Bo Ban Nang Jieshi Bo Jingang Niansong Yi 播般曩結使波金剛念誦儀

Colophon

第 21 冊 No. 1232 播般曩結使波金剛念誦儀 共 1 卷 Volume 21, No. 1232 Bo Ban Nang Jieshi Bo Jingang Niansong Yi

Notes

English translations: None

Primary Source

《播般曩結使波金剛念誦儀》 'Bo Ban Nang Jieshi Bo Jingang Niansong Yi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1232, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1232.

Collection vocabulary analysis