Back to collection

Vajrakumara Liturgy (Jingang Tongzi Chi Nian Jing) 金剛童子持念經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛童子持念經
[0133b07] 三業真言

[0133b08] () () 馱曩 () () ()

[0133b09] 蓮花合掌真言加持身心 妄念悉皆清淨

[0133b11] 普禮一切如來右膝著地 安於頂上真言心想自身滿
佛菩薩己身至誠作禮真言

[0133b15] () () (半音)

[0133b16] 如是三業一切聖眾曼茶羅 本尊結加趺坐定身佛部三昧耶芙蓉合掌
節文 第一念佛三昧耶真言

[0133b21] () [/] () [*] () () () ()

[0133b22] 安於頂上真言形像蓮花部三昧耶合掌中間二進相去
蓮花 安於之上如觀 菩薩蓮花三昧耶真言

[0133b28] () () () () ()

[0133b29] 金剛部三昧耶安於 真言安於之上 金剛藏菩薩金剛部三昧耶真言

[0133c03] () () () () ()

[0133c04] 結護 二進
本經根本蘇悉地經 真言 [-+] 。護身真言

[0133c09] 薩嚩 () () () () [*] ()
() ()

[0133c11] 真言加持自身五處 五處真言威力 自身金剛甲冑

[0133c14] 繫縛毘那夜迦十度 相背 握拳心想毘那夜迦
繫縛真言

[0133c18] () () 薩嚩 () () () ()
(下同) () () ()

[0133c21] 金剛甲冑 第一 加持自身五處遍身自然金剛
光明真言

[0133c25] 紇哩 () () (半音) ()

[0133c27] 金剛甲冑相去 真言

[0133c29] 紇哩 () (半音) ()

[0134a02] 頂上空中右旋三匝真言 加持威神周匝四方隨心遠近結成 金剛光明照曜一切不敢

[0134a06] 迎請 真言

[0134a08] [*] () () [*] () ()
() (半音)

[0134a10] 便真言迎請尊者眷屬

[0134a12] () (鼻音) () () [*] ()
() () () ()

[0134a15] 明王忿怒 聖眾在其中明王威神發遣 聖者眷屬
相交二進 背後 金剛杵二進
真言空中三匝 發遣便右旋三匝結成金剛 堅固大界一切凡聖不合
三昧耶決定不安眾聖眾聖 真言

[0134a26] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () () ()
() () 藥叉 () () () () [/] ()
() () () () () 滿滿 [/]
[/] () () 薩嚩 () () [/] ()
() ( ) () (半音)

[0134b05] 便上方金剛網 頂上右旋三匝真言 金剛網真言

[0134b08] () () (半音)

[0134b09] 閼伽香水迎請 定根第一當心 奉獻香水以此
加持一遍然後

[0134b14] () ()

[0134b15] 寶山。 [-+] 節令 真言

[0134b18] ()

[0134b19] 蓮花以前閼伽向外 相去蓮花真言

[0134b21] () () () ()

[0134b22] 供養塗香 第一相去 塗香真言

[0134b25] () () 薩嚩 () () () ()
() 薩嚩 [-+] () [*] () ()

[0134b28] 獻花 獻花真言

[0134c01] () () ()

[0134c02] 燒香 真言

[0134c04] () [(-+(-))/] () (上聲) ()
() () () () () () () ()


[0134c07] 獻食 [*] 真言

[0134c09] () () () ()

[0134c10] 燈明 燈明真言

[0134c12] () (半音) () ()

[0134c14] 供養二手合掌 即是從此流出種種供養雲海 七寶宮殿樓閣衣服飲食上好天樂充滿
供養一切聖眾略舉一二廣說 如花供養真言 真言

[0134c20] () () 納麼 () () () ()
()

[0134c22] 供養右手金剛杵 真言眾聖心想至尊金剛薩埵如來便
自身五處左手金剛鈴三度 搖振天樂音聲供養聖眾 真言薩埵三昧地 (真言由來
有限不盡領受學者不明多種先後不同 ) 修行承事供養之中
三昧耶多生宿業罪障 金剛部真言滅除 身心清淨法相真言

[0135a04] () (二合一) () () () ()
() () () [*] () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () 薩嚩 () ()
() ( ) 薩嚩羯磨 () () (十一) (十二)
(十三) () 薩嚩 [(-+(-))/] (十四) () (鼻音)
[*] () (十五) () (十六) () () ()
(十七 )

[0135a14] 二手外相中指 相合三昧耶四處 真言無始一切
重罪四重禁五無間業方等經如是 悉皆消滅何況小過不清 本尊二手合掌無名
中指 指頭中指 大指中指小指
根本真言印加四處真言

[0135a25] 曩謨 () 囉怛曩 () () () 曩莫 () ()
() () () 藥叉 () () () () [*]
(半音) ()

[0135a29] 第二根本最初護身 多羅菩薩第二根本

[0135b03] 曩謨囉怛曩 () () () () () ()
() 藥叉 () () () () () ()
() 薩嚩怛囉 () ()

[0135b07] 大指 無名指真言

[0135b10] () () 麼麼

[0135b11] 大指 真言

[0135b13] 紇哩 (二合一) 戰拏 () () () () ()

[0135b15] 心印根本安於心真言 加持一遍真言

[0135b17] [*]

[0135b18] 念珠當心隨心真言加持真言

[0135b20] () (半音)

[0135b21] 二手當心念誦端正儼然苦思 本尊威德畫像不一 不異無瑕慈悲
六道四生輪迴不息猛利 至誠誦念神妙章句本尊 觀智我身既得清淨功德神力
加被用法普濟有情加持 本經十五真言 總合便精熟事相應時
急難不足非常用具大經中說不重取用

大忿怒金剛童子念誦供養儀軌

[0135c05] 七月

[0135c07]   悉地金剛經 ()

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1224 金剛童子持念經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary