Back to collection

Sacred Unsurpassed Blazing Vajra Dharani Sutra (Sheng Wu Neng Sheng Jingang Huo Tuoluoni Jing) 聖無能勝金剛火陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

聖無能勝金剛火陀羅尼經
西天譯經三藏大夫 傳教大師法天 

[0176c19] 如是我聞一時妙高山樓閣之中種種金寶莊嚴無數周匝照曜 栴檀沈水塗香種種
寶蓋如是嚴飾

[0176c23] 爾時天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅 摩睺羅伽持明部多頻那夜迦毘舍 有形無形來集 由旬

[0176c27] 菩薩摩訶薩七千五百苾芻眾 五百聽法

[0176c29] 爾時中天夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅 那羅摩睺羅伽持明部多頻那夜迦 毘舍有形無形高聲唱言
釋迦牟尼如來正等覺 汝等云何高聲唱言怖畏苦惱 世尊大力聖者恐怖降伏而今
慈悲救護世尊一切 廣大曼拏羅菩薩摩訶薩大地 灌頂法王覺悟善惡
安慰心意剎那之間 摩訶薩金剛手金剛山金色 世界頂戴寶冠滿月執金剛
金剛大福能破五千 金剛眷屬名曰金剛大將 嚩日囉大將金剛嚩日囉計都
大將金剛嚩日囉婆娑大將金剛 大將金剛囉怛曩嚩日囉大將金剛 嚩日囉大將金剛嚩日囉 大將金剛摩訶嚩日囉金剛護世
明王金剛金剛頻那夜迦金剛童子 金剛多羅金剛來集 曼拏羅清淨光照一切令眾生
歡喜金剛手菩薩偏袒右肩頂禮佛足右遶三匝合掌

[0177a24] 爾時世尊金剛手菩薩中有 夜叉阿修羅部多之類高聲唱言 苦惱安慰快樂於是金剛手
即從座起天龍阿修羅部多 三摩地最上金剛光明燈大神通 三千大千世界閃電大火
眾生見苦惱怕怖恒河沙 眾生清淨梵行持戒忍辱一切財寶金剛手菩薩隨從聽受
金剛手菩薩即為天龍夜叉 四諦緣生三摩地十波羅蜜本金 曼拏羅所有梵王天大自在天
嚩嚕拏尸羅誐嚕拏那羅延天 摩天帝釋天成就阿修羅乾闥婆 成就乃至部多調伏
調伏惡心善心邪見 得正見瞋恚慈悲 明了強力強力隱身
不能真言禁斷真言 滿曼拏羅覺悟調伏如是

[0177b15] 爾時金剛手菩薩宣說無能勝 火大陀羅尼受持金剛手菩薩 陀羅尼真實威德放大光明
阿修羅一切賢聖大會陀羅 日月星宿光明大海涌沸 妙高山悉皆震動

[0177b21] 爾時大光金寶中有金剛手童女 自身虛空至大菩薩 右繞三匝歸命頂禮一面
金剛手菩薩如來三摩地汝等 金剛陀羅尼法時世 大梵王天人阿修羅發聲
奉行於是大自在天 焰摩天 金剛杵天魔
阿修羅威力 散亂龍神夜叉羅剎 緊那羅部多羅剎娑
威力菩薩一心恭敬金剛手 陀羅尼

[0177c06] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () () 嚩日囉 ()
() () () 乞叉 ( ) () () () ()
() () 三摩 () () () () 日里 ()
俱胝俱胝 () () () () 日里 ()
() () () () ()
() () ( ) () () ()
() 悉地 () () () () () ()
() 囉怛曩 () 怛囉 () () 迦羅 () () ()
() () () () ()

[0177c22] 陀羅尼有人聞已一心讀誦憶念受持一切世間出世間曼拏羅三昧 隨喜恭敬不為一切 惱害

[0177c26] 爾時金剛手菩薩陀羅尼 諸天一切天子空界種種妙香 供養微妙梵音歌詠讚歎
一切聖賢苾芻眾大菩薩摩訶 皆大歡喜信受奉行

聖無能勝金剛火陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1236 聖無能勝金剛火陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary