Back to collection

Recitation and Recollection Methods for Establishing the Great Divine Signs of the Wrathful King, the Sage Yamantaka 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

閻曼德迦威怒王大神 念誦
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺 三藏沙門不空 

[0073a10] 爾時釋迦牟尼佛淨居天諸菩薩天龍 八部文殊師利過去阿僧祇俱胝 大聖文殊師利菩薩無上菩提
文殊師利真言教法佛法住世加持國王護持國界十善法化有情正是宣說威怒王
水牛種種髑髏瓔珞 身長無量由旬遍身火焰 洞然劫燒四方師子 根本真言

[0073a20] 曩莫三漫多沒馱 () () () () ()
() () () 薩嚩 () () 薩嚩嚩日囉 () ()
() () (十一) () (十二) (十三) 薩嚩
(合十) 誐那鉢底 ( ) (十六) 滿滿 (十七) 薩嚩 () (十八)
(十九) ( ) (二十一) 嚕捺囉 () (二十 ) () (二十三)
() () (二十四) (二十五) (二十六)
(二十七) () 吠舍 (二十八) () (二十九) ()
() ()

[0073b07] 真言三千大千世界六種震動所有 天魔毘那夜迦世間所居宮殿 震動恐怖不安雲集頂禮大威德
白言哀愍無畏

[0073b11] 爾時威怒王白佛真言十地 真言隨順教法 天龍八部真言滿
種種猛利調伏法惡人 善人惡意危害應當 威怒王隨意大小三角
人形姓名 面向持誦身著面向 忿怒三時念誦惡人 惡疾

[0073b21] 貝葉 了結真言加持一百八然後坐下熒惑午時作法每日
中夜真言二十一 營從眷屬 三角
陀羅真言加持一百八真言人名加之便一月
念誦一百八供養 滿一月臥不安 後身持誦作息 護摩如故

[0073c05] 大心真言真言

[0073c06] 紇哩 () () () 薩嚩 () ()
() () (半音) () (半音) ()

[0074a03] 大聖三角真言 然後仰臥
一一真言一百八左右 真言患病

[0074a10] 三角火壇護摩 苦練二相愛人 蛇皮一百
真言人名真言一遍 互相不和

[0074a15] 惡人一百八 芥子油三角護摩 真言人名一遍
自由即便遠方

[0074a19] 軍陣得勝茅草一百八十二麻油三角 護摩真言一百八真言
將帥一遍軍陣 得勝

[0074a24] 真言人名 真言加持一遍三角護摩

[0074a27] 陀羅三角 真言加持一百 自身大威德忿
脚踏真言一千 真言人名滅亡

[0074b03] 心中心法真言

[0074b04] () ()

[0074b06] 念誦心真言五處護身 結界每日一千一切 怨家不得便作惡不成
悉皆破壞惡夢惡夢

[0074b10] 心中心印 大悲心 國界人眾慈心相向
真言

[0074b14] 根本二手中指 相合威力大神 真言等同大威德忿怒明王
無有

[0074b18] 心印根本 真言 成就

[0074b21] 心中心印心印真言一切

[0074b23] 應當三角 大威德明王遍身生火執持 諸色三字
心安吽字成就 名字應當 一同像法如是結印
大心真言一千八十真言句義 名字自然退 己身
黑色所以六趣滿 六通三字隨處一一真言

[0074c05]

[0074c06] 加持成就大威德明王

[0074c07] 曩謨 () 嚩囉嚩日囉 () (二合一) () ()
() () () ()

[0074c10] 二十三供養

[0074c12] 隨心真言

[0074c13] () 薩嚩 () ()

[0074c15] 心真言

[0074c16] (結印念誦三字青色成本 所以六趣滿六度六通)

[0074c18] 閻曼德迦忿怒念誦

[0074c19] 二十三供養

掃地  請召閼伽
澡浴  塗香
加持五色  真言
寶幢  寶樓
  真言獻食
念誦  奉送最後
畫像  次第如是
智者  持誦自知
真言  計數二十三
掃地

[0075a08] 掃地真言

[0075a09] () () () () 薩嚩 ()

[0075a11] 請召真言

[0075a12] () () () () () ()

[0075a14] 閼伽真言

[0075a15] 摩訶 () ()

[0075a16] 真言

[0075a17] (下同) () (半音) () (半音)

[0075a19] 澡浴真言

[0075a20] 薩嚩 ()

[0075a21] 金剛鈴真言

[0075a22] 阿吒吒 ()

[0075a23] 真言

[0075a24] () ()

[0075a25] 塗香真言

[0075a26] 薩嚩

[0075a27] 焚香真言

[0075a28] () 薩嚩滿怛囉 ()

[0075a29] 真言

[0075b01] () ()

[0075b02] 加持五色真言

[0075b03] 薩嚩 () () () 曼茶羅

[0075b05] 寶帳真言

[0075b06] () ()

[0075b07] 真言

[0075b08] () ()

[0075b09] 真言

[0075b10] 麼麼 () ()

[0075b11] 軒冕真言

[0075b12] 薩嚩

[0075b13] 寶樓真言

[0075b14] 三麼耶 ()

[0075b15] 真言

[0075b16] () ()

[0075b17] 莊嚴真言

[0075b18] () ()

[0075b19] 真言

[0075b20]

[0075b21] 獻食真言

[0075b22] () () () ()

[0075b24] 念誦真言

[0075b25]

[0075b26] 奉送真言

[0075b27] ()

[0075b28] 真言

[0075b29] ()

[0075c01] 真言修行 二十三供養悉地

[0075c04] 二十三加持五色 建立真言加持奉送真言念誦出道
聖眾

[0075c08] 聖者降臨滿本願 建立三角火壇白芥 毒藥芥子
一百八苦練一百八 兩頭十二真言

[0075c13] 曩謨三滿多沒馱 () () () () () ()
() () () () () () () () 薩嚩
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() (十一) () () (半音之上十二) () ()

[0076a06] 一遍一百八 成就聖者不違本誓至道加護惡夢加持
究竟消滅行者諸法念誦出道慈悲心經行任意 大乘

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1214 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary