A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌

Translated by Śubhakarasiṃha

Colophon

第 21 冊 No. 1239 阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌 唐 善無畏譯 共 3 卷 Volume 21, No. 1239 A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui Translated by Śubhakarasiṃha in the Tang in 3 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Śubhakarasiṃha, 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 'A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1239, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1239.

Collection vocabulary analysis