Jingang Shou Guangming Guan Ding Jing Zui Sheng Li Yin Sheng Wu Dong Zun Da Wei Nu Wang Niansong Yi Gui Fa Pin 金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品

Translated by Amoghavajra

Colophon

第 21 冊 No. 1199 金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品 唐 不空譯 共 1 卷 Volume 21, No. 1199 Jingang Shou Guangming Guan Ding Jing Zui Sheng Li Yin Sheng Wu Dong Zun Da Wei Nu Wang Niansong Yi Gui Fa Pin Translated by Amoghavajra in the Tang in 1 scroll

Notes

Date 720-774 from Lancaster (Lancaster 2004, 'K 1376') English translations: None

Primary Source

Amoghavajra, 《金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品》 'Jingang Shou Guangming Guan Ding Jing Zui Sheng Li Yin Sheng Wu Dong Zun Da Wei Nu Wang Niansong Yi Gui Fa Pin,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1199, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1199.

References

  1. Lancaster, L.R. 2004, The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue, http://www.acmuller.net/descriptive_catalogue.

Collection vocabulary analysis