Back to collection

Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇisūtra (Wu Neng Sheng Da Ming Tuoluoni Jing) 《無能勝大明陀羅尼經》

Scroll 1

Click on any word to see more details.

無能勝大明陀羅尼經
西天譯經三藏大夫 傳教大師 法天 

歸命正覺 法賢聖僧
菩薩 說破障礙

[0173b29] 一切根本藥叉 羅剎娑邪法能破令正 有情虔誠一心受持絹帛
書寫書寫一切處惡鬼 決定消除最上 軍陣互相護持
手臂之上勝利佛說男子女人受持一切 王法曠野師子
行路大明救護獲得安樂女人頂戴受持 眷屬愛敬財寶懷胎產難
平安菩薩大明晝夜護持 智者一心受持 鬼魅不能乃至酒醉睡眠
惡夢無能執持讀誦所有 聚落眾人一切悉皆消散

[0173c17] 爾時無能菩薩說明 菩薩惡魔種種 形色魔軍如是俱胝
菩提自身妻子財寶難作能作 精進利益安樂一切眾生行願圓滿 菩提樹真實殷勤保重魔王
障礙降伏 往昔隨喜過去冤家破壞說明破壞魔軍大明

[0173c26] [*] () () () ()

[0173c28] 無能菩薩天女 前生合掌頂上如是

菩薩清淨心 勝義
大智光明 愚癡暗
往昔菩提 魔軍
 大無畏
出於世間 決定成正覺
天人師 
汝等一切 歡喜
魔王眷屬 尼連
 煩惱

[0174a10] 無能菩薩微妙梵音十方 說明

[0174a12] () () [*] () () ()
() () () () 馱曩 () ()
() () () () [*] (切身) () ()
[*] () () 阿婆 () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () [*] ()
() () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ( )
() () () () () ()
() () ( ) () () () ()
() () () () () ()
() [*] (切身) () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () [*]
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() () 摩娑 () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () 阿鼻 () () () [*] ()
() () () () () () () ()
() () () () () () 摩迦 ()
() () () () () () 阿難
() () () () () () () ()
() () () 迦羅迦羅 () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () ()
( ) () () () () ()
() () () () () () ()
() () 滿 () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () ( ) () () ()
() () () () () ()
() () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () [*] () ()
() [*] () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() 滿 () () () ()

[0175a11] 爾時無能菩薩降伏魔王眷屬 究竟意願圓滿大悲爾時陀羅

[0175a14] () () 度母 () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () 蘇摩 () ()
() () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () ( ) () () ()
() [-+(-)] () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () ()  () 滿 ()
() () () () () () () ()
() () () () () 滿 () 滿 () 滿
() 滿 () () () () 野地 [*] ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() 三部 () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () () () 滿
() () () 滿 () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()
() [*] () 三摩 () () ()
() () () () 殿滿 ( ) () ()
() () () () () () ()
() () () () () 滿 () () ()
() () () 尼羅 () () ()

[0175c13] 以此大明神力梵天沙門婆羅門一切世間天阿修羅永不魔境 真言救護饒益有情
毒藥安樂有人非人天子 天眾天女阿修羅阿修羅阿修羅 乾闥婆乾闥婆乾闥婆
龍眾龍女藥叉藥叉藥叉女 羅剎羅剎女毘舍毘舍 部多部多部多
() ()
() () () () ()
() () () () ()
復有起屍黑鬼 () () 毒藥癩病 顛倒惡心
不能 不得便大明不能不能 不能弓箭不能凶惡
怖畏永遠一切 眾生見和順一切有情愛樂名譽 假使冤家兄弟種種利益 獲得說明

[0176a10] 曩莫 () () () () () ()
() [*] () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () () ()
() () () ()

無能勝大明陀羅尼經

* * *

【經文資訊】大正藏第 21 No. 1234 無能勝大明陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary