Dafangguang Manshushili Tong Zhen Pusa Huayan Ben Jiao Zan Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan A Pi Zhe Lu Jia Yi Gui Pin 大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毘遮嚕迦儀軌品

Colophon

第 21 冊 No. 1216 大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毘遮嚕迦儀軌品 共 1 卷 Volume 21, No. 1216 Dafangguang Manshushili Tong Zhen Pusa Huayan Ben Jiao Zan Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan A Pi Zhe Lu Jia Yi Gui Pin

Notes

English translations: None

Primary Source

《大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毘遮嚕迦儀軌品》 'Dafangguang Manshushili Tong Zhen Pusa Huayan Ben Jiao Zan Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan A Pi Zhe Lu Jia Yi Gui Pin,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1216, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1216.

Collection vocabulary analysis