦久久之間必得不空成就至於 持誦行人修行事業
悉知乃至下品一切世間所有非人 一切部多嫉妬真言文字一二 種種邊地中國本行
自語各各四句 偈頌文義體式伽陀句義 本義互相或缺文字
不正不分 點畫智者遠離 國土方言真言少有
一切法不能成就有漏無漏 真言相真言 決定中品成就真言
決定最上成就四方別無 具足二乘
真言成就法吽字 四方成就真言 相合合於
真言最上若一真言 真言最善吽字焰魔真言帝釋天風天
水天利益世間增益真言 摩呬捺囉真言歸命三寶息災快樂歸命一切
真言一切真言多用 吽字大忿怒大力 一切眾生使用破壞
持誦行人一心遠離 有所重罪二義息災 剎那之中持誦真言
念誦大功一切息災增益 河岸調伏一切罪業不得 金剛調伏法不許夜叉
真言調伏眾生能變大力降伏 一切法種族種族如來成就下品
所謂息災法增益法調伏法真言儀軌 修行不得調伏下品 眾生一切智不許
儀軌真言大力功用甚深廣大作法無有大聖超越世間 出世間一切真言得無功德 真言成就

[0900c24] 妙吉祥無數乃至佛如來 所知之一 二十三四十五六十七十八
九十直至滿妙吉祥滿 洛叉洛叉洛叉俱胝
俱胝俱胝阿里阿里 阿里阿里

算數十三大三 大三
[*] (切身)
算數 [*] (同上) [*] 。 [*]
路迦路迦大路大路 摩娑摩娑摩娑
大體大體護摩 護摩
勇猛算數
[*] (切身) [*] (切身)
[*] (同上) [*] (同上) [*] ( ) [*] [*]
(切身) [*] 大地大地 阿鼻 [*] (切身)
阿鼻 [*] [*] 。 [*] [*] (切身) 。 [*] [*]
[*] 嚩囉嚩囉嚩囉嚩囉 息災 功德算數大智
最上最上乃至 佛剎最上如是算數世間人所能 佛如來佛剎最上恒河
佛剎微塵譬喻算數 算數一切智智無礙所知妙吉祥 如是數量過去正覺供養
不思議菩薩諸眾生成佛真言最上第一儀軌較量功德 過去未來現在一切正覺童子
末法世間真言廣大 修行所有一切天人阿修羅乃至大力那羅延天世間出世間一切大力
賢聖相應成就妙吉祥所有 出世間一切工巧技能虛空界種種 算數內明儀軌陰陽吉凶祥瑞一切
部多言語善惡心行幖幟乃至一切 因果圍陀典籍藥方 種種過去菩薩利益一切
眾生如是教導一切 處於輪迴饑饉久久眾生 好樂使得妙吉祥
利益種種成就 眾生相應破壞 眾生身業如法得色具足富貴
壽命妙吉祥我所利益如是 過去用大悲心大慈大願諸眾 持誦種種利益心諸色
帝釋大自在天若那 財主星宿種種 形相眾生心好樂一一次第
寂靜快樂長時輪轉遊行觀察世間 一切眾生宣說了義祕密真言 儀軌次第修行觀智久遠轉生
無我決定如是成佛菩提 最上安樂無諸無憂寂靜涅盤 解脫諸眾生現生轉於法輪
行人演說如是真言廣大儀軌 廣大儀軌不得虛妄傳授乃至 世間真言儀軌供養遠離一切
毀謗行人廣大儀軌陰陽祥瑞 吉祥法義不得妄說正心譬如藥物 成就果報是故最上伽陀
吉祥微細了解白月吉日星宿 持誦真言成就善法遠離 不善是故過去持誦乃至所有
了解世間陰陽因果 調伏法如是種種諸法利益 眾生一切受持真言行人因此成就
佛道諸法解脫如是 真言行人所有成就不得妄作 所有世間出世間一切最上真言
得以不正毀謗誠諦 真言三昧教師行佛等引調 佛子入佛曼拏羅三昧使決定滅除
過去未來三世不善所得 真言不得輕慢不空成就 世間大力真言煩惱所生邪道色相
不空成就不得傳授至於 多於言語不得傳授 決定不得果報寂靜
等引依法念誦真言果報 一一決定最上殊勝 一切法無不成就有人
修善清淨佛法殊勝 三寶成就決定獲得最上成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1191 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary